Pravilnik o radionicama za tahografe

NN 83/2013 (1.7.2013.), Pravilnik o radionicama za tahografe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1792

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređaja za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, broj 75/2013), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati radionica za dobivanje dozvole za obavljanje poslova provjere i pregleda tahografa, uvjeti za ugradnju, aktivaciju, ispitivanje, kalibriranje, plombiranje, popravak i demontažu tahografa te ispitivanje ograničivača brzine.

II. UVJETI ZA IZDAVANJE DOZVOLE I NAČIN DOKAZIVANJA

Vrste radionica

Članak 2.

(1) Radionice mogu biti stacionarne i mobilne.

(2) Stacionarne radionice obavljaju poslove na lokaciji i u prostorima koji su navedeni u dozvoli.

(3) Mobilne radionice obavljaju poslove na različitim lokacijama.

(4) Mobilna radionica može dobiti dozvolu samo za obavljanje poslova iz članaka 12. do 19. ovoga Pravilnika.

Vrste dozvola

Članak 3.

(1) Pravna ili fizička osoba-obrtnik (u daljnjem tekstu: radionica) može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova za analogne tahografe i/ili digitalne tahografe.

(2) Radionica obavlja sljedeće poslove za analogne tahografe: ugradnja, ispitivanje, provjera i pregled, popravak, plombiranje, uklanjanje i postavljanje naljepnica.

(3) Radionica obavlja sljedeće poslove za digitalne tahografe: ugradnja, aktivacija, ispitivanje, provjera i pregled, popravak, kalibracija, plombiranje, prenošenje podataka i procjena nemogućnosti prijenosa podataka, uklanjanje i postavljanje naljepnica.

Osiguravanje procedura postupanja i poslova

Članak 4.

(1) Radionica za obavljanje poslova iz članaka 10. do 19. ovoga Pravilnika osigurava procedure putem dokumentiranja, opisa pojedinačnih poslova, njihovih funkcija i tehničkog opsega posla, načina kontrole cjelokupne dokumentacije vezane uz njihove djelatnosti, načina postupanja s uzorcima na temelju kojih se obavljaju poslovi, sustava vođenja i zaštite zapisa o obavljanju poslova, te osiguranja da zapisi budu odgovarajuće pohranjeni i da osobni podaci budu zaštićeni u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

(2) Radionica mora dokazati da osigurava procedure postupanja i poslova koji su navedeni u člancima 20. i 21. ovoga Pravilnika važećim ugovorom sklopljenim s proizvođačem tahografskog uređaja. Proizvođač tahografa dužan je redovito dostavljati tehničku dokumentaciju te redovito izvješćivati o novinama. Ako podnositelj zahtjeva nema sklopljen ugovor s proizvođačem, mora priložiti dokument iz kojeg je vidljiv odnos između zastupnika proizvođača i proizvođača.

Odgovarajuće prostorije

Članak 5.

(1) Prostorije za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju biti građene na način da se u njima može obavljati siguran rad u svim vremenskim uvjetima.

(2) Radionica za izdavanje dozvole zahtjevu mora priložiti:

– opis prostorija s naznakom njihovog položaja,

– tlocrt prostorija u mjerilu 1:100,

– kopiju dokumenta o vlasništvu prostorija ili dokaz o pravu korištenja prostorija za vrijeme važenja dozvole,

– izjavu da ne postoje pravne ili stvarne prepreke koje bi podnositelja zahtjeva onemogućavale u korištenju prostorija u kojima će obavljati djelatnosti za vrijeme važenja dozvole.

(3) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na pokretne radionice.

Oprema i alati

Članak 6.

(1) Radionica mora imati na raspolaganju sljedeću opremu i alate:

– kojima može obavljati poslove u skladu s odredbama ovog Pravilnika,

– uredsku opremu,

– komunikacijske veze,

– opremu za zaštitu objekta.

(2) Radionica ima na raspolaganju opremu i alat iz stavka 1. ovoga članka ako su u njegovom vlasništvu ili ima pravo korištenja istih temeljem ugovora o najmu ili leasingu.

(3) Radionica mora priložiti:

– detaljan opis odgovarajuće opreme i alata,

– dokaze da raspolaže opremom i alatom u skladu sa stavkom 1. ovoga članka,

– izjavu da ne postoje pravne ili stvarne zapreke, koje bi podnositelja zahtjeva onemogućavale u korištenju opreme i alata za vrijeme važenja dozvole.

Zaposleni tehničari i voditelj

Članak 7.

(1) Radionica ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga Pravilnika ako zapošljava najmanje jednog tehničara koji ispunjava uvjete iz članka 18. stavka 3. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Radionica mora priložiti:

– kopiju ugovora o radu iz koje je vidljivo da je tehničar zaposlen kod podnositelja zahtjeva na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

– dokaz o stručnoj spremi iz članka 18. stavka 3. Zakona,

– potvrdu o završenom školovanju za ispitivanje i ugradnju tahografskog uređaja prema programu koji je odobrilo ministarstvo nadležno za obrazovanje,

– potvrdu kojom se dokazuje završena stručna osposobljenost tehničara pri jednom od proizvođača tahografskog uređaja. Iz potvrde mora biti vidljivo za koje je poslove u skladu s ovim Pravilnikom tehničar stručno osposobljen,

– potvrdu iz koje je vidljivo da tehničar nije pravomoćno osuđivan za kazneno djelo, koje se vodi po službenoj dužnosti te koje je počinjeno pri obavljanju poslova u vezi s tahografom,

– potvrdu iz koje je vidljivo da nije pokrenut postupak za kazneno djelo u vezi s tahografom.

Članak 8.

Radionica mora priložiti zahtjevu za izdavanje dozvole:

– dokaz da je podnositelj zahtjeva imenovao voditelja radionice,

– kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je voditelj radionice zaposlen na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

– potvrdu da protiv voditelja radionice nije pokrenut postupak za kazneno djelo u vezi s obavljanjem poslova s tahografima,

– izjavu da voditelj radionice nije u radnom odnosu i ne obavlja iste ili slične poslove izvan radionice.

Oglasna ploča

Članak 9.

(1) U radionici se na vidljivom mjestu mora nalaziti oglasna ploča na kojoj se nalaze sljedeći podaci:

– broj i rok važenja dozvole radionice,

– oznaka radionice,

– podaci o voditelju radionice,

– poslovi za koje radionica ima dozvolu,

– podaci o tehničarima,

– radno vrijeme,

– cjenik usluga,

– obrasci zapisa koje radionica izdaje.

(2) Voditelj radionice dužan je redovito ažurirati podatke na oglasnoj ploči.

III. NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA RADIONICE

Ugradnja

Članak 10.

(1) Ugradnja je postupak ugrađivanja tahografa u motorno vozilo. Pri ugradnji tehničar je dužan koristiti upute proizvođača tahografa i proizvođača motornog vozila.

(2) Nakon ugradnje tahografa u vozilo, radionica je dužna postupati u skladu s odredbama članaka 11. do 16. ovoga Pravilnika.

Aktiviranje i uporaba

Članak 11.

Tehničar je dužan odmah nakon ugradnje digitalnog tahografa aktivirati isti.

Ispitivanje

Članak 12.

(1) Ispitivanje je postupak kojim se provjerava sukladnost novog, korištenog ili popravljenog tahografa zahtjevima ispravnosti rada i točnosti sukladno odredbama Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. godine o tahografu u cestovnom prometu.

(2) Pri postupku ispitivanja, radionica je dužna primjenjivati upute proizvođača koje se odnose na tip tahografa i/ili ograničivače brzine. Ispitivati se može samo tahografski uređaj na kojem je neoštećena plomba koja sprječava neovlašteno otvaranje njegovog kućišta i mora biti označena žigom radionice koja ima dozvolu za popravak tahografskih uređaja.

(3) Ispitivanje se provodi nakon svake ugradnje ili popravka tahografa koje mora biti izvedeno u skladu sa člankom 10. ovoga Pravilnika, odnosno najkasnije nakon dvije godine od zadnjeg ispitivanja.

(4) Ispitivanje može obaviti ista osoba koja je ugradila tahograf u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika. Pri postupku ispitivanja obavlja se i kalibriranje u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika.

(5) Radionica vodi evidenciju o nepravilno kalibriranim digitalnim tahografima. Evidencija sadrži sljedeće podatke:

– o tvrtki vlasnika, iznajmljivača, odnosno korisnika vozila ili digitalnog tahografa,

– o proizvođaču i registracijskoj oznaci vozila,

– datumu ispitivanja,

– tipu digitalnog tahografa,

– detaljan opis utvrđene nepravilnosti kalibriranja (parametri k, l, w i Vmax ograničavanje brzine).

(6) Tijekom postupka ispitivanja analognog tahografa izrađuje se zapis na tahografskom listiću prema postupku koji propisuje proizvođač i utvrđuje se odgovara li analogni tahograf propisanim zahtjevima iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. godine o tahografu u cestovnom prometu.

(7) Originalni primjerak tahografskog listića iz stavka 6. ovoga članka pohranjuje radionica. Primjerak tahografskog listića predaje se naručitelju ispitivanja na njegov zahtjev.

(8) Pri postupku ispitivanja digitalnog tahografa izrađuje se ispis rezultata ispitivanja u skladu s postupcima koje propisuje proizvođač i utvrđuje se sukladnost digitalnog tahografa s propisanim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Originalan ispis rezultata ispitivanja pohranjuje radionica. Preslika ispisa predaje se naručitelju ispitivanja na njegov zahtjev.

(10) Žigom za utiskivanje osigurava se neovlašteno demontiranje spojeva tahografa, odnosno sljedećih dijelova:

– završeci spojeva između tahografa i vozila,

– naprava za prilagođivanje i spojno mjesto gdje je ona uključena u spojni vod,

– preklopna naprava vozila s dva ili više prijenosnih odnosa osovina,

– spojevi naprave za prilagođavanje i preklopne naprave s drugim dijelovima tahografa.

Žig za utiskivanje ima kružni oblik promjera 7 mm. Krug je podijeljen na dvije jednake polovice.

U gornjoj polovici se nalazi oznaka »HR 25«, a u nazivniku se nalazi brojevna oznaka radionice. Žig je izrađen tako da su natpisi istaknuti u odnosu na podlogu žiga.

Žig se može naručiti samo na temelju važeće dozvole i mora izgledati kao na crtežu:

(11) Ako rezultat ispitivanja odgovara propisanim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, izdaje se Potvrda o ispitivanju te ispunjava naljepnica sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa, kao i naljepnica koja označava stalnicu »k«. Naljepnice su otisnute na Potvrdi o ispitivanju i moraju se nakon ispunjavanja ukloniti s Potvrde o ispitivanju i zalijepiti na prikladno mjesto u kabini vozila, pokraj tahografa ili u tahograf. Zalijepljene naljepnice moraju biti jasno vidljive i osigurane zaštitnom folijom.

(12) Potvrda o ispitivanju se izdaje i ako se utvrdi da tahograf ne odgovara propisanim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, u kojem se slučaju u Potvrdu upisuju rezultati ispitivanja i opis neispravnosti.

Potvrda o ispitivanju

Članak 13.

(1) Potvrda o ispitivanju mora sadržavati sljedeće podatke:

a) o radionici:

– naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice,

– ime tehničara koji je izvršio ispitivanje,

– broj ispitne kartice ako se radi o ispitivanju digitalnog tahografa,

b) o motornom vozilu:

– naziv i sjedište tvrtke, te ime i prezime vlasnika vozila,

– broj šasije vozila – VIN oznaka i registracijska oznaka,

– marka, proizvođač i tip motornog vozila,

– stanje brojača kilometara,

– djelatni opseg pogonskih kotača i njihova dimenzija,

– nekorigirana stalnica motornog vozila »w«, izražen u okr/km ili imp/km,

– tlak pneumatika pogonskih kotača prema uputama proizvođača vozila,

– tip ograničivača brzine i njegova postavljena brzina (Vmax), ako je ugrađen u vozilo i ako se za njega zahtijeva pregled, u skladu s propisima u vezi ograničivača brzine,

c) o tahografu:

– proizvođač, tip, serijski broj,

– stalnica tahografa »k« u okr/km ili imp/km,

d) o pruženim uslugama:

– datum i vrijeme završetka ispitivanja,

– svrha ispitivanja,

– rezultati ispitivanja,

– potpis tehničara koji je izvršio ispitivanje,

– izjava o usklađenosti tahografa sa zahtjevima iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. godine o tahografu u cestovnom prometu.

(2) Potvrda o ispitivanju izrađuje se u dva primjerka. Jedan primjerak uručuje se naručitelju, a drugi pohranjuje radionica.

(3) Potvrdi o ispitivanju koja se pohranjuje u radionici prilaže se tahografski list s ispisom nastalim tijekom postupka ispitivanja analognog tahografa ili ispis rezultata pregleda nastalim tijekom postupka pregleda digitalnog tahografa.

(4) Na naljepnici sa značajkama bitnim za uporabu tahografa upisuje se datum kada je izvršeno ispitivanje tahografa, izmjereni djelatni opseg »l« pogonskog kotača, stalnica »w« vozila, broj šasije vozila – VIN oznaka vozila, te serijski broj tahografa. Na predviđeno mjesto na naljepnici otiskuje se pečat s jasno čitljivim nazivom pravne ili fizičke osobe i brojevnom oznakom radionice.

(5) Pečat mora biti u dimenzijama 35 mm × 20 mm.

(6) Na naljepnicu se u propisano mjesto upisuje postavljena brzina Vmax ograničivača brzine, ukoliko je propisano drugim propisima da vozilo čiji se tahograf ispituje mora imati ugrađen ograničivač brzine.

a) Naljepnica sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa ima dimenzije 43 mm × 73 mm, mora biti zaštićena zaštitnom folijom.

b) Naljepnica za označavanje stalnice »k« tahografskog uređaja ima dimenzije 26 mm × 15 mm, lijepi se na analogni ili digitalni tahograf, mora biti zaštićena zaštitnom folijom i izgledati:

K= imp/km

c) Poslije svakoga ispitivanja tahografa stara se naljepnica mora ukloniti i zamijeniti novom.

(7) Potvrda o ispitivanju tahografa važi dvije godine.

(8) Obrazac potvrde o ispitivanju tahografa i ugradbene naljepnice tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Provjera i pregled

Članak 14.

(1) Provjera i pregled je kontrolni postupak koji se obavlja na motornom vozilu koje ima ugrađen tahograf u okviru postupka ispitivanja tahografskog uređaja.

(2) Pregledom se provjerava ispravnost i eventualna oštećenost naljepnica i zaštitnih folija, kao i ispravnost otiska žiga na plombama koje osiguravaju sljedeće spojeve i zaštite:

– davač impulsa (mehanički adapter) i vozila,

– davač impulsa (mehanički adapter) kabela (pogonskog vratila), kabela (pogonskog vratila) i tahografa,

– zaštite koja sprečava pristup mjestu promjene stalnice tahografskog uređaja »k« (plomba radionice) te mjesta koja sprečavaju otvaranje kućišta tahografa na kojima se nalazi plomba radionice koja ima dozvolu za popravak tahografa.

(3) Provjera se provodi na usklađenosti zapisanih vrijednosti stalnice vozila (w) i stalnice tahografa »k«. Stalnicu tahografa »k« na koju je namješten tahografski uređaj očitava se pomoću posebnog uređaja koji se na njega priključuje.

Kada se radi o pogonu tahografskog uređaja putem pogonskog vratila, provjerava se zapisana vrijednost stalnice vozila (w) i očitana vrijednost s mehaničkog adaptera.

Nakon izvršenog pregleda i provjere, tahograf se mora plombirati u skladu s člankom 12. stavkom 10. ovoga Pravilnika.

U slučaju kada se utvrdi da stalnica tahografa »k« nije jednaka upisanoj na naljepnici ili da nije usklađena sa stalnicom vozila »w«, mora se provesti ispitivanje i kalibriranje tahografa.

(4) Pregled i provjera se provodi nakon ispitivanja tahografa i evidentira se u potvrdi o ispitivanju tahografa upisivanjem sljedećih podataka:

– naziv radionice,

– ime, prezime i potpis osobe koja je obavila pregled i provjeru,

– te pečat radionice.

Pečat radionice po veličini i obliku mora biti identičan pečatu iz članka 13. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Kalibriranje

Članak 15.

(1) U postupku kalibriranja radionica je dužna primjenjivati upute proizvođača koje se odnose na tip digitalnog tahografa.

(2) Nakon izvršenog postupka kalibriranja digitalnog tahografa vlasnik kartice radionice pohranjuje podatke na siguran način na karticu radionice kako bi se osigurala vjerodostojnost i onemogućila promjenu ili kopiranje podataka s kartice radionice.

(3) Radionica osigurava sigurnu pohranu, vjerodostojnost i onemogućuje neovlaštenu promjenu ili kopiranje podataka s kartice radionice.

(4) Radionica vodi evidenciju o izvršenim kalibracijama na svim digitalnim tahografima.

Evidencija sadrži sljedeće podatke:

a) o radionici:

– naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice,

– ime tehničara koji je izvršio kalibraciju,

– broj kartice radionice,

b) o motornom vozilu:

– naziv i sjedište tvrtke, odnosno ime i prezime vlasnika vozila,

– broj šasije vozila – VIN oznaka i registracijska oznaka,

– marka, proizvođač i tip motornog vozila,

– stanje brojača kilometara,

– djelatni opseg guma pogonskih kotača,

– stalnica vozila »w« izražena u okr/km ili imp/km,

– tlak u pneumaticima pogonskih kotača prema uputama proizvođača vozila,

– tip ograničivača brzine i njegovu postavljenu brzinu (Vmax),

c) o digitalnom tahografu:

– proizvođač, tip, serijski broj i oznaka tipnog odobrenja digitalnog tahografa,

– serijski broj digitalnog tahografa i davača impulsa,

d) o kalibraciji:

– redni broj kalibriranja,

– vrijednosti w, k, l,

– podešenost ograničivača brzine (Vmax),

e) o provedenom kalibriranju:

– datum i vrijeme završetka kalibriranja,

– svrha kalibriranja,

– potpis tehničara koji je obavio kalibriranje.

Plombiranje

Članak 16.

(1) Nakon ispitivanja, kalibracije, provjere i pregleda, provodi se plombiranje prema postupku koji je za određeni tip tahografskog uređaja i motornog vozila odredio proizvođač, u skladu s člancima 12. do 15. ovoga Pravilnika.

(2) U slučajevima nadzora, kada inspektor cestovnog prometa ili policijski službenik ošteti ili uništi plombu dužan je sačiniti pisani izvještaj o oštećenju ili uništenju s naznakom mjesta, vremena i uzroka oštećenja ili uništenja plombe. Kopija izvještaja uručuje se vozaču koji je isti dužan pohraniti u vozilu.

(3) Poslodavac je dužan po završetku prijevoza provesti postupak plombiranja tahografa u skladu sa stavkom 1. ovoga članka u radionici, i priložiti kopiju izvještaja iz stavka 3. ovoga članka.

(4) Za oštećene ili uništene plombe za koje poslodavac ili vozač ne posjeduje kopije izvještaja iz stavka 3. ovoga članka, radionica vodi evidenciju koja sadrži sljedeće podatke:

– naziv i sjedište tvrtke, odnosno ime i prezime vlasnika vozila,

– marku i registracijsku oznaku vozila,

– datum provjere,

– vrstu tahografa i detaljan opis postojećih nepravilnosti.

(5) Na zahtjev inspektora cestovnog prometa ili policijskog službenika radionica je dužna dati na uvid evidenciju.

Prijenos i zaštita podataka u slučaju popravka, demontaže ili zamjene digitalnog tahografa

Članak 17.

(1) U slučajevima popravka, demontaže ili zamjene digitalnog tahografa radionica prenosi podatke pohranjene na tahografu. Podaci se pohranjuju u elektroničkom obliku.

Podaci koji se čuvaju u radionici ne smiju se mijenjati i ne smiju biti dostupni neovlaštenim osobama.

(2) Radionica predaje podatke vozaču – vlasniku vozila i vodi zapisnik o predaji podataka koji sadrži sljedeće podatke:

a) o radionici:

– naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice,

– podaci o tehničaru koji je izvršio prijenos podataka te broj kartice radionice,

b) o motornom vozilu:

– broj šasije vozila – VIN oznaka i registracijska oznaka,

– marka, proizvođač i tip,

c) o digitalnom tahografu:

– proizvođač,

– tip i serijski broj,

– datum proizvodnje,

– oznaka tipnog odobrenja,

d) o vozaču:

– naziv i sjedište tvrtke,

– broj kartice prijevoznika,

– ovlast poslodavca za preuzimanje podataka,

– potpis osoba kojoj je poslodavac dao ovlast za preuzimanje podataka,

e) o prijenosu podataka:

– redni broj zapisnika,

– razdoblje u okviru kojeg su podaci preneseni,

– naslov datoteke koja sadrži podatke, datum i vrijeme nastanka datoteke te veličina datoteke,

– mjesto, datum i vrijeme obavljenog prijenosa.

Nemogućnost prijenosa ili ispisa podataka

Članak 18.

(1) Ako prijenos podataka u elektroničkom obliku nije moguć, može se izraditi ispis podataka iz digitalnog tahografa, o čemu radionica obavještava poslodavca. Na zahtjev poslodavca, radionica izrađuje ispis za vremensko razdoblje za posljednja tri mjeseca.

(2) Ako ispis iz digitalnog tahografa nije moguć, radionica izdaje zaposleniku potvrdu o nemogućnosti prijenosa ili ispisa podataka iz digitalnog tahografa.

(3) Potvrda o nemogućnosti prijenosa ili ispisa podataka izrađuje se u dva primjerka od kojih se jedan dostavlja poslodavcu, a drugi se pohranjuje u radionici na najmanje dvije godine.

(4) Potvrda o nemogućnosti prijenosa ili ispisa podataka sadrži sljedeće podatke:

a) o radionici:

– naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice,

– podaci o tehničaru koji je pokušao obaviti prijenos ili ispis podataka, broj kartice radionice i potpis tehničara,

b) o motornom vozilu:

– broj šasije vozila – VIN oznaka i registracijska oznaka,

– marka (proizvođač) i tip,

c) o digitalnom tahografu:

– proizvođač,

– tip i serijski broj,

– datum proizvodnje,

– mjesto ugradnje u kabini motornog vozila,

– oznaka tipnog odobrenja,

– vidljivost naljepnice,

d) o vozaču:

– naziv i sjedište tvrtke,

– broj kartice prijevoznika,

e) podaci o potvrdi kojom se potvrđuje nemogućnost prijenosa ili ispisa podataka:

– datum i mjesto izdavanja,

– redni broj potvrde.

Obveza obavještavanja

Članak 19.

Radionica je dužna obavijestiti Ministarstvo o nemogućnosti prijenosa ili ispisa podataka iz digitalnog tahografa u vozilu.

Popravak analognog tahografa

Članak 20.

(1) Popravak analognog tahografa podrazumijeva njegov popravak nakon kvara ili oštećenja jedne ili više plombi.

(2) Radionica je dužna pri popravku primjenjivati upute proizvođača, odnosno postupati u skladu s tehničkom dokumentacijom koju radionica i tehničar dobiva od proizvođača za pojedini tip analognog tahografa. Pri popravku, rezervni i nadomjesni dijelovi moraju biti originalni i odgovarati tipu analognog tahografa.

(3) O popravku se vodi zapisnik koji sadrži sljedeće podatke:

– redni broj zapisnika,

– naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice,

– podaci o tehničaru koji je obavio popravak te njegov potpis,

– proizvođač, tip i serijski broj analognog tahografa,

– oznaka tipnog odobrenja analognog tahografa,

– vrsta popravka i kratak opis obavljenog popravka,

– datum i vrijeme završetka popravka.

(4) Radionica je dužna čuvati zapisnik o popravku najmanje dvije godine.

(5) Popravak analognog tahografa može obaviti tehničar koji obavlja i ostale poslove sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Popravak digitalnog tahografa

Članak 21.

(1) Popravak digitalnog tahografa podrazumijeva popravak davača impulsa ili uređaja u vozilu u kojem je potrebno isključenje njegovog napajanja, isključenje drugih dijelova digitalnog tahografa ili otvaranje.

(2) Radionica od proizvođača digitalnog tahografa dobiva popis vrsta popravaka digitalnog tahografa. Iz popisa mora biti vidljivo kakvu vrstu popravka može obavljati radionica i pod kojim uvjetima. Iz popisa se mora vidjeti u kakvom stanju ili pod kojim uvjetima se digitalni tahograf vraća proizvođaču.

Radionica smije obavljati popravke za koje je ovlaštena i osposobljena od proizvođača digitalnog tahografa.

(3) Ako radionica u skladu sa stavkom 2. ovoga članka utvrdi da se određeni popravak digitalnog tahografa može obaviti u radionici (uređaj u vozilu, davač impulsa, međusobne veze), mora se osigurati da rezervni i nadomjesni dijelovi koji se koriste za popravak budu originalni i da odgovaraju tipu digitalnog tahografa. Radionica i tehničar pri popravku u cijelosti obavljaju i ispunjavaju upute dobivene od proizvođača.

(4) Ako popravak ili zamjena veza (kablova) na vozilu ne utječu na sigurnost sustava, tehničar može obaviti popravak.

(5) O popravku se vodi zapisnik koji sadrži sljedeće podatke:

– redni broj zapisnika,

– naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice,

– podaci o tehničaru koji je obavio popravak te njegov potpis,

– proizvođač, tip i serijski broj digitalnog tahografa,

– oznaka tipnog odobrenja digitalnog tahografa,

– vrsta popravka i kratak opis obavljenog popravka,

– datum i vrijeme završetka popravka.

(6) Radionica je dužna čuvati zapisnik o popravku najmanje dvije godine.

(7) Popravak digitalnog tahografa može obaviti tehničar koji obavlja i ostale poslove sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(8) Nakon popravka provodi se postupak kalibriranja i ispitivanja.

Ispitivanje ograničivača brzine

Članak 22.

Ispitivanjem ograničivača brzine provjerava se da li je ispravno postavljena granična brzina Vmax i da li ograničava brzinu kretanja vozila unutar granice dozvoljenih odstupanja.

Ispitivanje ograničivača brzine provodi se zajedno s ispitivanjem tahografa.

Postupci ispitivanja ograničivača brzine moraju biti izrađeni tako da se ispitivanje provodi u stanju mirovanja vozila.

Kod vozila koja su konstruktivno izvedena tako, da se ne može izvršiti ispitivanje ograničivača brzine u stanju mirovanja postavljanjem signala Vmax iz tahografa, već je za to potrebna propisana oprema proizvođača vozila. Radionica će potvrditi ispravnost ograničivača brzine temeljem valjane potvrde o ispravnosti, izdane od ovlaštenog servisa proizvođača vozila.

Naljepnica postavljene brzine Vmax ograničivača brzine ima dimenzije 26 mm × 15 mm, mora biti zaštićena zaštitnom folijom i izgledati kao na crtežu:

Vmax = km/h

Vrijednosti postavljene brzine Vmax ograničivača brzine, može upisati samo radionica koja ima za to dozvolu, nakon ispitivanja postavljene brzine Vmax ograničivača brzine te utvrđivanja točnosti.

Podešavanje ili popravak neispravnog ograničivača brzine obavlja ovlašteni servis proizvođača vozila ili ovlašteni servis proizvođača ograničivača brzine.

Članak 23.

Ovlaštenje za ispitivanje ograničivača brzine, mogu dobiti radionice za ispitivanje tahografa koje imaju:

– osposobljenog djelatnika za ispitivanje ograničivača brzine od strane proizvođača vozila, proizvođača ograničivača brzine ili njihovih ovlaštenih zastupnika,

– postupke za ispitivanje ograničivača brzine od proizvođača vozila ili proizvođača ograničivača brzine,

– opremu i pribor predviđenu postupcima za ispitivanje navedene u postupcima za ispitivanje ograničivača brzine.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tahografima i ograničivaču brzine (»Narodne novine«, br. 89/2008 i 48/2009).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/50
Urbroj: 530-05-1-1-2-13-1
Zagreb, 1. srpnja 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

83 01.07.2013 Pravilnik o radionicama za tahografe 83 01.07.2013 Pravilnik o radionicama za tahografe