Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

NN 82/2013 (30.6.2013.), Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

HRVATSKI SABOR

1735

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAJEDNIČKOJ ORGANIZACIJI TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I POSEBNIM MJERAMA I PRAVILIMA VEZANIM ZA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/180

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O ZAJEDNIČKOJ ORGANIZACIJI TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I POSEBNIM MJERAMA I PRAVILIMA VEZANIM ZA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju nadležna i provedbena tijela, djelokrug rada i ovlasti nadležnih i provedbenih tijela, korisnici i obveznici mjera i pravila, sustav praćenja cijena, sustav laboratorija, evidencije, administrativna kontrola i kontrola na terenu, agromonetarni sustav eura, obračun tečaja, izvještavanje Europske komisije, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe, za provedbu:

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007., kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i donose posebne odredbe za određene poljoprivredne proizvode (Jedinstvena Uredba o ZOT-u) (SL L 299, 16. 11. 2007.), sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1234/2007), te propisa Vijeća i Europske komisije kojima se detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EZ) br. 1234/2007;

– Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštititi zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 (SL L 39, 13. 2. 2008.), sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 110/2008 ), te propisa Vijeća i Europske komisije kojima se detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EZ) br. 110/2008;

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 od 17. prosinca 2007. o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (SL L 3, 5. 1. 2008), sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 3/2008), te propisa Vijeća i Europske komisije kojima se detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EZ) br. 3/2008;

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL L 209, 11. 8. 2005.), sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1290/2005), te propisa Vijeća i Europske komisije kojima se detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EZ) br. 1290/2005;

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 485/2008 od 26. svibnja 2008. o kontroli transakcija koju provode države članice, a koje su dio sustava financiranja Europskoga fonda za jamstva u poljoprivredi (Kodificirana verzija) (SL L 143, 3. 6. 2008.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 485/2008), te propisa Vijeća i Europske komisije kojima se detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EZ) br. 485/2008;

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1913/2006 od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu agromonetarnog sustava za euro u poljoprivredi i o izmjenama određenih uredbi (SL L 365, 21. 12. 2006.), sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1913/2006), te propisa Vijeća i Europske komisije kojima se detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EZ) br. 1913/2006;

– Uredbe Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice moraju Komisiji dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1. 9. 2009.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 792/2009), te propisa Vijeća i Europske komisije kojima se detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EZ) br. 792/2009;

– Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 od 10. lipnja 1991. o utvrđivanju općih pravila o određivanju, opisivanju i prezentiranju aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina (SL L 149, 14. 6. 1991.), sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) br. 1601/91), te propisa Vijeća i Europske komisije kojima se detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EEZ) br. 1601/91.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda su mjere i pravila uređena odredbama Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u cilju organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda.

2. potpore su svi oblici plaćanja iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske koje proizlaze iz mjera i pravila propisanih uredbama iz članka 1. i propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

3. mjere tržnih intervencija jesu mjere i pravila uređena Dijelom II., Glavom I. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

4. pravila vezana uz trženje i proizvodnju jesu pravila uređena Dijelom II., Glavom II. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

5. mjere trgovine s trećim zemljama jesu mjere i pravila uređena Dijelom III. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

6. pravila tržišnog natjecanja jesu pravila uređena Dijelom IV. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

7. posebne odredbe za pojedine sektore jesu mjere i pravila uređena Dijelom V. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

8. mjere informiranja i promocije jesu mjere i pravila uređene Uredbom (EZ) br. 3/2008 s ciljem uređivanja aktivnosti informiranja i mjera promocije poljoprivrednih proizvoda na unutarnjem tržištu i tržištu trećih zemalja.

9. pravila o jakim alkoholnim pićima jesu pravila uređena Uredbom (EZ) br. 110/2008 s ciljem uspostave pravila o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštititi zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića.

10. financiranje zajedničke poljoprivredne politike jesu pravila uređena Uredbom (EZ) br. 1290/2005 s ciljem uređivanja financiranja zajedničke poljoprivredne politike.

11. kontrola transakcija koju provode države članice jesu mjere i pravila uređena Uredbom (EZ) br. 485/2008 s ciljem uspostave kontrole transakcija koju provode države članice, a koje su dio sustava financiranja Europskoga fonda za jamstva u poljoprivredi.

12. pravila o aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima na bazi vina jesu pravila uređena Uredbom (EEZ) br. 1601/91.

13. evidencije jesu zbirke podataka koje se o korisnicima ili obveznicima mjera i pravila iz ovoga Zakona vode u ministarstvu nadležnom za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) ili drugim pravnim osobama iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona.

14. tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TISUP) je informacijski sustav za prikupljanje, obradu i izvještavanje o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda s domaćeg reprezentativnog tržišta, njihovu administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu, obradu i izvještavanje za nacionalne potrebe te izvještavanje Europske komisije.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u uredbama iz članka 1. ovoga Zakona.

II. NADLEŽNA TIJELA I PROVEDBENO TIJELO

Nadležna tijela

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo za provedbu uredbi iz članka 1. ovoga Zakona je Ministarstvo.

(2) U odnosu na:

– Uredbu (EZ) br. 485/2008, Ministarstvo je nadležno za provođenje naknadne kontrole velikih korisnika potpora svih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, a nadležno tijelo za provedbu naknadnih kontrola velikih korisnika izvoznih potpora je Ministarstvo financija;

– Uredbu (EZ) br. 1234/2007 u dijelu članka 157., 158., 158a., 159., 160. i 174., nadležno je Ministarstvo financija – Carinska uprava koje ova pravila provodi pri uvozu i izvozu prije postupka uvoznog, odnosno izvoznog carinjenja.

(3) Za provedbu pojedinih stručnih poslova Ministarstva u skladu sa člankom 1. ovoga Zakona, ministar nadležan za poljoprivredu (u daljem tekstu: ministar) može ovlastiti i druge pravne osobe s javnim ovlastima i javne ustanove.

(4) Ministar donosi pravilnike, naredbe, naputke, a Ministarstvo predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje uredbi, programa i strategija nužnih za provedbu uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

(5) Vlada Republike Hrvatske na temelju prijedloga iz stavka 4. ovoga članka donosi uredbe, programe i strategije nužne za provedbu uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

Zadaće nadležnih tijela

Članak 4.

(1) Za potrebe provedbe uredbi iz članka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo obavlja sljedeće:

– uređuje sustave: organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjere informiranja i promocije, pravila za jaka alkoholna pića, pravila za aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirane koktele na bazi vina, odabirom dobrovoljnih i primjenom obvezujućih mjera i pravila u skladu sa sustavom organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjera informiranja i promocije u dijelu kada je državi članici dana mogućnost dobrovoljnog pristupa primjeni pojedinih mjera i pravila;

– predlaže Vladi Republike Hrvatske uredbe, programe i strategije nužne za provedbu sustava organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjera informiranja i promocije i pravila za jaka alkoholna pića te aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirane koktele na bazi vina, pravila financiranja zajedničke poljoprivredne politike i kontrole transakcija te izvještavanja, koju provode države članice, a u skladu sa sustavom obvezujućih i dobrovoljnih mjera i pravila organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjera informiranja i promocije, pravila za jaka alkoholna pića, pravila za aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirane koktele na bazi vina, te u odnosu na sustave financiranja zajedničke poljoprivredne politike i kontrole transakcija koju provode države članice;

– rješava sukladno načinu i uvjetima utvrđenim uredbama iz članka 1. ovoga Zakona, odnosno propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, u slučaju da je državi članici odredbama navedenih uredbi dano pravo da način i uvjete za pojedina pitanja uređuje na nacionalnoj razini;

– uspostavlja sustave evidencija i laboratorija propisane uredbama iz članka 1. ovoga Zakona, odnosno propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, u slučaju da je državi članici odredbama navedenih uredbi dano pravo da način i uvjete za pojedina pitanja uređuje na nacionalnoj razini;

– prati stanje na tržištu poljoprivrednih proizvoda te sukladno stanju, pregovara i predlaže Europskoj komisiji aktiviranje pojedinih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda;

– prati i prikuplja podatke o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda, te uređuje sustav praćenja, obrade i kontrole prikupljanja podataka o cijenama za potrebe izvještavanja Europske komisije i nacionalne potrebe u okviru organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda;

– uređuje sustav izvještavanja Europske komisije u skladu s obvezama izvještavanja uređene uredbama iz članka 1. ovoga Zakona, odnosno propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, u slučaju da je državi članici odredbama navedenih uredbi dano pravo da način i uvjete za pojedina pitanja uređuje na nacionalnoj razini, a u odnosu na obveze Ministarstva, Agencije za plaćanja i ostalih pravnih osoba koje ovlasti ministar;

– provodi inspekcijski nadzor nad primjenom uredbi iz članka 1. ovoga Zakona, odnosno propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona;

– u okviru inspekcijskog nadzora u svezi sa Uredbom (EZ) br. 485/2008 provodi naknadne kontrole velikih korisnika potpora svih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, osim velikih korisnika izvoznih potpora;

– provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu u svezi sa člankom 17. ovoga Zakona;

– dostavlja i razmjenjuje s Europskom komisijom i državama članicama Europske unije podatke koji se odnose na primjenu uredbi iz članka 1. ovoga Zakona;

– obavještava Europsku komisiju u skladu s zahtjevima uredbi iz članka 1. ovoga Zakona;

– izravno provodi pravila o jakim alkoholnim pićima, pravila o aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima na bazi vina, mjere i pravila organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda vezana uz odredbe članka 8. stavka 2., članka 10., članka 11. ovoga Zakona u dijelu registracije ugovora u sektoru hmelja, ovlašćivanja odgovornog nacionalnog kontrolnog tijela u sektoru vina, ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda i članka 17. ovoga Zakona;

– provodi i primjenjuje ostale mjere i pravila koji su propisani uredbama iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo u provedbi odredbi ovoga Zakona odlučuje o pravima i obvezama pravnih i fizičkih osoba rješenjem.

Provedbeno tijelo

Članak 5.

(1) Agencija za plaćanja je tijelo ovlašteno sukladno Uredbi (EZ) br. 885/2006 od 21. lipnja 2006. godine o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1290/2005 u pogledu akreditacije agencija za plaćanja i drugih tijela te poravnanja računa Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR), za provedbu mjera informiranja i promocije, te dijela mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, osim mjera i pravila navedenih u članku 4. stavku 1. podstavku 13. ovoga Zakona.

(2) U provedbi stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi odluke i sklapa ugovore u svezi sa pravima i obvezama pravnih i fizičkih osoba sukladno načinu i uvjetima utvrđenim Uredbom (EZ) br. 1234/2007, Uredbom (EZ) br. 3/2008, Uredbom (EZ) br. 1290/2005, Uredbom (EZ) br. 485/2008, Uredbom (EZ) br. 1913/2006 i Uredbom (EZ) br. 792/2009, odnosno propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

(3) Odluke iz stavka 2. ovoga članka nisu upravni akti.

(4) Ugovori iz stavka 2. ovoga članka nisu upravni ugovori.

(5) Na odluke iz stavka 3. ovoga članka pravna i fizička osoba ima pravo podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u Agenciji za plaćanja u roku od 8 dana od dana dostave odluke.

Zadaće provedbenog tijela

Članak 6.

Agencija za plaćanja u skladu s člankom 5. ovoga Zakona obavlja sljedeće:

– objavljuje javne natječaje i pozive;

– zaprima, kontrolira i obrađuje zahtjeve pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u provedbi mjera;

– vrši isplate potpora u provedbi mjera;

– vodi evidencije;

– upravlja sustavom proizvodnih ograničenja u sektorima mlijeka i šećera te proizvodnog potencijala u sektoru vina;

– sklapa ugovore, donosi odluke u svezi sa pravima i obvezama pravnih i fizičkih osoba u provedbi poslova za koje joj je povjerena nadležnost člankom 5. ovoga Zakona;

– administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu pravnih i fizičkih osoba korisnika mjera za koje joj je povjerena nadležnost člankom 5. ovoga Zakona;

– rješava o odlukama i ugovorima koje je donijela, odnosno sklopila;

– prati stanje na tržištu poljoprivrednih proizvoda te sukladno stanju predlaže Ministarstvu, a u pojedinim pitanjima gdje je izravno ovlaštena i Europskoj komisiji, aktiviranje pojedinih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda;

– izvještava i sudjeluje u izvještavanju Ministarstva, Europske komisije u skladu s obvezama izvještavanja uređene Uredbom (EZ) br. 1234/2007, Uredbom (EZ) br. 3/2008, Uredbom (EZ) br. 1290/2005, Uredbom (EZ) br. 485/2008, Uredbom (EZ) br. 1913/2006 i Uredbom (EZ) br. 792/2009, odnosno aktima iz članka 3. stavka 4. i 5. ovoga Zakona, a u odnosu na razdiobu obveza Ministarstva, Agencije za plaćanja i ostalih pravnih osoba koje ovlasti ministar;

– dostavlja i razmjenjuje podatke s Ministarstvom, Europskom komisijom i državama članicama Europske unije;

– primjenjuje ostale mjere i pravila koji su propisani uredbama iz članka 1. ovoga Zakona;

– pred nadležnim sudovima pokreće postupke u svezi sa svojim odlukama i ugovorima proizašlim iz provedbe mjera iz članka 5. ovoga Zakona;

– pokreće kaznene postupke pred nadležnim sudom u slučaju kada ocjeni da su u provedbi mjera prekršene odredbe Kaznenog zakona.

III. ORGANIZACIJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

III/1. UNUTARNJE TRŽIŠTE

III./1.1 Mjere tržnih intervencija

Članak 7.

(1) Mjere tržnih intervencija provode se primjenom:

– javnih intervencija i privatnog skladištenja u skladu s odredbama Poglavlja I., Glave I., Dijela II. Uredbe (EZ) br. 1234/2007;

– posebnih interventnih mjera u skladu s odredbama Poglavlja II., Glave I., Dijela II. Uredbe (EZ) br. 1234/2007;

– sustava ograničavanja proizvodnje u skladu s odredbama Poglavlja III., Glave I., Dijela II. Uredbe (EZ) br. 1234/2007;

– sustava potpora u skladu s odredbama Poglavlja IV., Glave I., Dijela II. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

(2) Sustavom javnih intervencija i privatnog skladištenja, pravne i fizičke osobe u slučajevima utvrđenog pada ili rasta cijena za određene poljoprivredne proizvode na tržištu mogu, uz pridržavanje propisanih pravila, koristiti:

– pravo da Agenciji za plaćanja ponude prodaju svojih proizvoda, odnosno pravo ponude za kupnju proizvoda od Agencije za plaćanja;

– pravo davanja ponude svojih proizvoda na privatno skladištenje, uz stjecanje prava na potporu u skladu s količinom i razdobljem, koje ugovore s Agencijom za plaćanja.

(3) Sustavom posebnih interventnih mjera u određenim sektorima pravne i fizičke osobe mogu, uz pridržavanje propisanih pravila:

– koristiti mjere kojima se djeluje izravno ili neizravno na posljedice koje nastaju u slučaju ograničenja trgovine do kojeg može doći zbog primjene mjera za sprječavanje širenja bolesti životinja;

– koristiti mjere ili su obvezni primjenjivati mjere kojima se djeluje izravno ili neizravno na posljedice koje nastaju u slučaju širih tržnih poremećaja u određenim sektorima;

– koristiti mjere kojima se djeluje izravno ili neizravno na posljedice tržnih poremećaja, a u pravcu lakše prilagodbe ponude zahtjevima tržišta.

(4) Sustavom ograničavanja proizvodnje u određenim sektorima pravne i fizičke osobe su korisnici i obveznici pravila kojima se uređuje ograničavanje proizvodnje pojedinih proizvoda, iz kojeg proizlaze obveze pridržavanja dodijeljenih proizvodnih kvota ili utvrđenog proizvodnog potencijala te ostalih pravila sustava ograničenja proizvodnje.

(5) Sustavom potpora u određenim sektorima pravne i fizičke osobe mogu, uz pridržavanje propisanih pravila, koristiti pravo na:

– potpore za preradu određenih proizvoda;

– naknade za proizvodnju određenih proizvoda;

– potpore uređene za određene sektore proizvodnje.

(6) Pravne i fizičke osobe svoja prava i obveze u poštivanju pravila mjera tržnih intervencija, kao i u svezi sa ostvarivanjem potpore za njihovu provedbu i ostalim propisanim zahtjevima, ostvaruju u skladu s pravilima mjera tržnih intervencija.

(7) Detaljne odredbe kojih se moraju pridržavati pravne i fizičke osobe u pogledu poštivanja pravila sustava javnih intervencija i privatnog skladištenja, posebnih interventnih mjera, ograničavanja proizvodnje i sustava potpora, utvrđenih ovim člankom, propisana su odredbama Uredbe (EZ) br. 1234/2007 i propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

III./1.2 Pravila vezana uz trženje i proizvodnju

Članak 8.

(1) Pravilima vezanim uz trženje i proizvodnju uređuje se:

– trženje i proizvodnja proizvoda,

– pravila proizvođačkih grupa, proizvođačkih organizacija, međugranskih (međustrukovnih, interprofesionalnih) organizacija i operatora na tržištu uređena Poglavljima I. i II., Glave II., Dijela II., Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

(2) Pravilima trženja i proizvodnje za pojedine proizvode utvrđuju se:

– tržišni standardi, sustav certifikacije i drugi zahtjevi i pravila kojih se pri trženju i proizvodnji moraju pridržavati pravne i fizičke osobe;

– oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina u svezi s pravima na stjecanje zaštite i primjenom na tržištu, pravima i obvezama nositelja zaštite u održavanju zaštite, te pravima i obvezama drugih pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju na tržište proizvode iz sektora vina;

– pravilno označavanje i prezentiranje proizvoda iz sektora vina, a u svezi s proizvodima koji su zaštićeni sukladno podstavku 2. ovoga stavka i proizvodima koji nemaju zaštitu, a kao uvjet da se proizvodi iz sektora vina mogu nalaziti na tržištu;

– proizvodna pravila u sektoru vina kojih se moraju pridržavati proizvođači vina u pogledu korištenja grožđa za proizvodnju, enoloških postupaka i ograničenja, te metoda analize, kao i punitelji i trgovci proizvoda iz sektora vina u postupanju sa vinom na tržištu i u skladištima, a kao uvjet da se proizvodi iz sektora vina od strane proizvođača, punitelja i trgovaca mogu staviti na tržište;

– sustav službenih kontrola, u proizvodnji i na tržištu u pogledu ispunjavanja uvjeta iz podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka.

(3) Pravilima o proizvođačkim organizacijama i grupama, međugranskim (međustrukovnim, interprofesionalnim) organizacijama i operatorima na tržištu utvrđuju se pravo proizvođača i gospodarskih subjekata na udruživanje i formiranje:

– proizvođačke organizacije, odnosno grupe, u određenim sektorima s pravom ostvarivanja potpore za udruživanje i rad s ciljem zajedničkog trženja proizvoda, uz uvjete poštivanja propisanih pravila uspostave i svih aktivnosti proizvođačke organizacije, odnosno grupe;

– međugranske (međustrukovne, interprofesionalne) organizacije koja stječe poseban tržišni položaj i pravo nametanja pravila na tržištu, pod uvjetima da je: osnovana na inicijativu organizacija i udruženja u određenim sektorima, sastoji se od predstavnika gospodarskih djelatnosti povezanih s proizvodnjom, trgovinom i/ili preradom proizvoda, te djeluje na postizanju posebnog cilja, koji se naročito može odnositi na:

1. koncentraciju i usklađivanje ponude te stavljanje na tržište proizvoda svojih članova;

2. zajedničko prilagođavanje proizvodnje i prerade zahtjevima tržišta i poboljšanje proizvoda;

3. promicanje racionalizacije i unapređenja proizvodnje i prerade;

4. provođenje istraživanja o održivim proizvodnim metodama i razvoju tržišta.

– operatora na tržištu u obliku organizacije gospodarskih subjekata na tržištu, koji imaju pravo na ostvarivanje potpore za udruživanje i rad uz uvjete poštivanja propisanih pravila uspostave i svih aktivnosti, a kao takvi mogu biti priznate proizvođačke organizacije, priznate međugranske (međustrukovne, interprofesionalne) organizacije ili priznate organizacije drugih gospodarskih subjekata u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina ili njihova udruženja.

(4) Pravne i fizičke osobe svoja prava i obveze u poštivanju pravila trženja i proizvodnje proizvoda te pravila proizvođačkih organizacija, međugranskih (međustrukovnih, interprofesionalnih) organizacija i operatora na tržištu, kao i u svezi sa ostvarivanjem potpore za njihovu provedbu i ostalim propisanim zahtjevima, ostvaruju u skladu s pravilima trženja i proizvodnje proizvoda te pravilima proizvođačkih organizacija, međugranskih (međustrukovnih, interprofesionalnih) organizacija i operatora na tržištu.

(5) Detaljne odredbe kojih se moraju pridržavati pravne i fizičke osobe u pogledu poštivanja pravila trženja i proizvodnje proizvoda te pravila proizvođačkih organizacija, međugranskih (međustrukovnih, interprofesionalnih) organizacija i operatora na tržištu propisane su odredbama Uredbe (EZ) br. 1234/2007 i propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

III/2. MJERE TRGOVINE S TREĆIM ZEMLJAMA

Članak 9.

(1) Sustavom mjera trgovine s trećim zemljama uspostavlja se poseban trgovinski sustav za poljoprivredne proizvode kroz primjenu:

– uvoznih carina i posebnih uvoznih davanja i dozvola, uvoznih kvota, posebnih odredbi vezanih za uvoz pojedinih proizvoda, te uvoznih zaštitnih mjera i reguliranja sustava unutarnje i vanjske proizvodnje;

– izvoznih dozvola, izvoznih potpora, izvoznih kvota, posebnih odredbi vezanih za izvoz pojedinih proizvoda, pogodnosti pri izvozu u treće zemlje, sustava vanjske proizvodnje.

(2) Pravne i fizičke osobe svoja prava i obveze u poštivanju sustava mjere trgovine s trećim zemljama, kao i u svezi sa ostvarivanjem potpore za njihovu provedbu i ostalim propisanim zahtjevima, ostvaruju u skladu s pravilima utvrđenima za sustav mjera trgovine s trećim zemljama.

(3) Detaljne odredbe kojih se moraju pridržavati pravne i fizičke osobe u pogledu poštivanja pravila sustava mjera trgovine s trećim zemljama propisane su odredbama Uredbe (EZ) br. 1234/2007 i propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

III/3. PRAVILA TRŽIŠNOG NATJECANJA

Članak 10.

(1) Pravne i fizičke osobe, sudionici u proizvodnji i trgovini poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima na tržištu Europske unije, u svom poslovanju moraju poštivati pravila tržišnog natjecanja.

(2) Detaljne odredbe kojih se moraju pridržavati sudionici u proizvodnji i trgovini poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima u pogledu poštivanja pravila tržišnog natjecanja propisane su odredbama Uredbe (EZ) br. 1234/2007 i propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

III/4. POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE SEKTORE

Članak 11.

(1) Pravilima sustava posebnih odredbi za pojedine sektore uređuju se pitanja:

– promocijske pristojbe u sektoru mlijeka,

– izvještavanja u pojedinim sektorima,

– registracije ugovora u sektoru hmelja,

– vinogradarskog registra, obveznih izjava u sektoru vina, pratećih dokumenata u sektoru vina, ovlašćivanja odgovornog nacionalnog kontrolnog tijela u sektoru vina,

– izvještavanja i evaluacije stanja u sektoru vina,

– komunikacije u sektoru etilnog alkohola,

– obveznih izjava u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda,

– poremećaja cijena na tržištu Europske unije,

– poremećaja uslijed kotacija na burzama ili cijena na svjetskom tržištu.

(2) Pravne i fizičke osobe svoja prava i obveze u poštivanju pravila sustava posebnih odredbi za pojedine sektore ostvaruju u skladu s pravilima utvrđenima za posebne odredbe za pojedine sektore.

(3) Detaljne odredbe kojih se moraju pridržavati pravne i fizičke osobe u pogledu poštivanja pravila uređenih posebnim odredbama za pojedine sektore propisane su odredbama Uredbe (EZ) br. 1234/2007 i propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

IV. MJERE INFORMIRANJA I PROMOCIJE

Članak 12.

(1) S ciljem razvoja tržišta unutar i izvan Europske unije i novih okvira međunarodne trgovine, uspostavljen je sustav mjera informiranja i promocije za poljoprivredne proizvode i njihove proizvodne metode, kao i za prehrambene proizvode temeljene na poljoprivrednim proizvodima, na unutarnjem tržištu i na tržištima trećih zemalja.

(2) Pravne i fizičke osobe svoja prava i obveze u poštivanju pravila mjera informiranja i promocije, kao i u svezi sa ostvarivanjem potpore za njihovu provedbu i ostalim propisanim zahtjevima, ostvaruju u skladu s pravilima utvrđenima za mjere informiranja i promocije.

(3) Detaljne odredbe kojih se moraju pridržavati pravne i fizičke osobe u pogledu poštivanja pravila mjera informiranja i promocije propisane su odredbama Uredbe (EZ) br. 3/2008 i propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

V. PRAVILA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA, AROMATIZIRANIM VINIMA, AROMATIZIRANIM PIĆIMA NA BAZI VINA I AROMATIZIRANIM KOKTELIMA NA BAZI VINA

Članak 13.

(1) S ciljem sustavnog uređivanja pravila za proizvodnju i stavljanja na tržište Europske unije jakih alkoholnih pića, uspostavljen je sustav pravila o jakim alkoholnim pićima, u odnosu na:

– proizvodna pravila u sektoru jakih alkoholnih pića kojih se moraju pridržavati proizvođači u pogledu proizvodnje, korištenja sirovine, postupaka, metoda analize, kao i punitelji i trgovci proizvoda iz sektora jakih alkoholnih pića u postupanju na tržištu i u skladištima, a kao uvjet da se proizvodi iz sektora jakih alkoholnih pića od strane proizvođača, punitelja i trgovaca mogu staviti na tržište;

– oznake zemljopisnog podrijetla u sektoru jakih alkoholnih pića u svezi sa pravima na stjecanje zaštite i primjenom na tržištu, pravima i obvezama nositelja zaštite u održavanju zaštite, te pravima i obvezama drugih pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju na tržište proizvode iz sektora jakih alkoholnih pića;

- pravilno opisivanje, označavanje i prezentiranje proizvoda iz sektora jakih alkoholnih pića, a u vezi sa proizvodima koji su zaštićeni sukladno podstavku 2. ovoga stavka i proizvodima koji nemaju zaštitu, a kao uvjet da se proizvodi iz sektora jakih alkoholnih pića mogu nalaziti na tržištu;

– službene kontrole u proizvodnji i na tržištu u pogledu ispunjavanja uvjeta iz podstavaka 1., 2. i 3. ovoga stavka.

(2) S ciljem sustavnog uređivanja pravila za proizvodnju i stavljanja na tržište Europske unije aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina uspostavljen je sustav pravila, u odnosu na:

– proizvodna pravila kojih se moraju pridržavati proizvođači u pogledu proizvodnje, korištenja sirovine, postupaka, metoda analize, kao i punitelji i trgovci tih proizvoda u postupanju na tržištu i u skladištima, a kao uvjet da se ti proizvodi od strane proizvođača, punitelja i trgovaca mogu staviti na tržište;

– oznake zemljopisnog podrijetla aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina u svezi sa pravima na stjecanje zaštite i primjenom na tržištu, pravima i obvezama nositelja zaštite u održavanju zaštite, te pravima i obvezama drugih pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju na tržište te proizvode;

– pravilno opisivanje, označavanje i prezentiranje aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina, a u vezi sa proizvodima koji su zaštićeni sukladno podstavku 2. ovoga stavka i proizvodima koji nemaju zaštitu, a kao uvjet da se aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirani kokteli na bazi vina mogu nalaziti na tržištu;

– službene kontrole u proizvodnji i na tržištu u pogledu ispunjavanja uvjeta iz podstavaka 1., 2. i 3. ovoga stavka.

(3) Pravne i fizičke osobe svoja prava i obveze u poštivanju pravila o jakim alkoholnim pićima i aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima na bazi vina ostvaruju u skladu s pravilima utvrđenima za te proizvode.

(4) Detaljne odredbe kojih se moraju pridržavati pravne i fizičke osobe u pogledu poštivanja pravila o jakim alkoholnim pićima i aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima na bazi vina propisane su odredbama Uredbe (EZ) br. 110/2008, Uredbe (EEZ) br. 1601/91 i propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

VI. FINANCIRANJE ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE

Članak 14.

(1) U cilju provedbe zajedničke poljoprivredne politike Europske unije koja se sastoji od niza mjera, a za financiranja izdataka koji nastaju primjenom ovih mjera, uspostavljeni su EFJP za financiranje mjera iz uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i EPFRR za financiranje mjera ruralnog razvoja.

(2) Detaljne odredbe kojih se moraju pridržavati države članice, te pravne i fizičke osobe korisnici sredstava iz fondova iz stavka 1. ovoga članka, a u vezi sa financiranjem zajedničke poljoprivredne politike, propisane su odredbama Uredbe (EZ) br. 1290/2005 i propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

VII. KONTROLA TRANSAKCIJA KOJU PROVODE DRŽAVE ČLANICE

Članak 15.

(1) U cilju učinkovite zaštite financijskih interesa Europske unije, a posebno kako bi se provjerila istinitost i sukladnost poslovanja koje se financira iz EFJP i EPFRR, te kako bi se spriječile i sankcionirale nepravilnosti i vratila izgubljena financijska sredstva uslijed nepravilnosti ili nemara, uspostavljen je sustav kontrole transakcija koji provode države članice.

(2) Pravne i fizičke osobe, korisnici mjera zajedničke poljoprivredne politike, koje su financirane u cjelini ili dijelu iz sredstava EFPJ i EPFRR, svoja prava i obveze u odnosu na sustav kontrole transakcija koju provode države članice, ostvaruju u skladu s pravilima utvrđenima za sustav kontrole transakcija koji provode države članice.

(3) Detaljne odredbe kojih se moraju pridržavati pravne i fizičke osobe u pogledu poštivanja pravila sustava kontrole transakcija koju provode države članice propisane su Uredbom (EZ) br. 485/2008 i propisima iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona.

VIII. KORISNICI I OBVEZNICI MJERA I PRAVILA

Članak 16.

(1) Pravne i fizičke osobe su korisnici i obveznici odredaba ovoga Zakona, ako su temeljem djelatnosti koju obavljaju u pojedinim sektorima poljoprivrede i prehrambene industrije, stekli i/ili koristili prava na određene mjere, odnosno u obvezi su primjene određenih mjera i pravila iz ovoga Zakona.

(2) Korisnici i obveznici mjera iz ovoga Zakona dužni su nadležnim i provedbenim tijelima dostaviti točne tražene podatke.

(3) Pravne i fizičke osobe kao korisnici ili obveznici mjera za koje je nadležna Agencija za plaćanja sukladno članku 5. ovoga Zakona, dužni su omogućiti obavljanje kontrole na terenu te tijekom provedbe kontrole na terenu dati na uvid podatke i dokumente.

(4) Podaci iz stavka 2. ovoga članka smatraju se poslovnom tajnom i mogu se dostaviti trećoj strani samo ako je to uređeno posebnim zakonom ili uz pisanu suglasnost korisnika i obveznika mjera iz ovoga Zakona.

(5) Korisnik ili obveznik, koji je u provođenju odredaba ovoga Zakona stekao prava ili financijska sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili EFJP i EPFRR na temelju netočnih podataka ili protivno propisanim pravilima mora vratiti dobivena sredstva, odnosno sredstva stečena takvim pravom.

(6) U slučaju da korisnik ne vrati sredstva iz stavka 5. ovoga članka u naređenom roku, dužan je platiti zakonske zatezne kamate.

(7) Korisnik koji nije vratio sredstva iz stavaka 5. i 6. ovoga članka ne ostvaruje pravo na mjere propisane ovim Zakonom do podmirenja nastalih novčanih obveza.

(8) Korisnici i obveznici iz ovoga Zakona moraju čuvati dokumentaciju pet godina od dana podnošenja zahtjeva na temelju kojeg su ostvarili pravo ili imaju obvezu, osim u slučaju da je uredbama iz članka 1. ovoga Zakona i propisima iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona drugačije propisano.

(9) Vrsta, opseg, način, rokovi i učestalost dostavljanja podataka iz stavka 2. ovoga članka kojih se moraju pridržavati korisnici i obveznici mjera i pravila iz ovoga Zakona propisani su uredbama iz članka 1. ovoga Zakona i propisima iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona.

IX. PRIKUPLJANJE PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE O CIJENAMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Članak 17.

(1) Za prikupljanje i obradu podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda s domaćeg reprezentativnog tržišta, njihovu administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu te izvještavanje o cijenama za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije nadležan je TISUP.

(2) Dostava traženih podataka je obvezna za pravne i fizičke osobe određene propisom iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Uvjeti i način određivanja reprezentativnih tržišta poljoprivrednih proizvoda i uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje su obvezne TISUP-u dostavljati podatke te vrsta, opseg, način, rokovi i učestalost dostave podataka kao i provedba administrativne kontrole i kontrole na terenu propisani su Uredbom (EZ) br. 1234/2007 i propisima iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona.

X. EVIDENCIJE

Članak 18.

(1) Za potrebe provedbe uredbi iz članka 1. ovoga Zakona ustrojavaju se evidencije.

(2) Pravne i fizičke osobe obveznici su upisa u evidencije iz stavka 1. ovoga članka i redovitog izvještavanja u slučaju da je došlo do promjena podataka iz evidencije.

(3) Ministarstvo donosi rješenje o upisu pravnih i fizičkih osoba u evidencije iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Uvjeti upisa i način vođenja evidencija propisani su uredbama iz članka 1. ovoga Zakona i propisima iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona.

XI. LABORATORIJI

Članak 19.

(1) Za potrebe provedbe ovoga Zakona uspostavlja se sustav ovlaštenih službenih i referentnih laboratorija.

(2) Ministarstvo donosi rješenje o ovlašćivanju laboratorija iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Uvjeti za ovlašćivanje, zadaće ovlaštenih i referentnih laboratorija iz stavka 1. ovoga članka, propisani su Uredbom (EZ) br. 1234/2007, Uredbom (EZ) br. 110/2008, Uredbom (EEZ) br. 1601/91 i propisima iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona.

(4) Za potrebe analize uzoraka uzetih temeljem ovoga Zakona, uzorci se mogu dostaviti na analizu u laboratorije ovlaštene od država članica Europske unije.

XII. TEČAJ

Članak 20.

U slučaju da u provođenju mjera i pravila propisanih ovim Zakonom nije uređeno pitanje obračuna tečaja eura koristit će se srednji tečaj Hrvatske narodne banke obračunat na dan donošenja rješenja, odnosno odluka i ugovora nadležnog, odnosno provedbenog tijela iz članaka 3. i 5. ovoga Zakona.

XIII. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU AGENCIJE ZA PLAĆANJA I MINISTARSTVA

Članak 21.

Za provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu odgovorna je Agencija za plaćanja u skladu sa svojom nadležnošću i Ministarstvo u provedbi članka 23. ovoga Zakona.

Članak 22.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu za sve mjere i pravila za koje je nadležna, a koje prema potrebi uključuju i uzimanje uzoraka i slanje uzoraka na laboratorijsku analizu.

(2) Administrativna kontrola zahtjeva za pojedine mjere uređenja tržišta obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva sa zakonskim i podzakonskim propisima, odnosno odgovarajućim uredbama Europske unije.

(3) U svrhu administrativne kontrole i provođenja mjera propisanih ovim Zakonom, Agencija za plaćanja vodi evidencije pravnih i fizičkih osoba s podacima o korisnicima, odnosno obveznicima pojedinih mjera.

(4) Način vođenja evidencija korisnika iz stavka 3. ovoga članka, kao i uvjeti i obveze korisnika vezani uz upis u evidencije uređuju se propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

(5) Provedba na terenu za sve podnesene zahtjeve provodi se na uzorku koji se odabire na podlozi analize rizika i elemenata reprezentativnosti uključujući i slučajni odabir koje za svaku godinu donosi Agencija za plaćanja.

(6) Agencija za plaćanja će na temelju rezultata provedenih kontrola za svaku godinu ocijeniti učinkovitost parametara koji su korišteni pri analizi rizika u prethodnoj godini te prema potrebi unaprijediti metode analize rizika koje će biti korištene za iduću godinu.

(7) Ako se u provođenju laboratorijskih analiza utvrdi da uzorak ne odgovara propisanim zahtjevima mjere, troškove uzorkovanja i laboratorijske analize uzoraka snosi korisnik mjera za uređenje tržišta, a ako uzorak odgovara propisanim zahtjevima, troškovi se podmiruju iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Naknada vrijednosti uzetog uzorka ne nadoknađuje se za uzorke koji su uzeti za potrebe ispitivanja.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, troškove uzorkovanja i analize kod otkupa ili prije odobravanja potpore za proizvode iz članka 7. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona snosi korisnik mjera uređenja tržišta.

(9) U slučaju sprječavanja izvršenja kontrole na terenu, Agencija za plaćanja donosi odluku o odbijanju zahtjeva za stjecanje prava na mjere za uređenje tržišta.

(10) Detaljni načini provedbe administrativne kontrole i kontrole na terenu propisani su uredbama iz članka 1. ovoga Zakona i propisima iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 23.

(1) Ministarstvo provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu sustava prikupljanja podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda.

(2) Administrativna kontrola sustava za prikupljanje podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda odnosi se na pravovremenost dostave podataka od strane obveznika te na ispravnost i potpunost dostavljenih podataka.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju provedenih administrativnih kontrola i kontrola na terenu kod obveznika.

(4) Kontrola na terenu provodi se svake godine na uzorku od najmanje 5% obveznika, utvrđenim na temelju analize rizika i slučajnim odabirom.

(5) Pravne i fizičke osobe određene kao obveznici dostavljanja podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda sukladno članku 17. ovoga Zakona dužni su omogućiti obavljanje kontrole na terenu te tijekom provedbe kontrole na terenu dati na uvid podatke i dokumente.

XIV. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 24.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 25.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom uredbi iz članka 1. ovoga Zakona koje se odnose na:

– mjere tržnih intervencija uređene člankom 7. ovoga Zakona, osim posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva;

– pravila vezana uz trženje i proizvodnju, u dijelu:

– članka 8. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, u odnosu na tržišne standarde za voće i povrće, banane, živo bilje i cvijeće te sustava certifikacije u sektoru hmelja,

– članka 8. stavka 3. ovoga Zakona u odnosu na pravila o proizvođačkim organizacijama i grupama, međugranskim (međustrukovnim, interprofesionalnim) organizacijama i operatorima na tržištu;

– mjere trgovine s trećim zemljama uređene člankom 9. ovoga Zakona;

– pravila tržišnog natjecanja uređena člankom 10. ovoga Zakona;

– posebne odredbe za pojedine sektore uređene člankom 11. ovoga Zakona, u dijelu svih pravila i mjera osim pravila i mjera iz sektora vina;

– mjere informiranja i promocije uređene člankom 12. ovoga Zakona;

– odredbe članka 14. ovoga Zakona vezane uz financiranje zajedničke poljoprivrede politike;

– odredbe članka 15. ovoga Zakona vezane uz kontrolu transakcija koju provode države članice u svezi sa provođenjem naknadne kontrole velikih korisnika potpora svih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, osim korisnika izvoznih potpora,

– mjere prikupljanja podataka i izvještavanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda uređene člankom 17. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, provode poljoprivredni inspektori Ministarstva.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na pravila vezana uz trženje i proizvodnju, u dijelu članka 8. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, a u odnosu na tržišne standarde pri uvozu za voće i povrće, banane, provode fitosanitarni inspektori Ministarstva.

(3) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na mjere tržnih intervencija uređene člankom 7. ovoga Zakona u dijelu posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva, pravila vezana uz trženje i proizvodnju, u dijelu članka 8. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, u odnosu na tržišne standarde za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, osim pri uvozu i maloprodaji, te uvjete za stavljanje na tržište vezane uz klasiranje u sektoru goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa, jaja i mesa peradi provode stočarski inspektori Ministarstva.

(4) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na:

– pravila vezana uz trženje i proizvodnju, u dijelu članka 8. stavka 2. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, u odnosu na:

– oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina;

– pravilno označavanje i prezentiranje proizvoda iz sektora vina;

– proizvodna pravila u sektoru vina kojih se moraju pridržavati proizvođači vina u pogledu korištenja grožđa za proizvodnju, enoloških postupaka i ograničenja kao i metoda analize, te punitelji i trgovci proizvoda iz sektora vina u postupanju sa vinom na tržištu i u skladištima;

– posebne odredbe za pojedine sektore uređene člankom 11. ovoga Zakona, u dijelu svih pravila i mjera vezanih uz sektor vina;

– pravila o jakim alkoholnim pićima i aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima na bazi vina uređena člankom 13. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode vinarski inspektori Ministarstva.

(5) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na pravila vezana uz trženje i proizvodnju, u dijelu članka 8. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, u odnosu na tržišne standarde za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, osim pri uvozu i maloprodaji, provode inspektori za kakvoću hrane Ministarstva.

(6) Inspekcijski nadzor pri uvozu nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, mlijeko i mliječne proizvode, provode granični veterinarski inspektori Ministarstva.

(7) Inspekcijski nadzor pri uvozu nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, pravila vezana uz trženje i proizvodnju vina, jaka alkoholna pića i aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirane koktele na bazi vina provode granični sanitarni inspektori Ministarstva zdravlja.

(8) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na sustav kontrole transakcija uređene člankom 15. ovoga Zakona, koju provode države članice vezane uz provođenje naknadne kontrole velikih korisnika izvoznih potpora provode nadležni inspektori Ministarstva financija.

(9) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, maslinovo ulje i stolne masline, mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, te pravila vezana uz trženje i proizvodnju vina, jaka alkoholna pića i aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirane koktele na bazi vina u dijelu pravilnog označavanja i prezentiranja proizvoda te proizvodna pravila u odnosu na kvalitetu konačnog proizvoda u maloprodaji provode i nadležni inspektori Državnog inspektorata, u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa.

Ovlasti inspektora

Članak 26.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora, nadležni inspektor iz članka 25. ovoga Zakona ima sljedeća prava, dužnosti i ovlasti:

a) ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore, objekte, zemljište, uređaje, robu, usjeve, nasade, stoku, poslovanje, dokumentaciju i drugo kod korisnika mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugih nadziranih subjekata,

b) zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koje podliježu nadzoru, kao i drugih osoba zatečenih na mjestu nadzora,

c) fotografirati ili snimiti osobe, prostore, objekte, zemljište i drugo iz točke a) ovoga stavka,

d) uzimati uzorke robe i materijala za potrebe ispitivanja bez naknade vrijednosti uzetog uzorka,

e) provoditi uvid u isprave korisnika mjera i pravila iz ovoga Zakona odnosno drugih nadziranih subjekata,

f) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba,

g) izvršiti uvid u službene evidencije i baze podataka potrebne za obavljanje nadzora,

h) obavljati i druge radnje potrebne za provedbu inspekcijskog nadzora,

i) provjeravati udovoljava li korisnik i obveznik mjera i pravila uvjetima propisanim ovim Zakonom,

j) utvrđivati nezakonito ostvarivanje prava na mjere iz ovoga Zakona,

k) provjeravati obavlja li se skladištenje na način propisan mjerama i pravilima iz ovoga Zakona,

l) provjeravati pravodobnost dostave i istinitost podataka koje je korisnik i obveznik mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugi nadzirani subjekt obvezan dostaviti radi upisa u upisnike, druge evidencije i baze podataka koje se vode na temelju ovoga Zakona,

m) provjeravati ispunjava li ovlašteni trgovac uvjete za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima,

n) provjeravati udovoljavaju li proizvodi propisanim tržišnim standardima iz ovoga Zakona,

o) provjeravati rad proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i međugranskih (međustrukovnih, interprofesionalnih) organizacija,

p) nadzirati ostalo propisano mjerama i pravilima iz ovoga Zakona.

(2) Pod poslovnim i proizvodnim prostorima iz stavka 1. točke a) ovoga članka smatraju se stambene, poslovne i druge prostorije te prostori u kojima korisnik i obveznik mjera i pravila iz ovoga Zakona odnosno drugi nadzirani subjekt obavlja djelatnost kao i poljoprivredno zemljište na kojem se obavlja proizvodnja.

(3) Nadležni inspektori provode kontrolu tržišnih standarda za voće i povrće i certificiranje hmelja na zahtjev stranke u svrhu izdavanja ovim Zakonom propisanih potvrda ili certifikata.

(4) Troškove kontrole tržišnih standarda i certificiranja na zahtjev stranke snosi podnositelj zahtjeva sukladno propisanom cjeniku koji donosi ministar.

Uzimanje uzoraka i analize

Članak 27.

(1) Inspektor ima pravo uzeti potreban broj uzoraka kada posumnja da proizvod ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Uzorci se šalju na analizu laboratorijima iz članka 19. ovoga Zakona.

(3) Stranke u postupku imaju pravo na ponovljenu analizu.

(4) Konačnim se smatraju rezultati ponovljene analize obavljene u laboratoriju iz članka 19. ovoga Zakona koji nije obavljao prvu analizu, a mogu se pobijati na način pobijanja javnih isprava.

(5) Troškove analize uzoraka snosi korisnik i obveznik mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugi nadzirani subjekt ako se utvrdi da uzorci ne odgovaraju propisanim zahtjevima. Ako uzorak odgovara propisanim zahtjevima, troškovi se podmiruju iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(6) Korisnik i obveznik mjere nema pravo naknade za uzete uzorke i ambalažu.

(7) Način i uvjeti uzimanja uzorka za potrebe ovoga Zakona uredit će se propisima iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona, osim ako uredbama iz članka 1. ovoga Zakona i posebnim propisima nije drugačije uređeno.

Dužnosti nadziranih subjekata

Članak 28.

(1) Korisnici i obveznici mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugi nadzirani subjekti koji podliježu nadzoru nadležnog inspektora, dužni su omogućiti obavljanje nadzora, dopustiti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetan rad.

(2) Radi osiguranja nazočnosti prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora, inspektor će neposredno prije početka obavljanja nadzora izvijestiti korisnika i obveznika mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugog nadziranog subjekta koji je dužan nazočiti nadzoru.

(3) Ukoliko je korisnik i obveznik mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugi nadzirani subjekt odsutan, inspektor će obaviti nadzor u nazočnosti djelatnika kojeg je zatekao na radu kod tog korisnika i obveznika mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugog subjekta ili člana obitelji.

(4) Korisnici i obveznici mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugi nadzirani subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su na zahtjev nadležnog inspektora dostaviti ili pripremiti poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za obavljanje inspekcijskog nadzora u roku koji im inspektor odredi.

(5) Rok iz stavka 4. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.

Rješenje o otklanjanju nepravilnosti odnosno nedostataka

Članak 29.

(1) Ako nadležni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da su prekršene odredbe ovoga Zakona čiju provedbu nadzire ima pravo i obvezu, u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega:

– rješenjem narediti da se utvrđene nepravilnosti odnosno nedostaci otklone u određenom roku, i/ili

– poduzeti i druge mjere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je ovlašten ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju njega.

(2) Nadležni će inspektor donijeti rješenje iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

(3) Iznimno, nadležni inspektor može rješenje iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka donijeti i u usmenom obliku kada se radi o mjerama koje je potrebno hitno poduzeti. Rješenje u usmenom obliku upisuje se u zapisnik o inspekcijskom nadzoru.

(4) Rješenje u usmenom obliku inspektor je dužan dostaviti na zahtjev stranke i u pisanom obliku bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

Žalba

Članak 30.

(1) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju ovoga Zakona nije dopuštena žalba nego se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(2) Protiv rješenja inspektora donesenih na temelju ovoga Zakona može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

(3) Protiv rješenja u usmenom obliku žalba nije dopuštena. Žalba se može izjaviti protiv rješenja koje je stranci dostavljeno u pisanom obliku.

(4) Žalbu protiv rješenja inspektora rješava posebno Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu čijeg predsjednika i dva člana imenuje Vlada Republike Hrvatske, osim ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

(5) Predsjednik i članovi povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka moraju biti agronomske/poljoprivredne ili prehrambeno-tehnološke struke s položenim državnim stručnim ispitom za inspektora ili pravne struke s položenim državnim stručnim ispitom te moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(6) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 31.

Na sva pitanja u svezi s inspekcijskim nadzorom koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o poljoprivredi.

XV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– postupi protivno pravilima utvrđenim za mjere tržnih intervencija (članak 7. stavci 6. i 7. ovoga Zakona),

– postupi protivno pravilima utvrđenim za trženje i proizvodnju proizvoda te pravilima proizvođačkih organizacija, međugranskih (međustrukovnih, interprofesionalnih) organizacija i operatora na tržištu (članak 8. stavci 4. i 5. ovoga Zakona),

– postupi protivno pravilima utvrđenim za mjere trgovine s trećim zemljama (članak 9. stavci 2. i 3. ovoga Zakona),

– postupi protivno utvrđenim pravilima tržišnog natjecanja (članak 10. stavci 1. i 2. ovoga Zakona),

– postupi protivno utvrđenim pravilima sustava posebnih odredbi za pojedine sektore (članak 11. stavci 2. i 3. ovoga Zakona),

– postupi protivno pravilima utvrđenim za mjere informiranja i promocije (članak 12. stavci 2. i 3. ovoga Zakona),

– postupi protivno pravilima utvrđenim za jaka alkoholna pića, aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirane koktele na bazi vina (članak 13. stavci 3. i 4. ovoga Zakona),

– postupi protivno odredbama u vezi sa financiranjem zajedničke poljoprivredne politike (članak 14. stavak 2. ovoga Zakona),

– postupi protivno pravilima utvrđenima za sustav kontrole transakcija koju provode države članice (članak 15. stavci 2. i 3. ovoga Zakona),

– ne dostavi točno tražene podatke, ne omogući obavljanje kontrole na terenu, u provođenju kontrole na terenu ne da na uvid podatke i dokumentaciju te ne čuva dokumentaciju u propisnom roku (članak 16. stavci 2., 3., 8. i 9. ovoga Zakona),

– ne dostavlja tražene podatke o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda (članak 17. stavci 2. i 3. ovoga Zakona),

– nije upisana u evidencije, ne izvještava o promjeni podataka iz evidencije (članak 18. stavak 2. ovoga Zakona),

– ne omogući obavljanje kontrole na terenu te tijekom provedbe kontrole na terenu ne daje na uvid podatke i dokumente (članak 23. stavak 5. ovoga Zakona).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, korisniku mjera za uređenje tržišta, novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 do 20.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba, novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna.

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– onemogući obavljanje nadzora, ne dopusti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju, ne pruži potrebne podatke i obavijesti te ne osigura uvjete za nesmetan rad (članak 28. stavak 1. ovoga Zakona),

– ne dostavi ili ne pripremi poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za obavljanje inspekcijskog nadzora u roku koji joj inspektor odredi (članak 28. stavak 4. ovoga Zakona),

– ne postupi po rješenju inspektora (članak 29. stavak 1. ovoga Zakona).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 8.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba, novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 8.000,00 kuna.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

(1) Propise iz članka 7. stavka 7., članka 8. stavka 5., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 2., članka 11. stavka 3., članka 12. stavka 3., članka 13. stavka 4. i članka 14. stavka 2. ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske, donijet će u skladu s potrebama provedbe uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Propise iz članka 7. stavka 7., članka 8. stavka 5., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 2., članka 11. stavka 3., članka 12. stavka 3., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 2., članka 15. stavka 3., članka 16. stavaka 8. i 9., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 3., članka 22. stavka 10. i članka 27. stavka 7. ovoga Zakona donijet će ministar u skladu s potrebama provedbe uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 35.

(1) Do utvrđivanja ili odabira pravne osobe s javnim ovlastima i javne ustanove iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona te laboratorija iz članka 19. ovoga Zakona, poslove po ovome Zakonu nastavljaju obavljati dosadašnji provoditelji poslova ovlašteni prema Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.), Zakonu o vinu, Zakonu o hrani, Zakonu o stočarstvu ili drugim zakonima u slučajevima kad je provođenje poslova bilo predmet ovoga Zakona.

(2) Evidencije ustrojene prema Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, nastavljaju se primjenjivati ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 36.

Postupci započeti po odredbama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 37.

(1) Do donošenja propisa iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, ostaju na snazi slijedeći propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda:

– Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (»Narodne novine«, br. 24/13.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., članka 4. stavka 1., članka 5., članka 6. stavaka 1. i 4., članka 7., članka 8. stavka 4., članaka 9., 11., članka 13. stavaka 1., 2., 3. i 4., članka 17. stavaka 3., 4., 5. i 6., članaka 18., 21., 23., članka 25. stavaka 1., 2. i 3., članka 27. stavaka 3. i 4., članka 29. stavaka 3., 4. i 5., članka 31. stavaka 1., 2., 3. i 4.,članka 33., članka 34. stavaka 1. i 2., članka 35. stavaka 5., 6., 7. i 8., članaka 36., 37., 41., članka 43. stavaka 3., 4. i 5., članaka 45., 46., 47., 53., 56. i 57.,

– Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-

-obrazovnih ustanova mlijekom i mliječnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 78/11.), osim odredbi članka 1. stavaka 1. i 2., članka 2., članka 3. stavka 1., članka 4. stavaka 1. i 2., članka 5., članka 6. stavaka 2. i 3., članaka 7., 8., 9., članka 10. stavaka 1. i 2., članaka 12., 13., članka 14. stavaka 2. i 3., članaka 15., 16. i 17., te Prilozi I., II., III., IV., V., VI., VII.,

– Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi (»Narodne novine«, br. 78/11. i 67/12.) osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., članka 17. stavaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9., članaka 18., 21., 22., 23. i 24.,

– Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi (»Narodne novine«, br. 6/13.) osim odredbi članaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., članka 10. stavaka 2., 4. i 5., članka 11. stavaka 3. i 4., članaka 12. i 13.,

– Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina (»Narodne novine«, br. 3/11.), osim odredbi članaka 1., 2., 8., 9., 10. i Dodatak I.,

– Uredba o tržnom redu za žitarice (»Narodne novine«, br. 98/11. i 30/13.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., članka 17., stavaka 1. i 3., članka 19., 21., 22., 23. i 24. i Dodaci I., II. i III.,

– Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine (»Narodne novine«, br. 20/13., 29/13. i 58/13.),

– Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (»Narodne novine«, br. 114/10.) osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4. i 5., članka 6. stavaka 2., 3., 5. i 6., odredbi članaka od 7. – 16. te prilozi I. A., I. D. točke 1. – 4., I. E. točke B, te prilozi II., III., IV. i V.,

– Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji (»Narodne novine«, br. 121/10., 132/10., 78/11. i 48/13.),

– Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (»Narodne novine«, br. 141/10., 31/11., 78/11. i 120/12.),

– Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (»Narodne novine«, br. 78/11., 106/12., 126/12. i 22/13.) osim odredbi članaka 1., 2., članka 4. stavka 5., članka 5., članka 9. stavka 1., članka 11. stavaka 2. i 3., članka 13. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5., članka 14., članka 15. stavka 3., članaka 16., 16.a, 17., 18., 19., 20. i 22., članka 24. stavaka 2., 3. i 4., članka 25., članka 26. stavaka 1., 2. i 3., članka 27.a, članka 28. i Prilozi 4., 8. i 9.,

– Pravilnik o izvještavanju u sektoru šećera (»Narodne novine«, br. 95/10., 114/11., 3/13. i 22/13.) osim odredbi članka 1. stavaka 1., 2. i 4., članka 2., članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 4., članka 5. stavka 2., članaka 6., 7., 8., 9., 10., 13. i 14.,

– Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine«, br. 47/12., 102/12. i 4/13.) osim odredbi članaka 1. i 2., članka 3. točke 2., 3., 5., 6., 8., 9., 12., 13. i 18., članaka 4., 5., 6., članka 7. stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6., članaka 8., 9., 10., članka 12. stavaka 1., 2. i 4., članka 13. stavaka 1., 2., 3. i 5., članka 14., 15., 16., članka 19. stavka 1. točke 1., članka 20., članka 22. stavka 5., članka 23. stavaka 2., 3. i 4., članaka 24., 25., 26. i 27., i Prilog I., II., III. VI., VII., XI.,

– Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine«, br. 4/10. i 120/10.) osim odredbi članka 1., članka 2. točaka 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9., članka 3., članka 4. stavka 1. podstavaka a, c, d, e, f i g, stavaka 2. i 3., članaka 5. i 6., članka 8. stavaka 2., 3. i 4., članaka 9., 10., 11., 12. i 13., članka 14. stavka 2. podstavaka a i b, članka 15., članka 16. stavka 1. i stavka 2. podstavka c, stavaka 3., 4. i 5., članka 17. stavaka 1. i 2., članka 18., članka 19. stavka 2. podstavaka a i b, članka 20., članka 21. stavaka 1., 3., 4. i 5., članaka 22. stavaka 1., 2. i 3. podstavka a, stavaka 7. i 8., članka 23. stavaka 1., 3. i 4., članka 24. stavka 1., članka 25., članka 26. stavaka 1., 2. i 5., članaka 27., 28., 31., 32. i 33., i DODATAK I.,

– Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine«, br. 70/10.) osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4. i 5., članka 6. stavaka 2., 3., 4. i 5., članaka 8. i 9., članka 10. stavaka 1., 3. i 4., članka 11., članka 12. stavaka 1., 2., 4. b, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12., članka 13. stavaka 4., 5., 6. i 8., članka 14. stavaka 1. i 3., članka 15. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5., članaka 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 34., članka 35. stavaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8., članaka 36., 37., 38., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69. i 70., DODATAK I., DODATAK II., DODATAK III., DODATAK IV. i DODATAK V.,

– Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća (»Narodne novine«, br. 22/13. i 48/13.),

– Pravilnik o prikupljanju podataka i izvještavanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 87/10. i 107/10.),

– Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 47/13.),

– Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 67/13.) osim odredbi članka 1., članka 2. stavaka 1. i 3., članka 3. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., članaka 4., 5., članka 6. stavka 1. podstavka 1., 3. i 4., članka 7. stavka 1., članaka 11., 12., članka 16. stavka 1., članaka 21. i 22.,

– Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2014. do 2016. godine donesen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (klasa: 022-03/13-07/59, urbroj: 50301- 05/25-13-3) od 4. travnja 2013. godine,

– Nacionalni program za provedbu Sheme školskog voća za razdoblje od 1. kolovoza 2013. do 31. srpnja 2014. donesen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (klasa: 022-03/13-07/09, urbroj: 50301-05/16-13-3) od 24. siječnja 2013. godine,

Propis kojim se uređuje sprječavanje formiranja špekulativnih zaliha poljoprivrednih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera,

– Propis kojim se uređuje provedba Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o hrani:

– Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja (»Narodne novine«, br. 22/10.),

– Pravilnik o uljima od ploda i komine masline (»Narodne novine«, br. 7/09. i 112/09.),

– Pravilnik o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine«, br. 61/09., 141/09., 86/211., 104/11. i 118/12.) osim odredbi članka 1. stavaka 2. i 3., odredbi članaka 2. do 13., odredbi članka 14. stavka 2., odredbi članaka 15. do 20., odredbi članaka 40. do 43., odredbi članaka 45., 45.a, 45.b i 46. te prilozi 1. i 2.,

– Pravilnik o troškovima postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića (»Narodne novine«, br. 123/07.),

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o stočarstvu:

– Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica (»Narodne novine«, br. 2/09. i 68/09.),

– Pravilnik o kakvoći svinjskih trupova i polovica (»Narodne novine«, br. 2/09., 144/10. i 3/11.),

– Pravilnik o kakvoći ovčjih trupova i polovica (»Narodne novine«, br. 30/10.),

– Pravilnik o kakvoći jaja (»Narodne novine«, br. 115/06., 69/07. i 76/08.) osim odredbi članaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 23., 26., 27., 32., 33., 34., 36., 37., članka 39. stavaka 6. i 7., članaka 41., 42., 43., i 45.,

– Popis odobrenih postupaka za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima i polovicama (»Narodne novine«, br. 5/11.),

– Objava upisa u popis ovlaštenih osoba za obavljanje postupaka razvrstavanja i klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine«, br. 155/05.),

– Objava naziva ovlaštene pravne osobe za obavljanje postupka klasiranja svinjskih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine«, br. 16/06.),

– Objava upisa u popis ovlaštenih osoba za obavljanje postupka razvrstavanja i klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine«, br. 16/06.).

Članak 38.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

– Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.) osim odredbi članaka 27a., 27b., i članka 35. stavka 1. podstavka 9.,

– odredbe članaka 32. do 35., odredbe članka 48. stavaka 4. i 6., odredbe članka 51. stavaka 2., 3. i 4., odredbe članaka 52., 54. i 57, odredbe članka 62. stavka 1. podstavka 4., odredbe članka 63. stavka 2. podstavaka 1., 2. i 4. i odredbe članka 75. stavka 1. točke 11. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03. i 55/11.),

– Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru goveđeg mesa (»Narodne novine«, br. 108/10.),

– Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 117/10.),

– Pravilnik o kontroli sukladnosti proizvoda u sektoru vina pri trgovini s trećim zemljama (»Narodne novine«, br. 40/11.).

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/163

Zagreb, 28. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

82 30.06.2013 Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda