Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 84/2013 (3.7.2013.), Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

84 03.07.2013 Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,

1873

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/2013) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA ZA ZAKUP, ZAKUP ZA RIBNJAKE I ZAMJENU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: poljoprivredno zemljište).

Članak 2.

(1) Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta je sljedeća:

a) popunjeni obrazac zahtjeva s popisom katastarskih čestica za koje se traži raspisivanje javnog poziva,

b) zemljišnoknjižni izvadci (e-izvadak ukoliko je dostupan),

c) posjedovni listovi (e-izvadak ukoliko je dostupan),

d) uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba nadležnog za prostorno uređenje nalazi li se, prema važećem prostornom planu uređenja, poljoprivredno zemljište izvan granica građevinskog područja,

e) očitovanje jedinice lokalne samouprave je li poljoprivredno zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem i u kolikoj mjeri,

f) uvjerenje jedinice lokalne samouprave da poljoprivredno zemljište nije dano u neki od oblika raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem,

g) posebni uvjeti zaštite prirode koje utvrđuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode, ako se poljoprivredno zemljište nalazi unutar zaštićenog područja,

h) očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje nalazi li se poljoprivredno zemljište u minski sumnjivom području katastarskih općina u Republici Hrvatskoj u kojima je utvrđeno postojanje minski sumnjivih površina,

i) očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma podružnica jesu li katastarske čestice obuhvaćene šumskogospodarskim planovima, ukoliko su u posjedovnom listu upisane po kulturi kao šuma ili šumsko zemljište.

j) očitovanje Hrvatskih voda jesu li katastarske čestice javno vodno dobro, odnosno jesu li u zonama sanitarne zaštite, ukoliko su u posjedovnom listu upisane kao posjednik Hrvatske vode.

(2) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. točke a) ovoga članka nalazi se na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Popunjeni obrazac zahtjeva iz stavka 1. točke a) ovoga članka šalje se elektronički na mail adresu navedenu u javnom pozivu, a ispisani i potpisani obrazac, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, šalje se poštom Agenciji.

Članak 3.

(1) Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog poziva za zakup za ribnjake je sljedeća:

a) popunjeni obrazac zahtjeva s popisom katastarskih čestica za koje se traži raspisivanje javnog poziva,

b) zemljišnoknjižni izvadci (e-izvadak),

c) posjedovni listovi(e-izvadak),

d) uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba nadležnog za prostorno uređenje nalazi li se, prema važećem prostornom planu uređenja, poljoprivredno zemljište izvan granica građevinskog područja,

e) posebni uvjeti zaštite prirode koje utvrđuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode, ako se poljoprivredno zemljište nalazi unutar zaštićenog područja,

f) posebni uvjeti korištenja voda koje izdaju Hrvatske vode sukladno posebnom propisu o vodama,

g) očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje nalazi li se katastarske čestice u minski sumnjivom području katastarskih općina u Republici Hrvatskoj u kojima je utvrđeno postojanje minski sumnjivih površina,

(2) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. točke a) ovoga članka nalazi se na mrežnoj stranici Agencije.

(3) Popunjeni obrazac zahtjeva iz stavka 1. točke a) ovoga članka šalje se elektronički na mail adresu navedenu u javnom pozivu, a ispisani i potpisani obrazac, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, šalje se poštom Agenciji.

Članak 4.

(1) Dokumentacija potrebna za zamjenu poljoprivrednog zemljišta je sljedeća:

a) popunjeni obrazac zahtjeva s popisom katastarskih čestica koje se traži zamjena,

b) zemljišnoknjižni izvadci s uknjiženim pravom vlasništva Republike Hrvatske i zemljišnoknjižni izvadci s uknjiženim pravom vlasništva pravne ili fizičke osobe podnositelja zahtjeva,

c) posjedovni listovi s upisom posjeda Republike Hrvatske i posjedovni listovi s upisom posjeda pravne ili fizičke osobe podnositelja zahtjeva,

d) kopija katastarskog plana na kojem su označene katastarske čestice koje se zamjenom okrupnjavaju,

e) očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno grada Zagreba je li za katastarske čestice u vlasništvu su Republike Hrvatske, podnesen zahtjev za povrat imovine sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01 i 80/02),

f) uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba nadležnog za prostorno uređenje, nalaze li se, prema važećem prostornom planu uređenja, katastarske čestice za koje se traži zamjena izvan granica građevinskog područja,

g) očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma podružnica jesu li katastarske čestice u vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćene šumskogospodarskim planovima,

h) očitovanje Hrvatskih voda jesu li katastarske čestice u vlasništvu Republike Hrvatske javno vodno dobro, odnosno jesu li u zonama sanitarne zaštite,

i) očitovanje Hrvatskih autocesta d.o.o. nalaze li se katastarske čestice na trasi buduće autoceste,

j) očitovanje Hrvatskih cesta d.o.o. nalaze li se katastarske čestice na trasi buduće ceste,

k) očitovanje HŽ Infrastrukture d.o.o., Razvoj i građenje, nalaze li se katastarske čestice na trasi buduće željezničke pruge,

l) očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje nalaze li se katastarske čestice u minski sumnjivom području katastarskih općina u Republici Hrvatskoj u kojima je utvrđeno postojanje minski sumnjivih površina.

(2) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. točke a) ovoga članka nalazi se na mrežnoj stranici Agencije.

(3) Popunjeni obrazac zahtjeva iz stavka 1. točke a) ovoga članka šalje se elektronički na mail adresu Agencije, a ispisani i potpisani obrazac, zajedno s pripadajućom dokumentacijom šalje se poštom Agenciji.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/66
Urbroj: 525-07/0363-13-2
Zagreb, 20. lipnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.