Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije

NN 84/2013 (3.7.2013.), Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1868

Na temelju članka 10. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine donijela

UREDBU

O USPOSTAVI SUSTAVA JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Uredbom o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije u Republici Hrvatskoj se uspostavlja sustav jamstva podrijetla električne energije, sa svrhom dokazivanja udjela ili količine električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u ukupnoj isporučenoj količini električne energije od strane opskrbljivača krajnjim kupcima. Ovom Uredbom Republika Hrvatska jamči da se podrijetlo električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije dokazuje u skladu s objektivnim, jasnim i nediskriminirajućim kriterijima.

(2) Ovom Uredbom uređuju se pravo i način sudjelovanja u sustavu jamstva podrijetla električne energije, uspostavljanje registra jamstva podrijetla električne energije (u daljnjem tekstu: registar), dostava mjernih podataka o električnoj energiji proizvedenoj iz obnovljivih izvora i kogeneracije, obveza dostavljanja godišnjeg izvješća Ministarstvu od strane tijela nadležnog za izdavanje jamstva podrijetla električne energije.

(3) Udjel ili količina električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u ukupnoj isporučenoj količini električne energije od strane opskrbljivača krajnjim kupcima dokazuje se temeljem mjernih podataka s obračunskog mjernog mjesta u obračunskom mjernom razdoblju za proizvodno postrojenje, odnosno s kontrolnog mjernog mjesta za proizvodnu jedinicu.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi direktiva:

– Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (tekst značajan za EGP) (SL L 140, 5. 6. 2009.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuje energetski sektor, zakonom kojim se uređuje tržište električne energije te propisom kojim su određena mrežna pravila elektroenergetskog sustava.

(2) U ovoj Uredbi se koriste izrazi koji imaju sljedeća značenja:

1. bruto proizvedena električna energija – ukupno proizvedena električna energija iz svih proizvodnih jedinica pojedinog proizvodnog postrojenja u Republici Hrvatskoj, koje koristi obnovljive izvore energije ili iz visokoučinkovitog kogeneracijskog postrojenja, koja se mjeri na stezaljkama generatora,

2. elektronički zahtjev – elektronička naredba unutar registra od strane korisnika računa povlaštenog proizvođača za izdavanje jamstva podrijetla električne energije upućena tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla električne energije, odnosno za prijenos jamstva podrijetla električne energije na korisnički račun opskrbljivača i/ili krajnjeg kupca, a koju tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije potvrđuje, odnosno izvršava,

3. Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) – nezavisni regulator energetskih djelatnosti osnovan posebnim zakonom i s ovlastima propisanim zakonom kojim se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti,

4. izdavanje jamstva podrijetla električne energije – elektronički zahtjev od strane korisničkog računa povlaštenog proizvođača upućen tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla električne energije, da mu se na temelju mjernih podataka određenog proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice izda jamstvo podrijetla električne energije,

5. jamstvo podrijetla električne energije – elektronička isprava sa svrhom dokazivanja krajnjem kupcu da je određeni udio ili količina električne energije proizvedena iz obnovljivih izvora energije,

6. kontrolno mjerno mjesto – mjerna točka iz propisa kojim su određena mrežna pravila elektroenergetskog sustava, na kojoj operator prijenosnog sustava očitava relevantne mjerne podatke za pojedinu proizvodnu jedinicu, unutar proizvodnog postrojenja. Kontrolni mjerni podaci po pojedinoj proizvodnoj jedinici moraju biti na tehnički i stručno dokazivi način povezani s podacima na obračunskom mjernom mjestu,

7. korisnički račun – dio registra koji sadrži sve potrebne podatke, kao i podatke o jamstvu podrijetla električne energije s kojima raspolaže korisnik registra, osim onoga koji ima status povlaštenog proizvođača električne energije,

8. korisnički račun povlaštenog proizvođača – dio registra koji sadrži sve podatke kao i podatke o jamstvu podrijetla električne energije s kojima raspolaže korisnik registra koji ima status povlaštenog proizvođača električne energije,

9. korisnik registra – pravna ili fizička osoba koja ima otvoren korisnički račun, odnosno korisnički račun povlaštenog proizvođača u registru,

10. Ministarstvo – ministarstvo nadležno za energetiku,

11. ministar – ministar nadležan za energetiku,

12. neto proizvedena električna energija – bruto proizvedena električna energija, umanjena za vlastitu potrošnju proizvodnih jedinica proizvodnog postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije ili iz visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja i opću potrošnju postrojenja,

13. opća potrošnja postrojenja – ukupna potrošnja električne energije povezana s proizvodnjom električne energije u proizvodnom postrojenju, a koja nije vlastita potrošnja,

14. ukidanje jamstva podrijetla električne energije – elektroničko ukidanje jamstva podrijetla električne energije u registru, koje je iskorišteno u svrhu objave podataka o podrijetlu električne energije zainteresiranim krajnjim kupcima te se više ne može koristiti za prijenos jamstva podrijetla električne energije,

15. povlačenje elektroničkog zahtjeva za izdavanjem, odnosno prijenosom jamstva podrijetla električne energije – odustajanje korisnika računa od elektroničkog zahtjeva za izdavanjem, odnosno za prijenosom jamstva podrijetla električne energije na drugog korisnika računa u registru, uslijed nenamjerne pogreške prilikom davanja elektronskog zahtjeva, koje uključuje obavještavanje tijela nadležnog za izdavanje jamstva podrijetla električne energije o takvom odustanku usmenim, pisanim ili elektroničkim putem, u propisanom roku,

16. proizvodno postrojenje – postrojenje za proizvodnju električne energije koje se sastoji od jedne ili više proizvodnih jedinica, a koje ima svoje obračunsko mjerno mjesto,

17. proizvodna jedinica – dio proizvodnog postrojenja za proizvodnju električne energije koje ima svoje kontrolno mjerno mjesto,

18. registar – elektronički sustav koji uspostavlja i vodi tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije,

19. tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije – tijelo koje vodi registar u Republici Hrvatskoj, izdaje jamstvo podrijetla električne energije na elektronički zahtjev korisničkog računa povlaštenog proizvođača, potvrđuje prijenos jamstva podrijetla električne energije unutar registra te odgovara za vođenje registra,

20. prijenos jamstva podrijetla električne energije – elektronički način prenošenja jamstva podrijetla električne energije unutar registra s korisničkog računa povlaštenog proizvođača na korisnički račun opskrbljivača i/ili krajnjeg kupca, kojega odobrava tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije,

21. vlastita potrošnja – potrošnja električne energije proizvedena iz proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljivi izvor energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja, koja se koristi za potrebe rada postrojenja (pogonska vlastita potrošnja), što uključuje i potrošnju za preradu sirovina i/ili pripremu primarnog energenta postrojenja te crpnih agregata, crpnih stanica i ima svoje kontrolno mjerno mjesto.

Članak 4.

(1) U svrhu izdavanja jamstva podrijetla električne energije proizvedene u proizvodnim postrojenjima, odnosno proizvodnim jedinicama u Republici Hrvatskoj uspostavlja se registar.

(2) Način korištenja registra propisuje se pravilima o korištenju registra jamstva podrijetla električne energije koje donosi tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije, uz prethodnu suglasnost Agencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržištu električne energije.

(3) Način izvještavanja krajnjih kupaca u Republici Hrvatskoj o udjelu, odnosno količini električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i isporučene krajnjim kupcima od strane opskrbljivača električnom energijom, određuju se posebnim aktom kojega donosi Agencija sukladno zakonu kojim se uređuje energetski sektor i zakonu kojim se uređuje tržište električne energije.

(4) Izvještavanje o jamstvu podrijetla električne energije iz stavka 3. ovoga članka nije povezano s ispunjavanjem obveznih nacionalnih općih ciljeva za udio električne energije iz obnovljivih izvora energije i provedbom učinkovitih mjera za uporabu električne energije iz obnovljivih izvora energije.

(5) Prijenos jamstva podrijetla električne energije ne utječe na izračun konačne bruto potrošnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj.

II. PRAVO SUDJELOVANJA U SUSTAVU JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 5.

(1) Pravo sudjelovanja u sustavu jamstva podrijetla električne energije stječe se podnošenjem zahtjeva za otvaranjem korisničkog računa, odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača u registru, koji se nalazi u Prilogu 1. i sastavni je dio ove Uredbe, tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla električne energije.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti svaka pravna i/ili fizička osoba.

(3) Korisnički račun, odnosno korisnički račun povlaštenog proizvođača omogućava postavljanje elektroničkog zahtjeva za izdavanje jamstva podrijetla električne energije tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla električne energije, odnosno za prijenos jamstva podrijetla električne energije s korisničkog računa povlaštenog proizvođača na korisnički račun opskrbljivača i/ili krajnjeg kupca.

(4) Korisnički račun povlaštenog proizvođača otvara se za svako proizvodno postrojenje koje ima status povlaštenog proizvođača električne energije. Ako u proizvodnom postrojenju postoji više proizvodnih jedinica koje imaju status povlaštenog proizvođača električne energije, korisnički račun povlaštenog proizvođača otvara se za svaku proizvodnu jedinicu za koju se dostavljaju mjerni podaci s obračunskog i/ili kontrolnog mjernog mjesta.

(5) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije donosi rješenje.

(6) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nakon uspostave registra od strane tijela nadležnog za izdavanje jamstva podrijetla električne energije sukladno članku 17. ove Uredbe.

(7) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Ministarstvu.

Članak 6.

(1) Republika Hrvatska ne jamči za podrijetlo električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ukoliko proizvođač električne energije, odnosno opskrbljivač nisu korisnici registra.

(2) Republika Hrvatska priznaje jamstvo podrijetla električne energije država članica Europske unije, ugovornih strana Energetske zajednice i trećih zemalja ukoliko se sustav jamstva podrijetla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u tim zemljama jamči, odnosno temelji na objektivnim, jasnim i nediskriminirajućim kriterijima.

(3) Republika Hrvatska može odbiti priznati jamstvo podrijetla električne energije kad postoje utemeljene sumnje u njegovu točnost, pouzdanost i istinitost. Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije dužno je izvijestiti Ministarstvo o odbijanju priznavanja jamstva podrijetla električne energije i razlozima za odbijanje priznavanja jamstva podrijetla električne energije, o čemu je Ministarstvo dužno izvijestiti Europsku komisiju.

(4) Proizvodno postrojenje, odnosno proizvodna jedinica koja ima status povlaštenog proizvođača u Republici Hrvatskoj ne može biti korisnik registra u sustavu jamstva podrijetla električne energije u državama članicama Europske unije, ugovornim stranama Energetske zajednice ili trećim zemljama.

(5) Ako proizvođaču električne energije koji je stekao status povlaštenog proizvođača za proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu, takav status prestane istekom razdoblja navedenoga u rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača ili mu se oduzme status povlaštenog proizvođača za to proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu sukladno propisu kojim se regulira stjecanje statusa povlaštenog proizvođača, odbit će se zahtjev za daljnjim izdavanjem jamstva podrijetla električne energije.

(6) Agencija je dužna o gubitku statusa povlaštenog proizvođača iz stavka 4. ovoga članka za proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu obavijestiti tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije pisanim putem u roku 8 dana od dana saznanja za gubitak toga statusa.

III. TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 7.

(1) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije u Republici Hrvatskoj je Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.

(2) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka vodi registar u Republici Hrvatskoj u skladu s pravilima o korištenju registra jamstva podrijetla električne energije i odredbama ove Uredbe.

IV. REGISTAR JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 8.

(1) Registar ustrojava i vodi tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije u elektroničkom obliku.

(2) Registar se sastoji od korisničkog računa, odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača te registarskog spisa za svaki korisnički račun, odnosno korisnički račun povlaštenog proizvođača.

(3) Registarski spis sadrži:

1. obrazac zahtjeva za otvaranje korisničkog računa, odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača u registru,

2. dokumente koji se prilažu uz zahtjev za otvaranje korisničkog računa, odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača u registru,

3. rješenje tijela nadležnog za izdavanje jamstva podrijetla električne energije kojim se odobrava otvaranje korisničkog računa, odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača u registru i

4. druge podatke, za potrebe korištenja registra.

(4) Korisnički račun, odnosno korisnički račun povlaštenog proizvođača sadrži podatke o neto proizvodnji električne energije za pojedino proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu, podatke o jamstvu podrijetla električne energije te druge podatke u skladu s pravilima o korištenju registra jamstva podrijetla električne energije i odredbama ove Uredbe.

(5) Zbirni pregled registra vodi se u elektroničkom obliku.

(6) Zbirni pregled registra mora minimalno sadržavati:

1. naziv korisničkog računa, odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača,

2. sjedište i adresu korisnika računa,

3. matični broj upisa u registar korisničkog računa, odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača,

4. naziv energetske i/ili druge djelatnosti korisničkog računa, odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača,

5. ukupni broj jamstva podrijetla na korisničkom računu, odnosno korisničkom računu povlaštenog proizvođača.

(7) Zbirni pregled registra je javan i dostupan na web stranici tijela nadležnog za izdavanje jamstva podrijetla električne energije.

(8) Korisnik registra može opunomoćiti drugu pravnu i/ili fizičku osobu da ga u njegovo ime i za njegov račun zastupa, odnosno izdaje elektronički zahtjev za prijenos jamstva podrijetla električne energije ili povlačenje elektronskog zahtjeva za prijenos jamstva podrijetla električne energije u registru.

Naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije

Članak 9.

(1) Naknadu za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije određuje Agencija, na prijedlog tijela nadležnog za izdavanje jamstva podrijetla električne energije, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, a na temelju opravdanih troškova vezanih uz sustav jamstva podrijetla električne energije.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka prihod je tijela nadležnog za izdavanje jamstva podrijetla električne energije.

(3) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka plaća onaj korisnik računa u registru na kojeg se prenosi jamstvo podrijetla električne energije.

(4) Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se za razdoblje ne kraće od jedne godine na temelju opravdanih troškova koji su nastali u prethodnoj kalendarskoj godini.

V. JAMSTVO PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 10.

(1) Elektroničko izdavanje jamstva podrijetla električne energije obavlja tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije isključivo na elektronički zahtjev korisničkog računa povlaštenog proizvođača.

(2) Jamstvo podrijetla električne energije sadrži sljedeće podatke:

– vrstu primarnog izvora energije,

– dodijeljeni jedinstveni registarski broj unutar registra,

– datum puštanja u pogon proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice,

– instaliranu snagu proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice,

– datum početka proizvodnje električne energije za koju se izdaje jamstva podrijetla električne energije,

– datum završetka proizvodnje električne energije za koju se izdaje jamstva podrijetla električne energije,

– tehnologiju proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice,

– identitet proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice,

– naziv države u kojoj je locirano proizvodno postrojenje, odnosno proizvodne jedinice,

– lokaciju proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice,

– identitet nadležnog tijela koje je izdalo jamstvo podrijetla električne energije,

– datum izdavanja jamstva podrijetla električne energije,

– oznaku koja određuje potporu u investiranju i/ili proizvodnji električne energije koju je predmetno proizvodno postrojenje, odnosno proizvodna jedinica, dobilo.

(3) Osim podataka iz stavka 2. ovoga članka jamstvo podrijetla električne energije može sadržavati i druge podatke za potrebe korištenja registra.

(4) Osnovna jedinica jamstva podrijetla električne energije iznosi 1 MWh.

(5) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije može odobriti elektronički zahtjev za izdavanjem jamstva podrijetla električne energije samo za razdoblje od kada određeno proizvodno postrojenje, odnosno proizvodna jedinica imaju otvoren korisnički račun povlaštenog proizvođača u registru.

(6) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije odobrava elektronički zahtjev za izdavanjem jamstva podrijetla električne energije za proizvedenu neto električnu energiju u registriranom proizvodnom postrojenju, odnosno proizvodnoj jedinici temeljem dostavljenih mjernih podataka tijekom jednog obračunskog mjernog razdoblja koje prethodi elektroničkom zahtjevu za izdavanjem jamstva podrijetla električne energije. Obračunsko mjerno razdoblje je jedan kalendarski mjesec.

(7) Proizvedena neto električna energija određenog proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice za koju se postavlja elektronički zahtjev za izdavanjem jamstva podrijetla električne energije, računa se do iznosa neto proizvedene električne energije u cijelim MWh. Preostala količina neto proizvedene električne energije iznad cijelog MWh ulazi u iznos proizvodnje toga proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice za sljedeće obračunsko mjerno razdoblje.

(8) Za jednom proizvedenu električnu energiju iz određenog proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice za koju je tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije odobrilo izdavanje jamstva podrijetla električne energije, ne može se ponovno postavljati elektronički zahtjev za izdavanjem jamstva podrijetla električne energije za tu istu električnu energiju.

(9) Za proizvedenu električnu energiju iz proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice koje ima status povlaštenog proizvođača električne energije za koje je na snazi ugovor o otkupu električne energije sklopljen sukladno tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije ne izdaje se jamstvo podrijetla električne energije.

(10) Za proizvedenu električnu energiju iz reverzibilnih hidroelektrana ne može se izdati jamstvo podrijetla električne energije u dijelu u kojemu je takva proizvodnja posljedica pumpnog rada hidroelektrane u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište električne energije.

(11) Jamstvo podrijetla električne energije se ne može izdati za proizvodno postrojenje koje ima status povlaštenog proizvođača električne energije, a čija proizvedena električna energija nije umanjena za vlastitu potrošnju.

(12) Za proizvodna postrojenja, odnosno proizvodne jedinice koja proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije kao i iz drugih energenata, tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije može odobriti elektronički zahtjev za izdavanjem jamstva podrijetla električne energije samo za neto proizvedenu električnu energiju iz obnovljivog izvora energije i kogeneracije.

VI. PRIJENOS, UKIDANJE JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 11.

Jamstvo podrijetla električne energije vrijedi 12 mjeseci od datuma završetka proizvodnje električne energije za koju se izdaje jamstvo podrijetla električne energije.

Članak 12.

(1) Prijenosom jamstva podrijetla električne energije s korisničkog računa povlaštenog proizvođača na korisnički račun opskrbljivača jamstvo podrijetla električne energije se ukida.

(2) S ukinutim jamstvom podrijetla električne energije ne može se više obavljati prijenos jamstva podrijetla električne energije.

Povlačenje elektroničkog zahtjeva za izdavanje, odnosno za prijenos jamstva podrijetla električne energije

Članak 13.

(1) Korisnik računa može uslijed nenamjerne pogreške ili drugog razloga prilikom davanja elektroničkog zahtjeva za izdavanjem jamstva podrijetla električne energije ili prijenosa jamstva podrijetla električne energije na drugog korisnika računa u registru odustati od zahtjeva za izdavanjem, odnosno prijenosa jamstva podrijetla električne energije.

(2) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije jedino je ovlašteno izvršiti povlačenje već izdanog jamstva podrijetla električne energije, odnosno poništiti elektronički zahtjev za prijenos jamstva podrijetla električne energije na drugog korisnika računa u registru, ako je o tome obaviješteno usmenim, pisanim ili elektroničkim putem od strane korisnika računa, u roku od 24 sata od davanja pogrešnog elektroničkog zahtjeva za izdavanjem jamstva podrijetla električne energije, odnosno prijenosa jamstva podrijetla električne energije.

Članak 14.

Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije za uredno vođenje registra i za točnost svih podataka koje vodi i upisuje unutar registra odgovara Ministarstvu.

VII. DOSTAVA MJERNIH PODATAKA

Članak 15.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: operatori sustava) dužni su dostavljati tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla električne energije, mjerne podatke, s obračunskog mjernog mjesta proizvodnog postrojenja, odnosno kontrolnog mjernog mjesta proizvodne jedinice upisanih u registar, a koji su priključeni na njihovu elektroenergetsku mrežu.

(2) Unos mjernih podataka iz stavka 1. ovoga članka u registar obavlja tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije.

(3) Na zahtjev tijela nadležnog za izdavanje jamstva podrijetla električne energije, operatori sustava su mu dužni dostaviti mjerne podatke proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice za koje se na temelju rješenja iz članka 5. stavka 5. ove Uredbe otvara korisnički račun povlaštenog proizvođača, a koji označavaju početno mjerno stanje tog proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice u registru.

(4) Za točnost dostavljenih mjernih podataka iz stavka 1. ovoga članka odgovaraju nadležni operatori sustava koji ih dostavlja.

(5) Način i oblik dostave mjernih podataka iz stavka 1. ovoga članka određuje se sporazumom o dostavi mjernih podataka između operatora sustava i tijela nadležnog za izdavanje jamstva podrijetla električne energije.

(6) Mjerni podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se do 20. dana u tekućem mjesecu za proizvedenu električnu energiju u prethodnom mjesecu.

(7) Ispravke mjernih podataka iz stavka 5. ovoga članka, moguće je izvršiti zaključno do zadnjeg dana u tekućem mjesecu, za mjerne podatke koji se odnose na prethodni mjesec.

(8) U registar se unosi proizvedena električna energija za proizvodno postrojenje izmjerena na obračunskom mjernom mjestu, odnosno proizvedena električna energija za proizvodnu jedinicu izmjerenu na kontrolnom mjernom mjestu.

(9) Svako obračunsko mjerno mjesto proizvodnog postrojenja, odnosno kontrolno mjerno mjesto proizvodne jedinice, mora imati jedinstvenu oznaku. Operatori sustava dužni su tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla električne energije dostaviti oznaku obračunskog mjernog mjesta prilikom dodjele iste novom proizvodnom postrojenju, odnosno oznaku kontrolnog mjernog mjesta proizvodnoj jedinici kao i prilikom svake promjene iste i/ili obnove registracije proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice.

VIII. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 16.

(1) tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije dužno je do 31. ožujka tekuće godine izraditi godišnje izvješće o korištenju sustava jamstva podrijetla električne energije u prethodnoj godini i dostaviti ga Ministarstvu radi izvješćivanja Europske komisije.

(2) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži pregled svih proizvodnih postrojenja, odnosno proizvodnih jedinica upisanih u registar te pregled svih obavljenih elektroničkih prijenosa jamstva podrijetla električne energije tijekom razdoblja izvješćivanja.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla električne energije dužno je uspostaviti registar u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/74

Urbroj: 50301-05/20-13-2

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA OTVARANJEM KORISNIČKOG RAČUNA/KORISNIČKOG RAČUNA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U REGISTRU JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.
10000 Zagreb, Miramarska 23

ZAHTJEV ZA OTVARANJEM KORISNIČKOG RAČUNA/KORISNIČKOG RAČUNA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U REGISTRU JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(zahtjev popuniti tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o podnositelju zahtjeva

                         

Naziv ili ime i prezime


OIB


Sjedište ili prebivalište/adresa


E-mail adresa


Broj telefona/gsm-a


Broj telefaksa


Odgovorna osoba


II. Podaci o proizvodnom postrojenju za proizvodnju električne energije za koji se podnosi zahtjev


Naziv proizvodnog postrojenja


Grupa i tip proizvodnog postrojenja (iz rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije)


Lokacija proizvodnog postrojenja
županija:
općina ili grad:
katastarska općina:
katastarska čestica:


Instalirana električna snaga proizvodnog postrojenja (MW)


Jedinstvena oznaka obračunskog mjernog mjesta proizvodnog postrojenja


Mjerno stanje proizvodnog postrojenja na dan podnošenja zahtjeva u 8:00 sati (Mwh)


KLASA, URBROJ i datum izdavanja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije


III. Podaci o proizvodnoj jedinici za proizvodnju električne energije za koju se podnosi zahtjev

Naziv proizvodne jedinice


Grupa i tip proizvodne jedinice (iz rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije)


Instalirana električna snaga proizvodne jedinice (MW)


Jedinstvena oznaka kontrolnog mjernog mjesta proizvodne jedinice


Mjerno stanje proizvodne jedinice na dan podnošenja zahtjeva u 8:00 sati (Mwh)


KLASA, URBROJ i datum izdavanja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije


(Ako se zahtjev podnosi za više proizvodnih jedinica potrebno je upisati podatke za svaku proizvodnu jedinicu u posebnu tablicu te se po potrebi dodaju novi listovi sa tablicom za proizvodnu jedinicu)

Naziv proizvodne jedinice


Grupa i tip proizvodne (iz rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije)


Instalirana električna snaga proizvodne jedinice (MW)


Jedinstvena oznaka kontrolnog mjernog mjesta proizvodne jedinice


Mjerno stanje proizvodne jedinice na dan podnošenja zahtjeva u 8:00 sati (Mwh)


KLASA, URBROJ i datum izdavanja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije


Naziv proizvodne jedinice


Grupa i tip proizvodne jedinice (iz rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije)


Instalirana električna snaga proizvodne jedinice (MW)


Jedinstvena oznaka kontrolnog mjernog mjesta proizvodne jedinice


Mjerno stanje proizvodne jedinice na dan podnošenja zahtjeva u 8:00 sati (Mwh)


KLASA, URBROJ i datum izdavanja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije


IV. Prilozi zahtjevu

1.

Javno ovjerena preslika rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije


2.

Izvadak iz sudskog ili obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra za podnositelja zahtjeva, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva


3.

Potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave da nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva


4.

Javno ovjerena preslika rješenje o obavljanje energetske djelatnosti (za proizvođača električne energije i/ili opskrbljivaču električnom energijom)


5.

Upravne pristojbe u iznosu od 70,00 kn – nalijepljene na zahtjev


V. Izjava podnositelja zahtjeva:

Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni potvrđujem potpisom

Datum podnošenja zahtjeva:

Potpis podnositelja zahtjeva:

Pečat podnositelja zahtjeva:

84 03.07.2013 Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije 84 03.07.2013 Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije