Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske

NN 81/2013 (29.6.2013.), Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1722

Na temelju članka 17. stavka 5., članka 38. stavka 3. i članka 50. točke 6. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU UNOŠENJA ODREĐENOG BILJA I BILJNIH PROIZVODA IZ SUSJEDNIH TREĆIH ZEMALJA U POGRANIČNO PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda uzgojenih, proizvedenih ili upotrijebljenih u pograničnom području susjednih trećih zemalja, koji se unose iz tih zemalja radi uporabe na obližnjim lokacijama u pograničnom području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa člankom 4. stavkom 6. i člankom 5. stavkom 6. Direktive Vijeća 2000/29/EZ o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice (SL L 169, 8. 5. 2000.).

Članak 3.

Pojedini izrazi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeća značenja:

1. Pogranično područje jest dio državnoga područja Republike Hrvatske i susjedne treće zemlje uz zajedničku državnu granicu, koji se prostire u širini određenoj međunarodnim sporazumom o pograničnom prometu potpisanim sa susjednom trećom zemljom.

2. Susjedne treće zemlje jesu:

– Bosna i Hercegovina

– Crna Gora

– Republika Srbija.

3. Korisnici prava unošenja bilja i biljnih proizvoda u pogranično područje Republike Hrvatske ili susjedne treće zemlje (u daljnjem tekstu: korisnici prava) jesu državljani Republike Hrvatske ili susjedne treće zemlje koji imaju prebivalište u pograničnom području Republike Hrvatske i koji su vlasnici zemljišta ili objekata što ih dijeli granična crta ili se u cijelosti nalaze u pograničnom području susjedne treće zemlje, a koji državnu granicu smiju prelaziti uz predočenje pogranične propusnice.

4. Obližnja lokacija jest zemljište ili objekt u pograničnom području Republike Hrvatske ili susjedne treće zemlje u vlasništvu korisnika prava.

II. UNOŠENJE BILJA I BILJNIH PROIZVODA U REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 4.

Bilje i biljne proizvode iz Priloga 1., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: bilje iz Priloga 1.), dopušteno je unijeti u pogranično područje Republike Hrvatske u skladu s posebnim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 5.

U Republiku Hrvatsku zabranjeno je iz susjednih trećih zemalja unositi:

– gomolje krumpira (Solanum tuberosum) namijenjene sadnji (sjemenski krumpir) i

– bilje iz roda loze (Vitis), isključujući plodove (grožđe).

Članak 6.

Sadni materijal drvenastog bilja, presadnice jagode te tlo i supstrat za uzgoj bilja koji se sastoji od organskih tvari, isključujući onaj koji se u cijelosti sastoji od treseta, može se unositi u Republiku Hrvatsku samo preko graničnih prijelaza određenih za unošenje bilja koje podliježe fitosanitarnom pregledu.

Članak 7.

Sve ostalo bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete koji nisu obuhvaćeni člancima 5. i 6. niti Prilogom 1. ovoga Pravilnika dopušteno je unositi u Republiku Hrvatsku bez fitosanitarnog pregleda ili rješenja iz članka 9. ovoga Pravilnika.

III. UNOŠENJE BILJA I BILJNIH PROIZVODA U POGRANIČNO PODRUČJE UZ POSEBNE UVJETE

Članak 8.

(1) Korisnici prava mogu, uz posebne uvjete i na način propisan ovim Pravilnikom, iz pograničnog područja susjedne treće zemlje u pogranično područje Republike Hrvatske unositi bilje iz Priloga 1. ovoga Pravilnika pod uvjetom da nema opasnosti od unošenja štetnih organizama određenih Pravilnikom o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine«, br. 74/06, 84/10 i 120/11).

(2) Bilje iz Priloga 1., kad ga unosi korisnik prava u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ne podliježe obveznom fitosanitarnom pregledu pri unošenju.

(3) Bilje iz Priloga 1. može se unositi preko graničnih prijelaza i prijelaznih mjesta koji su sukladno međunarodnim ugovorima i odgovarajućem hrvatskom zakonskom aktu određeni za pogranični promet.

(4) U slučaju kad je bilje iz Priloga 1. uzgojeno, proizvedeno ili se upotrebljavalo na zemljištu ili objektu u vlasništvu korisnika prava koje dijeli granična crta, korisnik prava može iz onog dijela takvog zemljišta ili objekta koji se nalazi na državnom području susjedne treće zemlje izravno unositi bilje iz Priloga 1. na dio zemljišta ili objekta koji se nalazi u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

(1) Bilje iz Priloga 1. smiju unositi samo korisnici prava koji posjeduju rješenje nadležne uprave Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: nadležna uprava) kojim se odobrava unošenje takvog bilja.

(2) Bilje iz Priloga 1. koje je uneseno u pogranično područje Republike Hrvatske u skladu s posebnim uvjetima propisanima ovim Pravilnikom smiju koristiti samo korisnici prava koji su ga unijeli u Republiku Hrvatsku.

Članak 10.

(1) Bilje iz Priloga 1. koje je uneseno u pogranično područje Republike Hrvatske u skladu s posebnim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom nije dopušteno stavljati na tržište Republike Hrvatske. Tržištem u smislu ove odredbe smatra se i lokalno tržište u smislu Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama (»Narodne novine«, br. 56/12).

(2) Ako se bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti proizvedeni u pograničnom području susjedne zemlje namjeravaju staviti na tržište Republike Hrvatske, tada se oni ne smatraju biljem iz Priloga 1. i smiju se unositi u Republiku Hrvatsku samo preko mjesta ulaska određenih za unošenje bilja, biljnih proizvoda i drugih proizvoda te podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju, koji obavlja fitosanitarna inspekcija.

Članak 11.

(1) Na zahtjev korisnika prava nadležna uprava izdaje rješenje iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: odobrenje) kojim mu odobrava unošenje određenog bilja iz Priloga 1., a koje je uzgojeno, proizvedeno ili upotrijebljeno u pograničnom području susjedne treće zemlje.

(2) Nadležna uprava može ukinuti odobrenje na zahtjev korisnika, ako je korisnik prava prestao proizvoditi bilje iz Priloga 1. ili ako se inspekcijskim pregledom utvrdilo da ne udovoljava odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) U zahtjevu iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik prava mora navesti sljedeće podatke:

1. Ime i prezime

2. Adresu prebivališta

3. Osobni identifikacijski broj (OIB)

4. Telefonski broj za kontakt

5. Naziv susjedne treće zemlje u kojoj se nalazi zemljište ili objekt u njegovu vlasništvu

6. Vrstu(-e) bilja i/ili biljnog(-ih) proizvoda koje namjerava unositi iz pograničnog područja susjedne treće zemlje

7. Namjenu bilja i/ili biljnog(-ih) proizvoda koje namjerava unositi iz pograničnog područja susjedne treće zemlje

8. Približnu količinu bilja i/ili biljnog(-ih) proizvoda koju namjerava proizvesti na svojem zemljištu ili objektu i koju namjerava unijeti iz pograničnog područja susjedne treće zemlje

9. Vrstu nekretnine (zemljište ili objekt) koju posjeduje na obližnjoj lokaciji u Republici Hrvatskoj i susjednoj trećoj zemlji

10. Naziv katastarske općine i broj katastarske čestice na kojoj se nalazi obližnja lokacija u Republici Hrvatskoj i u susjednoj trećoj zemlji

11. Naziv katastarske općine i broj katastarske čestice na kojoj se nalazi obližnja lokacija u Republici Hrvatskoj i susjednoj trećoj zemlji

12. Površinu obližnje lokacije u Republici Hrvatskoj i susjednoj trećoj zemlji

13. Granični prijelaz preko kojeg namjerava unositi bilje iz Priloga 1.

14. Druge podatke, ako to zatraži nadležna uprava.

(2) Uz zahtjev iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika, korisnik prava mora priložiti presliku pogranične propusnice i pisani dokaz da je vlasnik zemljišta ili objekta u pograničnom području druge zemlje (izvadak iz katastarskoga plana i izvadak iz zemljišne knjige).

Članak 13.

(1) Korisnik prava obvezan je voditi evidenciju o unesenom bilju iz Priloga 1.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u obliku pograničnoga evidencijskog lista za bilje (u daljnjem tekstu: evidencijski list) iz Priloga 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Evidencijski list izdaje se i dostavlja korisniku prava zajedno s odobrenjem.

(4) U evidencijskom listu navode se osnovni podaci o korisniku prava, klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i nadnevak izdavanja odobrenja, broj i mjesto izdavanja pogranične propusnice te granični prijelaz preko kojeg se namjerava unositi bilje iz Priloga 1.

(5) Evidencijski je list korisnik prava obvezan čuvati tri godine nakon isteka kalendarske godine u kojoj je bilje iz Priloga 1. uneseno u pogranično područje Republike Hrvatske.

Članak 14.

(1) Korisnik prava obvezan je prije svakog unošenja bilja iz Priloga 1. u evidencijski list upisati vrstu i jednokratnu količinu bilja koju tom prilikom namjerava unijeti u pogranično područje Republike Hrvatske.

(2) Prilikom svakog unošenja bilja iz Priloga 1. korisnik prava obvezan je ovlaštenom graničnom službeniku Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ovlašteni službenik) predati radi potvrđivanja evidencijski list s podacima iz stavka 1. ovoga članka i predočiti mu odobrenje.

(3) Ovlašteni službenici jesu:

– fitosanitarni inspektor

– carinski službenik i

– službenik granične policije.

(4) Ovlašteni službenik potvrđuje svojim potpisom i otiskom službenog pečata u evidencijskom listu jednokratno unošenje određene količine bilja iz Priloga 1.

(5) Ako na graničnom prijelazu djeluje fitosanitarna inspekcija, a bilje iz Priloga 1. unosi se tijekom radnog vremena te inspekcije, evidencijski list potvrđuje fitosanitarni inspektor.

(6) Ako se bilje iz Priloga 1. unosi preko graničnog prijelaza na kojem ne djeluje fitosanitarna inspekcija ili se ono unosi izvan radnog vremena fitosanitarne inspekcije, evidencijski list potvrđuje carinski službenik.

(7) Ako se bilje iz Priloga 1. unosi preko graničnog prijelaza na kojem djeluje samo granična policija, evidencijski list potvrđuje službenik granične policije.

(8) Utvrdi li ovlašteni službenik da korisnik prava ne unosi bilje i/ili biljne proizvode u skladu s odobrenjem ili da osoba koja unosi bilje i/ili biljne proizvode nije korisnik prava, neće dopustiti unošenje bilja i/ili biljnih proizvoda i naložit će korisniku prava odnosno drugoj osobi da ih bez odgađanja vrati u susjednu treću zemlju iz koje oni potječu.

Članak 15.

Korisnik prava obvezan je pregledavati bilje i biljne proizvode koje proizvodi u pograničnom području Republike Hrvatske i o svakoj novoj i neuobičajenoj pojavi štetnog organizma izvijestiti nadležnoga fitosanitarnog inspektora.

IV. SLUŽBENE KONTROLE

Članak 16.

(1) Fitosanitarni inspektor područne jedinice fitosanitarne inspekcije mjesno nadležne za pogranično područje Republike Hrvatske u kojem se nalazi prebivalište korisnika prava može od njega zatražiti na uvid evidencijski list te nasumičnim inspekcijskim pregledom provjeriti pridržava li se korisnik prava odredbi ovoga Pravilnika te prava i obveza određenih odobrenjem.

(2) Utvrdi li fitosanitarni inspektor službenom kontrolom iz stavka 1. ovoga članka da korisnik prava ne postupa u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ili izdanim odobrenjem, ili da je bilje iz Priloga 1. zaraženo štetnim organizmom iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, donijet će rješenje kojim će, ovisno o slučaju, odrediti jednu ili više službenih mjera:

a) zabraniti mu daljnje unošenje bilja iz Priloga 1.

b) zabraniti mu korištenje unesenoga bilja i/ili biljnih proizvoda

c) odrediti druge mjere radi sprječavanja širenja štetnih organizama iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

V. SURADNJA

Članak 17.

Nadležne službe za biljno zdravstvo Republike Hrvatske surađuju u provedbi ovoga Pravilnika s nadležnim službama susjednih trećih zemalja, te s njima prema potrebi razmjenjuju podatke o korisnicima prava koji imaju odobrenje izdano u skladu s ovim Pravilnikom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na unošenje bilja i biljnih proizvoda iz pograničnog područja susjedne treće zemlje s kojom je Republika Hrvatska potpisala sporazum o pograničnom prometu, počevši od datuma početka privremene primjene toga sporazuma.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/63
Urbroj: 525-09/1087-13-3
Zagreb, 24. lipnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

Popis bilja i biljnih proizvoda uzgojenih, proizvedenih ili upotrijebljenih u pograničnom području susjednih trećih zemalja koji se uz posebne uvjete smiju unositi iz tih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske

1. Povrće:

1.1. listovi:

– celer (Apium graveolens)

– bosiljak (Ocimum spp.)

1.2. plodovi:

– gorke tikvice (momordike) (Momordica spp.)

– patlidžana (Solanum melongena)

2. Voće:

– plodovi agruma (rodovi: Citrus, Fortunella i Poncirus te križanaca bilja iz tih rodova): naranča, limun, mandarina, grejpfrut i dr.

3. Krumpir (Solanum tuberosum):

merkantilni (konzumni)

4. Rezano cvijeće:

– karanfil (Dianthus spp.)

– krizantema (Dendranthema spp.)

– orhideje (kaćuni) (Orchidaceae)

– pelargonija (Pelargonium spp.)

– sadarka, gipsofila (Gypsophila spp.)

– zlatnica (Solidago spp.)

5. Svježi dijelovi bilja koji nisu namijenjeni za sadnju: zelenilo, ukrasne grane s cvjetovima, listovima (iglicama) i sl., isključujući plodove i sjeme:

– četinjače (Coniferales)

– palme iz roda Phoenix

– hrast (Quercus spp.)

– pitomi kesten (Castanea spp.)

– topola, jablan (Populus spp.)

svježi dijelovi bilja iz rodova Citrus, Fortunella i Poncirus te njihovih križanaca (naranča, limun, mandarina, grejpfrut i sl.)

6. Sjeme:

– graha (Phaseolus spp.)

– kukuruza (Zea mays)

– lucerne (Medicago sativa)

– luka kozjaka (Allium ascalonicum), crvenog luka (Allium cepa), poriluka (Allium porrum) i vlasca (Allium schoenoprasum)

– paprike (Capsicum annuum)

– rajčice (Lycopersicon lycopersicum)

– bilja iz roda Prunus (šljive, breskve, marelice, trešnje, višnje i dr., te ukrasnih vrsta)

– bilja iz roda Rubus (maline, kupine)

– suncokreta (Helianthus annuus)

– riže (Oryza spp.)

7. Presadnice cvijeća i povrća

8. Lukovice, gomolji i podanci ukrasnog bilja

PRILOG 2

POGRANIČNI EVIDENCIJSKI LIST ZA BILJE str. 1.


I. PODATCI O KORISNIKU PRAVA

Ime i prezime


OIB:


Adresa prebivališta


II. ODOBRENJE

KLASA:

URBROJ:

Izdano dana:

Vrijedi do:

III. GRANIČNI PRIJELAZI


IV. POGRANIČNA PROPUSNICA

Broj:

Mjesto izdavanja

Ovlaštena osoba
Ministarstva poljoprivrede:

III. EVIDENCIJA O UNOŠENJU BILJA I BILJNIH PROIZVODA

Vrsta bilja

Količina
(kg ili kom)

Granični prijelaz i nadnevak unošenja

Potvrda ovlaštenog službenika
(napomena prema potrebi)

POGRANIČNI EVIDENCIJSKI LIST ZA BILJE str. 2.


Ime i prezime


OIB:


Adresa prebivališta


Ovlaštena osoba
Ministarstva poljoprivrede:

Vrsta bilja

Količina
(kg ili kom)

Granični prijelaz i
nadnevak unošenja

Potvrda ovlaštenog službenika
(napomena prema potrebi)

81 29.06.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske 81 29.06.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske