Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o policijskom obrazovanju

NN 81/2013 (29.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o policijskom obrazovanju

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1715

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj: 34/11 i 130/12), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLICIJSKOM OBRAZOVANJU

Članak 1.

U Pravilniku o policijskom obrazovanju (»Narodne novine« broj: 113/12) u članku 8. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Stavak 4. briše se.

Članak 2.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Policijsko zvanje kao dio stručnog usavršavanja stječe se polaganjem ispita za zvanje.

Ustrojstvena jedinica nadležna za pravne poslove i ljudske potencijale odnosno policijska uprava utvrđuje ispunjava li kandidat propisane uvjete za polaganje ispita za zvanje o čemu donosi rješenje.

Ispiti za zvanje provode se u redovno radno vrijeme.

Kandidat koji polaže ispit za zvanje prvi put ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza ako mu prijevoz nije osiguran te pravo na dva dana plaćenog dopusta za pripremu i polaganje ispita.

Kandidat koji polaže popravni ispit za zvanje ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza ako mu prijevoz nije osiguran i pravo na jedan dan plaćenog dopusta za polaganje ispita.

Kandidat koji nije položio ispit za zvanje prilikom ponovnog polaganja ne ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza niti na plaćeni dopust za polaganje ispita.

O položenom ispitu za zvanje izdaje se uvjerenje koje potpisuje predsjednik Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za zvanja i pomoćnik ministra nadležan za pravne poslove i ljudske potencijale odnosno načelnik policijske uprave.

Uvjerenje se izdaje u tri primjerka.«.

Članak 3.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Visokoškolsko obrazovanje, u smislu ovoga Pravilnika, je školovanje za stjecanje višeg stupnja obrazovanja od onoga koje ima policijski službenik.

Visokoškolsko obrazovanje iz stavka 1. ovoga članka provodi se kroz preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije.

Policijski službenici mogu se školovati na stručnom preddiplomskom i diplomskom studiju Visoke policijske škole na trošak Ministarstva, sukladno potrebama Ministarstva.

Policijski službenici mogu studirati na sveučilišnom preddiplomskom, diplomskom ili poslijediplomskom studiju kojeg izvodi Visoka policijska škola u suradnji sa Sveučilištem.

Policijski službenici mogu studirati na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju i na drugom visokom učilištu, na trošak Ministarstva, sukladno potrebama Ministarstva.

Ministar može donijeti odluku o upisu kandidata koji su u razredbenom postupku ostvarili minimalni bodovni prag, a nisu obuhvaćeni određenom upisnom kvotom ukoliko to zahtiijevaju potrebe Ministarstva.«.

Članak 4.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Prilikom donošenja odluke o pohađanju visokoškolskog obrazovanja policijskih službenika iz članka 37. stavka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika uzet će se u obzir sljedeća mjerila i uvjeti:

– potrebe Ministarstva,

– poslovi radnog mjesta,

– da je u posljednje dvije godine, rad policijskog službenik ocijenjen najmanje ocjenom »dobar« ili da je tijekom redovnog preddiplomskog studija postigao prosjek ocjena najmanje 3,50,

– da je tijekom preddiplomskog studija policijski službenik postigao minimalni prosjek ocjena najmanje 3,00.

Polaznicima koji završe program temeljnog policijskog obrazovanja s prosjekom ocjena svih predmeta i završnog rada 5,00, može se omogućiti izravni upis na redovni preddiplomski studij Visoke policijske škole.

Policijskim službenicima koji su preddiplomski studij Visoke policijske škole završili s prosjekom ocjena svih predmeta i završnog rada najmanje 4,00 može se omogućiti izravni upis na specijalistički diplomski studij Visoke policijske škole.«.

Članak 5.

U članku 41. stavku 2. iza riječi: »za vrijeme« dodaju se riječi: »obveznih seminara i«.

Članak 6.

Čanak 51. mijenja se i glasi:

»Djeca policijskih službenika Ministarstva koji u obavljanju policijskih poslova izgube život, imaju pravo na potporu za vrijeme redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima neovisno o godini ili smjeru studija.

Na potporu iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo i djeca policijskih službenika koji su izgubili život povodom obavljanja policijskih poslova, djeca policijskih službenika koji su izgubili život izvan službe te djeca policijskih službenika kod kojih je, zbog ozljede koja je nastupila u obavljanju policijskih poslova ili povodom obavljanja policijskih poslova, u postupku ocjene radne sposobnosti utvrđeno tjelesno oštećenje od najmanje 80% i koji ostvare pravo na invalidsku mirovinu.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi roditelj ili zakonski zastupnik odnosno student ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za pravne poslove i ljudske potencijale.

Djeci policijskih službenika Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka potpora se utvrđuje u visini određenoj Kolektivnim ugovorom.

Djeci policijskih službenika Ministarstva iz stavka 2. ovoga članka potpora se utvrđuje u visini 24% prosječno isplaćene bruto-plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini.«.

Članak 7.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»Pravo na naknadu, u smislu ovoga Pravilnika, ostvaruju predavači – izvoditelji nastave na programima temeljnog policijskog obrazovanja, visokog policijskog obrazovanja, specijalističkim tečajevima i seminarima te dopunskom stručnom usavršavanju.

Predavači-izvoditelji nastave koji ostvaruju pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka su vanjski suradnici te zaposlenici Ministarstva kojima izvođenje nastave nije u opisu poslova radnog mjesta, koji mjesečno, za nastavu provedenu u okviru radnog vremena, pripada naknada za najviše 16 školskih sati nastave (1 školski sat iznosi 45 minuta).

Pravo na naknadu ostvaruju i mentori za vježbenike te autori za djela koja se objavljuju u udžbenicima, stručnim časopisima i drugim publikacijama Ministarstva.«.

Članak 8.

U članku 58. riječi: »te visina naknada za korištenje autorskih prava na udžbenicima, člancima i ostalim napisima i radovima koji se objavljuju u udžbenicima, stručnim časopisima i drugim publikacijama« brišu se.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-33106/2-2013.

Zagreb, 20. lipnja 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.