Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

NN 81/2013 (29.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1713

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 16., 17. i 18. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj: 130/2011 i 74/2013) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA ULAZAK I BORAVAK U REPUBLICI HRVATSKOJ DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG EKONOMSKOG PROSTORA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI TE ČLANOVA OBITELJI HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj: 126/2012 ) naziv Pravilnika mijenja se i glasi:

»Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana«.

Članak 2.

Iza članka 3. dodaju se članci 3.a i 3.b koji glase:

»Članak 3.a

(1) Državljanin države članice EGP-a koji nema valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu dokazuje da je državljanin države članice EGP-a predočenjem javne isprave iz koje je moguće utvrditi njegov identitet i državljanstvo države članice EGP-a.

(2) Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a i koji nema valjanu putnu ispravu, odnosno vizu, dokazuje da uživa pravo slobode kretanja i boravka kao član obitelji državljanina države članice EGP-a predočenjem javne isprave iz koje je moguće utvrditi njegov identitet i svojstvo člana obitelji državljanina države članice EGP-a.

(3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, kao dokaz se može prihvatiti i drugi dokument ako okolnosti nedvojbeno upućuju da osoba uživa pravo na slobodu kretanja, a odbijanje ulaska u Republiku Hrvatsku bi toj osobi, osobi s kojom zajedno putuje ili drugoj osobi nanijelo značajne teškoće.

(4) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, osobama iz stavka 1. i 2. ovoga članka odobrit će se ulazak u Republiku Hrvatsku, a te osobe će se usmeno upozoriti na obvezu posjedovanja valjane putne isprave, valjane osobne iskaznice odnosno valjane boravišne iskaznice. Upozorenje će se unijeti u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova.

(5) Ako se u slučaju iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka radi o osobi koja mora imati vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku ili posjeduje krivotvorenu ispravu ili se poslužila tuđom ispravom, toj osobi odbit će se ulazak u Republiku Hrvatsku.

Članak 3.b

Smatra se da državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji predstavlja opasnost za javni poredak ako ima zabranu ulaska i boravka.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. riječ: »uručuje« zamjenjuje se riječju: »dostavlja«.

Članak 4.

Iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

(1) Državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji, kojem se odobrava ulazak sukladno članku 181. stavku 1. Zakona o strancima, nadležna policijska uprava/policijska postaja, izdaje potvrdu koja sadrži:

– podatke o izdavatelju,

– podatke o državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji,

– napomenu da je ulazak odobren na temelju članka 181. stavka 1. Zakona o strancima,

– naziv tijela koje je izdalo poziv, te vrijeme održavanja službene radnje pred tijelom koje je izdalo poziv,

– mjesto i adresu na kojoj će biti smješten,

– vrijeme u kojem može zakonito boraviti u Republici Hrvatskoj,

– granični prijelaz na kojem mora izaći iz Republike Hrvatske,

– napomenu da je dužan potvrdu predati policijskom službeniku koji obavlja graničnu kontrolu prilikom izlaska iz Republike Hrvatske,

– potpis i pečat.

(2) U slučaju odobrenja ulaska iz članka 181. stavka 1. Zakona o strancima, ne primjenjuje se odredba članka 3.a stavka 3. ovoga Pravilnika.«.

Članak 5.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je po zaprimljenoj prijavi privremenog boravka u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova unijeti podatke iz Obrasca 1b. Nakon unošenja podataka u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova, u Obrazac 5b upisuju se podaci sukladno članku 17. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

Iza članka 12. dodaje se podnaslov: »PRIVREMENI BORAVAK ČLANA OBITELJI HRVATSKOG DRŽAVLJANINA« i članak 12.a, podnaslov: »PRESTANAK PRIVREMENOG BORAVKA« i članak 12.b te podnaslov: »PRESTANAK STALNOG BORAVKA« i članak 12.c koji glase:

»PRIVREMENI BORAVAK ČLANA OBITELJI HRVATSKOG DRŽAVLJANINA

Članak 12.a

(1) Član obitelji hrvatskog državljanina koji nije državljanin države članice EGP-a regulira boravišnu iskaznicu sukladno članku 12. ovoga Pravilnika, a član obitelji hrvatskog državljanina koji je državljanin države članice EGP-a regulira boravišnu iskaznicu sukladno članku 11. ovoga Pravilnika.

(2) Član obitelji hrvatskog državljanina iz stavka 1. ovoga članka dužan je priložiti i dokaz da je hrvatski državljanin:

– zaposlen ili je samozaposlena osoba ili

– upisan na visoko učilište ili strukovnu izobrazbu, ima zdravstveno osiguranje te da priloži izjavu da posjeduje sredstva za uzdržavanje ili

– ima sredstva za uzdržavanje i zdravstveno osiguranje.

PRESTANAK PRIVREMENOG BORAVKA

Članak 12.b

Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je za državljanina države članice EGP-a i za člana obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a, neposredno nakon izdavanja boravišne iskaznice kao i svake godine dana od dana izdavanja boravišne iskaznice, zatražiti provjere radi utvrđivanja uvjeta iz članka 165. i 172. Zakona o strancima.

PRESTANAK STALNOG BORAVKA

Članak 12.c

Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je za državljanina države članice EGP-a i za člana obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a, neposredno nakon izdavanja boravišne iskaznice kao i svake dvije godine dana od dana izdavanja boravišne iskaznice, zatražiti provjere radi utvrđivanja uvjeta iz članka 175. i 179. Zakona o strancima.«.

Članak 7.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Potvrda o prijavi privremenog boravka za državljanina države članice EGP-a i članove njegove obitelji, iskaznica za stalni boravak te boravišna iskaznica i iskaznica za stalni boravak za člana obitelji državljanina EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a

izdaju se kao boravišne iskaznice na Obrascu 4b.

(2) Državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji koji su i sami državljani država članica EGP-a u Obrascu 4b u rubrici: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »privremeni boravak«, a ako je odobren stalni boravak upisuju se riječi: »stalni boravak«, a u rubriku: »napomene« riječ: »EGP«. Na obrascu 4b, u donjem dijelu, upisat će se na engleskom jeziku riječi: »RESIDENCE CARD«.

(3) Članu obitelji državljanina države članice EGP-a, koji nije državljanin države članice EGP-a u Obrascu 4b u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »privremeni boravak«, a ako mu je odobren stalni boravak upisuju se riječi: »stalni boravak«, a u rubrici: »napomene« upisuju se riječi: »član obitelji državljanina EGP-a«. Na obrascu 4b, u donjem dijelu, upisat će se na engleskom jeziku riječi: »RESIDENCE CARD OF A FAMILY MEMBER OF A UNION CITIZEN«.«

(4) Članu obitelji hrvatskog državljanina koji nije državljanin države EGP-a u Obrascu 4b u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »privremeni boravak«, a ako mu je odobren stalni boravak upisuju se riječi: »stalni boravak«, a u rubrici: »napomene« upisuju se riječi: »član obitelji državljanina Republike Hrvatske«. Na obrascu 4b, u donjem dijelu, upisat će se na engleskom jeziku riječi: »RESIDENCE CARD OF A FAMILY MEMBER OF A UNION CITIZEN«.«

Članak 8.

U članku 16. stavku 1. riječi: »bez naznake roka važenja« zamjenjuju se riječima: »s rokom važenja od 10 godina«.

Članak 9.

U članku 18. stavku 1. riječi: »veličine 3,5 x 4,5 cm« zamjenjuju se riječima: »veličine 3×3,5 cm«.

Članak 10.

U članku 19. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Na fotografiji koja se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice, glava (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije. Glava na fotografiji mora biti smještena u središtu fotografije.«.

Članak 11.

U članku 20. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Serijski broj dokumenta sadrži 7 znamenaka, a datumi se upisuju na način da se brojevi odvajaju razmacima bez točke.«.

U stavku 2. iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

»RFID čip obavezno mora sadržavati fotografiju i otiske prstiju.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U Obrazac 4b, na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje, kao oznaka za vrstu isprave upisuje se podatak »AB«, a u rubrici: »napomene« upisuju se sljedeći podaci izdavatelj: PU/PP, adresa stanovanja i OIB.«.

Članak 12.

U članku 21. iza riječi: »bušenjem« dodaju se riječi: »i rezanjem elektroničkog nosača podataka (RFID čip)«.

Članak 13.

Iza članka 23. dodaje se glava: »IV.a PROTJERIVANJE« i članci 23.a, 23.b, 23.c, 23.d, 23.e i 23.f koji glase:

»IV.a PROTJERIVANJE

Članak 23.a

Na državljane država članica EGP-a i članove njihovih obitelji na odgovarajući način se primjenjuje podzakonski propis koji uređuje povratak stranaca, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

Članak 23.b

Prilikom utvrđivanja zakonitosti boravka državljana država članica EGP-a i članova njihovih obitelji primjenjuju se odredbe članaka 3., 3.a i 3.b ovoga Pravilnika.

RJEŠENJE O PROTJERIVANJU

Članak 23.c

(1) Rješenje o protjerivanju državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji koje se donosi zbog razloga javnog poretka, mora biti utemeljeno na izvršnoj odluci državnog tijela.

(2) Rješenje o protjerivanju zbog razloga nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja može se donijeti samo na zahtjev nadležne sigurnosne službe, odnosno ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Članak 23.d

Zabrana ulaska i boravka državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji koja se izriče rješenjem o protjerivanju odredit će se u trajanju:

– od 3 mjeseca do 20 godina ako je protjeran zbog razloga nacionalne sigurnosti ili je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 8 godina ili je ponovno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora, a prethodno je bio osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 5 godina,

– od 3 mjeseca do 10 godina ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 3 godine ili je ponovno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora, a prethodno je bio osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine,

– od 3 mjeseca do 5 godina ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine ili je ponovno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora ili je ušao u Republiku Hrvatsku za vrijeme trajanja zabrane ulaska i boravka,

– od 3 mjeseca do 3 godine ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora ili je osuđen zbog kaznenog djela ili prekršaja s elementima nasilja ili zlouporabe droga ili je ponovno osuđen zbog počinjenog kaznenog djela ili prekršaja,

– od 3 mjeseca do 2 godine u ostalim slučajevima.

RJEŠENJE O ODLASKU U DRŽAVU ČLANICU EGP-a

Članak 23.e

(1) U smislu članka 114. stavka 1., u vezi s člankom 180. stavkom 6. Zakona o strancima, uz rješenje o protjerivanju državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji, izdaje se rješenje o odlasku u državu članicu EGP-a.

(2) Rješenje o odlasku u državu članicu EGP-a sadrži:

– rok u kojem je osoba dužna napustiti Republiku Hrvatsku i otići u državu članicu EGP-a, koji ne može biti kraći od 30 dana,

– nalog za prisilno udaljenje u državu članicu EGP-a, ako osoba ne napusti Republiku Hrvatsku,

– obvezu prijave policijskom službeniku na graničnom prijelazu prilikom napuštanja Republike Hrvatske,

– u uputi o pravnom lijeku navest će se da se rješenje o odlasku u državu članicu EGP-a smatra sastavnim dijelom rješenja o protjerivanju i da se može pobijati samo pravnim lijekom protiv rješenja o protjerivanju.

(3) Rješenje o odlasku u državu članicu EGP-a dostavlja se zajedno s rješenjem o protjerivanju.«.

PRISILNO UDALJENJE

Članak 23.f

U smislu članka 116., u vezi s člankom 182. Zakona o strancima, državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji koji ne napusti Republiku Hrvatsku u roku koji je određen rješenjem o odlasku u državu članicu EGP-a, prisilno će se udaljiti u državu članicu EGP-a.«.

Članak 14.

U cijelom tekstu Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj: 126/2012) i u svim Obrascima koji su sastavni dio toga Pravilnika, riječi: »Europski ekonomski prostor« zamjenjuju se riječima: »Europski gospodarski prostor« u odgovarajućem padežu, kratica: »EEP« zamjenjuje se kraticom: »EGP«, a riječi: »boravišna isprava« zamjenjuju se riječima: »boravišna iskaznica« u odgovarajućem padežu.

Članak 15.

Obrasci 4b, 6b i 7b. koji su tiskani uz Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj: 126/2012) zamjenjuju se novim Obrascima 4b, 6b i 7b koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 16.

Državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji, te članovima obitelji hrvatskih državljana, državljanima Švicarske Konfederacije kao i članovima njihovih obitelji, osobne iskaznice za stranca i naljepnice odobrenja boravka izdane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ostaju u uporabi u skladu s rokovima na koje su izdane.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, naljepnica odobrenja stalnog boravka ostaje u uporabi do isteka roka na koji je izdana osobna iskaznica za stranca.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Broj: 511-01-152-43152/2013.

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

Obrazac 4b


Obrazac 6b

                                   

             REPUBLIKA HRVATSKA
               REPUBLIC OF CROATIA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
(MINISTRY OF THE INTERIOR)

POLICIJSKA UPRAVA ______________________
(POLICE ADMINISTRATION)

POLICIJSKA POSTAJA _____________________
(POLICE STATION)

Broj:____________________________________

(Number:)

________________________________________

(mjesto i datum)

(Place and date)

Na temelju članka 38. stavka 1. Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13) donosi se:

Pursuant to Article 38 Paragraph 1 of the Aliens Act (Croatian Official Gazette 130/11 i 74/13) the following is being issued

RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA
      U REPUBLIKU HRVATSKU
     REFUSAL OF ENTRY INTO
  THE REPUBLIC OF CROATIA

Dana ______ u ________ sati, na graničnom prijelazu _____ (On) (at) (hours), at the Border Crossing Point

policijski službenik _________________________________,

(police officer)

nakon provedene granične kontrole, odbio je

(having conducted border checks, refused entry)

ulazak u Republiku Hrvatsku državljaninu države članice Europskog gospodarskog prostora:

(into the Republic of Croatia to the following national of member state of the European Economic Area)

Ime_______________________, prezime _____________,

(First name)                                       (Surname)

otac/majka __________________,

(Father/Mother)

datum rođenja ____________, mjesto rođenja ______________,

(Date of birth)                            (Place of birth)

spol M/Ž

(Gender M/F)

državljanstvo _____________, prebivalište ________________

(Nationality)                               (Permanent residence)

vrsta putne isprave _______________, broj_________,

(Type of travel document)                          Document (number)

izdana u _____________ dana ___________,

(Place of issue)                  (Date of issue)

koji je doputovao iz _______, s prijevoznim sredstvom ______.

(Arriving from (country))           (by – means of transport).

Državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora je obaviješten da mu je odbijen

A national of member state of the European Economic Area has been informed that he/she has been refused

ulazak u Republiku Hrvatsku iz sljedećih razloga jer (zaokružiti potrebno):

entry into the Republic of Croatia due to the following reasons (circle applicable):

a) ne posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu koja služi za prelazak državne granice (članak 154. stavak 1. točka 1. Zakona o strancima),

does not possess a valid travel document or identity card used to cross the state border (Article 154 Paragraph 1 Subparagraph 1 of the Aliens Act),

b) ima zabranu ulaska i boravka (članak 154. stavak 1. točka 2. Zakona o strancima),

has been issued a prohibition of entry and stay in the Republic of Croatia (Article 154 Paragraph 1 Subparagraph 2 of the Aliens Act),

c) predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje (članak 154. stavak 1. točka 3. Zakona o strancima),

poses a threat to public order, national security or public health (Article 154 Paragraph 1 Subparagraph 3 of the Aliens Act).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora može podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana odbijanja ulaska. Žalba se podnosi Povjerenstvu za žalbe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske putem nadležne diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Legal remedy:

A national of member state of the European Economic Area is entitled to appeal within 15 days following the refusal of entry. The appeal shall be lodged at the Commission of the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia through the competent diplomatic mission or consular post of the Republic of Croatia. The appeal does not postpone the enforcement of the refusal of entry.

Napomena:
(Note)

                                                  POLICIJSKI SLUŽBENIK:
                                                     (POLICE OFFICER)

                                            MP
                                            L.S.

                                   ______________________________
                                         (Potpis policijskog službenika)
                                                           (signature)

                   PREUZEO:
(DOCUMENT SERVICE ACKNOWLEDGED BY:)

___________________________
    (Datum uručenja i potpis)
            (signature, date)


Obrazac 7b

                              

            REPUBLIKA HRVATSKA
               REPUBLIC OF CROATIA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
(MINISTRY OF THE INTERIOR)

POLICIJSKA UPRAVA ______________________
(POLICE ADMINISTRATION)

POLICIJSKA POSTAJA _____________________
(POLICE STATION)

Broj:____________________________________

(Number:)

________________________________________

(mjesto i datum)

(Place and date)

Na temelju članka 38. stavka 1. Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13) donosi se:

Pursuant to Article 38 Paragraph 1 of the Aliens Act (Croatian Official Gazette 130/11, 74/13) the following is being issued

RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA
       U REPUBLIKU HRVATSKU
     REFUSAL OF ENTRY INTO
  THE REPUBLIC OF CROATIA

Dana ______ u ________ sati, na graničnom prijelazu _____ (On) (at) (hours), at the Border Crossing Point

policijski službenik __________________________________,

(police officer)

nakon provedene granične kontrole, odbio je

(having conducted border checks, refused entry)

ulazak u Republiku Hrvatsku članu obitelji državljanina države članice Europskog gospodarskog prostora:

(into the Republic of Croatia to the following family member of the member state national of the European Economic Area):

Ime ______________________, prezime _______________,

(First name)                                       (Surname)

otac/majka __________________,

(Father/Mother)

datum rođenja _______________, mjesto rođenja ___________,

(Date of birth)                                   (Place of birth)

spol M/Ž

(Gender M/F)

državljanstvo ______________, prebivalište _______________

(Nationality)                                  (Permanent residence)

vrsta putne isprave _______________, broj_________,

(Type of travel document)              (Document number)

izdana u _____________ dana ___________,

(Place of issue)                  (Date of issue)

broj vize _________ vrsta _________ izdana od ___________

(Visa number)        (Type of visa)       (Issued by)

vrijedi od _____________ do _____________

(Valid from)                        (to)

koji je doputovao iz ________, s prijevoznim sredstvom ______.

(Arriving from (country))             (by – means of transport).

Član obitelji državljanina države članice Europskog gospodarskog prostora je obaviješten

A family member of the member state national of the European Economic Area has been informed that he/she has been

da mu je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku iz sljedećih razloga jer (zaokružiti potrebno):

refused entry into the Republic of Croatia due to the following reasons (circle applicable):

a) ne posjeduje valjanu putnu ispravu koja služi za prelazak državne granice (članak 167. stavak 1. točka 1. Zakona o strancima),

does not possess a valid travel document used to cross the state border (Article 167 Paragraph 1 Subparagraph 1 of the Aliens Act),

b) ima zabranu ulaska i boravka (članak 167. stavak 1. točka 2. Zakona o strancima),

has been issued a prohibition of entry and stay in the Republic of Croatia (Article 167 Paragraph 1 Subparagraph 2 of the Aliens Act),

c) predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje (članak 167. stavak 1. točka 3. Zakona o strancima),

poses a threat to public order, national security and public health (Article 167 Paragraph 1 Subparagraph 3 of the Aliens Act).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja član obitelji državljanina države članice Europskog gospodarskog prostora može podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana odbijanja ulaska. Žalba se podnosi Povjerenstvu za žalbe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske putem nadležne diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Legal remedy:

A family member of the member state national of the European Economic Area is entitled to appeal within 15 days following the refusal of entry. The appeal shall be lodged at the Commission of the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia through the competent diplomatic mission or consular post of the Republic of Croatia. The appeal does not postpone the enforcement of the refusal of entry.

Napomena:
(Note)

                                                  POLICIJSKI SLUŽBENIK:
                                                     (POLICE OFFICER)

                                          MP
                                          L.S.

                                   ______________________________
                                         (Potpis policijskog službenika)
                                                           (signature)

                   PREUZEO:
(DOCUMENT SERVICE ACKNOWLEDGED BY:)

___________________________
    (Datum uručenja i potpis)
            (signature, date)

81 29.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana 81 29.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana 81 29.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana