Pravilnik o imenovanju Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o imenovanju Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu

85 04.07.2013 Pravilnik o imenovanju Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1889

Na temelju članka 126. stavak 5. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/103, 57/114, 130/115), u vezi sa člankom 2. toč. 1. i člankom 9. Odluke Vijeća EU o osnivanju Eurojusta broj: 2002/187/PUP, 2003/659/PUP, 2009/426/PUP, ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IMENOVANJU NACIONALNOG ČLANA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROJUSTU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način imenovanja Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu (dalje: Nacionalni član), njegova prava i obveze.

Članak 2.

Nacionalni član ima status zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske (dalje: zamjenik Glavnog državnog odvjetnika) sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu i svoje djelovanje provodi sukladno važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske, Odluci Vijeća EU o osnivanju Eurojusta broj: 2002/187/PUP, 2003/659/PUP, 2009/426/PUP i Pravilniku o poslovanju Eurojusta, imajući u vidu interese Republike Hrvatske i Eurojusta.

Članak 3.

1) Zadaće Nacionalnog člana su:

a) sudjelovati u radu kolegija Eurojusta, aktivnostima rukovođenja i rada organizacije Eurojusta,

b) provoditi razmjenu podataka između Eurojusta i Republike Hrvatske,

c) obavljati poslove po odluci kolegija Eurojusta, predsjednik Eurojusta, odnosno predsjednika timova, uključujući i obveze održavanja kontakata s Europskom komisijom i Europskim parlamentom, s Europskim policijskim uredom (Europol) i Uredom Europske unije za suzbijanje prijevara (OLAF),

e) surađivati s Europskom pravosudnom mrežom u kaznenim stvarima,

f) pomagati pravosudnim tijelima Republike Hrvatske i država članica Europske unije u koordinaciji istraga koje se odnose na više država članica,

g) na zahtjev domaćih pravosudnih tijela posredovati u cilju koordiniranog izvršenja zamolnice za međunarodnu pravnu pomoć.

3) U svrhu ostvarivanja ciljeva Eurojusta nacionalni član ima sljedeće ovlasti:

a) pristup podacima sadržanim u kaznenim ili drugim evidencijama koje su dostupne zamjeniku Glavnog državnog odvjetnika sukladno zakonima i drugim propisima RH,

b) u ime Eurojusta zahtijevati od domaćih pravosudnih tijela postupanje sukladno članku 12. stavku 4. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, kao i dostavljanje podataka potrebnih za provođenje posebnih dokaznih radnji ili drugih radnji u svrhu kaznenog progona

Članak 4.

1) Nacionalni član dužan je poštivati pravni poredak države primateljice, zakonodavstvo Republike Hrvatske te Odluke Vijeća Europske unije o osnivanju Eurojusta broj: 2002/187/PUP/203/659/PUP, 2009/426/PUP.

2) Nacionalni član dužan je poštivati Etički kodeks državnih odvjetnika i čuvati ugled Republike Hrvatske.

3) Nacionalni član dužan je u svom radu redovito izvještavati Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

Članak 5.

Prilikom razmjene klasificiranih podataka između Eurojusta i Republike Hrvatske Nacionalni član postupa u skladu sa zakonima kojima se štiti tajnost podataka

Članak 6.

1) Nacionalni član imenuje se na rad u Eurojust na vrijeme od četiri godine.

2) Ako postoji potreba službe ili drugi opravdan razlog, rad u Eurojustu Nacionalnom članu može se produžiti.

3) Nacionalni član za vrijeme obnašanja ove dužnosti ima diplomatski status sa svim pravima i obvezama.

Članak 7.

Nacionalni član može imati jednog pomoćnika.

Članak 8.

1) Glavni državni odvjetnik upoznaje zamjenike Glavnog državnog odvjetnika o slobodnom mjestu Nacionalnog člana, kao i rokom u kojemu mogu podnijeti svoju kandidaturu.

2) Oglas se objavljuje na oglasnoj ploči Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web-stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

3) Glavni državni odvjetnik prijedlog o imenovanju Nacionalnog člana dostavlja ministru pravosuđa.

Članak 9.

Odluku o imenovanju Nacionalnog člana donosi ministar pravosuđa Republike Hrvatske na prijedlog Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

Članak 10.

1) Ministarstvo pravosuđa sklapa Ugovor s Nacionalnim članom. Nakon potpisivanja Ugovora počinje teći mandat Nacionalnog člana iz članka 6. stavak l. ovog Pravilnika.

2) Ugovorom iz stavka l. ovoga članka određuje se naknada za rad Nacionalnog člana, naknada troškova smještaja i boravka u državi primateljici za vrijeme obnašanja dužnosti, troškova prijevoza, osiguranja, kao i svih ostalih troškova koji redovno prate obnašanje dužnosti Nacionalnog člana, a kako je to uobičajeno za naknadu troškova ostalih pravosudnih/državnih dužnosnika imenovanih na obnašanje dužnosti u inozemstvu.

Članak 11.

1) Nacionalni član oprema se materijalno-tehničkim sredstvima u skladu s potrebama poslova koje će obavljati.

2) Nacionalni član ima pravo na naknadu troškova uporabe sredstava za komunikaciju za potrebe obavljanja svoje službe prema priloženim računima za uporabu tih sredstava.

3) Troškovi materijalno-tehničkih sredstava, troškovi prijevoza, kao i naknada troškova za uporabu sredstava za komunikaciju podmirivat će se na teret sredstava državnog proračuna namijenjenih za Eurojust.

Članak 12.

Nacionalni član po prestanku rada u Eurojustu nastavlja obnašati dužnost zamjenika Glavnog državnog odvjetnika.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upućivanju državnog odvjetnika za vezu u Eurojust (»Narodne novine«, broj 123/11).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/13-01/31
Urbroj: 514-03-13-1
Zagreb, 1. srpnja 2013.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.