Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva

NN 84/2013 (3.7.2013.), Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1876

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine«, br. 54/05, 49/11 i 54/13), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O STRUČNIM ISPITIMA ZA OVLAŠTENE ZASTUPNIKE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se stručni ispiti za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva (u daljnjem tekstu: stručni ispiti), postupak pristupanja stručnim ispitima, osnivanje, sastav i način rada ispitne komisije koja provodi stručne ispite, postupak polaganja, izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu i vođenje posebnog očevidnika o položenim stručnim ispitima.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika u skladu su s Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II. STRUČNI ISPITI

Članak 4.

Stručnim ispitima provjerava se znanje potrebno za obavljanje poslova ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva.

Stručnim ispitom za patentnog zastupnika provjerava se znanje kandidata koji pristupa ispitu (u daljnjem tekstu: kandidat) iz područja patenata (posebni dio stručnog ispita za patentnog zastupnika) i općenito iz područja prava intelektualnog vlasništva (opći dio stručnog ispita).

Stručnim ispitom za zastupnika za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga te topografiju poluvodičkih proizvoda (u daljnjem tekstu: zastupnik za žigove), provjerava se znanje kandidata iz područja industrijskog vlasništva navedenih u ovome stavku (posebni dio stručnog ispita za zastupnika za žigove) i općenito iz područja prava intelektualnog vlasništva (opći dio stručnog ispita).

Članak 5.

Stručni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Pismeni i usmeni dio ispita sadrži pitanja iz općeg i posebnog dijela stručnog ispita.

Opći dio stručnog ispita jednak je za kandidate za patentnog zastupnika i zastupnika za žigove te obuhvaća osnove prava intelektualnog vlasništva, uređenje poslova zastupanja u području prava industrijskog vlasništva, poznavanje upravnog postupka i upravnog spora, institucionalnog okvira nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva i djelokruga nadležnih tijela, te nadležnosti sudova u postupcima za zaštitu prava industrijskog vlasništva.

Kandidati koji odgovarajućom ispravom dokažu da su položili pravosudni ili državni stručni ispit u Republici Hrvatskoj oslobođeni su polaganja dijela općeg dijela stručnog ispita koji se odnosi na poznavanje upravnog postupka i upravnog spora.

Posebni dio stručnog ispita razlikuje se ovisno o tome polaže li kandidat stručni ispit za patentnog zastupnika ili zastupnika za žigove.

Posebni dio stručnog ispita za patentnog zastupnika obuhvaća jedan predmet – pravo patenata – i sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela.

Posebni dio stručnog ispita za zastupnika za žigove obuhvaća četiri predmeta – pravo žiga, pravo industrijskog dizajna, pravo oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti te pravo topografija poluvodičkih proizvoda. Predmeti pravo žiga i pravo industrijskog dizajna sastoje se od teoretskog i praktičnog dijela, dok se predmeti pravo oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti i pravo topografija poluvodičkih proizvoda sastoje samo od teorijskog dijela.

Ravnatelj Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) određuje izvore za polaganje stručnog ispita za patentnog i stručnog ispita za zastupnika za žigove i usklađuje ih najmanje jednom godišnje s pozitivnim pravnim propisima. Izvori za polaganje stručnog ispita za patentnog i stručnog ispita za zastupnika za žigove objavljuju se na mrežnim stranicama Zavoda.

Kandidat koji je položio stručni ispit za patentnog zastupnika odnosno stručni ispit za zastupnika za žigove pri polaganju stručnog ispita za zastupnika za žigove odnosno stručnog ispita za patentnog zastupnika ne polaže ponovno opći dio stručnog ispita, a troškovi polaganja drugog stručnog ispita plaćaju se u iznosu troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita umanjenom za 30%.

Članak 6.

Pismeni dio stručnog ispita polaže se jedan dan, u trajanju od najviše šest sati.

Usmeni dio stručnog ispita mora se održati najkasnije u roku od osam dana od dana polaganja pismenog dijela i mogu mu pristupiti kandidati koji su položili pismeni dio.

Članak 7.

Troškovi polaganja stručnih ispita plaćaju se u skladu s posebnim propisom.

III. POSTUPAK PRISTUPANJA STRUČNIM ISPITIMA

Članak 8.

Zavod utvrđuje ispunjava li kandidat sve uvjete za polaganje stručnog ispita u postupku propisanom Zakonom o općem upravnom postupku.

Članak 9.

Kandidat Zavodu podnosi prijavu za polaganje stručnog ispita koja sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime,

– prebivalište,

– broj telefona,

– datum i mjesto rođenja,

– podatke o stečenom akademskom nazivu i struci,

– podatke o odgovarajućem radnom iskustvu,

– dokaz o uplati propisane naknade troškova polaganja stručnog ispita.

Uz prijavu iz stavka 1. ovog članka Zavodu se podnose dokazi o ispunjenu uvjeta iz članka 5. Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, te članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika.

Podaci iz stavka 1. ovog članka navode se na obrascu PIZ –1A odnosno obrascu PIZ-1B koji su prilog (Prilog 1) i sastavni dio ovog Pravilnika, ovisno o tome prijavljuje li kandidat polaganje stručnog ispita za patentnog zastupnika ili zastupnika za žigove, ili podneskom koji sadržajem u cijelosti odgovaraju tim obrascima.

Članak 10.

Zavod će dva puta godišnje održavati polaganje stručnih ispita, a datum i termin održavanja stručnih ispita objavit će na svojim mrežnim stranicama najmanje 30 dana prije datuma određenog za polaganje stručnog ispita.

Polaganju stručnih ispita mogu pristupiti kandidati koji podnesu urednu prijavu u smislu članka 9. ovog Pravilnika najkasnije 10 dana prije objavljenog datuma održavanja stručnih ispita.

Članak 11.

Kandidat može odgoditi polaganje stručnog ispita, ali je o tome dužan izvijestiti Zavod, pisanim podneskom ili usmeno, najkasnije tri dana prije objavljenog datuma održavanja stručnih ispita.

Ako kandidat zbog nepredviđenih razloga ne može odgoditi polaganje stručnog ispita u roku utvrđenom stavkom 1. ovog članka, polaganje ispita može odgoditi pisanim podneskom ili usmeno, uz navođenje opravdanih razloga.

Ako kandidat usmeno odgodi polaganje stručnog ispita, sukladno stavcima 1. i 2. ovog članka, tajnik ispitne komisije o tome sastavlja službenu bilješku.

U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovog članka ispit se odgađa do sljedećeg datuma određenog za polaganje stručnog ispita.

Polaganje stručnog ispita može se odgoditi najviše dva puta.

Članak 12.

Kandidatu koji je podnio prijavu za polaganje stručnog ispita i odgodio njegovo polaganje u skladu s člankom 11. ovog Pravilnika, uplaćeni iznos troškova iz članka 7. ovog Pravilnika priznaje se za naknadno polaganje stručnog ispita ili mu se vraća na njegov zahtjev. Ako su u međuvremenu troškovi polaganja stručnog ispita propisani u višem iznosu, kandidat je dužan uplatiti razliku troškova. Pravo na povrat zastarijeva dvije godine nakon isteka godine u kojoj su troškovi polaganja ispita uplaćeni.

IV. ISPITNA KOMISIJA

Članak 13.

Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom Zavoda.

Članak 14.

Ispitna komisija sastoji se od predsjednika i dva člana te tajnika ispitne komisije.

Članak 15.

Ispitnu komisiju osniva odlukom ravnatelj Zavoda.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka ravnatelj Zavoda imenuje predsjednika ispitne komisije, članove i tajnika ispitne komisije.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj Zavoda određuje koje će predmete ispitivati osobe imenovane u ispitnu komisiju.

Članak 16.

Za predsjednika i članove ispitne komisije mogu biti imenovane osobe s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama i odgovarajućim radnim iskustvom na poslovima iz područja predmeta koje ispituju.

Članak 17.

Ispitna komisija sastavlja ispitna pitanja, provodi usmeni i pismeni dio stručnih ispita i odlučuje o uspjehu kandidata na ispitu, u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Predsjednik i članovi ispitne komisije imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u održavanju stručnih ispita.

Visinu naknade iz stavka 2. ovog članka određuje odlukom ravnatelj Zavoda.

Članak 18.

Administrativne poslove vezane uz polaganje stručnih ispita obavlja Zavod.

Tajnik ispitne komisije obavlja administrativne poslove vezane uz polaganje stručnog ispita pojedinog kandidata i vodi Očevidnik iz članka 27. ovog Pravilnika.

V. POSTUPAK POLAGANJA STRUČNIH ISPITA

Članak 19.

Prije početka polaganja stručnog ispita tajnik ispitne komisije utvrđuje identitet kandidata.

Tajnik ispitne komisije obvezan je upoznati kandidata s njegovim pravima i obvezama i dati mu potrebna objašnjenja vezana uz polaganje stručnog ispita.

Odredbe stavka 1. i stavka 2. ovog članka primjenjuju se i u slučaju polaganja popravnog ispita iz članka 24. ovog Pravilnika.

Članak 20.

O tijeku polaganja stručnog ispita vodi se zapisnik (u daljnjem tekstu: zapisnik o stručnom ispitu) kojem se prilaže radnja iz pismenog dijela stručnog ispita. Zapisnik o stručnom ispitu vodi se na obrascu PIZ-2, koji je prilog (Prilog 2) i sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 21.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«.

Ocjena »zadovoljio« ili »nije zadovoljio« upisuje se za opći dio stručnog ispita (ako ga kandidat polaže) te za svaki predmet posebnog dijela stručnog ispita.

Kandidat dobiva ocjenu »položio« ako je iz općeg dijela stručnog ispita te svih predmeta posebnog stručnog ispita ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.

Kandidat dobiva ocjenu »zadovoljio« ako je dao odgovore kojima je pokazao detaljno poznavanje gradiva obuhvaćenog općim i posebnim dijelom ispitnog programa.

Ocjenu stručnog ispita zaključuje i kandidatu objavljuje predsjednik ispitne komisije na temelju ocjena iz općeg dijela stručnog ispita i iz svih ispitnih predmeta sadržanih u zapisniku o stručnom ispitu.

Članak 22.

Kandidat koji nije pristupio polaganju stručnog ispita niti je stručni ispit odgodio sukladno članku 11. ovog Pravilnika, kao i kandidat koji je pristupio polaganju stručnog ispita i tijekom njegovog trajanja odustao od polaganja bez opravdanih razloga, smatrat će se da stručni ispit nije položio.

Na ponovno polaganje stručnog ispita u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na ponavljanje cijelog stručnog ispita.

Kada kandidat iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita, ispitna komisija može donijeti odluku o prekidu polaganja stručnog ispita za tog kandidata. Ta se odluka upisuje u zapisnik o stručnom ispitu uz navođenje razloga zbog kojih je odlučeno o prekidu ispita.

Članak 23.

Kandidat koji je započeo polaganje stručnog ispita koji je prekinut sukladno članku 22. ovog Pravilnika, dužan je nastaviti polaganje stručnog ispita u roku od najviše 90 dana računajući od dana kada je donijeta odluka o prekidu stručnog ispita.

Ako kandidat koji je započeo polaganje stručnog ispita ne nastavi s polaganjem stručnog ispita u roku utvrđenom u stavku 1. ovog članka smatrat će se da stručni ispit nije položio.

Podaci o prekidu polaganja stručnog ispita iz stavka 1. ovog članka kao i podaci iz stavka 2. ovog članka upisuju se u zapisnik o stručnom ispitu.

Članak 24.

Kandidat koji je polagao stručni ispit za patentnog zastupnika, a nije zadovoljio u općem dijelu ispita ili u posebnom dijelu ispita može polagati popravni ispit. Kandidat koji je polagao stručni ispit za zastupnika za žigove, a nije zadovoljio u općem dijelu ispita ili u najviše dva ispitna predmeta može polagati popravni ispit. Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita na kojem kandidat nije zadovoljio.

Smatrat će se da nije položio stručni ispit kandidat koji u roku iz stavka 1. ovog članka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili na popravnom ispitu bude ocijenjen ocjenom »nije zadovoljio«.

Polaganju popravnog ispita kandidat može pristupiti najviše jednom.

Podaci o polaganju popravnog ispita iz stavka 1. ovog članka kao i podaci iz stavka 2. ovog članka upisuju se u zapisnik o stručnom ispitu.

Članak 25.

Polaganju stručnog ispita kandidat može pristupiti najviše dva puta.

Članak 26.

O položenom stručnom ispitu Zavod izdaje uvjerenje na obrascu PIZ-3, koji je prilog (Prilog 3) i sastavni dio ovog Pravilnika.

Uvjerenje iz stavka 1. ovog članka potpisuje predsjednik ispitne komisije.

Članak 27.

Zavod vodi Očevidnik o stručnim ispitima u koji se upisuju podaci o provedenim stručnim ispitima.

Sadržaj i način vođenja očevidnika propisuje odlukom ravnatelj Zavoda.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine«, br. 24/06) i pripadajući obrasci koji su sastavni dio toga Pravilnika.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/00026

Urbroj: 533-18-13-0003

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Ministar
doc. dr. sc. Željko Jovanović, v. r.

PRILOG 1.
PRILOG 2.

PRILOG 3.

84 03.07.2013 Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva 84 03.07.2013 Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva 84 03.07.2013 Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva 84 03.07.2013 Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva