Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

NN 83/2013 (1.7.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

HRVATSKI SABOR

1739

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/162

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Članak 1.

U Zakonu o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 90/11.) u članku 10. stavku 1. točka 13. mijenja se i glasi:

»13. ugovori koje jedan ili više javnih naručitelja sklapaju s pravnom osobom čiji su jedini vlasnici (osnivači i/ili članovi društva), ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) u pravnoj osobi nema izravnog ili neizravnog udjela privatnog kapitala,

b) pravna osoba osnovana je u svrhu obavljanja djelatnosti za potrebe vlasnika,

c) pravna osoba u prethodne tri godine ostvarila je u prosjeku više od 80% prometa od obavljanja djelatnosti za potrebe vlasnika, a ako za prethodne tri godine ne postoje pokazatelji prometa, zbog datuma osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti pravne osobe, dovoljno je da pravna osoba učini vjerojatnim postizanje takvog prometa, npr. prema poslovnim projekcijama,

d) vlasnik nad pravnom osobom obavlja nadzor kao nad svojom ustrojstvenom (poslovnom) jedinicom, a ako je više vlasnika pod uvjetom da oni takav nadzor obavljaju zajedno,

e) predmet ugovora odnosi se na obavljanje djelatnosti iz podtočke b) ove točke,

f) vlasnik je obvezan osigurati da pravna osoba primjenjuje ovaj Zakon za nabavu robe, radova ili usluga potrebnih za izvršenje ugovora iz ove točke.«.

Članak 2.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za potrebe dostavljanja ponude ili zahtjeva za sudjelovanje naručitelj ne smije od zajednice ponuditelja ili natjecatelja zahtijevati određeni pravni oblik njihova zajedničkog ustrojstva, ali može poslije odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.«.

Članak 3.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Gospodarski subjekti za koje je rezervirano pravo sudjelovanja u postupku javne nabave ili izvršavanja ugovora mogu najviše 20% vrijednosti rezerviranog ugovora dati podizvoditeljima koji ne ispunjavaju uvjete propisane stavkom 1. ovoga članka.«.

Članak 4.

U članku 31. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka, a javni naručitelj dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom četvrtog dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.

(4) Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje sukladno stavku 2. ovoga članka, ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio sukladno stavku 3. ovoga članka, ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, javni naručitelj dužan je rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.«.

Članak 5.

U članku 36. stavci 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»(7) Za vrijeme roka za dostavu ponuda natjecatelji mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka, a javni naručitelj dužan je svim natjecateljima istodobno odgovoriti ne navodeći podatke o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor dostaviti najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti, ograničenom postupku i postupku zbog žurnosti iz članka 66. ovoga Zakona. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti, ograničenom postupku i postupku zbog žurnosti iz članka 66. ovoga Zakona.

(8) Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija nije stavljena na raspolaganje sukladno stavcima 2. ili 3. ovoga članka, ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio sukladno stavku 7. ovoga članka, ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, javni naručitelj dužan je rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi natjecatelji mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.«.

Članak 6.

U članku 39. stavku 5. točki 5. riječ: »sedam« zamjenjuje se brojkom: »15«.

Članak 7.

U članku 44. stavku 6. točki 5. riječi: »ih ima« zamjenjuju se riječima: »se traži«.

Članak 8.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između javnog naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati poštanskom pošiljkom, telefaksom, elektroničkim sredstvima u skladu sa stavcima 3. do 7. ovoga članka, ili kombinacijom tih sredstava prema odabiru javnog naručitelja. Odabrano sredstvo komunikacije mora biti općedostupno te ne smije gospodarskim subjektima ograničavati pristup nadmetanju.

(2) Komunikacija, razmjena i pohrana informacija obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata. Ovlaštene osobe javnog naručitelja, odnosno ocjenjivački sud, smiju imati uvid u sadržaj ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata tek istekom roka za njihovu dostavu.

(3) Alati i uređaji koji se koriste za komunikaciju elektroničkim sredstvima i njihova tehnička obilježja moraju biti nediskriminirajuća, općedostupna i interoperabilna s proizvodima komunikacijske tehnologije u općoj uporabi te ne smiju gospodarskim subjektima ograničavati pristup nadmetanju.

(4) Zahtjevi vezani za elektronički prijenos i dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata moraju biti u skladu sa sljedećim uvjetima:

1. dopuštenost ili obvezu elektroničke dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje javni naručitelj određuje u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje, a planova i projekata u pozivu na natječaj i natječajnoj dokumentaciji,

2. informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za elektroničku dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata, uključujući kriptografsku zaštitu, moraju biti dostupne zainteresiranim stranama,

3. uređaji za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata moraju udovoljavati zahtjevima iz Dodatka VII. ovoga Zakona, i

4. elektronička dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata mora se izvršiti primjenom naprednog elektroničkog potpisa.

(5) Ako je dopuštena ili obvezna elektronička dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata, javni naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku u odnosu na:

1. njihove dijelove koji se ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvima, kao što su fizički uzorci, makete i slično,

2. njihove dijelove za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave, nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije,

3. njihove dijelove za čiju su obradu, zbog specifičnosti predmeta nabave, nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava koji zbog toga javnom naručitelju nisu dostupni za izravnu uporabu ili uporabu na daljinu i

4. one dokumente drugih tijela ili subjekata koji su važeći samo u izvorniku ako ih elektroničkim sredstvom nije moguće dostaviti u izvorniku.

(6) Elektronički prijenos i dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata te elektronička dražba provode se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

(7) Pojedinosti vezane za elektronički prijenos i dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata te druga pitanja u vezi s Elektroničkim oglasnikom javne nabave Republike Hrvatske propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.«.

Članak 9.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»(1) Javni naručitelj obvezan je isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave:

1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.

(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.

(4) Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

(5) Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz stavka 4. ovoga članka, radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

(6) U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

(7) Javni naručitelj može, na odgovarajući način, odrediti primjenu ovoga članka i u odnosu na podizvoditelje, što uključuje i ovlaštenje za provjeru sukladno stavku 4. ovoga članka.

(8) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o nacionalnim tijelima nadležnima za izdavanje dokumenata iz ovoga članka. Takvo obavještavanje nije u suprotnosti s propisima o zaštiti podataka.«.

Članak 10.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»(1) Javni naručitelj može isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave:

1. ako je nad njime otvoren stečaj ili predstečajna nagodba, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, predstečajna nagodba ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

3. ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili

4. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.

(2) Ako će koristiti jedan ili više razloga isključenja iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj mora navesti koji će razlog ili razloge koristiti za isključenje. U slučaju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, javni naručitelj navodi jedno ili više određenih kaznenih djela ili prekršaja u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti koje će koristiti kao razlog isključenja.

(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:

1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili

2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili dokument iz točke 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

(4) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

(5) Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka od tijela nadležnog za vođenje kaznene i prekršajne evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja ili ponuditelja zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Uz zahtjev za izdavanje potvrde javni naručitelj obvezno mora priložiti dokumentaciju za nadmetanje.

(6) Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz stavka 5. ovoga članka radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene, prekršajne ili odgovarajuće evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta ili

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz evidencije iz točke 1. ovoga stavka ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva djela iz stavka 1. točke 3. ovoga članka zatražena sukladno stavku 2. ovoga članka.

(7) Težak profesionalni propust u smislu stavka 1. točke 4. ovoga članka je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.

(8) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o nacionalnim tijelima nadležnima za izdavanje dokumenata iz ovoga članka. Takvo obavještavanje nije u suprotnosti s propisima o zaštiti podataka.

(9) U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

(10) Javni naručitelj može, na odgovarajući način, odrediti primjenu ovoga članka i u odnosu na podizvoditelje, što uključuje i ovlaštenje za provjeru sukladno stavku 5. ovoga članka.«.

Članak 11.

U članku 70. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja.«.

Članak 12.

U članku 72. stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, a ako je potrebno radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja naručitelj može odrediti i duže razdoblje. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde,«.

U stavku 4. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. popis ugovora o radovima izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini, a ako je potrebno radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja naručitelj može odrediti i duže razdoblje. Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde,«.

U stavku 5. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. popis ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, a ako je potrebno radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja naručitelj može odrediti i duže razdoblje. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde,«.

Članak 13.

U članku 75. ispred riječi: »Sve« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su natjecatelji ili ponuditelji dostavili sukladno s ovim odjeljkom Zakona, javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

– od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili

– obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.«.

Članak 14.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»(1) Javni naručitelj određuje sredstvo i uvjete jamstva za ozbiljnost ponude.

(2) Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5% procijenjene vrijednosti nabave.

(3) Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

(4) Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

(5) Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj mora tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.

(6) Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno s člankom 104. ovoga Zakona.«.

Članak 15.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»(1) Javni naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskih subjekata da dio ugovora o javnoj nabavi daju u podugovor ili da angažiraju određene podizvoditelje niti ih u tome ograničavati, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

(2) Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

– naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i

– predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

(3) Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz stavka 2. ovoga članka moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.

(4) Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge.

(5) Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

(6) Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

– promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

– preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

– uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.

(7) Uz zahtjev iz stavka 6. podstavaka 1. i 3. ovoga članka, odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju dostaviti podatke iz stavka 2. ovoga članka za novog podizvoditelja.

(8) Javni naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka, od odabranog ponuditelja zatražiti važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava:

– uvjete iz članka 67. i članka 68. ovoga Zakona ako su u postupku javne nabave oni bili određeni i u odnosu na podizvoditelje,

– uvjete iz članka 71. i članka 72. ovoga Zakona ako se odabrani ponuditelj u postupku javne nabave za potrebe dokazivanja financijske te tehničke i stručne sposobnosti oslonio na sposobnost podizvoditelja kojeg mijenja,

– posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva sukladno članku 70. stavku 4. ovoga Zakona, ako je primjenjivo.

(9) Iznimno, ako zbog opravdanih razloga vezanih za specifične uvjete izvršenja ugovora o javnoj nabavi odredba stavka 4. ovoga članka nije primjenjiva, javni naručitelj obvezan je u dokumentaciji za nadmetanje navesti da nema obvezu neposrednog plaćanja podizvoditelju.

(10) Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.«.

Članak 16.

U članku 90. stavku 3. riječi: »91. i 92.« zamjenjuju se riječima: »91., 92. i 95.«.

Članak 17.

U članku 91. stavku 1. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Kod ocjene cijena javni naručitelj uzima u obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati određeni ugovor o javnoj nabavi.«.

U stavku 4. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Javni naručitelj provjerava jesu li cijene ekonomski objašnjive i logične, a osobito može provjeriti jesu li u cijeni bitnih stavki sadržani svi troškovi (osoblja, materijala, uređaja, usluga itd.) te je li cijena za tržišno vrednije, odnosno kvalitetnije stavke u pravilu viša nego za tržišno manje vrijedne, odnosno manje kvalitetne stavke.«.

Članak 18.

Članak 92. mijenja se i glasi:

»(1) U postupku pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj može pozvati ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumenatima traženim sukladno člancima 67. do 74. ovoga Zakona uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.

(2) Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili nedostaju.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka javni naručitelj poziva ponuditelje da u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet dana niti dulji od 15 dana pojasne ili upotpune dokumente koje su predali ili da dostave dokumente koje su trebali predati sukladno člancima 67. do 74. ovoga Zakona.

(4) Pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s dokumenatima traženih sukladno člancima 67. do 74. ovoga Zakona ne smatra se izmjenom ponude.

(5) U postupku pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj može pozvati ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od 10 dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

(6) Postupanje javnog naručitelja u skladu sa stavcima 1. do 5. ovoga članka ne smije imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana ponuditelja ili pogodovanja pojedinom ponuditelju u postupku javne nabave te mora biti transparentno.

(7) Stavci 1. do 4. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i u postupku ocjene zahtjeva za sudjelovanje natjecatelja.«.

Članak 19.

U članku 95. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi: »Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili jednog ili više gospodarskih subjekata s kojima namjerava sklopiti okvirni sporazum zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi sukladno člancima 67. do 74. ovoga Zakona.«.

Članak 20.

U članku 96. stavku 6. iza riječi: »isprava« u zagradi stavlja se zarez i dodaju riječi: »objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana objave«, a iza zagrade na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Javni naručitelj nije obvezan uz zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti priloge zapisniku.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako javni naručitelj sukladno sa stavkom 6. ovoga članka nije dostavio odluku o odabiru svakom ponuditelju, odnosno sudioniku, isto je razlog za oglašavanje odluke o odabiru ništavom.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Javni naručitelj može odlukom ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci o odabiru koju je donio. Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak odluka o odabiru koja se ispravlja.«.

Članak 21.

U članku 98. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. točke 1. ovoga članka, kada javni naručitelj objavi prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, obvezan je primijeniti rok mirovanja koji iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti odnosno 10 dana kod nabave male vrijednosti. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana nakon dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora.«.

Članak 22.

U članku 100. stavku 6. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Ako su takve ponude ili zahtjevi za sudjelovanje dostavljeni elektronički, Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske trajno će onemogućiti pristup tim ponudama ili zahtjevima za sudjelovanje.«.

Članak 23.

U članku 101. stavku 3. iza riječi: »stavka 1.« stavlja se zarez i dodaju riječi: »stavka 2. točke 1. i stavka 4. točke 3.«.

U stavku 7. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »U ostalim slučajevima poništenja iz članka 100. ovoga Zakona rok mirovanja ne primjenjuje se, a odluka o poništenju postaje izvršna njezinom dostavom sukladno stavcima 3. do 6. ovoga članka.«.

U stavku 8. iza riječi: »isprava« u zagradi, stavlja se zarez i dodaju riječi: »objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana objave«, a iza zagrade na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Javni naručitelj nije obvezan uz zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti priloge zapisniku.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Javni naručitelj može odlukom ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci o poništenju koju je donio. Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak odluka o poništenju koja se ispravlja.«.

Članak 24.

U članku 102. stavku 1. riječi: »sukladno članku 95. ovoga Zakona« brišu se, a riječi: »članku 92. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »ovome Zakonu«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U roku iz stavka 1. ovoga članka javni naručitelj je obvezan ponuditelju na njegov zahtjev omogućiti uvid u sve priloge zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 25.

U članku 104. ispred riječi: »Javni« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Elektronički dostavljene ponude, zahtjeve za sudjelovanje, planove i projekte pohranjuje Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.«.

Članak 26.

U članku 105. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Bitne izmjene ugovora o javnoj nabavi u smislu stavka 4. ovoga članka su izmjene koje:

1. uvode uvjete koji bi, da su bili određeni u osnovnom postupku javne nabave, omogućili sudjelovanje dodatnih ponuditelja uz one koji su sudjelovali ili različitih ponuditelja od onih koji su sudjelovali, ili odabir drugačije ponude od odabrane, ili

2. znatno proširuju predmet ugovora na robu, radove ili usluge koje nisu obuhvaćene osnovnim ugovorom, ili

3. mijenjaju ekonomsku ravnotežu u korist ponuditelja na način koji nije bio predviđen u uvjetima osnovnog ugovora o javnoj nabavi, ili

4. mijenjaju ugovornu stranu odabranog ponuditelja.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Izmjene ugovora o javnoj nabavi neće se smatrati bitnim izmjenama ugovora u smislu stavka 4. ovoga članka u sljedećim slučajevima:

1. mogućnost izmjene ugovora (opseg i priroda mogućih izmjena, uvjeti pod kojima izmjene mogu nastati) bila je predviđena na jasan i nedvojben način u dokumentaciji za nadmetanje i ugovoru o javnoj nabavi, pod uvjetom da to ne omogućava promjenu pravne prirode ugovora o javnoj nabavi;

2. ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a manja je od 10% iznosa osnovnog ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, pod uvjetom da to ne mijenja pravnu prirodu ugovora o javnoj nabavi;

3. do promjene ugovorne strane odabranog ponuditelja došlo je temeljem pravnog sljedništva koje je posljedica njegove statusne promjene pod uvjetom da to nije izvršeno u cilju izbjegavanja primjene ovoga Zakona te da gospodarski subjekt koji postaje nova ugovorna strana zadovoljava sve uvjete i zahtjeve koji su bili predviđeni u osnovnom postupku javne nabave.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 27.

Članak 112. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnosti na području poštanskih usluga su djelatnosti koje se odnose na pružanje:

1. poštanskih usluga u skladu s odredbama propisa kojim se uređuju poštanske usluge,

2. ostalih usluga osim poštanskih usluga, pod uvjetom da ih pruža subjekt koji pruža i poštanske usluge iz stavka 2. točke 2. ovoga članka koje nisu izravno izložene tržišnom natjecanju u smislu članka 114. ovoga Zakona.

(2) U smislu ovoga članka i ne dovodeći u pitanje odredbe propisa kojim se uređuju poštanske usluge:

1. poštanska pošiljka je svaka adresirana pošiljka u konačnom obliku u kojem je davatelj poštanskih usluga treba uručiti. Vrste poštanskih pošiljaka su pismovne pošiljke, paketi, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, sekogrami, izravna pošta i tiskanice,

2. poštanske usluge su usluge koje uključuju svako postupanje s poštanskim pošiljkama od strane davatelja poštanskih usluga, a osobito prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje poštanskih pošiljaka u unutarnjem ili međunarodnom poštanskom prometu,

3. ostale usluge osim poštanskih usluga su usluge koje se pružaju u sljedećim područjima:

– usluge upravljanja poštanskom službom (usluge i prije i poslije otpreme, uključujući usluge upravljanja poštanskim uredom),

– usluge u vezi s elektroničkim sredstvima i koje se u cijelosti pružaju korištenjem elektroničkih sredstava (uključujući siguran prijenos šifriranih dokumenata elektroničkim sredstvima, usluge vođenja adresa i prijenos preporučene elektroničke pošte),

– usluge u vezi s poštanskim pošiljkama koje nisu obuhvaćene odredbom točke 1. ovoga stavka, kao što je neadresirana pošta,

– financijske usluge iz Dodatka II. A kategorije 6 ovoga Zakona i članka 10. stavka 2. točke 8. ovoga Zakona, koje posebice uključuju poštanske novčane naloge i poštanske žiro doznake,

– usluge u vezi s izdavanjem i prodajom poštanskih maraka u skladu s odredbama propisa kojim se uređuju poštanske usluge, i

– logističke usluge (kombinacija fizičke dostave i/ili skladištenja i drugih nepoštanskih djelatnosti).«.

Članak 28.

U članku 141. stavku 1. iza riječi: »sporazuma« dodaju se riječi: »ili natječaja«.

Članak 29.

U članku 146. stavku 1. točki 3. iza riječi: »na« dodaju se riječi: »propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na«.

Članak 30.

U članku 147. stavku 1. točki 6. iza riječi: »na« dodaju se riječi: »propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na«.

Članak 31.

U članku 155. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako naručitelj ne postupi u skladu s pozivom iz stavka 1. ovoga članka, Državna komisija donijet će odluku bez dokumentacije iz članka 154. ovoga Zakona.«.

Članak 32.

U članku 157. stavku 5. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Ako su takve ponude dostavljene elektronički, Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske trajno će onemogućiti pristup tim ponudama.«.

Članak 33.

U članku 158. stavku 5. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Ako su takve ponude dostavljene elektronički, Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske trajno će onemogućiti pristup tim ponudama.«.

U stavku 6. iza riječi: »članku 147. stavku 1.« dodaju se riječi: »točki 1. ili«.

U stavku 10. riječ: »ponuda« zamjenjuje se riječima: »zahtjeva za sudjelovanje«. Na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Ako su takvi zahtjevi za sudjelovanje dostavljeni elektronički, Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske trajno će onemogućiti pristup tim zahtjevima za sudjelovanje.«.

Članak 34.

U članku 159. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. dokaz o plaćanju naknade za pokretanje žalbenog postupka na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, ukljućujući i onih izdanih u elektroničkom obliku osim u slučaju iz članka 169. stavka 6. ovoga Zakona,«.

Članak 35.

U članku 160. stavku 1. iza riječi: »će« dodaju se riječi: »u primjerenom roku od dana primitka žalbe«.

U stavku 2. iza riječi: »roku« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a po žalbi se ne može postupati«.

Članak 36.

U članku 162. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Državna komisija će odluku o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od pet dana od dana zaprimanja zahtjeva.«.

Članak 37.

U članku 163. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Državna komisija će odluku o prijedlogu za određivanje privremene mjere donijeti u roku od pet dana od dana primitka dokumentacije iz članka 154. ovoga Zakona.«.

Članak 38.

U članku 169. stavku 1. točki 6. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »do 30.000.000,00 kuna,«.

Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. jednog promila procijenjene vrijednosti nabave za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 30.000.000,00 kuna, ali ne više od 100.000,00 kuna.«.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju naknade, Državna komisija provjerava izvršenje uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka na računu državnog proračuna.

(5) Ako Državna komisija nakon zaprimanja žalbe utvrdi da dokaz o plaćanju naknade nije dostavljen uz žalbu ili provjerom ne može utvrditi da je naknada plaćena u propisanom iznosu, pozvat će žalitelja na uplatu naknade i dostavu dokaza o plaćanju naknade u roku koji ne smije biti duži od pet dana. Ako žalitelj ne postupi u skladu s pozivom Državne komisije, žalba će se odbaciti kao neuredna.«.

Članak 39.

Članak 171. mijenja se i glasi:

»(1) U žalbenim postupcima Državna komisija odlučuje na sjednicama vijeća koje nisu javne.

(2) Državna komisija mora donijeti i objaviti odluku u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe, ako ovim dijelom Zakona nije drugačije određeno.

(3) Državna komisija u odluci navodi datum predaje uredne žalbe.

(4) Ako Državna komisija iz bilo kojeg razloga ne donese i ne objavi odluku u roku iz stavka 2. ovoga članka, u odluci mora obrazložiti razloge kašnjenja.

(5) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

(6) Iznimno, ako ocijeni da postoje opravdani razlozi, Državna komisija će odluku dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.«.

Članak 40.

U članku 179. stavku 4. riječi: »natjecatelj ili ponuditelj« zamjenjuju se riječima: »gospodarski subjekt«.

Članak 41.

U članku 182. stavku 1. točki 15. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 15. dodaje se točka 16. koja glasi:

»16. ako nabavi robu, radove ili usluge za potrebe obrane i sigurnosti bez provođenja postupka javne nabave propisanog Uredbom o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti osim u slučajevima kada to ovaj Zakon dopušta (članak 11. stavak 2).«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

(1) Elektroničku dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje obvezni su dopustiti:

1. Državni ured za središnju javnu nabavu najkasnije od 1. siječnja 2014.;

2. ostali naručitelji najkasnije od 1. siječnja 2015. za nabavu velike vrijednosti, a najkasnije od 1. srpnja 2015. za nabavu male vrijednosti.

(2) Obvezu elektroničke dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje obvezni su odrediti:

1. Državni ured za središnju javnu nabavu najkasnije od 1. siječnja 2015.;

2. ostali naručitelji najkasnije od 1. siječnja 2016. za nabavu velike vrijednosti, a najkasnije od 1. srpnja 2016. za nabavu male vrijednosti.

(3) Obveze naručitelja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odnose se na otvoreni postupak javne nabave, ograničeni postupak javne nabave, pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom i natjecateljski dijalog.

Članak 43.

Postupci javne nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona u kojima nisu sklopljeni ugovori o javnoj nabavi ili okvirni sporazumi, ili u povodu kojih se vode sudski ili koji drugi postupci, dovršit će se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi koji je na snazi u vrijeme početka postupaka javne nabave.

Članak 44.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 45.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/120

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.