Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

NN 81/2013 (29.6.2013.), Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1723

Na temelju članka 15. stavka 1. podstavka 1. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/2007, 84/2008 i 55/2011), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRIRODNIM MINERALNIM, PRIRODNIM IZVORSKIM I STOLNIM VODAMA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kojima moraju udovoljavati prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode pri korištenju, obradi i stavljanju na tržište, a odnose se na:

– fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav;

– mikrobiološke kriterije;

– dozvoljene tehnološke postupke obrade;

– analitičke metode;

– dodatne zahtjeve označavanja.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuje postupak priznavanja koji je potrebno provesti prije stavljanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode na tržište.

(3) U smislu ovog Pravilnika naziv »izvorska voda« za vodu koja se nalazi na tržištu bilo koje države članice Europske unije ima isto značenje kao naziv »prirodna izvorska voda« definirana člankom 31. ovog Pravilnika te za istu vrijede zahtjevi propisani ovim Pravilnikom, a koji se odnose na sastav i svojstva prirodne izvorske vode.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

– Direktiva 2009/54/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda (SL L 164, 26. 6. 2009.);

– Direktiva Komisije 2003/40/EZ od 16. svibnja 2003. koja određuje popis, dopuštene količine i zahtjeve za označavanje sastojaka prirodnih mineralnih voda i uvjete za korištenje zraka obogaćenog ozonom u obradi prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda i sve njene naknadne izmjene i dopune (SL L 126, 22. 5. 2003.);

– Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kakvoći vode za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5. 12. 1998.) u dijelu koji se odnosi na vodu koja se stavlja na tržište u boci ili drugoj ambalaži namijenjenoj za krajnjeg potrošača.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na:

– vode koje su medicinski proizvodi definirani Pravilnikom o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet (»Narodne novine«, br. 113/2008 i 155/2009)[1] i svim njegovim naknadnim izmjenama i dopunama;

– prirodne mineralne vode koje se koriste na izvoru u ljekovite svrhe u termalnim i hidrotermalnim objektima.

Značenje pojmova

Članak 4.

1. Vodonosnik je podpovršinski sloj ili slojevi stijena ili drugih geoloških naslaga dovoljne poroznosti i propusnosti da omogućava znatan protok podzemne vode ili zahvaćanje znatnih količina podzemne vode;

2. Izvor je prirodno pojavljivanje podzemne vode na površini ili zahvat podzemne vode iz jednog ili više bušenih zdenaca;

3. Izdašnost izvora (protok vode na izvoru) je maksimalna izdašnost izvora utvrđena na temelju ispitivanja u sušnom razdoblju;

4. Voda za ljudsku potrošnju je voda definirana člankom 4. točkom 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, broj 56/2013).

Postupak priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda

Članak 5.

(1) Na tržište Republike Hrvatske pod nazivom »prirodna mineralna voda« i »prirodna izvorska voda« ili »izvorska voda« može se stavljati samo:

– voda za koju je proveden postupak priznavanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode (u daljnjem tekstu: postupak priznavanja) i izdano rješenje o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode sukladno odredbama ovog Pravilnika;

– voda koja je priznata od nadležnog tijela bilo koje države članice Europske unije i/ili koja se nalazi na tržištu države članice Europske unije pod navedenim nazivima.

(2) Ministar poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar) imenuje Povjerenstvo za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda koje provodi postupak priznavanja.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka donosi poslovnik o svom radu.

Označavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda

Članak 6.

Na označavanje voda iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika primjenjuju se odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine«, br. 63/2011 i 79/2011)[2] ili odredbe Uredbe (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, izmjenama i dopunama Uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1169/2011) te odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na označavanje.

Ambalaža

Članak 7.

(1) Prirodna mineralna, prirodna izvorska i stolna voda stavlja se na tržište samo kao pretpakirana hrana.

(2) Ambalaža u koju se puni voda iz stavka 1. ovog članka mora biti zatvorena na način da se izbjegne bilo kakva mogućnost kvarenja ili onečišćenja vode.

II. POSEBNE ODREDBE

1. PRIRODNA MINERALNA VODA

Definicija prirodne mineralne vode

Članak 8.

(1) Prirodna mineralna voda je voda koja udovoljava mikrobiološkim kriterijima propisanim člancima 14., 15. i 16. ovog Pravilnika, potječe iz vodonosnika, a zahvaća se iz izvora.

(2) Prirodna mineralna voda razlikuje se od vode za ljudsku potrošnju:

(a) po svojim prirodnim svojstvima koja karakteriziraju sadržaj i količina određenih mineralnih tvari, elemenata u tragovima ili drugih tvari te određenim fiziološkim učincima,

(b) po svojoj izvornoj čistoći,

pri čemu su oba svojstva sačuvana zbog podzemnog podrijetla prirodne mineralne vode koje je zaštićeno od svih rizika onečišćenja.

(3) Svojstva iz stavka 2. ovog članka, koja prirodnoj mineralnoj vodi mogu dati svojstva pogodna za zdravlje, moraju biti procijenjena:

a) sa sljedećih stajališta:

– geološkog i hidrogeološkog,

– fizikalnog, kemijskog i fizikalno-kemijskog,

– mikrobiološkog,

– po potrebi, farmakološkog, fiziološkog i kliničkog;

b) u skladu sa zahtjevima i kriterijima navedenim u Dodatku 1. ovog Pravilnika;

c) u skladu sa znanstvenim metodama koje je odobrilo nadležno tijelo.

(4) Ispitivanja iz stavka 3. točke a) podstavka 4. ovog članka nisu obvezna ako voda u pogledu sastava ima takva svojstva radi kojih se ista smatrala prirodnom mineralnom vodom u državi članici podrijetla prije 17. srpnja 1980. godine. To posebno vrijedi u slučaju kada takva voda i na izvoru i nakon punjenja u ambalažu, odnosno na tržištu, sadrži najmanje 1000 mg/kg ukupno otopljenih krutih tvari ili 250 mg/kg slobodnog ugljikovog dioksida.

(5) Sastav, temperatura i druga bitna svojstva prirodne mineralne vode moraju ostati stabilna unutar granica prirodne fluktuacije, a na njih ne smiju utjecati moguće oscilacije izdašnosti izvora, odnosno protoka vode.

Maksimalno dopuštene koncentracije tvari u prirodnoj mineralnoj vodi

Članak 9.

(1) Popis tvari koje mogu predstavljati rizik za zdravlje i njihove maksimalno dopuštene koncentracije (u daljnjem tekstu: MDK) u prirodnoj mineralnoj vodi propisane su u Tablici 1. Dodatka 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Tvari iz stavka 1. ovog članka su prirodno prisutne u vodi i ne smiju biti rezultat onečišćenja na izvoru.

(3) MDK tvari iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati odredbama Tablice 1. Dodatka 2. ovog Pravilnika u vrijeme punjenja vode u ambalažu kao i vode koja se nalazi na tržištu.

(4) Istinitost/točnost, preciznost i granica detekcije analitičkih metoda analiza tvari iz Tablice 1. Dodatka 2. ovog Pravilnika propisane su u Tablici 5. Dodatka 2. ovog Pravilnika.

Gazirana prirodna mineralna voda

Članak 10.

(1) Gazirana prirodna mineralna voda pri normalnim uvjetima temperature i tlaka na izvoru ili nakon punjenja u ambalažu spontano i na jasno vidljiv način otpušta ugljikov dioksid (u daljnjem tekstu: CO2).

(2) Gazirana prirodna mineralna voda dijeli se u tri kategorije koje se definiraju kao:

– »Prirodno gazirana prirodna mineralna voda« je voda čiji je sadržaj CO2 koji je podrijetlom iz izvora, nakon dekantiranja, ako se isto provodi, i nakon punjenja u ambalažu jednak sadržaju CO2 na izvoru, uzimajući u obzir eventualno ponovno dodavanje određene količine CO2 iz istog vodonosnika koja odgovara količini CO2 oslobođenoj, odnosno izgubljenoj tijekom provođenja dopuštenih postupaka uvažavajući uobičajena tehnička odstupanja;

– »Prirodna mineralna voda s povećanom količinom ugljikovog dioksida iz izvora« je voda čiji je sadržaj CO2, koji je podrijetlom iz vodonosnika, nakon dekantiranja, ako se isto provodi, i nakon punjenja u ambalažu veći od sadržaja CO2 utvrđenog na izvoru;

– »Gazirana prirodna mineralna voda« je voda kojoj je dodan CO2 koji nije podrijetlom iz vodonosnika iz kojeg potječe voda.

Dopušteni tehnološki postupci

Članak 11.

(1) Prirodna mineralna voda u onom stanju kakva je na izvoru ne smije biti podvrgnuta bilo kakvoj obradi odnosno tehnološkim postupcima, osim:

– odvajanju njezinih nestabilnih elemenata, kao što su spojevi željeza, mangana i sumpora postupcima filtracije ili dekantiranja uz mogućnost prethodne oksigenacije, u mjeri u kojoj takva obrada ne mijenja sastav vode u pogledu aniona i kationa koji joj daju karakteristična svojstva;

– odvajanju spojeva željeza, mangana, sumpora i arsena iz određenih prirodnih mineralnih voda obradom zrakom obogaćenim ozonom, u mjeri u kojoj takva obrada ne mijenja sastav vode u pogledu aniona i kationa koji joj daju karakteristična svojstva te pod uvjetom da je postupak u skladu s uvjetima korištenja koje utvrdi Europska komisija;

– odvajanju fluorida aktivnim aluminijevim oksidom;

– odvajanju drugih nepoželjnih sastojaka osim onih navedenih u podstavcima 1. ili 2. ovog stavka, u mjeri u kojoj takva obrada ne mijenja sastav vode u pogledu aniona i kationa koji joj daju karakteristična svojstva te pod uvjetom da je postupak u skladu s uvjetima korištenja koje utvrdi Europska komisija i da je o tome obaviješteno Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo);

– potpunom ili djelomičnom uklanjanju slobodnog CO2 isključivo primjenom fizikalnih metoda.

(2) Prirodna mineralna voda u onom stanju kakva je na izvoru, ne smije biti podvrgnuta bilo kakvom dodavanju osim uvođenju ili ponovnom uvođenju CO2 u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(3) Posebno je zabranjena svaka vrsta dezinfekcije bilo kojim sredstvima te sukladno stavku 2. ovog članka zabranjeno je i dodavanje bakteriostatskih elemenata ili primjena bilo koje druge obrade koja bi mogla promijeniti broj živih mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj vodi.

(4) Stavak 1. ovog članka ne predstavlja zabranu korištenja prirodnih mineralnih voda u proizvodnji bezalkoholnih pića.

Postupak obrade vode zrakom obogaćenim ozonom

Članak 12.

(1) U slučaju primjene postupka obrade prirodnih mineralnih voda zrakom obogaćenim ozonom sukladno članku 11. stavku 1. podstavku 2. ovog Pravilnika, Povjerenstvo iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika mora biti unaprijed obaviješteno i mora utvrditi:

– opravdanost takve obrade s obzirom na sastav vode u odnosu na spojeve željeza, mangana, sumpora i arsena;

– da su subjekti u poslovanju s hranom koji primjenjuju takvu obradu poduzeli sve potrebne mjere za osiguranje učinkovitosti i sigurnosti obrade, te omogućili provođenje kontrole od strane nadležnog tijela.

(2) Pri obradi prirodnih mineralnih voda zrakom obogaćenim ozonom moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

– fizikalno-kemijski sastav prirodnih mineralnih voda s obzirom na njihove karakteristične tvari ne smije biti promijenjen ovom obradom;

– prirodna mineralna voda prije obrade mora udovoljavati mikrobiološkim kriterijima propisanim ovim Pravilnikom;

– obrada ne smije dovesti do stvaranja ostataka koncentracija otopljenog ozona, bromata i/ili bromoforma većih od maksimalno dopuštenih koncentracija propisanih u Dodatku 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, kao ni do stvaranja ostataka koji mogu biti opasni po zdravlje ljudi.

Postupak uklanjanja fluorida iz prirodne mineralne i prirodne izvorske vode aktivnim aluminijevim oksidom

Članak 13.

U slučaju primjene postupka obrade prirodnih mineralnih voda postupkom uklanjanja fluorida aktivnim aluminijevim oksidom isti mora udovoljavati odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda.

Mikrobiološki kriteriji

Članak 14.

(1) Ukupni broj mikroorganizama sposoban za razmnožavanje u prirodnoj mineralnoj vodi na izvoru mora odgovarati normalnom broju mikroorganizama te pružati zadovoljavajući dokaz o zaštiti izvora od svih oblika onečišćenja.

(2) Ukupni broj mikroorganizama sposoban za razmnožavanje iz stavka 1. ovog članka određuje se prema kriterijima za mikrobiološka ispitivanja na izvoru propisanim u Dodatku 1. točki c) podstavku 3. ovog Pravilnika.

(3) Normalni broj mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj vodi iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva konstantan broj mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj vodi na izvoru prije bilo kakvog dozvoljenog postupka obrade, čiji se kvalitativan i kvantitativan sastav uzima u obzir u postupku priznavanja prirodne mineralne vode, a kontrolira se periodičkim analizama.

(4) Ukupni broj mikroorganizama sposobnih za razmnožavanje u prirodnoj mineralnoj vodi na izvoru mora biti manji od:

– 20 u 1 ml poraslih pri temperaturi 20 – 22 °C u vremenu od 72 sata na agar-agaru ili agar-želatini i drugim podlogama koje daju istovjetne rezultate;

– 5 u 1 ml poraslih pri temperaturi od 37 °C u vremenu od 24 sata na agar-agaru i drugim podlogama koje daju istovjetne rezultate.

(5) Vrijednosti iz stavka 4. ovog članka smatraju se orijentacijskim brojčanim vrijednostima, a ne maksimalno dopuštenim koncentracijama.

(6) Ukupni broj mikroorganizama sposobnih za razmnožavanje u prirodnoj mineralnoj vodi nakon punjenja u ambalažu ne smije biti veći od:

– 100 u 1 ml poraslih pri temperaturi 20 – 22 °C u vremenu od 72 sata na agar-agaru ili agar-želatini i drugim podlogama koje daju istovjetne rezultate;

– 20 u 1 ml poraslih pri temperaturi od 37 °C u vremenu od 24 sata na agar-agaru i drugim podlogama koje daju istovjetne rezultate.

(7) Broj mikroorganizama iz stavka 6. ovog članka mora se određivati unutar 12 sati nakon punjenja vode u ambalažu, pod uvjetom da se voda održava na temperaturi od 4 °C ± 1 °C tijekom navedenog perioda od 12 sati.

Članak 15.

Prirodna mineralna voda na izvoru i pri stavljanju na tržište ne smije sadržavati:

– parazite i patogene mikroorganizme;

– bakteriju Escherichia coli i druge koliformne bakterije te fekalne streptokoke, odnosno enterokoke, u bilo kojem ispitanom uzorku od 250 ml;

– sporogene sulfitoreducirajuće anaerobne bakterije u bilo kojem ispitanom uzorku od 50 ml;

– bakteriju Pseudomonas aeruginosa u bilo kojem ispitanom uzorku od 250 ml.

Članak 16.

Bez dovođenja u pitanje odredbi članaka 14. i 15. ovog Pravilnika i uvjeta korištenja vode iz članka od 17. do 19. ovog Pravilnika, pri stavljanju prirodne mineralne vode na tržište:

– ukupni broj mikroorganizama sposobnih za razmnožavanje u prirodnoj mineralnoj vodi može biti jedino rezultat normalnog razvoja prirodne mikroflore koju je voda imala na izvoru te bez obzira na vrijednosti navedene u članku 14. ovog Pravilnika ne znači onečišćenje,

– prirodna mineralna voda ne smije imati nikakve nedostatke vezane uz senzorska svojstva.

Specifični uvjeti korištenja vode iz izvora

Članak 17.

(1) Koncesiju za korištenje prirodne mineralne vode iz izvora daje Ministarstvo poljoprivrede, sukladno posebnom propisu o vodama.

(2) Prirodna mineralna voda može se koristiti iz izvora i puniti u ambalažu nakon provedenog postupka priznavanja samo ako udovoljava odredbama stavka 3. i 4. ovog članka te članaka 14., 15. i 16. ovog Pravilnika uz ispunjenje i ostalih propisanih uvjeta.

(3) Oprema za korištenje prirodne mineralne vode iz izvora mora biti takva da se izbjegne svaka mogućnost onečišćenja i sačuvaju svojstva koja prirodna mineralna voda ima na izvoru, tako da:

– izvor mora biti zaštićen od rizika onečišćenja;

– zahvat izvora, izvedba izvora, cjevovodi i spremnici moraju biti izrađeni od materijala prikladnog za vodu sukladno posebnim propisima na način da onemogućavaju bilo kakvu kemijsku, fizikalno-kemijsku ili mikrobiološku promjenu prirodne mineralne vode;

– uvjeti korištenja vode, postrojenja za pranje i punjenje u ambalažu moraju udovoljavati higijenskim uvjetima, kao i ambalaža koja mora biti obrađena ili izrađena na način da se izbjegnu negativni učinci na mikrobiološka i kemijska svojstva prirodne mineralne vode.

(4) Nije dopušten transport prirodne mineralne vode u ambalaži koja nije namijenjena za distribuciju krajnjem potrošaču.

(5) Transport prirodne mineralne vode od izvora do punionice mora se odvijati isključivo cjevovodima koji moraju biti izrađeni na način da je onemogućeno bilo kakvo onečišćenje.

Onečišćenje tijekom korištenja vode iz izvora

Članak 18.

Ako se tijekom korištenja prirodne mineralne vode iz izvora utvrdi da je voda onečišćena, te se utvrdi odstupanje od mikrobioloških kriterija propisanih člancima 14., 15. i 16. ovog Pravilnika, subjekt u poslovanju s hranom koji koristi vodu iz izvora mora odmah obustaviti sve aktivnosti, posebno postupak punjenja vode u ambalažu, sve dok se ne ukloni uzrok onečišćenja i voda ne udovolji odredbama članaka 14., 15. i 16. ovog Pravilnika.

Službena kontrola prirodne mineralne vode

Članak 19.

(1) Službena kontrola provodi se periodično kako bi se utvrdilo:

– udovoljava li prirodna mineralna voda za koju je izdano rješenje o priznavanju odredbama članaka 8. i 9. ovog Pravilnika;

– primjenjuje li subjekt u poslovanju s hranom kojemu je izdano rješenje o priznavanju prirodne mineralne vode odredbe članaka 17. i 18. ovog Pravilnika.

(2) Fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska ispitivanja parametara iz Tablice 1. Dodatka 2. prema Tablici 5. Dodatka 2. te mikrobiološka ispitivanja prema člancima 14., 15. i 16. ovog Pravilnika provode službeni laboratoriji.

(3) Planovi službenih kontrola zdravstvene ispravnosti prirodne mineralne vode koja se stavlja na tržište u bocama ili drugoj ambalaži, temelje se na procjeni rizika.

Postupak priznavanja prirodne mineralne vode

Članak 20.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom u Republici Hrvatskoj pokreće postupak priznavanja prirodne mineralne vode podnošenjem zahtjeva za pokretanje postupka priznavanja prirodne mineralne vode/prirodne izvorske vode (u daljnjem tekstu: zahtjev za priznavanje) Ministarstvu.

(2) Zahtjev za priznavanje se podnosi na obrascu iz Dodatka 5. ovog Pravilnika.

(3) Povjerenstvo iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika provodi postupak priznavanja i predlaže ministru donošenje rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode.

(4) Na temelju provedenog postupka priznavanja i prijedloga Povjerenstva iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika, ministar donosi rješenje o priznavanju prirodne mineralne vode.

(5) Danom pravomoćnosti rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode, prirodna mineralna voda se upisuje u evidenciju iz članka 24. ovog Pravilnika.

(6) Rješenje o priznavanju prirodne mineralne vode vrijedi pet godina od dana njegova donošenja.

(7) U slučaju da postoji opravdana sumnja ili se dokaže da prirodna mineralna voda priznata u jednoj od država članica Europske unije ili Republike Hrvatske predstavlja opasnost za zdravlje potrošača, odnosno da nije u skladu s odredbama ovog Pravilnika, nadležno tijelo koje provodi službenu kontrolu će zabraniti stavljanje iste na tržište Republike Hrvatske te odmah o tome i o razlozima zabrane obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede koje obavještava Europsku komisiju i ostale države članice Europske unije.

Priznavanje prirodne mineralne vode

Članak 21.

(1) Uz zahtjev za priznavanje prirodne mineralne vode prilaže se sljedeća dokumentacija:

– analitička izvješća o provedenim ispitivanjima prirodne mineralne vode na izvoru iz Dodatka 1. ovog Pravilnika;

– izjava o planiranoj provedbi jednog ili više postupaka obrade iz članka 11. ovog Pravilnika.

(2) Izvješća o fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima iz Dodatka 1. ovog Pravilnika ne smiju biti starija od dvije godine.

(3) Neovisne pravne osobe ili posebne organizacijske cjeline unutar pravne osobe koje provode fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja, uključivši i uzimanje uzoraka navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovog Pravilnika moraju biti akreditirane prema normi ISO/IEC 17025. Uzorci za fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovog Pravilnika, moraju se uzeti isti dan.

(4) Fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovog Pravilnika, moraju se provesti najmanje četiri puta godišnje, odnosno kvartalno, te dostaviti Povjerenstvu iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika.

(5) Prirodna mineralna voda priznata od nadležnog tijela bilo koje države članice Europske unije ne treba prolaziti postupak priznavanja i može se stavljati na tržište Republike Hrvatske.

(6) Listu priznatih prirodnih mineralnih voda u državama članicama Europske unije objavljuje Europska komisija u Službenom listu Europske unije (Official Journal of the European Union).

(7) Na prirodne mineralne vode koje se crpe iz tla države koja nije članica Europske unije, primjenjuju se odredbe priznavanja prirodne mineralne vode propisane stavcima od 1. do 5. ovog članka i člankom 20. ovog Pravilnika.

Produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode

Članak 22.

(1) Za produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode potrebno je Ministarstvu podnijeti zahtjev na obrascu iz Dodatka 5. ovog Pravilnika najranije šest mjeseci, a najkasnije jedan mjesec prije isteka roka valjanosti rješenja o priznavanju.

(2) Zahtjevu za produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode iz stavka 1. ovog članka prilažu se sljedeći dokumenti:

– analitičko izvješće o provedenim fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima na izvoru sukladno Dodatku 1. ovog Pravilnika;

– analitičko izvješće o analizama nakon punjenja vode u ambalažu sukladno članku 14. stavcima 6. i 7., članku 15. i Tablici 1. Dodatka 2. ovog Pravilnika.

(3) Neovisne pravne osobe ili posebne organizacijske cjeline unutar pravne osobe koje provode fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja, uključivši i uzimanje uzoraka, navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovog Pravilnika moraju biti akreditirane prema normi ISO/IEC 17025. Uzorci za fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovog Pravilnika moraju se uzeti isti dan.

(4) Na prijedlog Povjerenstva iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika Ministarstvo može u postupku produljenja valjanosti rješenja o priznavanju zahtijevati i drugu potrebnu dokumentaciju.

(5) U slučaju da se zahtjev za produljenje valjanosti rješenja o priznavanju podnosi nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka, u potpunosti se ponavlja postupak priznavanja propisan ovim Pravilnikom.

Ukidanje ili privremeno stavljanje rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode izvan snage

Članak 23.

(1) U slučaju naknadno utvrđene nepravilnosti u postupku priznavanja Povjerenstvo iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika može predložiti ministru ukidanje ili privremeno stavljanje izvan snage već izdanog rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode.

(2) U slučaju privremenog stavljanja izvan snage već izdanog rješenja Povjerenstvo iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika određuje rok u kojem se moraju dostaviti tražene dopune, odnosno rok u kojemu se moraju ukloniti nedostaci.

(3) Ako se traženi nedostaci iz stavka 2. ovog članka ne uklone u roku, rješenje se ukida.

(4) Ministarstvo će obavijestiti Europsku komisiju o svakom izdanom ili ukinutom rješenju o priznavanju prirodne mineralne vode.

(5) Ukinuta rješenja objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Evidencija i objava popisa priznatih prirodnih mineralnih

Članak 24.

(1) Ministarstvo vodi Evidenciju priznatih prirodnih mineralnih voda u Republici Hrvatskoj.

(2) U Evidenciju iz stavka 1. ovog članka upisuju se sljedeći podaci:

– naziv i adresa podnositelja zahtjeva (ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta, država);

– trgovački naziv proizvoda;

– naziv izvora;

– naziv mjesta korištenja izvora;

– broj rješenja o priznavanju i datum donošenja istog;

– datum objave popisa priznatih prirodnih mineralnih voda u »Narodnim novinama« i broj istih;

– odobreni navodi iz Dodatka 4. ovog Pravilnika i broj rješenja o odobrenju korištenja navoda te datum donošenja istog.

(3) Popis priznatih prirodnih mineralnih voda u Republici Hrvatskoj objavljuje se u »Narodnim novinama«. U popisu se navodi trgovački naziv proizvoda, naziv izvora, mjesto korištenja izvora te zemlja podrijetla.

Označavanje prirodne mineralne vode

Članak 25.

(1) Naziv pod kojim se prirodna mineralna voda stavlja na tržište je »prirodna mineralna voda« ili u slučaju gazirane prirodne mineralne vode, sukladno definicijama iz članka 10. ovog Pravilnika, »prirodno gazirana prirodna mineralna voda«, »prirodna mineralna voda s povećanom količinom ugljikovog dioksida iz izvora« ili »gazirana prirodna mineralna voda«.

(2) Nazivu prirodne mineralne vode koja je bila podvrgnuta nekom od postupaka obrade iz članka 11. stavka 1. podstavka 5. ovog Pravilnika dodaje se navod: »potpuno uklonjen ugljikov dioksid« ili »djelomično uklonjen ugljikov dioksid«.

(3) Osim podataka propisanih člankom 6. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane, odnosno člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1169/2011 te podataka iz članaka 26. i 27. ovog Pravilnika i stavaka 1. i 2. ovog članka, prirodna mineralna voda mora sadržavati i sljedeće podatke:

– analitički sastav karakterističnih aniona i kationa;

– naziv mjesta korištenja izvora i naziv izvora;

– tehnološki postupak iz članka 11. stavka 1. podstavaka 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, u slučaju da je proveden.

Članak 26.

(1) Zabranjeno je pri informiranju, označavanju, reklamiranju i prezentiranju odnosno informiranju potrošača, korištenje trgovačkih naziva, žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih oznaka koje bi:

– u slučaju prirodne mineralne vode upućivale na svojstvo koje voda ne posjeduje, posebice glede podrijetla, rezultata analiza ili bilo kojih sličnih podataka u vezi s garancijom autentičnosti;

– u slučaju vode u ambalaži, koja ne udovoljava zahtjevima za prirodnu mineralnu vodu propisanim ovim Pravilnikom, mogle stvoriti zabunu u vezi s prirodnom mineralnom vodom, posebice oznaku »mineralna voda«, »mineral«, »kiselica« ili bilo koje izvedenice tih riječi.

(2) Zabranjeno je označavati prirodnu mineralnu vodu na način koji vodi pripisuje svojstva vezana uz prevenciju ili liječenje bolesti.

(3) Zabranjeno je stavljati na tržište prirodnu mineralnu vodu iz jednog izvora pod više od jednog trgovačkog naziva.

(4) Navodi iz Dodatka 4. ovog Pravilnika mogu se koristiti ako udovoljavaju kriterijima propisanima tim Dodatkom i pod uvjetom da su svojstva utvrđena na temelju fizikalno-kemijskih ispitivanja i gdje je potrebno, farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja provedenih u skladu s priznatim znanstvenim metodama sukladno članku 8. stavku 3. Točki a) podstavku 4. ovog Pravilnika.

(5) Dopušteno je korištenje navoda poput »potiče probavu«, »može olakšati hepatobilijarne funkcije« ili sličnih navoda za prirodnu mineralnu vodu, kao i drugih navoda, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s odredbama stavka 2. ovog članka i da su u skladu s odredbama stavka 3. ovog članka.

Članak 27.

(1) Prirodna mineralna voda s koncentracijom fluorida većom od 1,5 mg/l mora biti označena navodom »sadrži više od 1,5 mg/l fluorida: nije pogodna za uobičajenu prehranu dojenčadi i djece ispod 7 godina starosti« u neposrednoj blizini trgovačkog naziva i uočljivim slovima.

(2) Na temelju uvjeta iz stavka 1. ovog članka na ambalaži mora biti navedena i stvarna količina fluorida u odnosu na fizikalno-kemijski sastav karakterističnih aniona i kationa prirodne mineralne vode, a mora se nalaziti u navodu analitičkog sastava karakterističnih aniona i kationa prirodne mineralne vode iz članka 25. stavka 3. podstavka 1. ovog Pravilnika.

Navodi za prirodne mineralne vode

Članak 28.

(1) Prirodna mineralna voda s navodima iz Dodatka 4. ovog Pravilnika: »pogodno za pripremu hrane za dojenčad«, »može imati laksativan učinak« »i »može imati diuretski učinak« može se stavljati na tržište Republike Hrvatske samo ako je proveden postupak odobravanja korištenja navoda i izdano rješenje o odobrenju korištenju navoda.

(2) Ministar imenuje Povjerenstvo za odobravanje korištenja navoda za prirodne mineralne vode koje provodi postupak odobravanja korištenja navoda iz stavka 1. ovog članka.

(3) U rad Povjerenstva iz stavka 2. ovog članka moraju biti uključena najmanje dva člana iz Povjerenstva za hranu za posebne prehrambene potrebe iz članka 15. Zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine«, broj 39/2013).

(4) Na prijedlog Povjerenstva iz stavka 2. ovog članka Ministarstvo će propisati parametre kojima mora udovoljavati prirodna mineralna voda iz stavka 1. ovog članka.

(5) Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka odlučivat će o odobravanju korištenja navoda za prirodne mineralne vode iz stavka 1. ovog članka u skladu s propisanim parametrima iz stavka 4. ovog članka.

Članak 29.

(1) Zahtjev za pokretanje postupka odobravanja korištenja navoda iz članka 28. stavka 1. ovog Pravilnika podnosi se u pisanom obliku na obrascu iz Dodatka 6. ovog Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz Dodatka 6. ovog Pravilnika je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. izvještaj o provedenim fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima na izvoru sukladno Dodatku 1. ovog Pravilnika,

2. originalnu ambalažu ili idejno rješenje etikete,

3. dokumentaciju kojom se dokazuju laksativna i/ili diuretska svojstva, sukladno članku 8. stavku 3. točki a) podstavku 4. ovog Pravilnika.

(3) Povjerenstvo iz članka 28. stavka 2. ovog Pravilnika provodi postupak odobravanja i predlaže ministru donošenje rješenja o odobravanju korištenja navoda iz članka 28. stavka 1. ovog Pravilnika.

(4) Na prijedlog Povjerenstva iz članka 28. stavka 2. ovog Pravilnika Ministarstvo može u svrhu postupka odobravanja korištenja navoda zahtijevati i druge potrebne dokumente.

(5) Na temelju provedenog postupka odobravanja i prijedloga Povjerenstva iz članka 28. stavka 2. ovog Pravilnika, ministar, uz prethodnu suglasnost ministra zdravlja, donosi rješenje o odobravanju korištenja navoda iz članka 28. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 30.

Zahtjevu iz članka 21. stavka 1., članka 22. stavka 2., članka 29. stavka 1., članka 35. stavka 1. i članka 36. stavka 2. prilaže se upravna pristojba sukladno Zakonu koji uređuje plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave.

2. PRIRODNA IZVORSKA VODA

Definicija prirodne izvorske vode

Članak 31.

(1) Prirodna izvorska voda je voda namijenjena konzumaciji u svojem prirodnom stanju, potječe iz vodonosnika zaštićenog od svakog onečišćenja, a zahvaća se iz izvora.

(2) Prirodna izvorska voda mora udovoljavati:

– uvjetima korištenja vode iz izvora propisanim člancima 17. i 18. ovog Pravilnika;

– mikrobiološkim zahtjevima propisanim člancima 14., 15. i 16. ovog Pravilnika;

– zahtjevima označavanja iz članaka 39. i 40. ovog Pravilnika;

– zahtjevu da nije bila podvrgnuta niti jednom postupku obrade osim onima navedenim u člancima 11., 12. i 13. ovog Pravilnika. Druge postupke obrade može odobriti Europska komisija.

(3) Dopušteni tehnološki postupci obrade moraju udovoljavati uvjetima propisanim člancima 11., 12. i 13. ovog Pravilnika.

(4) Maksimalno dopuštene koncentracije tvari u prirodnoj izvorskoj vodi propisane su u Tablici 2. Dodatka 2. ovog Pravilnika, a određuju se sukladno Tablici 5. Dodatka 2. ovog Pravilnika.

Članak 32.

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost punjenja prirodne izvorske vode u ambalažu koja se stavlja na tržište, obvezne su izraditi i provoditi plan uzorkovanja s učestalošću definiranom Dodatkom 2. Tablicom 6. ovog Pravilnika za propisane pokazatelje u Dodatku 2. Tablici 2. ovog Pravilnika.

Službena kontrola prirodne izvorske vode

Članak 33.

(1) Službena kontrola provodi se periodično kako bi se utvrdilo udovoljava li prirodna izvorska voda odredbama članka 31. ovog Pravilnika;

(2) Fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska ispitivanja parametara iz Tablice 2. Dodatka 2. ovog Pravilnika te mikrobiološka ispitivanja prema člancima 14., 15. i 16. ovog Pravilnika provode službeni laboratoriji.

Postupak priznavanja prirodne izvorske vode

Članak 34.

(1) Postupak priznavanja prirodne izvorske vode pokreće se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu.

(2) Zahtjev se podnosi na obrascu iz Dodatka 5. ovog Pravilnika.

(3) Povjerenstvo iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika provodi postupak priznavanja i predlaže ministru donošenje rješenja o priznavanju prirodne izvorske vode.

(4) Na temelju provedenog postupka priznavanja i prijedloga Povjerenstva iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika, ministar donosi rješenje o priznavanju prirodne izvorske vode.

(5) Danom pravomoćnosti rješenja o priznavanju, prirodna izvorska voda se upisuje u evidenciju iz članka 38. ovog Pravilnika.

(6) Rješenje o priznavanju prirodne izvorske vode vrijedi pet godina od dana njegova donošenja.

Priznavanje prirodne izvorske vode

Članak 35.

(1) Uz zahtjev za priznavanje prirodne izvorske vode prilažu se sljedeći dokumenti:

– analitička izvješća o provedenim ispitivanjima prirodne izvorske vode na izvoru iz Dodatka 1. ovog Pravilnika;

– izjava o planiranoj provedbi jednog ili više postupaka obrade iz članka 11. ovog Pravilnika;

(2) Izvješća o fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima iz Dodatka 1. ovog Pravilnika ne smiju biti starija od dvije godine.

(3) Neovisne pravne osobe ili posebne organizacijske cjeline unutar pravne osobe koje provode fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja, uključivši i uzimanje uzoraka navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovog Pravilnika moraju biti akreditirane prema normi ISO/IEC 17025. Uzorci za fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovog Pravilnika, moraju se uzeti isti dan.

(4) Fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovog Pravilnika, moraju se provesti najmanje četiri puta godišnje, odnosno kvartalno te dostaviti Povjerenstvu iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika.

(5) Prirodna izvorska voda koja se crpi iz tla države članice Europske unije i nalazi se na tržištu Europske unije ne treba prolaziti postupak priznavanja i može se stavljati na tržište Republike Hrvatske i za iste se ne objavljuje popis priznatih prirodnih izvorskih voda.

(6) Na prirodne izvorske vode koje se crpe iz tla države koja nije članica Europske unije, primjenjuju se odredbe propisane stavcima od 1. do 4. ovog članka i člankom 34. ovog Pravilnika osim ako se iste ne nalaze slobodno u prometu u državama članicama Europske unije.

Produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne izvorske vode

Članak 36.

(1) Za produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne izvorske vode potrebno je Ministarstvu podnijeti zahtjev na obrascu iz Dodatka 5. ovog Pravilnika najranije šest mjeseci, a najkasnije jedan mjesec prije isteka roka valjanosti rješenja o priznavanju.

(2) Zahtjevu za produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne izvorske vode iz članka 35. prilažu se sljedeći dokumenti:

– analitičko izvješće o provedenim fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima na izvoru sukladno Dodatku 1. ovog Pravilnika;

– analitičko izvješće o analizama nakon punjenja vode u ambalažu sukladno članku 14. stavcima 6. i 7., članku 15. i Tablici 2. Dodatka 2. ovog Pravilnika.

(3) Neovisne pravne osobe ili posebne organizacijske cjeline unutar pravne osobe koje provode fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja, uključivši i uzimanje uzoraka navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovog Pravilnika moraju biti akreditirane prema normi ISO/IEC 17025. Uzorci za fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovog Pravilnika, moraju se uzeti isti dan.

(4) Na prijedlog Povjerenstva iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika Ministarstvo može u postupku produljenja valjanosti rješenja o priznavanju zahtijevati i drugu potrebnu dokumentaciju.

(5) U slučaju da se zahtjev za produljenje valjanosti rješenja o priznavanju podnosi nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka, u potpunosti se ponavlja postupak priznavanja propisan ovim Pravilnikom.

Ukidanje ili privremeno stavljanje rješenja o priznavanju prirodne izvorske vode izvan snage

Članak 37.

(1) U slučaju naknadno utvrđene nepravilnosti u postupku priznavanja Povjerenstvo iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika može predložiti ukidanje ili privremeno stavljanje izvan snage već izdanog rješenja o priznavanju prirodne izvorske vode.

(2) U slučaju privremenog stavljanja izvan snage već izdanog rješenja Povjerenstvo iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika određuje rok u kojem se moraju dostaviti tražene dopune, odnosno rok u kojemu se moraju ukloniti nedostaci.

(3) Ako se traženi nedostaci iz stavka 2. ovog članka ne uklone u roku, rješenje se ukida.

Evidencija i objava popisa priznatih prirodnih izvorskih voda

Članak 38.

(1) Ministarstvo vodi Evidenciju priznatih prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj.

(2) U Evidenciju iz stavka 1. ovog članka upisuju se sljedeći podaci:

– naziv i adresa podnositelja zahtjeva (ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta, država);

– trgovački naziv proizvoda;

– naziv izvora;

– naziv mjesta korištenja izvora;

– broj rješenja o priznavanju i datum donošenja istog;

– datum objave popisa priznatih prirodnih izvorskih voda u »Narodnim novinama« i broj istih.

(3) Popis priznatih prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj objavljuje se u »Narodnim novinama«. U popisu se navodi trgovački naziv proizvoda, naziv izvora, mjesto korištenja izvora te zemlja podrijetla.

Označavanje prirodne izvorske vode

Članak 39.

(1) Naziv pod kojim se prirodna izvorska voda stavlja na tržište je »prirodna izvorska voda« ili u slučaju dodavanja ugljikovog dioksida »prirodna izvorska voda s ugljikovim dioksidom« ili »gazirana prirodna izvorska voda«.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka naziv pod kojim se prirodna izvorska voda može stavljati na tržište Republike Hrvatske može biti »izvorska voda«.

(3) U slučaju vode zapakirane u ambalažu koja ne udovoljava zahtjevima za prirodnu izvorsku vodu propisanim ovim Pravilnikom, zabranjeno je pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju korištenje trgovačkih naziva, žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih navoda koji bi mogli dovesti do zamjene s prirodnom izvorskom vodom, a posebno navode poput »izvorska voda«, »izvor«, »vrelo« ili bilo koje izvedenice tih riječi, osim za prirodnu mineralnu vodu.

(4) Osim podataka propisanih posebnim propisom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane iz članka 6. ovog Pravilnika, prirodna izvorska voda mora sadržavati i podatke o:

– nazivu mjesta korištenja izvora i naziv izvora;

– tehnološkom postupku iz članka 11. stavka 1. podstavaka 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, u slučaju da je proveden.

(5) Zabranjeno je stavljati na tržište prirodnu izvorsku vodu iz jednog izvora pod više od jednog trgovačkog naziva.

Zajedničke odredbe označavanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode

Članak 40.

(1) Trgovački naziv prirodne mineralne vode i prirodne izvorske vode može sadržavati naziv lokaliteta, sela ili mjesta pod uvjetom da se taj naziv odnosi na prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu koja se crpi iz izvora u navedenom mjestu i pod uvjetom da ne stvara zabunu s obzirom na mjesto korištenja vode iz izvora.

(2) Ako se prirodne mineralne i prirodne izvorske vode stavljaju na tržište pod trgovačkim nazivom koji se razlikuje od naziva izvora, lokaliteta ili mjesta u kojem se izvor nalazi, tada naziv lokaliteta, mjesta ili naziv izvora mora biti naveden slovima koja su najmanje jedan i pol puta viša i šira od najvećih slova korištenih za taj trgovački naziv.

(3) Stavak 2. ovog članka primjenjuje se i na trgovački naziv upotrijebljen u svrhu reklamiranja.

(4) Prirodna mineralna i prirodna izvorska voda koja je bila podvrgnuta obradi zrakom obogaćenim ozonom mora biti označena navodom »voda podvrgnuta odobrenom postupku obrade zrakom obogaćenim ozonom« u neposrednoj blizini analitičkog sastava karakterističnih aniona i kationa.

(5) Prirodna mineralna i prirodna izvorska voda koja je bila podvrgnuta postupku uklanjanja fluorida aktivnim aluminijevim oksidom, mora biti označena sukladno odredbama Uredbe iz članka 13. ovog Pravilnika.

(6) Kod naziva proizvoda, naziv kemijskog spoja »ugljikov dioksid« može biti zamijenjen kemijskom formulom »CO2«.

3. STOLNA VODA

Definicija stolne vode

Članak 41.

(1) Stolna voda je voda koja se proizvodi od vode za ljudsku potrošnju i/ili prirodne mineralne i/ili prirodne izvorske vode uz moguće dodavanje i/ili smanjivanje jedne ili više dopuštenih tvari iz članka 42. stavka 3. ovog Pravilnika.

(2) Stolna voda mora udovoljavati:

– mikrobiološkim pokazateljima zdravstvene ispravnosti vode za stolnu vodu propisanim u Tablici 4. Dodatka 2. ovog Pravilnika,

– kemijskim i indikatorskim pokazateljima stolne vode u ambalaži u Tablici 2. Dodatka 2. ovog Pravilnika,

– uvjetima korištenja i stavljanja na tržište stolne vode propisanim člankom 44. ovog Pravilnika.

(3) Mikrobiološki, kemijski i fizikalno-kemijski parametri određuju se sukladno Tablicama 5., 6. i 7. Dodatka 2. ovog Pravilnika.

Tehnološki postupci obrade stolne vode

Članak 42.

(1) U tehnološkom procesu obrade stolne vode mogu se koristiti sljedeći postupci obrade:

– odvajanje njezinih nestabilnih elemenata, kao što su spojevi željeza, mangana, arsena i sumpora, postupcima filtracije ili dekantiranja, uz mogućnost prethodne oksigenacije ili obrade sa zrakom obogaćenim ozonom;

– odvajanje drugih nepoželjnih sastojaka od onih navedenih u podstavku 1. ovog stavka.

(2) Osim tehnoloških postupaka obrade iz stavka 1. ovog članka, u proizvodnji stolnih voda dozvoljeni su i drugi postupci obrade u svrhu osiguranja zdravstvene ispravnosti i kakvoće stolne vode.

(3) U proizvodnji stolnih voda dozvoljeno je dodavanje sljedećih tvari: natrijeva klorida (NaCl), kalcijeva klorida (CaCl2), natrijeva karbonata (Na2CO3), natrijeva hidrogenkarbonata (NaHCO3), magnezijeva karbonata (MgCO3), natrijeva sulfata (Na2SO4), magnezijeva sulfata (MgSO4), natrijeva fluorida (NaF) i ugljikovog dioksida (CO2).

Postupak obrade stolne vode zrakom obogaćenim ozonom

Članak 43.

U slučaju primjene postupka obrade stolne vode sa zrakom obogaćenim ozonom, obrada ne smije dovesti do stvaranja ostataka koncentracija otopljenog ozona, bromata i/ili bromoforma većih od maksimalno dopuštenih koncentracija propisanih u Dodatku 3. ovog Pravilnika ili do stvaranja ostataka koji mogu biti opasni po zdravlje ljudi.

Uvjeti proizvodnje i stavljanja na tržište stolne vode

Članak 44.

(1) Oprema za proizvodnju mora udovoljavati sljedećem:

– cijevi i spremnici moraju biti izrađeni od materijala prikladnog za vodu sukladno posebnim propisima na način da onemogućavaju bilo kakvu kemijsku, fizikalno-kemijsku ili mikrobiološku promjenu stolne vode;

– uvjeti korištenja vode, postrojenja za pranje i punjenje u ambalažu moraju udovoljavati higijenskim uvjetima, kao i ambalaža koja mora biti obrađena ili izrađena na način da se izbjegnu negativni učinci na mikrobiološka i kemijska svojstva stolne vode.

(2) Nije dopušten transport stolne vode u ambalaži koja nije namijenjena za distribuciju krajnjem potrošaču.

Označavanje stolne vode

Članak 45.

(1) Naziv pod kojim se stolna voda stavlja na tržište je »stolna voda« ili u slučaju dodavanja ugljikovog dioksida »stolna voda s ugljikovim dioksidom«, »gazirana stolna voda« ili »soda voda« i drugim opisnim ili uobičajenim nazivima.

(2) Stolna voda koja sadrži dodanu tvar iz članka 42. stavka 3. ovog Pravilnika može biti označena navodom »sadrži…mg/l dodanog…« ili ako je u stolnu vodu dodano više različitih tvari tada se ista označuje navodom »sadrži sljedeće dodane tvari (mg/l): …,…,…«.

(3) Zabranjeno je na ambalaži, pri označavanju ili bilo kojoj vrsti reklamiranja i prezentiranja, korištenje riječi, naziva proizvoda, žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih oznaka, koji upućuju na prirodnu mineralnu ili prirodnu izvorsku vodu, primjerice riječi »kiselica«, »mineralna voda«, »mineral«, »izvorska voda«, »izvor«, »vrelo«, »prirodna« ili bilo koje izvedenice tih riječi.

(4) Stolna voda koja je bila podvrgnuta obradi sa zrakom obogaćenim ozonom mora biti označena navodom »voda podvrgnuta odobrenom postupku obrade zrakom obogaćenim ozonom«.

(5) Kod naziva proizvoda naziv kemijskog spoja »ugljikov dioksid« može biti zamijenjen kemijskom formulom »CO2«.

Članak 46.

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost punjenja stolne vode u ambalažu koja se stavlja na tržište, obvezne su izraditi i provoditi plan uzorkovanja s učestalošću definiranom Dodatkom 2. Tablicom 6. ovog Pravilnika za propisane pokazatelje u Dodatku 2. Tablici 2. ovog Pravilnika.

Službena kontrola

Članak 47.

(1) Službena kontrola provodi se periodično kako bi se utvrdilo udovoljava li stolna voda odredbama članka 41. ovog Pravilnika.

(2) Službena kontrola stolne vode u ambalaži provodi se prema tablicama 2., 6. i 7. Dodatka 2. ovog Pravilnika.

(3) Planovi službenih kontrola zdravstvene ispravnosti stolne vode koja se stavlja na tržište u bocama ili drugoj ambalaži temelje se na procjeni rizika.

(4) Ako se utvrdi za pojedinu stolnu vodu koja se može nalaziti na tržištu jedne ili više država članica EU da ne udovoljava mikrobiološkim, fizikalnim, kemijskim, fizikalno-kemijskim i senzorskim parametrima te je ujedno prijetnja za zdravlje ljudi, Republika Hrvatska može privremeno ograničiti ili obustaviti trgovinu takvom stolnom vodom.

III. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 48.

Za utvrđivanje sukladnosti prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode sa zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom u svrhu službene kontrole mogu se koristiti međunarodno priznate i validirane metode.

Članak 49.

Dodaci 1., 2., 3., 4., 5. i 6. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

(1) Za prirodne mineralne i prirodne izvorske vode priznate sukladno odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (»Narodne novine«, broj 95/2011), rješenje o priznavanju vrijedi do datuma prema rješenju.

(2) Za produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne mineralne i prirodne izvorske vode iz stavka 1. ovog članka potrebno je Ministarstvu podnijeti zahtjev na obrascu iz Dodatka 5. ovog Pravilnika sukladno odredbama ovog Pravilnika najranije šest mjeseci, a najkasnije jedan mjesec prije isteka roka valjanosti rješenja o priznavanju.

(3) Za prirodne mineralne i prirodne izvorske vode priznate sukladno odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (»Narodne novine«, broj 73/2007) i Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (»Narodne novine«, br. 57/2009, 85/2009 i 42/2011), subjekti u poslovanju s hranom moraju pokrenuti postupak priznavanja sukladno odredbama ovog Pravilnika najranije šest mjeseci, a najkasnije jedan mjesec prije isteka roka valjanosti rješenja o priznavanju.

Članak 51.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (»Narodne novine«, broj 95/2011) i Pravilnik o stolnim vodama (»Narodne novine«, broj 102/2012).

Članak 52.

Postupci priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda započeti do dana objave ovog Pravilnika nastavit će se i završiti prema odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (»Narodne novine«, broj 95/2011).

Članak 53.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-01/12
Urbroj: 525-09/1148-13-19
Zagreb, 21. lipnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina,
v. r.

DODATAK 1.

ZAHTJEVI I KRITERIJI ZA PRIMJENU DEFINICIJA

a) Zahtjevi za geološka i hidrogeološka ispitivanja:

Potrebno je utvrditi sljedeće pojedinosti:

1. točan položaj zahvata izvora s naznakom nadmorske visine na karti razmjera ne većeg od 1:1000;

2. detaljan geološki izvještaj o podrijetlu i prirodi terena (izvorišnog područja);

3. stratigrafiju hidrogeološkog sloja (hidrogeološke značajke izvorišnog područja);

4. opis izvođenja zahvata;

5. razgraničenje područja ili pojedinosti o drugim mjerama zaštite izvora od onečišćenja.

b) Zahtjevi za fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska ispitivanja:

Ova ispitivanja će utvrditi sljedeće:

1. protok vode na izvoru;

2. temperaturu vode na izvoru i temperaturu okoline;

3. vezu između prirode terena te prirode i vrste mineralnih tvari u vodi;

4. suhe ostatke pri 180 °C i 260 °C;

5. električnu vodljivost ili otpor, uz naznaku temperature mjerenja;

6. pH vrijednost;

7. anione i katione;

8. nedisocirane tvari;

9. elemente u tragovima;

10. radioaktivna svojstva na izvoru;

11. prema potrebi odnos razine izotopa sastavnih komponenti vode: kisik (16O – 18O) i vodik (proton, deuterij, tricij);

12. toksične tvari prisutne u vodi (Dodatak 2.), uzimajući u obzir maksimalno dopuštene koncentracije za svaki od njih.

c) Kriteriji za mikrobiološka ispitivanja na izvoru:

Ova ispitivanja moraju uključivati:

1. prikaz odsutnosti parazita i patogenih mikroorganizama;

2. kvantitativno određivanje broja kolonija sposobnih za razmnožavanje koji ukazuju na fekalno onečišćenje:

– odsutnost bakterije Escherichia coli i drugih koliformnih bakterija u 250 ml pri 37 °C i 44,5 °C;

– odsutnost fekalnih streptokoka, odnosno enterokoka u 250 ml;

– odsutnost sporogenih sulfitoreducirajućih anaerobnih bakterija u 50 ml;

– odsutnost bakterije Pseudomonas aeruginosa u 250 ml.

3. određivanje broja mikroorganizama u 1 ml vode:

– pri temperaturi 20 – 22 °C u vremenu od 72 sata na agar-agaru ili agar-želatina i drugim podlogama koje daju istovjetne rezultate;

– pri temperaturi od 37 °C u vremenu od 24 sata na agar-agaru želatina i drugim podlogama koje daju istovjetne rezultate.

d) Zahtjevi kliničkih i farmakoloških ispitivanja:

1. Ispitivanja, koja moraju biti provedena u skladu sa znanstveno priznatim metodama, trebala bi biti prikladna za posebna svojstva prirodne mineralne vode i njezine učinke na ljudski organizam kao što su diureza, želučana i crijevna funkcija te nadoknada za nedostatak mineralnih tvari.

2. Utvrđivanje dosljednosti i podudaranja značajnog broja kliničkih zapažanja mogu, ako je potrebno, zamijeniti ispitivanja navedena pod točkom 1.

3. Klinička ispitivanja mogu, u odgovarajućim slučajevima, zamijeniti ispitivanja iz točke 1. pod uvjetom da dosljednost i podudaranje značajnog broja kliničkih zapažanja omogućuju dobivanje istih rezultata.

DODATAK 2.

Tablica 1. TVARI KOJE MOGU BITI PRIRODNO PRISUTNE U PRIRODNOJ MINERALNOJ VODI I NJIHOVE MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE PRILIKOM PUNJENJA U AMBALAŽU

Pokazatelj

Jedinica mjerenja

Maksimalno dopuštena
koncentracija

Antimon

mg/l Sb

0,0050

Arsen

mg/l As

0,010 (ukupno)

Bakar

mg/l Cu

1,0

Barij

mg/l Ba

1,0

Bor

mg/l B

**

Cijanidi

mg/l CN

0,070

Fluoridi

mg/l F

5,0

Kadmij

mg/l Cd

0,003

Krom

mg/l Cr

0,050

Mangan

mg/l Mn

0,50

Nikal

mg/l Ni

0,020

Nitrati

mg/l NO3

50

Nitriti

mg/l NO2

0,1

Olovo

mg/l Pb

0,010

Selen

mg/l Se

0,010

Živa

mg/l Hg

0,0010

** Maksimalno dopuštena koncentracija za bor propisat će se nakon propisivanja na razini Europske unije.

Tablica 2. KEMIJSKI I INDIKATORSKI POKAZATELJI PRIRODNE IZVORSKE I STOLNE VODE NAKON PUNJENJA U AMBALAŽU

Pokazatelj

Jedinica mjerenja

Maksimalno dopuštena koncentracija

Napomena

Akrilamid*

µg/l

0,10

1

Aluminij

µg/l Al

200


Amonijak

mg/l NH4+

0,50

2

Antimon

µg/l Sb

5,0


Arsen

µg/l As

10


Bakar

mg/l Cu

2,0


Benzen

µg/l

1,0


Benzo(a)piren

µg/l

0,010


Boja


prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena


Bor

mg/l B

1,0


Bromat

µg/l

10


Cijanidi

µg/l CN

50


1,2-dikloroetan

µg/l

3,0


Epiklorhidrin*

µg/l

0,10

1

Fluoridi

mg/l F

1,5


Kadmij

µg/l Cd

5,0


Kloridi

mg/l Cl

250

10

Koncentracija vodikovih iona

pH jedinica

6,5-9,5

10 i 11

Krom

µg/l Cr

50


Mangan

µg/l Mn

50


Miris


prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena


Mutnoća


prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena


Natrij

mg/l Na

200,0


Nikal

µg/l Ni

20


Nitrati

mg/l NO3

50

4

Nitriti

mg/l NO2

0,50

4

Okus


prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena


Olovo

µg/l Pb

10

3

Oksidativnost

(Utrošak KMnO4)

O2mg/l

5,0

12

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH)

µg/l

0,10

suma koncentracija navedenih spojeva

8

Pesticidi

µg/l

0,10

5 i 6

Pesticidi ukupni

µg/l

0,50

5 i 7

Selen

µg/l Se

10


Sulfati

mg/l SO42-

250,0

10

Suma tetrakloreten i trikloreten

µg/l

10

suma koncentracija navedenih spojeva

Ukupni trihalometani (THM)

µg/l                   

100

suma koncentracija navedenih spojeva

9

Ukupni organski ugljik (TOC)

mg/l C

bez abnormalnih promjena

13

Vinil klorid*

µg/l

0,50

1

Vodljivost

µS/cm na 20oC    

2500

10

Željezo

µg/l Fe

200


Živa

µg/l Hg

1,0


* Ovi se parametri ne kontroliraju na izvoru

Napomena 1 – MDK – vrijednost odnosi se na rezidualnu koncentraciju monomera u vodi, izračunato prema specifikacijama za maksimalno oslobađanje iz odgovarajućeg polimera u kontaktu s vodom.

Napomena 2 – Dozvoljena je vrijednost amonijaka iznad 0,5 mg/l, ako se dokaže da je amonijak geogenog podrijetla.

Napomena 3 – Vrijednost za olovo mora ispuniti zahtjeve najkasnije do 2015. godine. Do tada granična vrijednost za olovo iznosi 25 µg/l.

Tijekom razdoblja potrebnog za ostvarivanje poštivanja granične vrijednosti obvezno je poduzimanje svih prikladnih mjera za smanjenje koncentracije olova u izvorskoj vodi.

Napomena 4 – MDK – vrijednost iznosi za [nitrat]/50 + [nitrit]/3≤1, gdje uglate zagrade označavaju koncentraciju u mg/l za nitrat (NO3-) i nitrit (NO2-)

Napomena 5 – Pojam »Pesticidi« podrazumijeva: organske insekticide, organske herbicide, organske fungicide, organske nematocide, organske akaricide, organske algicide, organske rodenticide, organske pripravke koji sprečavaju nastajanje sluzi (silmicidi), srodne proizvode (između ostalog i regulatore rasta) te njihove relevantne metabolite, razgradne i reakcijske produkte.

Ispituju se samo oni pesticidi za koje je vjerojatno da će biti prisutni u mjestu korištenja izvora.

Napomena 6 – Granična vrijednost parametra vrijedi za svaki pojedini pesticid. Za aldrin, dieldrin, heptaklor i heptaklor epoksid granična vrijednost iznosi 0,030 µg/l.

Napomena 7 – »Pesticidi – ukupno« znači zbroj pojedinih pesticida određenih kvantitativno u postupku praćenja.

Napomena 8 – Navedeni spojevi su: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren.

Napomena 9 – Navedeni spojevi su: kloroform, bromoform, dibromklormetan, bromdiklormetan.

Napomena 10 – Voda ne smije biti agresivna.

Napomena 11 – Za gaziranu vodu u ambalaži minimalna vrijednost može biti smanjena na 4,5.

Napomena 12 – Ovaj parametar nije potrebno mjeriti ako je parametar TOC analiziran.

Napomena 13 – Ovaj parametar nije potrebno mjeriti kod opskrbe vodom manjom od 10 000 m3/dan.

Tablica 3. RADIOAKTIVNOST ZA PRIRODNE IZVORSKE VODE I STOLNE VODE

Pokazatelj

Granična vrijednost pokazatelja

Mjerna jedinica

Napomena 

Tricij

100

Bq/l

1

Ukupna primljena doza

0,10 

mSv/godina

1

Napomena 1. – Određivanje samo kod formiranja novog izvorišta

Tablica 4. MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI STOLNE VODE

Pokazatelj

Jedinice voda u ambalaži

Maksimalno dopuštena koncentracija (MDK)

Napomena

Escherichia coli

broj/250 ml

0


Enterokoki

broj/250 ml

0


Clostridium perfrigens (uključujući spore)

broj/100 ml

0

1

Ukupni koliformi

broj/250 ml

0


Broj kolonija 22oC

broj/1 ml

100


Broj kolonija 37oC

broj/1 ml

20


Pseudomonas
aeruginosa

broj/250 ml

0


Napomena 1. – potrebno samo kada se za stolnu vodu koristi voda za ljudsku potrošnju koja je po porijeklu površinska voda ili ako na nju utječe

Tablica 5. ISTINITOST/TOČNOST, PRECIZNOST I GRANICA DETEKCIJE ANALITIČKIH METODA(*) POKAZATELJA IZ TABLICA 1. i 2. OVOG DODATKA

Pokazatelj

Istinitost/točnost vrijednosti pokazatelja u %
(Napomena 1)

Preciznost vrijednosti pokazatelja u %
(Napomena 2)

Granica detekcije u % od mjerne vrijednosti pokazatelja
(Napomena 3)

Uvjeti

Napomena

Akrilamid
1


Aluminij

10

10

10

 


Amonij

10

10

10

 


Antimon

25

25

25Arsen

10

10

10Bakar

10

10

10Barij

25

25

25Benzen

25

25

25

 


Benzo(a)piren

25

25

25

 


Bor

10

10

10

Vidi Tablicu 1.


Bromat

25

25

25

 


Cijanidi

10

10

10


4

1,2-dikloretan

25

25

10

 


Epiklorhidrin
1


Fluoridi

10

10

10Kadmij

10

10

10Kloridi

10

10

10

 


Krom

10

10

10Mangan

10

10

10Natrij

10

10

10Nikal

10

10

10Nitrati

10

10

10Nitriti

10

10

10Olovo

10

10

10Oksidativnost (Utrošak KMnO4)

25

25

10


5

Pesticidi

25

25

25


6

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH)

25

25

25


7

Selen

10

10

10Sulfati

10

10

10Tetrakloreten

25

25

10


8

Trikloreten

25

25

10


8

Ukupni trihalometani (THM)

25

25

10


7

Vinil klorid
1


Vodljivost

10

10

10

 


Željezo

10

10

10Živa

20

10

20(*) Analitičke metode korištene za mjerenja koncentracije pokazatelja navedenih u Tablici 1. ovog Dodatka moraju omogućiti mjerenje najmanjih koncentracija navedenih parametara s odgovarajućom istinitošću/točnošću, preciznošću i granicom detekcije. Bez obzira na osjetljivost korištene metode ispitivanja, rezultat se prikazuje sa najmanje onoliko decimalnih mjesta sa koliko je izražena maksimalno dozvoljena vrijednost koncentracije propisane u Tablici 1. ovog Dodatka.

Uvjet 1. Kontrolirati u skladu sa specifikacijom proizvoda

Napomena 1 – Istinitost/točnost je sistematska pogreška i predstavlja razliku između srednje vrijednosti većeg broja ponovljenih mjerenja i prave vrijednosti.

Napomena 2 – Preciznost je slučajna pogreška i uglavnom se izražava kao standardna devijacija (unutar serije mjerenja i između njih) rasipanja rezultata oko srednje vrijednosti. Prihvatljiva preciznost je dvostruka vrijednost standardne devijacije.

Napomena 3 – Granica detekcije je:

– trostruka vrijednost standardne devijacije prirodnog uzorka koji sadrži nisku koncentraciju tog pokazatelja ili

– peterostruka vrijednost standardne devijacije slijepe probe.

Napomena 4 – Metodom se mora odrediti ukupni cijanid u svim oblicima.

Napomena 5 – Oksidacija se izvodi tijekom 10 minuta pri 100 °C u kiselim uvjetima, uz uporabu permanganata.

Napomena 6 – Vrijednosti iz tablice vrijede za svaki pojedini pesticid, te će ovisiti o dotičnom pesticidu. Ako se granica detekcije ne može dostići prilikom mjerenja, obvezno je poduzimanje svih prikladnih mjera kako bi se dostigle predložene granice.

Napomena 7 – Značajke provedbe ispitivanja vrijede za pojedine spojeve od 25% vrijednosti navedene u Dodatku 1.

Napomena 8 – Značajke provedbe ispitivanja vrijede za pojedine spojeve od 50% vrijednosti navedene u Dodatku 1.

pH – vrijednost mora biti određivana ispitnim metodama s odgovarajućim područjem mjerenja, točnošću 0,2 pH jedinice i preciznošću 0,2 pH jedinice.

Tablica 6. MINIMALNA GODIŠNJA UČESTALOST UZORKOVANJA I ANALIZA PRIRODNE IZVORSKE I STOLNE VODE U AMBALAŽI

Količina vode namijenjene za pakiranje u m3/dan*

Broj uzoraka za redovno ispitivanje (prema Tablici 5.)

Broj uzoraka za periodičko ispitivanje (prema Tablici 2.)

< / = 10

1

1

> 10 < /= 60

12

1

> 60

12+1 za svakih narednih 5 m3

1+1 za svakih narednih 100 m3

* Računa se kao prosječna količina po danu u kalendarskoj godini

Tablica 7. OBVEZNI PARAMETRI ISPITIVANJA PRIRODNIH IZVORSKIH I STOLNIH VODA U AMBALAŽI

Fizikalno-kemijski i kemijski
pokazatelji

Mikrobiološki
pokazatelji

Amonij

Escherichia coli

Boja

Pseudomonas aeruginosa

Vodljivost

Koliformne bakterije

Koncentracija vodikovih iona (pH vrijednost)

Broj kolonija 22 oC

Miris

Broj kolonija 37 oC

Mutnoća


Okus

 

Željezo

 


DODATAK 3.

MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE OSTATAKA NAKON OBRADE PRIRODNIH MINERALNIH, PRIRODNIH IZVORSKIH I STOLNIH VODA ZRAKOM OBOGAĆENIM OZONOM

Ostatak nakon obrade

Maksimalno dopuštena koncentracija (μg/l)

Otopljeni ozon

50

Bromati

3

Bromoformi

1


DODATAK 4.

NAVODI I UVJETI ZA NJIHOVO KORIŠTENJE ZA PRIRODNE MINERALNE VODE

Svojstva

Uvjet

Mala količina minerala

Količina minerala, određena kao suhi ostatak, manja od 500 mg/l

Vrlo mala količina minerala

Količina minerala, određena kao suhi ostatak, manja od 50 mg/l

Bogata mineralima

Količina minerala, određena kao suhi ostatak, veća od 1500 mg/l

Sadrži bikarbonat

Količina bikarbonata veća od 600 mg/l

Sadrži sulfat

Količina sulfata veća od 200 mg/l

Sadrži klorid

Količina klorida veća od 200 mg/l

Sadrži kalcij

Količina kalcija veća od 150 mg/l

Sadrži magnezij

Količina magnezija veća od 50 mg/l

Sadrži fluorid

Količina fluorida veća od 1 mg/l

Sadrži željezo

Količina dvovalentnog željeza veća od 1 mg/l

Kiselica

Količina slobodnog CO2 veća od 250 mg/l

Sadrži natrij

Količina natrija veća od 200 mg/l

Pogodno za pripremu hrane za dojenčad

Rješenje o odobrenju korištenja navoda sukladno člancima 28., 29. i 30.

Pogodna za dijetu s malom količinom natrija

Količina natrija manja od 20 mg/l

Može imati laksativan učinak

Rješenje o odobrenju korištenja navoda sukladno člancima 28., 29. i 30.

Može imati diuretski učinak

Rješenje o odobrenju korištenja navoda sukladno člancima 28., 29. i 30.


DODATAK 5.

ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA PRIZNAVANJA PRIRODNE MINERALNE VODE/PRIRODNE IZVORSKE VODE

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Popunjava Ministarstvo poljoprivrede              

Klasa:

Urbroj:

Datum podnošenja zahtjeva:                  

Popunjava podnositelj zahtjeva

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA PRIZNAVANJA (zaokružiti):

(A) PRIRODNE MINERALNE VODE

– članak 21.

– članak 22.

(B) PRIRODNE IZVORSKE VODE

– članak 35.

– članak 36.

2. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PROIZVOĐAČ

(naziv tvrtke)

ADRESA PROIZVOĐAČA

(ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta, država)

UVOZNIK

(naziv tvrtke)

ADRESA UVOZNIKA

(ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta, država)                                                    

TRGOVAČKI NAZIV PROIZVODA

NAZIV IZVORA

MJESTO KORIŠTENJA IZVORA

                    _______________                       ______________________
                        Mjesto i datum                             Potpis podnositelja zahtjeva


DODATAK 6.

ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA ODOBRAVANJA KORIŠTENJA NAVODA ZA MINERALNE VODE

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Popunjava Ministarstvo poljoprivrede                    

Klasa:

Urbroj:

Datum podnošenja zahtjeva:                   

Popunjava podnositelj zahtjeva

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA ODOBRAVANJA KORIŠTENJA NAVODA ZA PRIRODNE MINERALNE VODE (zaokružiti):

– Pogodno za pripremu hrane za dojenčad

– Može imati laksativan učinak

– Može imati diuretski učinak

2. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PROIZVOĐAČ

(naziv tvrtke)

ADRESA PROIZVOĐAČA

(ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta, država)

UVOZNIK

(naziv tvrtke)

ADRESA UVOZNIKA

(ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta, država)                                                       

TRGOVAČKI NAZIV PROIZVODA

NAZIV IZVORA

MJESTO KORIŠTENJA IZVORA

                    _________________                          __________________________
                          Mjesto i datum                                  Potpis podnositelja zahtjeva

[1] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o Zakoniku Zajednice koji se odnosi na medicinske proizvode za ljudsku uporabu.

[2] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na označavanje, prezentaciju i reklamiranje prehrambenih proizvoda;

81 29.06.2013 Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama 81 29.06.2013 Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama 81 29.06.2013 Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama 81 29.06.2013 Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama 81 29.06.2013 Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama