Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice

NN 81/2013 (29.6.2013.), Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1710

Na temelju članka 77. stavka 1. podstavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 74/2013), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O POGRANIČNOJ PROPUSNICI I DOZVOLI ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ ZAJEDNIČKE DRŽAVNE GRANICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način izdavanja pogranične propusnice i dozvole za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice, izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za tehničku izradu pogranične propusnice i obrasca pogranične propusnice te sadržaj i način vođenja zbirki podataka.

(2) U ovom Pravilniku određene imenice navedene su u muškom rodu, a koriste se kao neutralne za muški ili ženski rod.

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje pogranične propusnice podnosi se nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.

(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja.

(3) Izrađena pogranična propusnica preuzima se kod nadležnog tijela kod kojeg je podnesen zahtjev za izdavanje pogranične propusnice

(4) Isprave koje se prilažu uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a strane isprave i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerene sukladno posebnim propisima.

II. POSTUPAK IZDAVANJA POGRANIČNE PROPUSNICE

Članak 3.

(1) Pogranična propusnica se izdaje na neposredni osobni zahtjev osobe koja popunjava obrazac zahtjeva za izdavanje pogranične propusnice sukladno članku 7. Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu – Prilog D, potpisanog u Bruxellesu 19. lipnja 2013. (u daljnjem tekstu: Sporazum).

(2) Nakon evidentiranja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova ispisuju se podaci u zahtjev za tehničku izradu pogranične propusnice (Obrazac 2) koji služi za skeniranje fotografije i potpisa podnositelja zahtjeva. Obrazac 2 bijele je boje, veličine 150×210×80 mm.

(3) Uz zahtjev za izdavanje pogranične propusnice iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

a) preslika valjane putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original,

b) fotografija veličine 3×3,5 cm,

c) dokument kojim se može dokazati opravdana potreba za redoviti prelazak zajedničke državne granice pod uvjetima pograničnog režima, odnosno ekonomska, socijalna, obiteljska ili druga opravdana poveznica (preslika radne knjižice, ugovor o radu, potvrda o pohađanju škole, preslika vlasničkog lista zemljišta koje se obrađuje i slično), a koji nije stariji od šest (6) mjeseci, računajući od datuma podnošenja zahtjeva i

d) dokument kojim se može dokazati boravište u pograničnom području, na način propisan odredbama Sporazuma.

(4) Od obveze prilaganja dokumenta iz stavka 3. točke d. ovoga članka izuzete su osobe navedene u članku 7. točki 4. Sporazuma.

(5) Podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje pogranične propusnice (perforirani dio Obrasca 2).

(6) Pogranična propusnica neće se izdati podnositelju zahtjeva iz razloga navedenih u Sporazumu.

(7) Radi utvrđivanja činjenice predstavlja li osoba opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje, policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je zatražiti provjeru kod općinskog i županijskog suda te Ministarstva pravosuđa, a policijski službenici dužni su izvršiti provjere u Nacionalnom informacijskom sustavu za upravljanje državnom granicom (u daljnjem tekstu: NISUDG), kao i drugim potražnim evidencijama, uključujući Schengenski informacijski sustav. Sigurnosnu provjeru u svrhu utvrđivanja razloga nacionalne sigurnosti provodi Sigurnosno-obavještajna agencija.

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za tehničku izradu pogranične propusnice (Obrazac 2) prilaže se jedna fotografija, veličine 3×3,5 cm koja vjerno prikazuje osobu bez pokrivala za glavu, te se uzimaju i otisci dva prsta i vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva.

(2) Od osobe iz stavka 1. ovoga članka uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta, ako osoba nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Otisci prstiju se ne uzimaju ako to nije moguće zbog trajnih medicinskih razloga koji nisu privremeni.

(3) Otisci prstiju ne uzimaju se od djeteta do navršene 6 godine života, a potpis do navršene 12 godine života.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, od podnositelja zahtjeva se može uzeti fotografija na kojoj je fotografiran s pokrivalom za glavu ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Članak 5.

(1) Fotografija iz članka 4. stavka 1. i 4. ovoga Pravilnika mora osobu prikazati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.

(3) Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.

(4) Glava na fotografiji (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije i mora biti smještena u središtu fotografije.

(5) Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.

Članak 6.

(1) Obrazac pogranične propusnice (Obrazac 1) pravokutnog je oblika veličine 85,6×53,98 mm i izrađen je od polikarbonatnog materijala. Serijski broj dokumenta sadrži 8 znamenaka, a datumi se upisuju na način, da se brojevi odvajaju razmacima bez točke.

(2) Obrazac pogranične propusnice sadrži elektronički nosač podataka (RFID čip) na koji se pohranjuju ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, podatak o spolu, oznaka države, broj pogranične propusnice, datum izdavanja i datum isteka valjanosti, tijelo koje je izdalo ispravu, fotografija i otisci prstiju. RFID čip obvezno mora sadržavati fotografiju i otiske prstiju.

(3) U Obrazac 1 na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje kao oznaka za vrstu isprave ispisuje se podatak: »CB«.

(4) U Obrazac 1 podatak o spolu upisuje se oznakom »Ž/F« za ženski spol, a oznakom »M/M« za muški spol.

(5) U rubrici: »Granični prijelazi/prijelazna mjesta dozvoljenog prijelaza« upisuju se najviše 3 granična prijelaza odnosno prijelazna mjesta.

Članak 7.

Pogranična propusnica izdaje se s rokom važenja od 5 godina od datuma izdavanja, odnosno do isteka roka valjanosti putne isprave na temelju koje je pogranična propusnica izdana, ako je rok kraći.

Članak 8.

Pograničnu propusnicu, koja iz bilo kojeg razloga ne može služiti svojoj svrsi (istek roka važenja, oštećenje, zamjena zbog promjene osobnih podataka i dr.), nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja je dužna poništiti te razlog poništenja evidentirati na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova. Poništenje pograničnih propusnica obavlja se fizičkim bušenjem i rezanjem elektroničkog nosača podataka (RFID čip).

Članak 9.

(1) Nositelj pogranične propusnice dužan je bez odgode najbližoj nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prijaviti gubitak, krađu, oštećenje, uništenje ili oduzimanje pogranične propusnice kao posljedicu odluka nadležnih sudskog ili upravnog tijela.

(2) Na temelju izvršene prijave iz stavka 1. ovoga članka postaja granične policije izdat će Potvrdu o izgubljenoj, ukradenoj, oštećenoj, uništenoj ili oduzetoj pograničnoj propusnici (Dodatak E Sporazuma).

(3) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja će izgubljenu, nestalu, ukradenu, oštećenu ili uništenu pograničnu propusnicu iz stavka 1. ovoga članka rješenjem proglasiti nevažećom.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba.

Članak 10.

Pogranična propusnica čiji je gubitak, nestanak ili krađa prijavljen, a koja je u međuvremenu pronađena vratit će se nositelju pogranične propusnice, a postupak koji je pokrenut na osnovi prijave o gubitku, nestanku ili krađi obustavit će se, ako pogranična propusnica nije proglašena nevažećom.

III. IZDAVANJE DOZVOLE ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ ZAJEDNIČKE DRŽAVNE GRANICE

Članak 11.

(1) Dozvolu za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice izdaje nadležna postaja granične policije (Dodatak F Sporazuma).

(2) Radi utvrđivanja činjenice predstavlja li osoba opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje, policijski službenici dužni su izvršiti provjere u NISUDG, kao i drugim potražnim evidencijama, uključujući Schengenski informacijski sustav. Sigurnosnu provjeru u svrhu utvrđivanja razloga nacionalne sigurnosti provodi Sigurnosno-obavještajna agencija.

IV. ZBIRKE PODATAKA

Članak 12.

(1) Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja vodi zbirku podataka o izdanim pograničnim propusnicama.

(2) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga članka vodi se na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o osobi (ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, spol, ime roditelja, adresu u inozemstvu, podaci o putovnici, JMB/MBG/OIB),

– osobni potpis,

– naziv nadležne policijske uprave/postaje,

– serijski broj,

– datum izdavanja i rok važenja,

– datum uručenja,

– napomene,

– datum zaprimanja prijave o nestanku i načinu nestanka,

– području kretanja i boravka, graničnim prijelazima/prijelaznim mjestima,

– broj i datum izdavanja potvrde nadležnog tijela o prijavi nestanka,

– datum i razlog poništenja,

– svi podaci sadržani na RFID čipu iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka čuvaju se 10 godina.

(5) Obrasci zahtjeva za tehničku izradu pogranične propusnice (Obrazac 2) vode se i u kartoteci.

(6) Nakon isteka roka važenja ili prestanka važenja pogranične propusnice iz nekog drugog razloga odnosno smrti osobe, Obrasci 2 odlažu se u posebnu kartoteku i čuvaju 10 godina od dana nastupanja okolnosti propisanih ovim stavkom.

Članak 13.

(1) Nadležna postaja granične policije vodi zbirku podataka o izdanim dozvolama za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice.

(2) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga članka vodi se na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o osobi (ime i prezime, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, spol, ime roditelja, boravište u inozemstvu, podaci o putovnici),

– naziv nadležne postaje granične policije,

– datum izdavanja,

– broj dozvole.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka čuvaju se 10 godina.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na provjere u Schengenskom informacijskom sustavu primjenjivat će se od datuma potpune primjene Schengenske pravne stečevine u Republici Hrvatskoj.

Članak 15.

(1) Obrazac 1 i Obrazac 2 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(2) Ministar unutarnjih poslova utvrdit će cijenu Obrasca 1 iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Broj: 511-01-152-46718/1-2013.
Zagreb, 28. lipnja 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

Obrazac 1


Obrazac 2

REG. BROJ:

ZAHTJEV ZA TEHNIČKU IZRADU
POGRANIČNE PROPUSNICE

POLICIJSKA UPRAVA-POSTAJA

DIPLOMATSKA MISIJA – KONZULARNI URED

                                       
………………………………………

                                                                              

1. Podaci o nositelju:

Prezime


Ime


JMB/MBG

     I OIBI

Rođeno prezime


Dan, mjesec i godina rođenja

               l Spol l

Mjesto i država rođenja


Državljanstvo


Boravište i adresa stanovanja


Broj putne isprave

Izdana      Važi do: 

Broj pogranične propusnice


Datum izdavanja


Važi do


Granični prijelazi i prijelazna mjesta (max. 3)


Područje kretanja i boravka

Broj mobitela


2. Podaci o zakonskom zastupniku

JMB/MBG

OIB                            

SRODSTVO                        
PREZIME

IMEZa točnost podataka odgovara              ______________________
podnositelj zahtjeva                               potpis podnositelja zahtjeva


POTVRDA O PODNIJETOM ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE POGRANIČNE PROPUSNICE

Prezime


Ime


Datum rođenja


Državljanstvo


Datum podnošenja zahtjeva


Broj pogranične propusnice


Mjesto podnošenja zahtjeva


Broj paketa

                 

Broj zahtjeva

              

_____________________

M.P. Potpis službene osobe

Poleđina Obrasca 2

3. Bilješke

Prilozi

                                     

Pogranična propusnica naplaćena u iznosu


Identitet utvrđen


Napomena


                                                             ______________________
                                                                  Ime i prezime službenika
                                                                      koji je zahtjev riješio

4. Uručenje

Identitet utvrđen                         

                                                  

Datum uručenja


___________________             ___________________________
      Potpis primatelja                           Ime i prezime službenika
pogranične propusnice                 koji je uručio pograničnu propusnicu

81 29.06.2013 Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice 81 29.06.2013 Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice 81 29.06.2013 Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice 81 29.06.2013 Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice 81 29.06.2013 Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice