Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj

NN 81/2013 (29.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1711

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 13., 14. i 15. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj: 130/2011 i 74/2013) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BORAVKU I RADU VISOKOKVALIFICIRANIH DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj: 120/2012) u članku 14. stavku 1. riječi: »veličine 3,5 x 4,5 cm« zamjenjuju se riječima: »veličine 3x3,5 cm«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Otisci prstiju uzimaju se od djeteta od navršenih 6 godina života, a potpis od navršenih 12 godina života.«.

Članak 2.

U članku 15. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Na fotografiji iz članka 14. ovoga Pravilnika, glava (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije. Glava na fotografiji mora biti smještena u središtu fotografije.«.

Članak 3.

U članku 16. stavku 2. iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: »Serijski broj dokumenta sadrži 7 znamenaka, a datumi se upisuju na način da se brojevi odvajaju razmacima bez točke.«.

U stavku 4. iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: »RFID čip obavezno mora sadržavati fotografiju i otiske prstiju.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U Obrazac 3 na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje, kao oznaka za vrstu isprave ispisuje se podatak: »ID«, a u rubrici: »napomene« upisuju se sljedeći podaci: izdavatelj: PU/PP, adresa stanovanja i OIB.«.

Članak 4.

U članku 17. iza riječi: »bušenjem« dodaju se riječi: »i rezanjem elektroničkog nosača podataka (RFID čip)«.

Članak 5.

U cijelom tekstu Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj: 120/2012) riječi: »boravišna iskaznica« zamjenjuju se riječima: »dozvola boravka«, riječi: »Europski ekonomski prostor« zamjenjuju se riječima: »Europski gospodarski prostor«, a kratica: »EEP« zamjenjuje se kraticom: »EGP« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Na Obrascu 1 koji je tiskan uz Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj: 120/2012), u naslovu Obrasca, riječi: »ODOBRENJA ZA BORAVAK I RAD« zamjenjuju se riječima: »DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD«.

Obrazac 2 i Obrazac 3 koji su tiskani uz Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj: 120/2012) zamjenjuju se novim Obrascem 2 i Obrascem 3 koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Ministar unutarnjih poslova utvrđuje cijenu Obrasca 3.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Broj: 511-01-152-43153/2013.

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

Obrazac 2

UR.BROJ: REG.BROJ:

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE BORAVKA

                                              

..............................................................

                                                           

1. Podaci o nositelju

Prezime


Ime


EBS

I OIB l

Rođeno prezime


Dan, mjesec i godina rođenja

l Spol l

Mjesto i država rođenja


Državljanstvo


Prebivalište/boravište i adresa stanovanja


Vrsta boravka


Datum izdavanja


Broj dozvole


Važi do


Broj mobitela


2. Podaci o zakonskom zastupniku

MBG/EBS

OIB

SRODSTVO
PREZIME

IMEZa točnost podataka odgovara _______________________
podnositelj zahtjeva                     potpis podnositelja zahtjeva

POTVRDA O PODNIJETOM ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE BORAVKA

Prezime


Ime


Prebivalište/boravište


Adresa stanovanja


Zahtjev je zaprimljen u PU/PP


Datum zaprimanja zahtjeva


Broj dozvole


Broj paketa

         

Broj zahtjeva

       

                                       _________________________

M.P.                                        Potpis službene osobe

Poleđina Obrasca 2

3. Državni biljezi

                                                                                               


4. Bilješke

Prilozi


Odobrenje naplaćeno u iznosu


Iznos naplaćene pristojbe

                                         

Oslobođen od pristojbe

(zakonska osnova)


Identitet utvrđen


Napomena

                                                                      __________________________
                                                                            Ime i prezime službenika
                                                                               koji je zahtjev riješio

5. Uručenje

Identitet utvrđen                       

                                           

Datum uručenja


                      ____________________           _________________________

                              Potpis primatelja                       Ime i prezime službenika

Obrazac 3


81 29.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj 81 29.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj 81 29.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj