Pravilnik o izdavanju memorijskih kartica

NN 83/2013 (1.7.2013.), Pravilnik o izdavanju memorijskih kartica

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1795

Na temelju članka 23. stavka 4., članka 25. stavka 5. i članka 29. stavka 2. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, broj 75/2013), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU MEMORIJSKIH KARTICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za dobivanje javne ovlasti za izdavanje memorijskih kartica, mjerila za izbor izdavatelja kartica te cijena izdavanja kartica i drugih usluga.

Članak 2.

Javna ovlast za izdavanje memorijskih kartica daje se pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Pravilnikom.

II. DOKAZIVANJE UVJETA ZA DOBIVANJE JAVNE OVLASTI

Ponuda

Članak 3.

(1) Pravna osoba dostavlja ponudu za dobivanje javne ovlasti za izdavanje memorijskih kartica (u daljnjem tekstu: kartice) uz koju prilaže sve dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje javne ovlasti.

(2) U slučaju da je jedan od dokumenata na stranom jeziku, pravna osoba je dužna priložiti i ovjereni prijevod dokumenta na hrvatskom jeziku.

Odgovarajući prostor

Članak 4.

(1) Prostor za obavljanje javne ovlasti mora imati sljedeće uvjete:

1) za obavljanje upravnih poslova:

– mora imati površinu od najmanje 60 m² s najmanje tri prostorije,

– mora biti dostupan s javne površine,

– mora biti odgovarajuće osvijetljen te opremljen uređajima koji omogućuju obavljanje uredskih prostora.

2) za pružanje usluga vezanih uz personalizaciju i izradu kartica:

– mora imati certifikat za ugrađeni sustav upravljanja informacijskom sigurnošću u skladu s važećom hrvatskom normom HRN ISO/IEC 17799/Cor 1 ili odgovarajućom međunarodnom normom ISO/IEC 27001:2005,

– mora imati certifikat za tiskanje kartica s obzirom na predviđenu buku i druge emisije u skladu s važećom hrvatskom normom HRN ISO 14001:1998 ili odgovarajućom međunarodnom normom ISO 14001:2004,

3) za pružanje usluga vezanih uz izradu potrebnih elektroničkih ključeva:

– mora imati certifikat za ugrađeni sustav upravljanja informacijskom sigurnošću u skladu s važećom hrvatskom normom HRN ISO/IEC 17799/Cor 1 ili odgovarajućom međunarodnom normom ISO/IEC 27001:2005.

(2) Pravna osoba mora dokazati da raspolaže prostorima iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka.

Pravna osoba mora dati ovjerenu izjavu da će uvjete iz stavka 1. točke 1. ovog članka ispuniti do početka obavljanja javne ovlasti.

(3) Pravna osoba, uz ponudu za obavljanje javne ovlasti, obavezno prilaže za prostore iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovog članka, sljedeće:

– detaljan opis i nacrt prostora u omjeru 1:100 i njihov položaj,

– za prostore iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka – certifikat kojim potvrđuje da prostori ispunjavaju ili omogućavaju informacijske tehnologije-sigurnosne tehnike-kodeksa postupaka za upravljanje informacijskom sigurnošću, u skladu s važećom hrvatskom normom HRN ISO/IEC 17799/Cor 1 ili odgovarajućom međunarodnom normom ISO/IEC 27001:2005,

– izjavu da su prostori iz stavka 1. točka 2. i 3. ovog članka osigurani na način da su u potpunosti pokriveni sigurnosnim kamerama, protuprovalnim i protupožarnim sustavima te 24-satnom fizičkom zaštitom,

– izjavu da prostori iz stavka 1. točke 3. imaju siguran pristup štićen biometrijskim metodama autentifikacije i centralni dojavni sustav direktno povezan s Ministarstvom unutarnjih poslova,

– dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja prostora u izvorniku ili ovjerenu kopiju ili izvornik ili ovjerenu kopiju ugovora o zakupu kojim se dokazuje da se predmetni prostori mogu koristiti za obavljanje javne ovlasti tijekom 10 godina,

– izjavu da ne postoje pravne ili stvarne prepreke koji bi onemogućavale korištenje prostora tijekom trajanja javne ovlasti.

Zaposlenici za vođenje upravnog postupka

Članak 5.

(1) Pravna osoba mora imati najmanje dva zaposlenika koji su sukladno posebnim propisima ovlašteni za vođenje upravnog postupka, zaposleni na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

(2) Pravna osoba, uz ponudu za obavljanje javne ovlasti prilože dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovog članka, odnosno izjavu da će najkasnije trideset dana od dana dobivanja javne ovlasti za svakog zaposlenika dostaviti:

– izvornik ili ovjerenu kopiju ugovora o radu, iz kojeg je vidljivo da je osoba zaposlena na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

– izvornik ili ovjerenu kopiju diplome ili druge isprave o stručnoj spremi,

– izvornik ili ovjerenu kopiju potvrde o položenom državnom stručnom ispitu ili pravosudnom ispitu.

Stručni zaposlenici

Članak 6.

(1) Smatra se da pravna osoba ispunjava uvjete za javnu ovlast izdavanja kartica ako dostavi izjavu kojom se obvezuje da će najkasnije u roku od trideset dana nakon dobivanja javne ovlasti mora zaposliti stručne zaposlenike na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, a najmanje:

1) voditelja projekta, koji ispunjava sljedeće uvjete:

– sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij pravne struke,

– najmanje deset godina radnog iskustva, od toga najmanje pet godina na vođenju upravnog postupka,

2) voditelja certifikacijskoga tijela i voditelja personalizacije, koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij informatičke struke,

– najmanje deset godina radnog iskustva na području informacijske tehnologije,

3) voditelja sustava, koji ispunjava sljedeće uvjete:

– sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij informatičke struke,

– najmanje tri godine radnog iskustva na području informacijske tehnologije,

4) voditelja sigurnosti informacijskog sustava, koji ispunjava sljedeće uvjete:

– sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij informatičke struke,

– najmanje pet godina radnog iskustva na području sigurnosti informacijske tehnologije.

(2) Pravna osoba mora dokazati najkasnije u roku od trideset dana nakon dobivanja javne ovlasti da je zaposlila osobe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Pravna osoba mora u roku od trideset dana od dana dobivanja javne ovlasti za svakog pojedinog zaposlenika dostaviti:

– izvornik ili ovjerenu kopiju ugovora o radu, iz kojeg je vidljivo da je osoba zaposlena na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

– izvornik ili ovjerenu kopiju diplome ili druge isprave o stručnoj spremi,

– dokument koji dokazuje potrebno iskustvo.

Odgovarajuća oprema

Članak 7.

(1) Pravna osoba mora raspolagati najmanje sljedećom opremom:

1) uredskom opremom

2) provjerenom programskom i strojnom opremom za postavljanje sustava za izradu kartica za:

– potrebe obavljanja upravnih poslova,

– potrebe personalizacije i izrade kartica,

– potrebe generiranja elektroničkih ključeva,

3) uređajima za personalizaciju i izradu kartica

4) komunikacijskim vezama

5) sigurnosnom opremom.

(2) Smatra se da pravna osoba raspolaže opremom ako opremu ima u svom vlasništvu ili ima pravo korištenja opreme na temelju sklopljenog ugovora o najmu ili leasingu.

(3) Uz ponudu za dobivanje javne ovlasti pravna osoba prilaže:

– detaljan opis opreme,

– dokaze da raspolaže odgovarajućom opremom iz stavka 1. ovog članka,

– izjavu da nema pravnih niti stvarnih prepreka za korištenje navedene opreme za obavljanje javne ovlasti tijekom trajanja javne ovlasti.

Članak 8.

Pravna osoba uz ponudu za dobivanje javne ovlasti mora priložiti ovjerenu izjavu da ne obavlja poslove iz članka 12. Zakona.

Stečajni postupak, prisilna nagodba i likvidacija

Članak 9.

(1) Protiv pravna osobe ne smije biti pokrenut stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili likvidacije.

(2) Uz ponudu za dobivanje javne ovlasti pravna osoba mora priložiti izvadak iz sudskog registra ili druge istovrijedne evidencije iz koje je vidljivo da ne postoje okolnosti iz stavka 1. ovoga članka. Ako propisima države ponuditelja nije predviđena takva evidencija, pravna osoba mora predati izjavu da ne postoje okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Nekažnjavanje

Članak 10.

Pravna osoba mora dokazati da protiv člana njezine uprave odnosno odgovorne osobe nije pokrenut kazneni postupak za djelo za koje se pokreće postupak po službenoj dužnosti.

Dokaz o ukidanju javne ovlasti

Članak 11.

Uz ponudu za dobivanje javne ovlasti pravna osoba mora priložiti:

– izvadak iz sudskog registra odnosno ostale evidencije u skladu s propisima države u kojoj pravna osoba ima sjedište,

– ovjerenu izjavu da njoj ili osobi čiji je univerzalni pravni slijednik izdavatelja kartica, u zadnjih pet godina javna ovlast nije oduzeta.

Izjave članova uprave

Članak 12.

Uz ponudu za dobivanje javne ovlasti, pravna osoba mora priložiti izjave članova uprave, odnosno odgovorne osobe, da u posljednjih pet godina prije predaje ponude nisu bili članovi uprave ili odgovorne osobe u pravnoj osobi izdavatelja kartica, kojoj je oduzeta ta javna ovlast.

Podmirenje obveza

Članak 13.

Pravna osoba mora dostaviti potvrdu da nema nepodmirenih obveza na ime poreza i drugih javnih davanja, ne stariju od 30 dana.

Ostali uvjeti

Članak 14.

(1) Smatra se da će pravna osoba primjereno provoditi javnu ovlast ako u svojoj ponudi dokaže sljedeće uvjete:

– uspješnost poslovanja tijekom posljednje tri godine,

– da njegov račun nije bio blokiran unutar jedne godine do dana objave javnog natječaja,

– posjedovanje odgovarajuće financijske sposobnosti,

– posjedovanje znanja i iskustva za postavljanje sustava za izdavanje kartica za digitalne tahografe,

– da ima razrađen postupak i sredstva za obnovu poslovanja u roku 48 sati nakon nesreće ili pada sustava. Razrađeni postupci uključuju sigurno pohranjivanje kopiranih podataka, postupke za obnavljanje funkcionalnih podataka i slično, koje treba navesti u planu neprekinutog poslovanja.

(2) Ponudi za dobivanje javne ovlasti pravna osoba mora priložiti:

– obrazac BON1 za posljednje tri godine do dana predaje ponude iz kojeg je vidljivo ispunjenje uvjeta iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka,

– obrazac BON2 iz kojeg je vidljivo ispunjenje uvjeta iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka,

– garanciju banke i izjavu da će u slučaju odabira pravna osobe izdati jamstvo za zakonito i pravilno provođenje javne ovlasti.

III. MJERILA ZA IZBOR IZDAVATELJA KARTICA JAVNIM NATJEČAJEM

Članak 15.

(1) Mjerila za izbor na javnom natječaju su sljedeća:

– predviđeni prosječni vlastiti troškovi (u daljnjem tekstu: puna cijena) izdavanja pojedine kartice, s time da više bodova dobiva ponuditelj koji ponudi niže prosječne vlastite troškove,

– rok za početak obavljanja javne ovlasti, s time da više bodova dobiva pravna osoba koja ponudi kraći rok,

– izlaženje u susret potrošačima u pogledu uredovnog radnog vremena, način podnošenja zahtjeva za karticu, pomoć potrošačima i drugo, s time da više bodova dobiva pravna osoba koja ponudi bolja rješenja za potrošača.

(2) Mjerila iz stavka 1. ovoga članka poredana su na način da mjerilo iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ima najveći, a mjerilo iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka ima najmanji učinak.

Predviđena puna cijena

Članak 16.

(1) Predviđena puna cijena izdavanja pojedine kartice je cijena u hrvatskim kunama bez obračunatog poreza na dodatnu vrijednost, koji u svojoj ponudi navede pravna osoba kao iznos koji stranka plaća za dobivanje pojedine kartice.

(2) Pravna osoba mora navesti predviđenu punu cijenu izdavanja pojedine kartice zasebno za:

– vođenje postupka i odlučivanje o zahtjevu za izdavanje kartice;

– izradu kartica, te njezinu isporuku.

(3) Obračun pune cijene pravna osoba je u ponudi dužna prikazati po pojedinim stavkama, kako je to propisano u Prilogu ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(4) Predviđeni broj kartica vozača, kartica prijevoznika i kartica radionice, koji se uzima u obzir pri izračunu cijene kartice, utvrđuje pravna osoba. Predviđeni broj kartica nadzornog tijela određuje se u dokumentaciji za nadmetanje.

(5) Broj bodova pojedine pravne osobe izračunava se tako da pravna osoba s najnižom punom cijenom izdavanja pojedinačne kartice (ukupan zbroj prosječnog vlastitog troška za vođenje postupka i odlučivanja o zahtjevu za izdavanje kartice te prosječnog vlastitog troška za izradu kartice i njezinu isporuku) dobiva 100 bodova, pravna osoba s najvišom punom cijenom 0 bodova, a broj bodova pravna osobe sa srednjom punom cijenom izračunava se linearnom interpolacijom između najviše i najniže pune cijene te se zaokružuje na cijeli broj, pri čemu se količnik do i uključujući 0,5 zaokružuje na prvi manji cijeli broj, a veći od 0,5 na veći cijeli broj.

Rok za početak obavljanja javne ovlasti

Članak 17.

(1) Rok za početak obavljanja javne ovlasti, koji ne smije biti dulji od 120 dana od dana donošenja odluke, odredit će Ministarstvo u odluci o odabiru pravne osobe za izdavatelja kartice, kao i vrstu i visinu financijskog osiguranja.

(2) Rok se računa u danima, pri čemu isti ne uključuje vrijeme potrebno za ispunjavanje uvjeta koji nisu ovisni o izdavatelju kartica (dobivanje certifikacijskih ključeva, pristup mreži TESTA, uvid u bazu vozačkih dozvola).

(3) Pravna osoba mora u svojoj ponudi navesti u kojem će roku započeti obavljati javnu ovlast.

(4) Mjerilo iz ovoga članka boduje se na način da pojedina pravna osoba može dobiti od 0 do 20 bodova, pri čemu pravna osoba s najkraćim rokom dobiva 20 bodova, pravna osoba s najdužim rokom 0 bodova, a broj bodova pravne osobe sa srednjim rokom izračunava se linearnom interpolacijom između najkraćeg i najdužeg roka.

(5) Broj bodova zaokružuje se na cijeli broj, pri čemu se količnik do i uključujući 0,5 zaokružuje na prvi manji cijeli broj, a veći od 0,5 na veći cijeli broj.

Odnos prema potrošačima

Članak 18.

(1) Odnos prema izlaženju u susret potrošačima utvrđuje se s obzirom na sljedeće elemente:

– broj uredovnih sati u tjednu,

– način podnošenja zahtjeva za karticu,

– način osiguranja pomoći potrošačima.

(2) Broj uredovnih sati je broj sati u tjednu u kojima pravna osoba jamči da će u svojim prostorima organizirati poslovanje s potrošačima, pri čemu najmanji opseg uredovnih sati mora biti u skladu s propisima o prosječnom radnom vremenu. Pravna osoba u svojoj ponudi mora navesti broj uredovnih sati koji jamči. Ovo se mjerilo boduje tako da pojedina pravna osoba za njega može dobiti od 0 do 10 bodova, pri čemu pravna osoba s najvećim brojem uredovnih sati dobiva 10 bodova, pravna osoba s najmanjim brojem uredovnih sati dobiva 0 bodova, broj bodova pravne osoba sa srednjim brojem uredovnih sati izračunava se linearnom interpolacijom između najvišeg i najmanjeg broja uredovnih sati. Broj bodova zaokružuje se na cijeli broj, pri čemu se kvocijent do uključujući 0,5 zaokružuje naniže, a iznad 0,5 naviše.

(3) Način osiguravanja pomoći potrošačima je svaki oblik osiguravanja savjetovanja i pomoći potrošačima u vezi s karticama. Pravna osoba mora u svoj ponudi navesti oblike pomoći koje će nuditi potrošačima, a pravna osoba koja osigura pomoć potrošačima dobiva 1 bod.

Način i postupak otvaranja ponuda

Članak 19.

(1) Ministarstvo je obvezno na zatvorenoj omotnici ponude ubilježiti datum i vrijeme zaprimanja ponude, a u upisnik upisati sve ponude po redoslijedu zaprimanja.

(2) Nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.

(3) Ministarstvo pohranjuje ponude na način da one nisu dostupne neovlaštenim osobama, a sadržaj ponude smije se doznati tek nakon otvaranja ponuda.

(4) Sukladno objavljenom tekstu javnog natječaja, ponude se otvaraju na naznačenome mjestu i u naznačeno vrijeme, o čemu se sastavlja zapisnik.

(5) Otvaranje ponuda je javno.

(6) Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo predstavnici Ministarstva i ovlašteni predstavnici pravne osobe.

IV. CIJENA IZDAVANJA KARTICE

Članak 20.

Cijena za izdavanje kartica uključuje:

– vođenje postupka i odlučivanja o zahtjevu za izdavanjem kartice,

– izradu i isporuku kartice,

– naknadu za međusobno povezivanje u sistem TAHOnet u skladu sa stavcima 6. i 7. članka 30. Zakona.

Cijena za izdavanje kartice

Članak 21.

(1) Visina cijene izdavanja kartica za digitalne tahografe i pokriće troškova koji se odnose na obavljanje javne ovlasti izdavanja kartica vozača, kartica prijevoznika, kartica radionice i kartica nadzornog tijela, iznosi bez PDV-a 428,00 kn (četristo dvadeset osam kuna) pojedinačno za svaku karticu.

(2) Naknada za pokriće troškova iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se na račun pravne osobe koja obavlja javnu ovlast.

(3) Zahtjev za izdavanje kartice smatra se potpun kada korisnik uplati cijenu za njeno izdavanje.

(4) Cijena za izdavanje kartica sadrži i cijenu za korištenje zajedničke mreže (TAHOnet) iz članka 20. ovoga Pravilnika uvećanu za PDV. Ministarstvo će postaviti zajedničku mrežu (TAHOnet) i ponuditi izdavatelju kartica priključak na mrežu i obradu podataka u okviru TAHOnet-a. Izdavatelj kartica će Ministarstvu mjesečno nadoknaditi trošak priključka i obrade kroz postotak pune cijene od svake izdane kartice temeljem mjesečnih situacija.

(5) Ako nakon pravomoćne odluke donesene u postupku odlučivanja o izdavanju kartice, kartica nije izdana, izdavatelj je stranci u roku od 15 dana nakon pravomoćnosti te odluke dužan vratiti onaj dio cijene za karticu koji predstavlja troškove za izradu kartice.

Promjena cijene

Članak 22.

(1) Cijena izdavanja kartice može se izmijeniti na prijedlog pravne osobe koja ima javnu ovlast izdavanja kartica ili po službenoj dužnosti, ako se pojedina stavka cijene, iz priloga ovoga Pravilnika, mijenja toliko da utječe na promjenu prodajne cijene za izdavanje pojedine kartica za više od 3%.

(2) Cijena izdavanja kartice ne može se izmijeniti zbog lošeg poslovanja ili drugog postupka pravne osobe koja ima javnu ovlast.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za davanje javne ovlasti za izdavanje memorijskih kartica, dokumentaciji za natječaj i postupku otvaranja ponuda (»Narodne novine«, broj 147/2008).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-1/13-02/52

Urbroj: 530-05-1-1-2-13-1

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG

Pojedine stavke cijene za određivanje prodajne cijene tahografskih kartica

TROŠKOVI PO JEDINICI
KARTICE

Vođenje postupka i
odlučivanje o zahtjevu

Izrada kartice
i njeno uručivanje

Ukupno
   (I. + II.)      


I.

II.

III.

1.

Neposredni troškovi (ukupno od 1.1 do 1.4)
1.1

Troškovi rada
1.2

Amortizacija osnovnih sredstava
1.3

Troškovi materijala i energije
1.4

Troškovi usluga (navesti bitno)
2.

Posredni troškovi (nabava, uprava, prodaja, pružanje podrške)
3.

Troškovi financiranja i uračunata dobit

Puna cijena (prosječni vlastiti trošak)

(1 + 2 + 3)

Prodajna cijena = puna cijena + PDV
83 01.07.2013 Pravilnik o izdavanju memorijskih kartica 83 01.07.2013 Pravilnik o izdavanju memorijskih kartica