Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

NN 81/2013 (29.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1714

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12. i 25. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj: 130/2011 i 74/2013.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATUSU I RADU STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj: 52/2012) u članku 1. stavku 1. iza riječi: »putne isprave za osobe bez državljanstva,« dodaju se riječi i zarez: »posebne putne isprave za stranca,«.

U stavku 2. iza podstavka 1. dodaju se novi podstavci 2. i 3. koji glase:

»– Direktivom 2011/51/EZ od 11. svibnja 2011. godine kojom se dopunjuje Direktiva 2003/109/EZ i proširuje primjena i na korisnike međunarodne zaštite; (SL L 132, 19. 5. 2011.),

– Direktivom 2011/98/EU od 13. prosinca 2011. Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom postupku obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja na državnom području države članice i o zajedničkom skupu prava za radnike iz trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici; (SL L 343, 23. 12. 2011.).«.

Dosadašnji podstavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju podstavci 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »iz članka 4. stavka 1. podstavka 3.« dodaju se riječi: »i članka 18. stavka 1. podstavka 3.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »članka 4. stavka 1. podstavka 2.« dodaju se riječi: »i članka 18. stavka 1. podstavka 2.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Stranci koji reguliraju privremeni boravak u druge svrhe, stranci koji reguliraju privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja, studiranja ili volontiranja, obrtnik koji prvi put regulira dozvolu za boravak i rad iz članka 76. stavka 1. točke 5. Zakona o strancima te stranci koji reguliraju stalni boravak temeljem odobrenog privremenog boravka u svrhu korištenja nekretnine, osim dokaza iz stavka 3. ovoga članka, mogu priložiti i potvrdu banke o sredstvima kojima stranac raspolaže na bankovnom računu.«.

Članak 4.

Iza članka 17. dodaje se podnaslov: »Izbivanje stranaca na privremenom boravku do 90 dana« i članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

Pod opravdanim razlozima iz članka 72. stavka 5. Zakona o strancima podrazumijevaju se događaji kao što su ozbiljna bolest, studij, stručno osposobljavanje, upućivanje na rad u drugu državu, trudnoća, rođenje djece i slično.«.

Članak 5.

U članku 18. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma te hrvatske kulture i društvenog uređenja Republike Hrvatske, ako nije riječ o strancima iz članka 97. stavka 3. Zakona o strancima.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Stranci iz članka 94. stavka 1. točke 4. Zakona o strancima zahtjevu za stalni boravak, uz dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, prilažu i dokaz da su rođeni na području Republike Hrvatske (izvod iz matične knjige rođenih), dokaz da su pohađali predškolske i školske ustanove, dokaz o zaposlenju, dokaz o korištenju zdravstvene zaštite, dokaz o korištenju socijalnih prava kao i druge dokaze kojima stranac potkrepljuje činjenicu življenja na području Republike Hrvatske. Kao dokaz o postojanju objektivnih razloga da stranac nije regulirao status, uz izjavu stranca uzet će se u obzir svaki dokaz posebno i svi dokazi zajedno.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 7.«.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. riječi: »u Interpolovim i drugim« brišu se.

Dosadašnji stavak 9. briše se.

Članak 6.

Članak 20. briše se.

Članak 7.

U članku 21. stavku 2. iza riječi: »obrta,« dodaju se riječi i zarez: »obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,«.

Članak 8.

U članku 23. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka obrtnik ne prilaže ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 9.

U članku 25. stavku 2. točki 1. riječi: »većinski udio najmanje 51%« zamjenjuju se riječima: »vlasnički udio veći od 51%«.

U točki 2. riječi: »opis ulaganja kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu u najmanjem iznosu od 200.000,00 kuna«, zamjenjuju se riječima: »račune i druge dokaze iz kojih je vidljivo ulaganje kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu u najmanjem iznosu od 200.000,00 kuna«.

U točki 2. podtočki c) riječi: »nematerijalna imovina koja predstavlja troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete da:« zamjenjuju se riječima: »materijalna i nematerijalna imovina koja predstavlja troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete da:«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 10.

U članku 26. stavku 1. riječi: »osim dokumenata iz članka 23. i 24. ovoga Pravilnika«, zamjenjuju se riječima: »osim dokaza o registraciji obrta te preslika ugovora o radu i prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za najmanje 3 hrvatska državljana«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. račune i druge dokaze iz kojih je vidljivo ulaganje kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu u najmanjem iznosu od 200.000,00 kuna:

a) materijalnom imovinom smatra se vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva, od čega vrijednost nekretnina smije iznositi najviše 50% ukupne vrijednosti materijalne imovine,

b) nematerijalna imovina, odnosno opravdani troškovi ulaganja, mogu uključivati određene kategorije nematerijalnih ulaganja (patenti, licencije, know-how i dr.),

c) materijalna i nematerijalna imovina koja predstavlja troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete da:

– se koristi isključivo u obrtu

– se smatra imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina),«.

U točki 3. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez, te se dodaje nova točka 4. koja glasi:

»4. popis dugotrajne imovine – Obrazac DI kod produženja dozvole za boravak i rad.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kod podnošenja zahtjeva za prvo izdavanje dozvole za boravak i rad u novoosnovanom obrtu, stranac prilaže dokaz o upisu obrta u obrtni registar i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Iza dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Po izvršnosti rješenja o prestanku važenja dozvole za boravak i rad koja je izdana obrtniku policijska uprava, odnosno policijska postaja obavijestit će nadležni Ured državne uprave u Županiji, odnosno Gradu Zagrebu.«.

Članak 11.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad strancima iz članka 79. točke 1. Zakona o strancima, osim dokaza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, prilaže se potvrda nadležnog ministarstva da se radi o trgovačkom društvu koje je nositelj poticajnih mjera ili da provodi strateške investicijske projekte sukladno posebnim propisima.«.

Članak 12.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Stranac u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji podnosi zahtjev za izdavanje dozvole boravka (Obrazac 4a, bijele boje, veličine 15×29 cm).

»(2) Nakon utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, podaci se u obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole boravka (Obrazac 4a) ispisuju iz Informacijskog sustava Ministarstva, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

»(3) Policijska uprava odnosno policijska postaja izdaje potvrdu o podnijetom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, koja je sastavni dio Obrasca 4a i od njega se odvaja perforacijom.«.

Članak 13.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Uz Obrazac 4a prilaže se fotografija veličine 3×3,5 cm koja vjerno prikazuje osobu bez pokrivala za glavu te se uzimaju otisci dva prsta i vlastoručni potpis.

(2) Od osobe iz članka 30. ovoga Pravilnika uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta, ako stranac nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Otisci prstiju ne uzimaju se ako to, zbog medicinskih razloga koji nisu privremeni, nije moguće.

(3) Otisci prstiju ne uzimaju se od djeteta do navršene 6 godine života, a potpis do navršene 12 godine života.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, može se priložiti fotografija osobe s pokrivalom za glavu ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.«.

Članak 14.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»(1) Fotografije iz članka 31. stavka 1. i 4. ovoga Pravilnika moraju osobu prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.

(3) Na fotografiji osobe koja radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.

(4) Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.

(5) Na fotografiji iz članka 31. ovoga Pravilnika, glava (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije. Glava na fotografiji mora biti smještena u središtu fotografije.

(6) Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.«.

Članak 15.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Obrazac dozvole boravka (obrazac 7a) pravokutnog je oblika, veličine 85,6 × 53,98 mm i izrađen je od polikarbonatnog materijala. Serijski broj dokumenta sadrži 7 znamenaka, a datumi se upisuju na način, da se brojevi odvajaju razmacima bez točke.

(2) Strancu kojem je odobren privremeni boravak u Obrascu 7a u rubrici: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »privremeni boravak«, a ako mu je odobren stalni boravak u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »stalni boravak«.

(3) Obrazac 7a sadrži elektronički nosač podataka (RFID čip) na koji se pohranjuju podaci: ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, spol, oznaka za vrstu isprave, oznaka države, broj isprave, osobni identifikacijski broj, datum izdavanja i datum isteka valjanosti, tijelo koje je izdalo ispravu, fotografija i otisci prstiju. RFID čip obvezno mora sadržavati fotografiju i otiske prstiju.

(4) Obrazac dozvole boravka sadrži i biometrijske podatke: biometrijsku sliku lica i otiske prstiju.

(5) U Obrazac 7a na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje kao oznaka za vrstu isprave upisuje se podatak: »AD«, a u rubrici: »napomene« upisuju se sljedeći podaci: izdavatelj: PU/PP, podaci o adresi stanovanja i OIB-u.

(6) U Obrazac 7a podatak o spolu upisuje se oznakom »Ž/F« za ženski spol, a oznakom »M/M« za muški spol.«.

Članak 16.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) U dozvolu boravka stranca kojemu je odobren stalni boravak na temelju azila ili supsidijarne zaštite unijet će se napomena: »Međunarodnu zaštitu odobrila Republika Hrvatska (datum)«.

(2) Nadležna policijska uprava, odnosno postaja dužna je putem Ministarstva unutarnjih poslova zatražiti informaciju ima li stranac još uvijek odobrenu međunarodnu zaštitu u drugoj državi članice EGP-a prije unošenja napomene iz članka 140. stavka 5. Zakona o strancima.«.

Članak 17.

Članak 35. briše se.

Članak 18.

Članak 36. briše se.

Članak 19.

Članak 37. briše se.

Članak 20.

Članak 38. briše se.

Članak 21.

U članku 39. iza riječi: »bušenjem« dodaju se riječi: »i rezanjem elektroničkog nosača podataka (RFID čip)«.

Članak 22.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Gubitak, nestanak ili krađa dozvole boravka bez odgode se mora prijaviti policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu događaja ili saznanja, o čemu se izdaje potvrda.

(2) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja izgubljenu, nestalu ili ukradenu dozvolu boravka iz stavka 1. ovoga članka rješenjem će proglasiti nevažećom.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba.«.

Članak 23.

U članku 47. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Otisci prstiju uzimaju se od djeteta od navršenih 6 godina života, a potpis od navršenih 12 godina života.«.

Članak 24.

U članku 48. stavku 5. rečenica: »Razmak očiju (od sredine lijevog do sredine desnog oka) mora iznositi najmanje 8 mm (optimalno 10 mm).« briše se.

Članak 25.

U članku 51. riječi: »osobne iskaznice za stranca« zamjenjuju se riječima: »putovnice za osobe bez državljanstva«.

Članak 26.

Iza članka 51. dodaje se podnaslov: »Posebna putna isprava za stranca« i članci 51.a, 51.b, 51.c, 51.d, 51.e i 51.f koji glase:

»Članak 51.a

(1) Posebna putna isprava za stranca može se izdati strancu koji ima odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj ili odobrenu supsidijarnu zaštitu sukladno odredbama Zakona o azilu, i koji, ne svojom krivnjom, nije u mogućnosti pribaviti nacionalnu putnu ispravu.

(2) Posebna putna isprava za stranca izdaje se kao posebna putovnica za stranca.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka stranac prilaže dokumentaciju kojom dokazuje da nije u mogućnosti pribaviti nacionalnu putnu ispravu bez svoje krivnje.

(4) Stranac osobno podnosi zahtjev za izdavanje posebne putovnice za stranca.

(5) Posebna putovnica za stranca izdaje se na rok važenja na koji je strancu odobren privremeni boravak, a strancu na odobrenom stalnom boravku ili odobrenoj supsidijarnoj zaštiti putovnica se izdaje s rokom važenja od 2 godine.

Članak 51.b

(1) Zahtjev za izdavanje posebne putovnice za stranca (Obrazac 15a) bijele je boje, veličine 15×29 cm.

(2) Nakon utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, podaci se u obrazac zahtjeva za izdavanje posebne putovnice za stranca, ispisuju iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(3) Podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo izdaje potvrdu o podnijetom zahtjevu, koja je sastavni dio Obrasca 15a i od njega se odvaja perforacijom.

Članak 51.c

Uz zahtjev za izdavanje posebne putovnice za stranca prilaže se fotografija veličine 3,5×4,5 cm i daju otisci prstiju kako je propisano člancima 31. i 32. ovoga Pravilnika.

Članak 51.d

(1) Obrazac posebne putovnice za stranca (Obrazac 16a) je veličine 8,8 x 12,5 cm i sadrži 34 brojem označene stranice.

(2) Obrazac posebne putovnice za stranca sadrži elektronički nosač podataka (RFID čip) na koji se pohranjuju ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, podatak o spolu, oznaka za vrstu putne isprave, oznaka države, broj putovnice, osobni identifikacijski broj, datum izdavanja i datum isteka valjanosti putovnice, tijelo koje je putovnicu izdalo, fotografija i otisci prstiju.

(3) Obrazac posebne putovnice za stranca sadrži i biometrijske podatke: biometrijsku sliku lica i otiske prstiju.

(4) U obrazac posebne putovnice za stranca, na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje kao oznaka za vrstu putne isprave upisuje se podatak »PI«.

Članak 51.e

(1) Posebnu putovnicu za stranca koja iz bilo kojeg razloga ne može služiti svrsi (istek roka važenja, popunjena, zamijenjena zbog promjene osobnih podataka, oštećena i sl.) nadležno tijelo je dužno poništiti.

(2) Poništavanje se obavlja fizičkim bušenjem korica i svake stranice putne isprave te rezanjem elektroničkog nosača podataka (RFID čipa).

Članak 51.f

Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja prilikom gubitka, nestanka ili krađe posebne putovnice za stranca na odgovarajući način primjenjuje odredbe članka 40., 41. i 42. ovoga Pravilnika.«.

Članak 27.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»(1) Zbirka podataka o dozvolama boravka sadrži:

– podatke o strancu (ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, spol, ime roditelja, adresu u Republici Hrvatskoj, adresu u inozemstvu, OIB, podaci o putovnici ili osobnoj iskaznici),

– naziv nadležne policijske uprave/postaje,

– serijski broj,

– vrstu odobrenja boravka,

– datum izdavanja i rok važenja,

– datum uručenja,

– napomene,

– datum zaprimanja prijave o nestanku i načinu nestanka,

– broj i datum izdavanja potvrde nadležnog tijela o prijavi nestanka,

– datum i razlog poništenja,

– svi podaci sadržani na RFID čipu iz članka 33. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka čuvaju se 10 godina.

(3) Obrasci zahtjeva za izdavanje dozvole boravka (Obrazac 4a) vode se i u kartoteci.

(4) Nakon isteka roka važenja dozvole boravka ili prestanka važenja dozvole boravka iz nekog drugog razloga odnosno smrti osobe, Obrasci 4a odlažu se u posebnu kartoteku i čuvaju 10 godina od dana nastupanja okolnosti propisanih ovim stavkom.«.

Članak 28.

U članku 63. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»(2) Zbirka podataka o putovnici za osobe bez državljanstva i posebnoj putovnici za stranca sadrži:

– podatke o strancu (ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, spol, ime roditelja, adresu u Republici Hrvatskoj, adresu u inozemstvu, OIB, podaci o putovnici ili osobnoj iskaznici),

– naziv nadležne policijske uprave/postaje,

– serijski broj,

– vrstu odobrenja boravka,

– datum izdavanja i rok važenja,

– datum uručenja,

– napomene,

– datum zaprimanja prijave o nestanku i načinu nestanka,

– broj i datum izdavanja potvrde nadležnog tijela o prijavi nestanka,

– datum i razlog poništenja,

– svi podaci sadržani na RFID čipu iz članka 49. stavka 2. i članka 51.d stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka čuvaju se 10 godina.

(4) Obrasci zahtjeva za izdavanje putovnice za osobe bez državljanstva (Obrazac 11a) i posebne putovnice za stranca (Obrazac 15a) vode se i u kartoteci.

(5) Nakon isteka roka važenja ili prestanka važenja putovnice za osobe bez državljanstva i posebne putovnice za stranca iz nekog drugog razloga odnosno smrti osobe, Obrasci 11a i 15a odlažu se u posebnu kartoteku i čuvaju 10 godina od dana nastupanja okolnosti propisanih ovim stavkom.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 6.

Članak 29.

Službena osoba će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno drugo javnopravno tijelo ili sud.

Odredba stavka 1. ovoga članka posebno će se odnositi na postupke odobravanja dozvola za boravak i rad radi pribavljanja podataka koja je u nadležnosti drugih javnopravnih tijela:

– registracije trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj,

– prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– potvrde iz REGOS-a,

– BON 1 i BON 2,

– potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima,

– potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o ostvarenom dohotku od samostalnog rada za obrtnike obveznike poreza na dohodak,

– potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave da je trgovačko društvo u sustavu poreza na dodanu vrijednost (članak 25. stavak 2. točka d). ovoga Pravilnika).

Članak 30.

U cijelom tekstu Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj: 52/2012) riječi: »osobna iskaznica za stranca« zamjenjuju se riječima: »dozvola boravka« u odgovarajućem padežu.

Članak 31.

Obrazac 4a i Obrazac 7a koji su tiskani uz Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj: 52/2012) i njegov su sastavni dio zamjenjuju se novim Obrascem 4a i Obrascem 7a koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Obrasci 15a i 16a tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Ministar unutarnjih poslova utvrđuje cijenu obrazaca 7a i 16a iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 32.

Osobne iskaznice za stranca i naljepnice odobrenja boravka izdane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju u uporabi u skladu s rokovima na koje su izdane.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, naljepnica odobrenja stalnog boravka ostaje u uporabi do isteka roka na koji je izdana osobna iskaznica za stranca.

Članak 33.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1. srpnja 2013.

Broj: 511-01-152-43151/4-2013.

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

Obrazac 4a
Obrazac 7a
Obrazac 15a
Obrazac 16a

81 29.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj