Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1890

Na temelju članka 115. Zakona o patentu (»Narodne novine«, broj 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11 i 76/13) ministar nadležan za rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na prijedlog ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PATENTU

Članak 1.

U Pravilniku o patentu (»Narodne novine«, broj 117/07, 3/11, 66/11 i 145/12), članak 11. mijenja se i glasi:

»Naknadni podnesci

Članak 11.

(1) Naknadni podnesci dostavljaju se Zavodu na jednak način kao i prijava patenta.

(2) Odredbe članaka od 5. do 10. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na podneske kojima se zamjenjuju dijelovi koji čine prijavu patenta.

(3) Svi sastavni dijelovi prijave patenta iz članaka od 5. do 9. ovoga Pravilnika, kao i podnesci koji se naknadno dostavljaju, moraju biti potpisani. Ako naknadni podnesak dostavljen Zavodu u pisanom obliku nije vlastoručno potpisan, Zavod će stranci zaključkom naložiti da ga potpiše u primjerenom roku. Ako je u tom roku potpisan, podnesak zadržava datum kad je primljen. U suprotnom, smatra se da nije podnesen.«

Članak 2.

Naslovi iznad članaka i članci od 41. do 44. mijenjaju se i glase:

»Zahtjev za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i zahtjev za produljenje trajanja svjedodžbe

Članak 41.

Podaci iz članaka 87.c i 87.h Zakona o patentu navode se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac P-3) ili na obrascu koji sadržajem i izgledom u cijelosti odgovara tom obrascu.

Registar zahtjeva za izdavanje svjedodžbi i registar svjedodžbi o dodatnoj zaštiti

Članak 42.

(1) U Registar zahtjeva za izdavanje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti (u daljnjem tekstu: svjedodžba) za lijekove namijenjene ljudima i životinjama i za sredstva za zaštitu bilja upisuju se svi podaci o koji se odnose na svjedodžbe, a osobito sljedeći podaci:

1. broj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe;

2. datum podnošenja zahtjeva;

3. naziv proizvoda za kojeg se zahtijeva izdavanje svjedodžbe (kemijsko ili generičko ime);

4. podaci o podnositelju zahtjeva: prezime, ime i prebivalište, ako je riječ o fizičkoj osobi, ili tvrtka i sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi;

5. podaci o zastupniku: prezime, ime i prebivalište, ako je riječ o fizičkoj osobi, ili tvrtka i sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi;

6. broj i datum podnošenja prijave temeljnog patenta, te naziv izuma;

7. broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u odobrenju, kako je propisano člankom 8., stavak 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 469/2009 i člankom 8., stavak 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EZ) br.1610/96;

8. podatak o zatraženom produljenju trajanja svjedodžbe

9. drugi podaci ako je potrebno.

(2) U Registar svjedodžbi o dodatnoj zaštiti, uz podatke iz stavka 1 ovog članka, upisuju se sljedeći podaci:

1. broj svjedodžbe;

2. datum donošenja rješenja o izdavanju svjedodžbe;

3. podaci o nositelju svjedodžbe: prezime, ime i prebivalište, ako je riječ o fizičkoj osobi, ili tvrtka i sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi;

4. vrijeme trajanja svjedodžbe;

5. podatak o produljenju trajanja svjedodžbe;

6. podaci o uplaćenim godišnjim naknadama troškova za održavanje svjedodžbe;

7. podaci o načinu okončanja upravnoga postupka odlukom Zavoda;

8. podaci o prestanku prava zbog neplaćanja godišnje pristojbe i naknade troškova održavanja;

9. podaci o postupku povodom proglašenja ništavom svjedodžbe (datum podnošenja, podnositelj, vrsta i datum odluke);

10. podaci o postupku povodom žalbe (datum podnošenja, podnositelj, vrsta i datum odluke;

11. podaci o prestanku svjedodžbe: pravni temelj i datum prestanka;

12. drugi podaci ako je potrebno.

(3) U odgovarajući Registar upisuju se podaci o promjenama koje se odnose na:

– podnositelja zahtjeva ili nositelja svjedodžbe (naziva, sjedišta, prebivališta, zastupnika i drugo)

– prijenos prava, licencije, zalog, ovrhu, stečaj i drugo.

Objava podataka iz zahtjeva za izdavanje svjedodžbe

Članak 43.

(1) U službenom glasilu Zavoda objavljuju se, u skladu sa stavcima 2. članaka 9. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i Uredbe (EZ) br.1610/96, sljedeći podaci iz zahtjeva za izdavanje svjedodžbe:

1. broj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe;

2. datum podnošenja zahtjeva;

3. podaci o podnositelju zahtjeva: prezime, ime i prebivalište, ako je riječ o fizičkoj osobi, ili tvrtka i sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi

4. broj temeljnog patenta;

5. naziv izuma;

6. naziv proizvoda za kojeg se zahtijeva izdavanje svjedodžbe;

7. podaci o zastupniku, prezime, ime i prebivalište, ako je riječ o fizičkoj osobi, ili tvrtka i sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi;

8. broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda, odnosno sredstva navedenog u odobrenju;

9. kada je to potrebno, broj i datum te država prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet;

10. podatak o zatraženom produljenju trajanja svjedodžbe

(2) U slučaju objave podataka o odbijanju zahtjeva za izdavanje svjedodžbe, kao i zahtjeva za produljenje trajanja svjedodžbe, uz podatke iz stavka 1. ovog članka objavljuje se i datum donošenja rješenja.

Objava podataka o izdavanju svjedodžbe

Članak 44.

(1) U službenom glasilu Zavoda objavljuju se, u skladu sa stavkom 1. članka 11. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i Uredbe (EZ) br.1610/96, sljedeći podaci o izdavanju svjedodžbe:

1. podaci o nositelju svjedodžbe: prezime, ime i prebivalište, ako je riječ o fizičkoj osobi, ili tvrtka i sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi;

2. broj svjedodžbe;

3. broj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe;

4. broj temeljnog patenta;

5. naziv izuma;

6. naziv proizvoda za kojeg se zahtjeva izdavanje svjedodžbe;

7. broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda, odnosno sredstva navedenog u odobrenju;

8. kada je to potrebno, broj i datum te država prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet;

9. trajanje svjedodžbe;

10. podaci o zastupniku, prezime, ime i prebivalište, ako je riječ o fizičkoj osobi, ili tvrtka i sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na objavu podataka o činjenici da je produljenje trajanja svjedodžbe odobreno.

(3) U slučaju objave prestanka svjedodžbe objavljuje se broj svjedodžbe, pravni temelj i datum prestanka svjedodžbe te broj službenog glasila u kojem je svjedodžba objavljena.«

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti dosadašnji obrazac P-3.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama».

Klasa: 011-02/13-01/00025

Urbroj: 533-18-13-0003

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Ministar

dr. sc. Željko Jovanović, v. r.

85 04.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu 85 04.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu 85 04.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu 85 04.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu