Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

NN 81/2013 (29.6.2013.), Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1724

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENAMA I DOPUNAMA TEHNIČKOG PROPISA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Članak 1.

U Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (»Narodne novine« br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12) u članku 6. stavak 2. riječi: »za potrebe toga gradilišta« mijenjaju se riječima: »u svrhu ugradnje građevnog proizvoda u konkretnu građevinu«.

Članak 2.

Iza članka 13. dodaje se članak 13a. koji glasi:

»Iznimno od članka 13. stavka 1. ovoga članka, u građevinu se smije ugraditi i građevni proizvod koji se zakonito prodaje u drugoj državi članici Europske unije i koji je u skladu s posebnim Zakonom kojim se uređuju građevni proizvodi stavljen na raspolaganje na tržište unutar granica Republike Hrvatske, a za koji proizvod nije sastavljena izjava o svojstvima te koji nije označen »C« oznakom.«.

Članak 3.

Iza članka 17. dodaje se članak 17a. koji glasi:

»(1) Iznimno od članka 15. stavak 1. i članka 16. stavak 1. ovoga Propisa, svojstva bitnih značajki građevnog proizvoda smiju se specificirati u glavnom projektu i za građevni proizvod koji se zakonito prodaje u drugoj državi članici Europske unije i koji je u skladu s posebnim Zakonom kojim se uređuju građevni proizvodi stavljen na raspolaganje na tržište unutar granica Republike Hrvatske, a za koji proizvod nije sastavljena izjava o svojstvima te koji nije označen »C« oznakom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, program kontrole i osiguranja kvalitete osim sadržaja iz članka 17. stavak 1. ovoga Propisa obvezno sadrži i:

– jasnu naznaku načina uporabe toga proizvoda u projektiranoj građevini,

– sigurnosne pretpostavke koje moraju biti ispunjene da bi se taj proizvod mogao ugraditi u projektiranu građevinu,

– uvjete rukovanja, skladištenja, ugradnje i trajnog odlaganja toga proizvoda u odnosu na građenje, uporabu i razgradnju projektirane građevine,

– dodatna ispitivanja svojstava bitnih značajki građevnog proizvoda i/ili drugi način dokazivanja uporabljivosti tog proizvoda za projektiranu građevinu, osobito u odnosu na zemljopisne, klimatske ili druge osobitosti lokacije na kojoj se građevina gradi i/ili osobitosti projektirane građevine glede ispunjavanja temeljnih zahtjeva, odnosno izjavu projektanta da dodatna ispitivanja i/ili drugi način dokazivanja uporabljivosti nije potreban.«.

Članak 4.

(1) U Prilogu »A« u točki A.2.1 iza riječi: »HRN EN 1423:2012 – Materijali za oznake na kolniku -- Dodaci -- Staklene kuglice i protuklizne čestice te njihova mješavina (EN 1423:2012)« dodaju se riječi:

»HRN EN 1317-5:2012/Ispr.1:2012 – Zaštitni cestovni sustavi -- 5. dio: Zahtjevi za proizvod i ocjenjivanje sukladnosti za zaštitne cestovne sustave (EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012)«

(2) U Prilogu »A« u točki A.3.1 iza riječi: »HRN EN 15285:2008 – Kameni aglomerat -- Modularne pločice za podove i stube (unutrašnje i vanjske) (EN 15285:2008+AC:2008)« dodaju se riječi:

»HRN EN 1341:2012 – Ploče od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1341:2012)

HRN EN 1342:2012 – Prizme od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1342:2012)

HRN EN 1343:2012 – Rubnjaci od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1343:2012)

HRN EN 14411:2012 – Keramičke pločice -- Definicije, razredba, značajke, ocjena sukladnosti i označivanje (EN 14411:2012)«.

Članak 5.

U Prilogu »B« u točki B.3.1 iza riječi: »HRN EN 15050:2012 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za mostove (EN 15050:2007+A1:2012)« dodaju se riječi:

»HRN EN 14992:2012 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za zidove (EN 14992:2007+A1:2012)«.

Članak 6.

(1) U Prilogu »C« u točki C.1.1 iza riječi: »HRN EN 14229:2010 – Konstrukcijsko drvo -- Drveni stupovi za nadzemne vodove (EN 14229:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 14592:2012 – Drvene konstrukcije -- Štapasta spajala -- Zahtjevi (EN 14592:2008+A1:2012)«.

(2) U Prilogu »C« u točki C.2.1 iza riječi: »HRN EN 15368:2010 – Hidraulično vezivo za nekonstrukcijske primjene -- Definicija, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15368:2008+A1:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 13282-1:2013 – Hidraulična veziva za ceste -- 1. dio: Brzo otvrdnjavajuća hidraulična veziva za ceste -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 13282-1:2013)«.

(3) U Prilogu »C« u točki C.4.2 iza riječi: »HRN EN 1559-1:2012 – Ljevarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke -- 1. dio: Općenito (EN 1559-1:2011)« dodaju se riječi:

»HRN EN ISO 14341:2012 – Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Žičane elektrode i depoziti za elektrolučno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zaštiti plina za nelegirane i sitnozrnate čelike -- Razredba (ISO 14341:2010; EN ISO 14341:2011)«.

(4) U Prilogu »C« u točki C.5.1 iza riječi: »HRN EN 934-3:2010 – Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 3. dio: Dodaci mortu za zidanje -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-3:2009)« dodaju se riječi:

»HRN EN 450-1:2013 – Leteći pepeo za beton -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnost (EN 450-1:2012)

HRN EN 934-2:2012 – Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 2. dio: Dodaci betonu -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-2:2009+A1:2012)

HRN EN 934-3:2012 – Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 3. dio: Dodaci mortu za zidanje -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-3:2009+A1:2012)«.

Članak 7.

U Prilogu »C« u točki C.2.2 brišu se riječi:

»HRN ENV 13282:2004 – Hidraulično vezivo za ceste -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (ENV 13282:2000)«.

Članak 8.

U Prilogu »D« u točki D.2.1 iza riječi: »HRN EN 544:2011 – Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 544:2011)« dodaju se riječi:

»HRN EN 492:2012 – Ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 492:2012)

HRN EN 494:2012 – Valovite ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 494:2012)

HRN EN 12467:2012 – Ravne ploče od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 12467:2012)«.

Članak 9.

(1) U Prilogu »E« u točki E.4.1 iza riječi: »HRN EN 15102:2011 – Dekorativni zidni pokrovi -- Role i ploče (EN 15102:2007+A1:2011)« dodaju se riječi:

»HRN EN 16153:2013 – Prozirne ravne višeslojne polikarbonatne (PC) trake za unutrašnju i vanjsku upotrebu na krovovima, zidovima i stropovima -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 16153:2013)«.

(2) U Prilogu »E« u točki E.7.2 brišu se riječi:

»HRN EN 14891:2012 – Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom -- Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 14891:2012)«.

(3) U Prilogu »E« u točki E.7.2 iza riječi: »E.7.2 Ostale norme« dodaju se riječi:

»Popis normi nije utvrđen.«

(4) U Prilogu »E« u točki E.7. iza riječi: »E.7. Popis normi za vodonepropusne obložne sklopove za podove i zidove vlažnih prostorija« dodaju se riječi:

»E.7.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14891:2012 – Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom -- Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 14891:2012)

HRN EN 14891:2012/Ispr.1:2013 – Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom -- Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 14891:2012/AC:2012)«.

Članak 10.

(1) U Prilogu »F« u točki F.1.1 iza riječi: »HRN EN 12446:2011 – Dimnjaci -- Dijelovi -- Elementi vanjskog betonskog plašta (EN 12446:2011)« dodaju se riječi:

»HRN EN 13084-7:2012 – Samostojeći dimnjaci -- 7. dio: Specifikacije proizvoda za cilindrične čelične proizvode za upotrebu u čeličnim dimnjacima s jednom stijenkom i čeličnim cijevima (EN 13084-7:2012)«.

(2) U Prilogu »F« u točki F.3.1 iza riječi: »HRN EN 15600-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije -- Toplinska izolacija od ljuskasto-vermikulitnih (EV) proizvoda oblikovana na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje (EN 15600-1:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 14314:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 14314:2009+A1:2013)

HRN EN 14315-1:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN 14315-1:2013)

HRN EN 14318-1:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN 14318-1:2013)

HRN EN 14319-1:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacije za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN 14319-1:2013)

HRN EN 14320-1:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN 14320-1:2013)

HRN EN 15732:2012 – Proizvodi ispunjeni laganim punjenjem i toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u građevinarstvu (CEA) – Proizvodi od lakoagregatne kspandirane gline (LWA) (EN 15732:2012)

HRN EN 16069:2012 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija (EN 16069:2012)«.

Članak 11.

(1) U Prilogu »G« u točki G.1.1 iza riječi: »HRN EN 15275:2008/Ispr.1:2011 – Adhezivi za konstrukcije -- Karakterizacija anaerobnih adheziva za metalni koaksijalni sklop u zgradama i građevinskim konstrukcijama (EN 15275:2007/AC:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 12004:2012 – Ljepila za pločice -- Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 12004:2007+A1:2012)«.

(2) U Prilogu »G« u točki G.11 iza riječi: »G.11. Popis normi za tvari za brtvljenje spojeva« brišu se riječi:

»Popis normi nije utvrđen«.

(3) U Prilogu »G« u točki G.11 iza riječi: »G.11. Popis normi za tvari za brtvljenje spojeva« dodaju se riječi:

»G.11.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 15651-1:2012 – Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 1. dio: Brtvila za elemente pročelja (EN 15651-1:2012)

HRN EN 15651-2:2012 – Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 2. dio: Brtvila za staklene stijene (EN 15651-2:2012)

HRN EN 15651-3:2012 – Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 3. dio: Brtvila za spojeve sanitarija (EN 15651-3:2012)

HRN EN 15651-4:2012 – Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 4. dio: Brtvila za pješačke staze (EN 15651-4:2012)«

(4) U Prilogu »G« u točki G.17.1 iza riječi: »HRN EN 13859-2:2010 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 13859-2:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 13956:2012 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke (EN 13956:2012)

HRN EN 13967:2012 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13967:2012)

HRN EN 14909:2012 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14909:2012)

HRN EN 1013:2012 – Prozirne jednoslojne profilirane plastične trake za unutrašnje i vanjske krovove, zidove i stropove -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1013:2012)

HRN EN 13984:2013 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13984:2013)

HRN EN 15814:2012 – Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju -- Definicije i zahtjevi (EN 15814:2011+A1:2012)«.

Članak 12.

U Prilogu »H« u točki H.2.1 iza riječi: »HRN EN 14384:2007 – Nadzemni protupožarni hidranti (EN 14384:2005)« dodaju se riječi:

»HRN EN 671-1:2012 – Stabilni protupožarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 1. dio: Hidrantska cijevna vitla s polučvrstim cijevima (EN 671-1:2012)

HRN EN 671-2:2012 – Stabilni protupožarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima (EN 671-2:2012)«.

Članak 13.

U Prilogu »K« u točki K.3.2 iza riječi: »HRN EN ISO 15877-3:2009/A1:2011 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) -- 3. dio: Spojnice -- Amandman 1 (ISO 15877-3:2009/Amd 1:2010; EN ISO 15877-3:2009/A1:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 12201-3:2012 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011+A1:2012)

HRN EN 14525:2008 – Ductile iron wide tolerance couplings and flange adaptors for use with pipes of different materials: ductile iron, grey iron, steel, PVC-U PE, fibre-cement (EN 14525:2004)«.

Članak 14.

U Prilogu »K« u točki K.4.1 iza riječi: »HRN EN 14396:2008 – Učvršćene ljestve za okna (EN 14396:2004)« dodaju se riječi:

»HRN EN 295-1:2013 – Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 1. dio: Zahtjevi za cijevi, oblikovne komade i cijevne priključke (EN 295-1:2013)

HRN EN 295-4:2013 – Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 4. dio: Zahtjevi za prilagođivače, spojnice i elastične spojke (EN 295-4:2013)

HRN EN 295-5:2013 – Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 5. dio: Zahtjevi za perforirane cijevi i oblikovne komade (EN 295-5:2013)

HRN EN 295-6:2013 – Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 6. dio: Zahtjevi za dijelove kontrolnih okna i inspekcijskih komora (EN 295-6:2013)

HRN EN 295-7:2013 – Keramičke cijevi za odvodne i kanalizacijske sustave -- 7. dio: Zahtjevi za cijevi i spojnice za priključke na cijevi (EN 295-7:2013)«.

Članak 15.

U Prilogu »K« u točki K.4.2 brišu se riječi:

»HRN EN 295-1:2005 – Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni priključci za odvodne i kanalizacijske sustave -- 1. dio: Zahtjevi (EN 295-1:1991+A1:1996+A2:1996+A3:1999)

HRN EN 295-4:2005 – Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni priključci za odvodne i kanalizacijske sustave -- 4. dio: Zahtjevi za posebne oblikovne komade, prilagođivače i sukladne dijelove (EN 295-4:1995+AC:1998)

HRN EN 295-5:2005 – Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni priključci za odvodne i kanalizacijske sustave -- 5. dio: Zahtjevi za perforirane keramičke cijevi i oblikovne komade (EN 295-5:1994+A1:1999)

HRN EN 295-6:2005 – Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni priključci za odvodne i kanalizacijske sustave -- 6. dio: Zahtjevi za keramička kontrolna okna (EN 295-6:1995)

HRN EN 295-7:2005 – Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni priključci za odvodne i kanalizacijske sustave -- 7. dio: Zahtjevi za keramičke cijevi i spojnice za priključke na cijevi (EN 295-7:1995)«.

Članak 16.

U Prilogu »L« iza Točke L.1.4 dodaju se točke koje glase:

»L.2 Prozori i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim odjeljcima (dalje u tekstu: prozori i vrata)

L.2.1 Svojstva bitnih značajki i ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava prozora i vrata

L.2.1.1 Svojstva bitnih značajki

Svojstva bitnih značajki prozora i vrata moraju odgovarati zahtjevima posebnog propisa kojima su uređeni otpornost na požar i drugi zahtjevi kojima građevina mora zadovoljiti u slučaju požara, te se moraju svrstati u razred otpornosti na požar odnosno razred propusnosti na dim određen normama HRN EN 13501-2 i HRN EN 14600.

L.2.1.2 Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava prozora i vrata glede otpornosti na požar odnosno propusnosti na dim provodi se prema sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 1.

L.2.1.3 Iznimno od točke L.2.1.2, do datuma završetka razdoblja koegzistencije za usklađenu normu koja uređuje otpornost na požar i propusnost na dim prozora i vrata, a najkasnije do 31. prosinca 2014. godine, ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava prozora i vrata provodi se prema sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 3.

L.2.2 Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava prema sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva prozora i vrata iz točke L.2.1.3 obuhvaća određivanje glede otpornosti na požar odnosno propusnosti na dim prema HRN EN 1634-1 i HRN EN 1634-3.

L.2.3 Tehnička uputa za prozore i vrata uz podatke propisane posebnim propisom mora sadržavati i podatke o svojstvima bitnih značajki prozora i vrata, i to vrijednosti:

– razreda otpornosti na požar,

– razreda propusnosti na dim.

L.2.4 Norme za određivanje otpornosti na požar odnosno propusnosti na dim

L.2.4.1 HRN EN 13501-2:2010 – Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009)

L.2.4.2 HRN EN 14600:2008 – Vrata i otvarajući prozori s otpornošću na požar i/ili kontrolom propusnosti dima -- Zahtjevi i razredba (EN 14600:2005)

L.2.4.3 HRN EN 1634-1:2008 – Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade --1.dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2008)

L.2.4.4 HRN EN 1634-3:2008 – Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Na dokumente o ocjenjivanju sukladnosti, potvrde o sukladnosti, potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje, izjave o sukladnosti, glavni projekt, tipski projekt, početak radova, rješenje o uvjetima građenja, potvrdu glavnog projekta, građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, u vezi proizvoda obuhvaćenih ovim Tehničkim propisom, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine« br. 76/13).

(2) Za građevne proizvode čija svojstva bitnih značajki moraju odgovarati normama iz članka 4. do 12. i članka 14. ovog Tehničkog propisa, za koje je ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava do stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa bilo uređeno sukladno ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, postupci ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava prema ranije datiranoj normi istih referencijskih oznaka smiju se provoditi do datuma završetka razdoblja koegzistencije iz popisa naslova i referencijskih oznaka usklađenih normi u okviru usklađenog zakonodavstva Europske unije, objavljenih u Službenom listu Europske unije.

(3) Iznimno, za građevne proizvode čija svojstva bitnih značajki moraju odgovarati normama iz članka 6. stavak 3. i članka 13. ovog Tehničkog propisa, za koje je ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava do stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa bilo uređeno sukladno ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, postupci ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava prema ranije datiranoj normi istih referencijskih oznaka smiju se provoditi najkasnije 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa prestaju se primjenjivati odredbe Tehničkog propisa za prozore i vrata (»Narodne novine« br. 69/06) koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava prozora i vrata glede otpornosti na požar odnosno propusnosti na dim.

Članak 19.

Ovaj Tehnički propis objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 360-01/13-04/17
Urbroj: 531-01-13-1
Zagreb, 28. lipnja 2013.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

81 29.06.2013 Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima 81 29.06.2013 Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima