Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aerosolnim raspršivačima

NN 81/2013 (29.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aerosolnim raspršivačima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1721

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 20/2010) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AEROSOLNIM RASPRŠIVAČIMA

Članak 1.

U Pravilniku o aerosolnim raspršivačima (»Narodne novine«, br. 83/2010) u članku 2. iza riječi: »uporabu« dodaju se riječi: »izrađen od metala, stakla ili plastike i«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točki e. riječ: »ili« zamjenjuje se riječi: »i«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo nadležno za gospodarstvo odmah će o tome obavijestiti ostale zemlje članice Europske unije i Europsku komisiju o poduzetim mjerama sukladno članku 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.«.

Članak 4.

U Dodatku u točki 1.8(b) riječ: »jer« mijenja se i glasi: »ako«.

U točki 6.1.1.2. riječi: »ne smiju se upotrebljavati« mijenjaju se i glase: »moraju biti odbijeni«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/202

Urbroj: 526-03-01-01-01/1-13-1

Zagreb, 19. lipnja 2013.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.