Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila

NN 81/2013 (29.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1712

Na temelju članka 100. Zakona o azilu (»Narodne novine« broj: 79/2007 i 88/2010), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA I ZBIRKAMA PODATAKA U POSTUPKU AZILA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila (»Narodne novine« broj: 36/2008, 46/2008 – ispravak, 10/2009 i 88/2011) članak 10. mijenja se i glasi:

»Osobna iskaznica za azilanta i iskaznica stranca pod supsidijarnom zaštitom izdaju se u obliku dozvole boravka (Obrazac 4).

Dozvolu boravka izdaje nadležno tijelo prema mjestu prebivališta azilanta, odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom, najkasnije u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Obrazac dozvole boravka (Obrazac 4) pravokutnog je oblika, veličine 85,6 x 53,98 mm i izrađen je od polikarbonatnog materijala.

Strancu kojem je odobren azil, na Obrascu 4, u rubrici: »vrsta dozvole« upisuje se riječ: »azil«, a ako mu je odobrena supsidijarna zaštita u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »supsidijarna zaštita«.

Obrazac dozvole boravka (Obrazac 4) sadrži elektronički nosač podataka (RFID čip) na koji se pohranjuju sljedeći podaci: ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, spol, oznaka za vrstu isprave, oznaka države, broj isprave, osobni identifikacijski broj, datum izdavanja i datum isteka valjanosti, tijelo koje je izdalo ispravu, fotografija i otisci prstiju.

Obrazac dozvole boravka (Obrazac 4) sadrži i biometrijske podatke: biometrijsku sliku lica i otiske prstiju.

Troškove izdavanja dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom snosi nadležno tijelo.«.

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»U Obrazac 4 na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje, kao oznaka za vrstu isprave ispisuje se podatak: »AD«, a u rubrici: »napomene« upisuju se sljedeći podaci izdavatelj: PU/PP, adresa stanovanja i OIB.

U Obrazac 4 podatak o spolu upisuje se oznakom »Ž/F« za ženski spol, a oznakom »M/M« za muški spol.«.

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Azilant ili stranac pod supsidijarnom zaštitom nadležnom tijelu podnosi zahtjev za izdavanje dozvole boravka (Obrazac 5).

Obrazac 5 bijele je boje, veličine 150 x 290 mm.

Nakon utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, podaci se u obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole boravka (Obrazac 5) ispisuju iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

Nadležno tijelo izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, koja je sastavni dio Obrasca 5 i od njega se odvaja perforacijom.

Prilikom uručenja dozvole boravka, nadležno tijelo će poništiti iskaznicu tražitelja azila.«.

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Uz Obrazac 5 prilaže se fotografija veličine 3 x 3,5 cm koja vjerno prikazuje osobu bez pokrivala za glavu, potvrda o odobrenoj zaštiti, kod prvog podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole boravka preslika iskaznice tražitelja azila, te se uzimaju otisci dva prsta i vlastoručni potpis.

Od osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta, ako stranac nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Otisci prstiju ne uzimaju se ako to, zbog medicinskih razloga koji nisu privremeni, nije moguće.

Otisci prstiju ne uzimaju se od djeteta do navršene 6 godine života, a potpis do navršene 12 godine života.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, može se priložiti fotografija osobe s pokrivalom za glavu ako se pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Fotografija mora osobu prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

Iznimno od stavka 5. ovoga članka, slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.

Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.

Na fotografiji, glava (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije. Glava na fotografiji mora biti smještena u središtu fotografije.

Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.«.

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Potvrdu o odobrenoj zaštiti izdaje ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za donošenje odluke o podnesenom zahtjevu za azil.

Potvrda iz stavka 1. ovog članka sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, datuma izdavanja, prezimena, imena, spola, datuma rođenja, mjesta i države rođenja, državljanstva azilanta odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom, statusa, broja i datuma rješenja kojim je strancu odobrena zaštita, datuma od kada je stranac stekao status azilanta ili supsidijarne zaštite te potpis službene osobe i pečat.«.

Članak 6.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Tražitelju azila, kojeg je sukladno Uredbi Vijeća 343/2003/EZ kojom se utvrđuju kriteriji i mehanizmi za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji podnosi državljanin treće zemlje u jednoj od država članica (SL L 50 od 25. 02. 2003.), potrebno transferirati u odgovornu državu članicu, izdat će se putni list za transfer tražitelja azila (Obrazac 6).

Obrazac 6 bijele je boje, veličine 150 x 290 mm.

Putni list iz stavka 1. ovoga članka izdaje ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za donošenje odluke o podnesenom zahtjevu za azil.«.

Članak 7.

Članak 17. briše se.

Članak 8.

Članak 18. briše se.

Članak 9.

Članak 19. briše se.

Članak 10.

U članku 20. stavku 1. riječi: »unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« brišu se.

Članak 11.

Obrasci 4, 5 i 6 koji su tiskani uz Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila (»Narodne novine« broj: 36/2008, 46/2008 – ispravak, 10/2009 i 88/2011) zamjenjuju se novim Obrascima 4, 5 i 6 koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Obrazac 7 briše se.

Članak 12.

Osobne iskaznice za azilante i iskaznice stranaca pod supsidijarnom zaštitom izdane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju u uporabi u skladu s rokovima na koje su izdane.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Broj: 511-01-152-46349/1-2013

Zagreb, 27. lipnja 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

Obrazac 4


Obrazac 5

REG.BROJ:

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE BORAVKA

                                                         

………………………………………

                                                           

1. Podaci o nositelju

Prezime


Ime


EBS

     I OIB I

Rođeno prezime


Dan, mjesec i godina rođenja

                 I Spol I

Mjesto i država rođenja


Državljanstvo


Prebivalište/boravište i adresa stanovanja


Vrsta boravka


Datum izdavanja


Broj dozvole


Važi do


Broj mobitela


2. Podaci o zakonskom zastupniku

MBG/EBS

OIB

SRODSTVO
PREZIME

IME
 


Za točnost podataka odgovara            ------------------------------------
     podnositelj zahtjeva                                  potpis podnositelja zahtjeva


POTVRDA O PODNIJETOM ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE BORAVKA

Prezime


Ime


Prebivalište/boravište


Adresa stanovanja


Zahtjev je zaprimljen u PU/PP


Datum zaprimanja zahtjeva


Broj dozvole


Broj paketa

                

Broj zahtjeva

                

                                                           ------------------------------------

                                       M.P.                    Potpis službene osobePoleđina Obrasca 5

3. Državni biljezi

                                                                                                                      
 

4. Bilješke

Prilozi


Odobrenje naplaćeno u iznosu


Iznos naplaćene pristojbe

                                                             

Oslobođen od pristojbe

(zakonska osnova)


Identitet utvrđen


Napomena

                                                 .....................................................................
                                                   Ime i prezime službenika koji je zahtjev riješio

5. Uručenje

Identitet utvrđen                          

                                                               

Datum uručenja


---------------------------------                    -------------------------------
           Potpis primatelja                                     Ime i prezime službenika

Obrazac 6

PUTNI LIST ZA TRANSFER TRAŽITELJA AZILA

LAISSEZ-PASSER FOR TRANSFER OF ASYLUM SEEKER

Referentni broj/Reference No:

Izdan sukladno članku 19. i 20. Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 343/2003 od 18. veljače 2003. kojom se utvrđuju kriteriji i mehanizmi za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji podnosi državljanin treće zemlje u jednoj od država članica./Issued pursuant to Articles 19 and 20 of Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national.

Važeći je isključivo za transfer iz/Valid only for transfer from ……………………………………… u/to ……………………………. pri čemu se tražitelj azila dužan prijaviti u/with the asylum applicant required to present him/herself at .....................................................

do/by ……………………………………...................................……....

Izdano u/Issued at:

PREZIME/SURNAME: …..………………………………………........

IME/FORENAME:……………………...............................................…

MJESTO I DATUM ROĐENJA/PLACE AND DATE OF BIRTH: ……………

DRŽAVLJANSTVO/NATIONALITY: …………………………….........…

DATUM IZDAVANJA/DATE OF ISSUE: …….…………………….......…

fotografija/photo

Za Ministarstvo unutarnjih poslova/For the
                Ministry of the Interior

.................................................................................

                           Pečat/Seal

Identitet nositelja ovog dokumenta utvrdilo je nadležno tijelo/The bearer of this laissez-passer has been identified by the authorities ………………………………………………………….................................

Ovaj dokument izdaje se isključivo u skladu s člancima 19. i 20. Uredbe (EZ) 343/2003 i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati istovjetnim putnom dokumentu kojim se omogućava prelazak vanjske granice ili dokumentu na osnovu kojeg se utvrđuje identitet./This document is issued pursuant to Articles 19 and 20 of Regulation (EC) No 343/2003 only and cannot under any circumstances be regarded as equivalent to a travel document permitting the external frontier to be crossed or to a document proving the individuals identity.

81 29.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila 81 29.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila