Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

NN 83/2013 (1.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1789

Na temelju članka 242. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj: 67/2008, 48/2010, 74/2011 i 80/2013), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine« broj: 151/2008, 89/2010 i 104/2010), u članku 1. riječi: »i knjižice vozila« brišu se.

Članak 2.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Stanice za tehnički pregled vozila mogu obavljati ispis registracijskog lista i prometne dozvole te produženje važenja prometne dozvole.«.

Članak 3.

U članku 5. riječi: »nove osobne automobile« zamjenjuju se riječima: »vozila za koja Europska komisija propisuje obvezu izvješćivanja«.

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Registraciju vozila u vlasništvu stranaca, odnosno državljana države članice Europskog gospodarskog prostora, koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren privremeni ili stalni boravak, obavlja nadležno tijelo prema mjestu boravka stranca, odnosno državljanina države članice Europskog gospodarskog prostora.

Nadležno tijelo registrirat će vozilo iz stavka 1. ovog članka ako stranac, odnosno državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora, pored dokaza iz članka 3. ovog Pravilnika priloži:

1. dozvolu boravka ili drugu odgovarajuću ispravu kojom stranac, odnosno državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora, dokazuje pravo boravka dužeg od 3 mjeseca u Republici Hrvatskoj,

2. rješenje o odobrenju privremenog uvoza – za privremeno uvezena vozila.«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. riječi: »i knjižice vozila« brišu se.

Članak 6.

Iza članka 8. dodaje se članak 8a. koji glasi:

»Članak 8a.

Stanica za tehnički pregled vozila, odnosno nadležno tijelo, produžit će važenje prometne dozvole ako je vozilo tehnički ispravno i ako su plaćene propisane obveze i priložena prometna dozvola, osobna iskaznica te potvrda ili druga javna isprava koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.

Ako se utvrdi da je produženje važenja prometne dozvole ovjereno na osnovi nevažeće isprave ili netočnih podataka u ispravi koji utječu na valjanost produženja važenja prometne dozvole, nadležno tijelo će, nakon provedenog postupka donijeti rješenje o poništenju produženja prometne dozvole.«.

Članak 7.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »nadležnom tijelu« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »a u prometnu dozvolu u prostor za napomenu upisuje se: »Suvlasništvo«.

U stavku 4. riječi: »i knjižicu vozila« brišu se.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»Ako je vlasnik vozila obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, u prometnu dozvolu upisuje se OIB nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i matični broj poljoprivrednika nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Ako je vlasnik vozila fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost kao poslovni subjekt, u prometnu dozvolu upisuje se OIB fizičke osobe i dodijeljeni matični broj fizičke osobe kao poslovnog subjekta.«.

Članak 8.

Članak 11. briše se.

Članak 9.

U članku 12. riječi: »i 4« brišu se.

Članak 10.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako vlasnik vozila u roku 15 dana od isteka prava korištenja iz stavka 1. i 2. ovog članka ne uplati propisanu naknadu, dužan je odjaviti vozilo. Prilikom odjave vozila vlasnik vozila dužan je vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila.«.

Članak 11.

U članku 19. stavak 2. briše se.

Članak 12.

Članak 19a. briše se.

Članak 13.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Evidencija o registriranim vozilima koja se vodi na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova sadrži podatke o nadležnom tijelu, registarskoj oznaci, prometnoj dozvoli, osiguranju, vlasniku i korisniku te tehničkom pregledu vozila i tehničkim podacima vozila.

Za vozila koja su stečena uz naknadu, evidencija sadrži i podatak o nabavnoj vrijednosti vozila ako se vozilo prvi put registrira u Republici Hrvatskoj ili ako se vozilo koje je već bilo registrirano u Republici Hrvatskoj, registrira na novog vlasnika.

Nabavna vrijednost vozila unosi se u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova na temelju rješenja carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila, odnosno računa izdanog u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od odredbe stavka 2. i 3. ovog članka, ako se vrijednost vozila ne može utvrditi, u evidenciju se upisuje podatak: »neutvrđena vrijednost«.

Na temelju rješenja o ovrsi evidencija sadrži i zabilježbu ovrhe na motornom vozilu, upisom ograničenja: »ovrha – zabrana otuđenja«, a na temelju pravomoćnog zaključka Službe upisa Financijske agencije evidencija sadrži i broj zaključka o upisu sudskog ili javnobilježničkog osiguranja tražbine vjerovnika.

Ograničenje: »ovrha – zabrana otuđenja« i pravo ili mjera iz zaključka o upisu, upisuju se u prometnu dozvolu u prostor za napomenu.

Evidencija sadrži i druge mjere izrečene na temelju posebnih propisa. Mjere se upisuju u prometnu dozvolu ako je to određeno odlukom tijela koje je mjeru izreklo.«.

Članak 14.

U članku 21. stavku 3. riječi: »i knjižici vozila« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ako se ovršenik (bivši vlasnik) ne odazove pozivu nadležnog tijela radi evidentiranja odjave vozila u prometnoj dozvoli, nadležno tijelo će rješenjem poništiti prometnu dozvolu.«.

Članak 15.

U članku 39. stavku 2. riječi: »i knjižicu vozila«, brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, vlasnik može odjaviti vozilo na temelju potvrde inozemnog tijela koje je registriralo vozilo da su prometna dozvola i registarske pločice zadržane ili poništene.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 6. ovog članka nadležno tijelo na zahtjev vlasnika registarskih pločica čuva registarske pločice 90 dana od odjave vozila u kojem roku ih radi registracije svog vozila može preuzeti vlasnik ili druga osoba na temelju ovjerene izjave vlasnika registarskih pločica o ustupanju.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Ako vlasnik registarskih pločica ili druga osoba koja priloži ovjerenu izjavu vlasnika registarskih pločica o ustupanju, nakon poništenja podnese zahtjev za registraciju vozila, izdat će se o njegovom trošku registarske pločice s istim oznakama.«.

Članak 16.

U članku 40. stavku 1. riječi: »i knjižicu vozila«, brišu se.

Članak 17.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Ako je važenje prometne dozvole isteklo prije više od jedne godine Ministarstvo unutarnjih poslova će u evidenciju iz članka 20. stavka 1. ovog Pravilnika upisati odjavu vozila bez prometne dozvole i registarskih pločica.«.

Članak 18.

U članku 42. stavku 2. riječi: »odobrava izdavanje« zamjenjuju se riječima: »produžava pravo korištenja«.

Članak 19.

U članku 43. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Nova prometna dozvola izdaje se ako se mijenja vlasnik vozila, prebivalište odnosno sjedište vlasnika vozila, registarska oznaka, vrsta, marka ili tip vozila, broj šasije i oblik karoserije.

Promjene ostalih podataka te bitne tehničke karakteristike vozila za koje nisu propisane rubrike u prometnoj dozvoli upisuju se u prometnu dozvolu u prostor za napomenu.«.

U stavku 4. riječi: »knjižici vozila i«, brišu se.

Članak 20.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Registarske pločice s novim oznakama izdat će se za vozilo koje se registrira u drugom registracijskom području i umjesto ukradenih, odnosno izgubljenih registarskih pločica.

Oštećena i dotrajala registarska pločica zamijenit će se novom s istim oznakama.«.

Članak 21.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Vlasnik vozila dužan je bez odgode prijaviti krađu ili gubitak prometne dozvole i registarskih pločica policijskoj postaji na čijem području su prometna dozvola odnosno registarske pločice ukradene ili izgubljene.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, gubitak prometne dozvole i registarskih pločica može se prijaviti i nadležnom tijelu koje vozilo vodi u evidenciji.

Vlasnik vozila dužan je bez odgode policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji kojoj je prijavio krađu ili gubitak prometne dozvole i registarskih pločica, prijaviti pronalazak prometne dozvole i registarskih pločica.«.

Članak 22.

U članku 46. riječ: »nestanka« zamjenjuje se riječima: »krađe, odnosno gubitka«, a riječi: »ili knjižice vozila«, brišu se.

Članak 23.

U članku 47. stavku 2. riječ: »kartoteci« zamjenjuje se riječju: »arhivi«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, evidencija vozila u arhivi čuva se 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, ako je posljednje produženje važenja prometne dozvole izvršeno prije 1. siječnja 1995. godine.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4., iza riječi: »vozila« dodaju se riječi: »i dokumentacija o uvjerenjima i drugim podacima koji se izdaju iz evidencije vozila,«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »knjižice vozila«, brišu se.

Članak 24.

U članku 48. stavku 1. točkama 1. i 4. zarez i riječi: »knjižica vozila«, brišu se.

Članak 25.

U članku 50. stavku 1. riječi: »nove osobne automobile koji« zamjenjuju se riječima: »vozila za koja Europska komisija propisuje obvezu izvješćivanja koja«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Obrađene podatke iz stavka 1. ovog članka stručna organizacija dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova.«.

Članak 26.

U članku 51. stavku 1. broj: »30« zamjenjuje se brojem: »26«.

Članak 27.

Obrasci 1, 2 i 3, koji su tiskani uz Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine« broj: 151/2008, 89/2010 i 104/2010) zamjenjuju se novim Obrascima 1, 2 i 3. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Obrasci 4, 28, 29 i 30 koji su tiskani uz Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine« broj: 151/2008, 89/2010 i 104/2010) brišu se.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-61519/5-2013

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

Obrazac 1
REGISTRACIJSKI LIST – PODACI O REGISTRACIJSKOM POSTUPKU
PODACI O VOZILU I TEHNIČKOM PREGLEDU 

Obrazac 2
Poleđina obrasca 2

Obrazac 3
Poleđina obrasca 3


83 01.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila 83 01.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila 83 01.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila