Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa

NN 83/2013 (1.7.2013.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1794

Na temelju članka 2. stavka 3. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj 33/2006) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG LINIJSKOG POMORSKOG PROMETA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa (»Narodne novine« broj 130/06) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– DIREKTIVA 2003/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o posebnim zahtjevima stabiliteta za ro-ro putničke brodove (Tekst značajan za EGP).«

Članak 2.

Iza članka 3. Dodaju se članci 3.a do 3.d koji glase:

»Članak 3.a

Svi ro-ro putnički brodovi koji obavljaju redoviti međunarodni linijski prijevoz od i prema lukama Republike Hrvatske moraju udovoljavati zahtjevima Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 5 – Pregrađivanje, Odjeljak 12 – Posebni zahtjevi za stabilitet ro-ro putničkih brodova.

Članak 3.b

(1) Ministarstvo će u dogovoru sa susjednim državama utvrditi geografske granice i značajnu valnu visinu za svako morsko područje u kojima se obavljaju putovanja iz članka 3.a.

(2) Ako se putovanja iz članka 3.a obavljaju u više morskih područja, brod mora udovoljavati za značajnu valnu visinu koja odgovara najvećoj od svih područja u kojim brod plovi.

(3) O značajkama morskih područja iz stavka 1. te o njihovim mogućim naknadnim izmjenama, Ministarstvo će izvijestiti Komisiju.

(4) Značajke morskih područja iz stavka 3. objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva.

Članak 3.c

(1) Potvrde o udovoljavanju posebnim zahtjevima za stabilitet ro-ro putničkih sukladno Direktivi 2003/25/EZ kako je izmijenjena i dopunjena koje izdaju druge države članice Europske unije priznaju se u Republici Hrvatskoj.

(2) Potvrde o udovoljavanju posebnim zahtjevima za stabilitet ro-ro putničkih brodova koje izdaju zemlje koje nisu države članice Europske unije, a kojima se potvrđuje da brod udovoljava Sporazumu iz Stockholma, sukladno Rezoluciji 14, Konferencije SOLAS 95 – Regionalni sporazumi o posebnim zahtjevima za stabilitet ro-ro putničkih brodova, usvojene 29. studenog 1995., priznaju se u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.d

(1) Brodar koji obavlja djelatnost redovitog linijskog prijevoza tijekom cijele godine, a želi uvesti dodatne ro-ro putničke brodove na toj liniji za djelatnost u kraćem vremenskom razdoblju, mora o tome obavijestiti Ministarstvo najkasnije mjesec dana prije nego što navedeni brodovi započnu plovidbu na toj liniji.

(2) U slučajevima kada uslijed nepredviđenih okolnosti treba hitno uvesti zamjenski ro-ro putnički brod, sa svrhom osiguranja neprekinutog odvijanja linijskoga prijevoza, primjenjuju se odredbe pravilnika koji uređuje obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe.

(3) Ako brodar želi sezonski obavljati djelatnost redovitog linijskog prijevoza u kraćem vremenskom razdoblju, koje nije duže od šest mjeseci godišnje, o tome mora obavijestiti Ministarstvo najkasnije tri mjeseca prije nego što takva djelatnost započne.

(4) Kada se linijski prijevoz iz stavka 3. ovoga članka obavlja u razdoblju godine za koje je značajna valna visina manja od one utvrđene na godišnjoj razini za isto morsko područje, količina vode na palubi u svrhu udovoljavanja posebnih zahtjeva za stabilitet ro-ro putničkih brodova može biti računata u odnosu na manju značajnu valnu visinu.

(5) Vrijednost manje značajne valne visine iz stavka 4. ovoga članka utvrdit će Ministarstvo u dogovoru sa susjednim državama.

(6) Ro-ro putnički brodovi kojima je Ministarstvo odobrilo putovanja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka moraju imati potvrdu o udovoljavanju posebnim zahtjevima za stabilitet iz članka 3.a.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/53

Urbroj: 530-03-2-1-13-1

Zagreb, 14. lipnja 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.