Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije

NN 83/2013 (1.7.2013.), Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1805

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (»Narodne novine«, br. 18/2013) ministar zdravlja donosi

NAPUTAK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE GENETSKI MODIFICIRANE HRANE I GENETSKI MODIFICIRANE HRANE ZA ŽIVOTINJE ODOBRENE NA TRŽIŠTU EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

Ovim se Naputkom u smislu provedbe Odluka Europske komisije (Odluke Europske komisije 98/294/EU, 2004/657/EU, 2005/448/EU, 2005/772/EU, 2006/68/EU, 2006/197/EU, 2007/232/EU, 2007/692/EU, 2007/701/EU, 2007/702/EU, 2007/703/EU, 2008/730/EU, 2007/772/EU, 2008/280/EU, 2008/837/EZ, 2008/933/EZ, 2009/184/EZ, 2009/813/EZ, 2009/814/EZ, 2009/815/EZ, 2009/866/EZ, 2010/135/EU, 2010/136/EU, 2010/139/EU, 2010/140/EU, 2010/141/EU, 2010/419/EU, 2010/420/EU, 2010/426/EU, 2010/428/EU 2010/429/EU, 2011/354/EU, 2011/365/EU, 2011/366/EU, 2011/891/EU 2012/81/EU, 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/84/EU, 2012/347/EU) utvrđuje postupak obavještavanja Ministarstva zdravlja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) prilikom stavljanja na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane (u daljnjem tekstu: GM hrana) i genetski modificirane hrane za životinje (u daljnjem tekstu: GM hrane za životinje) odobrene od Europske unije u roku od 30 dana od dana stavljanja iste na tržište Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Prilikom stavljanja GM hrane i/ili GM hrane za životinje prvi put na tržište Republike Hrvatske koja je odobrena u Europskoj uniji, subjekt u poslovanju s hranom mora Ministarstvu dostaviti Obavijest o stavljanju GM hrane/GM hrane za životinje najkasnije u roku od 30 dana od dana stavljanja iste na tržište Republike Hrvatske.

(2) Popis odobrenih genetski modificiranih organizama od koje potječe GM hrana i/ili GM hrana za životinje iz stavka 1. ovoga članka nalazi se na službenim internetskim stranicama Ministarstva www.miz.hr ili na službenim stranicama Europske unije.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

– naziv i adresu proizvođača,

– naziv uvoznika /distributera ili onoga koji hranu pakira i/ili stavlja na tržište a registriran je u Republici Hrvatskoj,

– podatke koji označuju GM hranu: jedinstveni kod (brojčani i abecedni) dodijeljen tom genetski modificiranom organizmu (u daljnjem tekstu: GMO), broj Odluke Europske komisije kojim je uporaba GMO odobrena na tržištu Republike Hrvatske,

– trgovački naziv proizvoda koji sadrži GMO,

– zemlju podrijetla,

– namjenu proizvoda.

(4) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka, subjekt u poslovanju obvezan je Ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– popunjenu prijavu o stavljanju GMO u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama te o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama (»Narodne novine« broj 29/2013) u koju su uneseni znanstveni dokazi na osnovi kojih je GM hrana i/ili GM hrana za životinje odobrena u Europskoj uniji,

– certifikat ili analitičko izvješće da se radi o GMO sukladno obrascu u popunjenoj prijavi,

– odgovarajući jedinstveni kod (brojčani i abecedni) dodijeljen tom GMO – oznaku o informiranju potrošača o hrani / hrani za životinje u skladu s odredbama Uredaba 1829/2003 i 1830/2003 vezano za označavanje kao i u skladu s odredbama posebnih propisa za označavanje.

(5) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se pisanim putem uz naznaku »odobrena u Europskoj uniji«, na Obrascu koji je tiskan u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(6) Obavijest iz stavka 1. ovog članka pohranjuje se elektroničkim putem u Jedinstveni upisnik GMO-a (u daljnjem tekstu: Upisnik GMO-a) pod naznakom »odobrena u Europskoj uniji«.

(7) Na osnovi pravovaljane obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, subjektu u poslovanju s hranom izdaje se Potvrda za stavljanje GM hrane i/ili GM hrane za životinje s odobrenim jedinstvenim kodom dodijeljenim tom genetski modificiranom organizmu za tržište Republike Hrvatske.

(8) Potvrdu o stavljanju na tržište GM hrane i/ili GM hrane za životinje određenog subjekta u poslovanju s hranom ne smije uporabiti u svoju korist drugi subjekt u poslovanju s hranom, osim ako drugi podnositelj obavijesti iz stavka 1. ovoga članka ne postigne sporazum s nositeljem Potvrde iz stavka 7. ovoga članka u pogledu sukorištenja podataka.

Članak 3.

(1) Ministarstvo vodi Upisnik GMO-a s podacima o GM hrani i GM hrani za životinje koja se stavlja ili je stavljena na tržište Republike Hrvatske.

(2) Upisnik GMO-a vodi se elektronički i nalazi se na službenim stranicama Ministarstva (www.miz.hr).

(3) Upisnik GMO-a sadrži sljedeće podatke:

– ime i adresu osobe/pravne osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja je odgovorna za stavljanje na tržište, bilo da je to proizvođač, uvoznik ili distributer,

– trgovački naziv proizvoda koji sadrži GMO,

– svrha uporabe proizvoda i njegove opće značajke,

– znanstveno ime i ime na hrvatskom jeziku GMO-a i funkcija uključenog genetičkog materijala,

– datum zaprimanja Obavijesti za stavljanje GM hrane i GM hrane odobrene u Europskoj uniji na tržište Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) GM hrana i/ili GM hrana za životinje odobrena na tržištu Europske unije mora biti pod stalnim praćenjem tijela nadležnih za provođenje inspekcije i prema potrebi mora se preispitivati, sukladno promjenama uvjeta korištenja i na temelju novih znanstvenih spoznaja, te nalaza tijela nadležnih za provođenje inspekcija.

(2) Ministarstvo će uspostaviti postupak provođenja mjera iz stavka 1. ovoga članka i o rezultatima praćenja izvješćivati nadležna tijela u skladu s odredbama članka 3., 56. i 58 Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine« broj 70/2005, 137/2009 i 28/2013) i javnost Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Subjekti u poslovanju s GM hranom i/ili GM hranom za životinje odobrenom na tržištu Europske unije koji su obavijestili Ministarstvo o stavljanju iste na tržište Republike Hrvatske, obvezni su uspostaviti sustave i postupke koji omogućuju sljedivost proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Subjekti u poslovanju s GM hranom i/ili GM hranom za životinje obvezni su do 31. ožujka tekuće godine dostaviti Ministarstvu podatke iz stavka 1. ovoga članka za prethodnu godinu u skladu sa zahtjevima o uspostavi sustava sljedivosti prema odredbama Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ.

Članak 6.

(1) Obavijesti za stavljanje GM hrane i/ili GM hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije, Izvješća o praćenju i podacima sljedivosti GM hrane i/ili GM hrane za životinje moraju biti dostupni javnosti.

(2) Pri razmatranju zahtjeva za pristup podacima koje čuva Ministarstvo, primjenjivat će se odredbe propisa kojima je uređeno pravo na pristup informacijama

Članak 7.

Ovaj Naputak objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. srpnja 2013. godine.

Klasa: 011-02/13-02/78

Urbroj: 534-10-1-1/1-13-1

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG

Obrazac o stavljanju GM hrane i /ili GM hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije na tržište Republike Hrvatske

OBRAZAC – GMO-1

                                                          MINISTARSTVO ZDRAVLJA
                                                          Uprava za sanitarnu inspekciju
                                                          KSAVER 200 a
                                                          Zagreb

PREDMET: Obavijest o stavljanju GM hrane i/ili GM hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije na tržište Republike Hrvatske

NAZIV I ADRESA PODNOSITELJA

ZAHTJEVA:

º proizvođač                 KONTAKT OSOBA

º uvoznik

º zastupnik

º ostalo

                                  KONTAKT PODACI

telefon: ________________ telefaks: _____________________

email: _____________________________________________

DATUM dostave obavijesti:

NAZIV HRANE:

JEDINISTAVENI IDENTIFIKATORSKI KOD (abecedni i brojčani) GMO:

ZEMLJA PODRIJETLA HRANE:

PROIZVOĐAČ HRANE:

ODGOVORAN SUBJEKT U POSLOVANJU S HRANOM U RH: (proizvođač, uvoznik, zastupnik i sl.):

NAMJERAVANA UPORABA GM HRANE I/ILI GM HRANE ZA ŽIVOTINJE:

DATUM AUTORIZACIJE GMO U EUROPSKOJ UNIJI:

PRILOŽENA DOKUMENTACIJA:

1. popunjenu prijavu o stavljanju GMO u skladu s odredbama (Pravilnika o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama te o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama (»Narodne novine« broj 29/13) u koju su uneseni znanstveni dokazi na osnovi kojih je GM hrana i/ili GM hrana za životinje odobrena u Europskoj uniji

2. certifikat ili analitičko izvješće da se radi o GMO sukladno obrascu u popunjenoj prijavi

3. odgovarajući jedinstveni kod (brojčani i abecedni) dodijeljen tom GMO – oznaku o informiranju potrošača o hrani / hrani za životinje u skladu s odredbama Uredaba 1829/2003 i 1830/2003 vezano za označavanje kao i u skladu s odredbama posebnih propisa za označavanje sažetak dosjea (popis dokumentacije)

4. dodatna dokumentacija (navesti ostalo što subjekt u poslovanju s hranom dostavlja)

83 01.07.2013 Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije 83 01.07.2013 Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije