Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

NN 85/2013 (4.7.2013.), Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1892

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 120/12) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. lipnja 2013. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (u daljnjem tekstu: Metodologija), određuju se:

– model regulacije energetske djelatnosti transporta plina,

– formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora transportnog sustava (u daljnjem tekstu: dozvoljeni prihod),

– postupak revizije dozvoljenog prihoda,

– raspodjela dozvoljenog prihoda te način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki,

– koeficijenti za izračun naknade za korištenje kapaciteta transportnog sustava i za prekoračenje ugovorenog kapaciteta transportnog sustava,

– obračun naknade za korištenje transportnog sustava za korisnika transportnog sustava (u daljnjem tekstu: korisnik),

– podnošenje zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki i dostava podataka i dokumentacije,

– podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda te

– podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun iznosa tarifnih stavki.

Članak 2.

Ovu Metodologiju dužan je primjenjivati operator transportnog sustava (u daljnjem tekstu: operator).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeća značenja:

regulacijsko razdoblje – višegodišnje razdoblje za koje se, zasebno za svaku regulacijsku godinu, utvrđuju dozvoljeni prihodi i iznos tarifnih stavki, tijekom kojega se primjenjuju pojedini nepromjenjivi elementi za izračun dozvoljenog prihoda, a po isteku kojega se provodi revizija dozvoljenih prihoda,

regulacijska godina t – dio regulacijskog razdoblja koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine,

regulacijska godina T – prva godina regulacijskog razdoblja,

regulirana sredstva – sredstva koja se koriste isključivo za obavljanje energetske djelatnosti transporta plina,

ugovoreni kapacitet – kapacitet transportnog sustava kojega je ugovorio korisnik temeljem Ugovora o transportu plina, a koji se smatra najvećim dnevnim kapacitetom izraženim u kWh/dan,

zasebna zona – dio transportnog sustava koji predstavlja međudržavni spojni plinovod predviđen isključivo za transport plina prema drugim državama.

II. ZNAČAJKE METODOLOGIJE

Članak 4.

(1) Ova Metodologija zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda.

(2) Raspodjela dozvoljenog prihoda i utvrđivanje tarifnih stavki zasniva se na ulazno-izlaznom modelu.

Članak 5.

(1) Regulacijsko razdoblje započinje 1. siječnja u regulacijskoj godini T i završava 31. prosinca u regulacijskoj godini T+n-1, gdje je n broj godina u regulacijskom razdoblju.

(2) Trajanje prvog regulacijskog razdoblja je tri godine, a trajanje drugog i narednih regulacijskih razdoblja je pet godina.

Članak 6.

Tijekom regulacijskog razdoblja nepromjenjivi su sljedeći elementi:

– nominalna vrijednost ponderiranog prosječnog troška kapitala prije oporezivanja (u daljnjem tekstu: WACC) i

– koeficijent učinkovitosti (X).

Podjela ostvarenih ušteda

Članak 7.

(1) Ostvarene uštede predstavljaju razliku između dozvoljenog iznosa operativnih troškova i ostvarenog iznosa operativnih troškova.

(2) Podjela ostvarenih ušteda iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način da operator zadržava 50% ostvarenih ušteda, a izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXT+n-1

dozvoljeni iznos operativnih troškova poslovanja u zadnjoj godini regulacijskog razdoblja (kn),

OPEXOTST+n-1

iznos operativnih troškova poslovanja koje je ostvario operator u zadnjoj godini regulacijskog razdoblja (kn).

III. DOZVOLJENI PRIHOD

PLANIRANI DOZVOLJENI PRIHOD

Članak 8.

U godini koja prethodi prvoj godini regulacijskog razdoblja (u daljnjem tekstu: godina T-1) utvrđuje se planirani dozvoljeni prihod za svaku godinu regulacijskog razdoblja.

Članak 9.

(1) Planirani dozvoljeni prihod treba pokriti opravdane troškove poslovanja koji se ostvaruju pri obavljanju energetske djelatnosti transporta plina i osigurati prinos od reguliranih sredstava.

(2) Planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli:

gdje je:

DPPt

planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (kn),

OPEXPt

planirani operativni troškovi poslovanja u regulacijskoj godini t (kn),

APt

planirana amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),

PROPt

planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),

PVδt

dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u prethodnom regulacijskom razdoblju iskazana u regulacijskoj godini t (kn),

PPRIKPt

planirani prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta u regulacijskoj godini t (kn),

PNUPt

planirani prihodi od nestandardnih usluga u regulacijskoj godini t (kn),

POSTPt

planirani ostali poslovni prihodi koji se ne odnose na osnovno poslovanje operatora transportnog sustava (u daljnjem tekstu: planirani ostali poslovni prihodi), u regulacijskoj godini t (kn).

Planirani operativni troškovi poslovanja

Članak 10.

(1) Operativni troškovi poslovanja (u daljnjem tekstu: OPEX) predstavljaju sve opravdane troškove poslovanja vezane za energetsku djelatnost transporta plina i ne uključuju trošak amortizacije.

(2) OPEX se sastoji od opravdanog iznosa materijalnih troškova, troškova usluga, troškova osoblja, ostalih troškova poslovanja i ostalih poslovnih rashoda.

(3) OPEX uključuje i troškove nabave plina potrebnog za održavanje operativne akumulacije, pogonsku potrošnju, te pokriće dozvoljenih pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju.

(4) Dozvoljeni pogonski gubici i razlika u mjerenju iznose najviše do 0,3% od ukupne količine plina na ulazima u transportni sustav utvrđene temeljem izmjerenih podataka o korištenju kapaciteta transportnog sustava.

(5) OPEX ne uključuje troškove poslovanja koje Agencija smatra neopravdanima za obavljanje energetske djelatnosti transporta plina i koji nisu sastavni dio dozvoljenog prihoda operatora.

(6) Neopravdani troškovi iz stavka 5. ovoga članka su kako slijedi:

– trošak nabave plina za pokriće dozvoljenih pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju, u iznosu koji prelazi dozvoljeni iznos utvrđen kao umnožak dozvoljenih pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju iz stavka 4. ovoga članka i opravdane prosječne nabavne cijene plina,

– usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova, u cjelokupnom iznosu,

– vrijednosno usklađenje, u iznosu koji prelazi 1% od ukupnih poslovnih prihoda operatora,

– rezerviranja, u cjelokupnom iznosu,

– prigodne nagrade, u cjelokupnom iznosu,

– godišnje nagrade članovima uprave, u cjelokupnom iznosu i

– troškovi interne reprezentacije i promidžbe, u cjelokupnom iznosu.

(7) Planirani iznos OPEX-a za prvu godinu regulacijskog razdoblja utvrđuje se kako slijedi:

gdje je:

OPEXPT

planirani iznos OPEX-a za regulacijsku godinu T (kn),

OPEXDOZT-2

dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini koja prethodi godini T–1 (u daljnjem tekstu: godina T-2) (kn),

CPIPT–1

planirani indeks potrošačkih cijena za godinu T–1,

XT–1

koeficijent učinkovitosti u godini T–1,

CPIPT

planirani indeks potrošačkih cijena za regulacijsku godinu T,

X

koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.

(8) Dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXDOZT-2

dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 (kn),

OPEXT-2

prethodno planirani iznos OPEX-a za godinu T-2 (kn),

OPEXOTST-2

ostvareni iznos OPEX-a u godini T-2 (kn).

(9) Pri utvrđivanju dozvoljenog baznog iznosa OPEX-a u godini T-2, Agencija kao neopravdane troškove može utvrditi i djelomični ili cjelokupni iznos pojedinih ostalih troškova poslovanja osim troškova iz stavka 6. ovoga članka, i to na temelju analize svrsishodnosti troškova poslovanja, provjerom količina i cijena kojom je izazvan pojedini trošak, analize istovrsnih troškova poslovanja operatora u prethodnim godinama, kao i na temelju usporedne analize troškova i učinkovitosti poslovanja operatora transportnog sustava u Republici Hrvatskoj i u okruženju.

(10) Ostvareni iznos OPEX-a u godini T-2 utvrđuje se prema Tablici 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(11) Planirani iznos OPEX-a za drugu i naredne godine regulacijskog razdoblja utvrđuje se prema formuli:

gdje je:

OPEXPT+i–1

planirani iznos OPEX-a u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

OPEXPT+i–2

planirani iznos OPEX-a u regulacijskoj godini T+i–2 (kn),

CPIPT+i–1

planirani indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T+i–1,

X

koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju,

n

broj godina regulacijskog razdoblja.

Planirana amortizacija

Članak 11.

(1) Obračun amortizacije reguliranih sredstava vrši se linearnom metodom primjenom godišnjih stopa amortizacije utvrđenih prema očekivanom vijeku uporabe sredstava, prema načelima računovodstvenih standarda.

(2) Očekivani vijek uporabe dugotrajne materijalne imovine iz kategorije plinovodi, mjerno–regulacijske stanice i poslovne zgrade, iznosi najmanje 35 godina.

(3) Osnovica obračuna amortizacije je knjigovodstvena nabavna vrijednost dugotrajne imovine koja na zadnji dan regulacijske godine t–1 ima neto knjigovodstvenu vrijednost sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima.

(4) Iznos planirane amortizacije reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t, koji ne uključuje amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava, utvrđuje se prema Tablici 3. Regulirana sredstva i Tablici 4. Amortizacija reguliranih sredstava iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Planirani prinos od reguliranih sredstava

Članak 12.

(1) Planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli:

gdje je:

PROPt

planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),

ROprosPt

planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),

WACCP

planirani iznos WACC–a za regulacijsko razdoblje (%).

(2) Planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli:

gdje je:

ROprosPt

planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),

ROPt–1

planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t–1 (kn),

ROPt

planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn).

Članak 13.

(1) Planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t izračunava se na temelju projekcije bilance operatora za regulacijske godine T–1 do T+n–1 i Tablice 3. Regulirana sredstva iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije, a prema formuli:

gdje je:

ROPT+i–1

planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i–1 (kn),

ROPT+i–2

planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i–2 (kn),

IPT+i–1

planirana vrijednost novih investicija u plinski transportni sustav koje će biti stavljene u uporabu u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

APT+i–1

planirani iznos amortizacije u regulacijskoj godini T+i–1, ne uključujući amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava (kn),

SbespPT+i–1

planirana vrijednost bespovratno dobivenih sredstava u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

ORPT+i–1

planirana vrijednost otuđenih i rashodovanih sredstava u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

n

broj godina u regulacijskom razdoblju.

(2) U regulirana sredstva uključuju se investicije u okviru odobrenog desetogodišnjeg plana razvoja transportnog sustava, pri čemu planirane investicije u izgradnju i rekonstrukciju transportnog sustava trebaju biti tehnički opravdane i ekonomski efikasne te osiguravati odgovarajući stupanj sigurnosti opskrbe plinom.

(3) Planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i–2, u slučaju kada je i=0, predstavlja stvarnu vrijednost reguliranih sredstava na kraju godine T-2, a preuzima se iz bilance operatora i uključuje:

– neto knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne materijalne imovine u uporabi, koja je u funkciji transporta plina,

– neto knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine u uporabi, koja je u funkciji transporta plina,

– umanjenje za bespovratno dobivena sredstva kojima se financira razvoj transportnog sustava.

(4) Iznos neto knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne materijalne imovine iz stavka 3. ovoga članka izračunava se zbrajanjem neto knjigovodstvene vrijednosti sljedećih stavki:

– zemljišta,

– plinovoda,

– zgrada,

– postrojenja i opreme,

– alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava te

– ostale imovine.

(5) Iznos neto knjigovodstvene vrijednosti nematerijalne imovine iz stavka 3. ovoga članka izračunava se zbrajanjem neto knjigovodstvene vrijednosti koncesija, patenata, licenci, računalnih programa i ostalih sličnih prava.

Članak 14.

(1) Planirani iznos WACC–a za regulacijsko razdoblje izračunava se prema formuli:

gdje je:

WACCP

planirani iznos WACC–a za regulacijsko razdoblje (%),

re

stopa povrata na vlasnički kapital (%),

E/(E+D)

udio vlasničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%),

rd

stopa povrata na dužnički kapital (%),

D/(E+D)

udio dužničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%),

P

stopa poreza na dobit (%).

(2) Kao ciljani udio u strukturi kapitala za izračun planiranog iznosa WACC–a za regulacijsko razdoblje iz stavka 1. ovoga članka propisuje se udio vlasničkog kapitala u iznosu od 50% i udio dužničkog kapitala u iznosu od 50%.

(3) Stopa povrata na vlasnički kapital utvrđuje se primjenom modela oslonjenog na trošak dugotrajnih ulaganja (CAPM model), prema formuli:

gdje je:

re

stopa povrata na vlasnički kapital (%),

rf

nerizična stopa povrata (%),

rm

stopa povrata na diversificirani tržišni portfelj (%),

rm–rf

premija za tržišni rizik (%),

β

koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja.

(4) Nerizična stopa povrata (rf) utvrđuje se na temelju nominalne kamatne stope posljednje desetogodišnje domaće ili međunarodne obveznice izdane od strane Republike Hrvatske.

(5) Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja (β) odražava stupanj rizika investiranja u energetsku djelatnost transporta plina u odnosu na rizik investiranja na tržištu, a može se utvrditi na temelju usporedne analize koeficijenata varijabilnosti prinosa dionica operatora plinskih sustava primijenjenih u regulatornim mehanizmima europskih zemalja.

(6) Stopa povrata na diversificirani tržišni portfelj (rm) utvrđuje se kao zbroj nerizične stope povrata (rf) i premije na tržišni rizik (rm–rf) koja se utvrđuje na temelju očekivane stope povrata na diversificirani tržišni portfelj u Republici Hrvatskoj.

(7) Stopa povrata na dužnički kapital (rd) jednaka je prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi na investicijske kredite koje koristi operator za financiranje reguliranih sredstava, pri čemu se kamatne stope na investicijske kredite uzimaju u obzir najviše do razine racionalno i obazrivo pozajmljenih sredstava. U slučaju da operator za financiranje reguliranih sredstava ne koristi investicijske kredite, stopa povrata na dužnički kapital utvrđuje se kao prosječna kamatna stopa banaka na dugoročne kunske kredite s valutnom klauzulom odobrene trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj, a prema podacima o prosječnim mjesečnim kamatnim stopama u posljednjih 12 mjeseci iz zadnjeg objavljenog mjesečnog biltena Hrvatske narodne banke.

(8) Elementi za izračun planiranog iznosa WACC–a za regulacijsko razdoblje utvrđuju se prema Tablici 5. Elementi za utvrđivanje WACC–a iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

IZRAVNATI DOZVOLJENI PRIHOD

Članak 15.

(1) Izravnati dozvoljeni prihodi utvrđuju se na temelju planiranih dozvoljenih prihoda utvrđenih sukladno članku 9. ove Metodologije.

(2) Izravnati dozvoljeni prihodi za godine regulacijskog razdoblja izračunavaju se na način da je neto sadašnja vrijednost izravnatih dozvoljenih prihoda za godine regulacijskog razdoblja jednaka neto sadašnjoj vrijednosti planiranih dozvoljenih prihoda za isto razdoblje, pri čemu je za prvu godinu regulacijskog razdoblja izravnati dozvoljeni prihod jednak planiranom dozvoljenom prihodu.

(3) Izravnati dozvoljeni prihodi za godine regulacijskog razdoblja izračunavaju se prema formuli:

gdje je:

DPPT+i–1

planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

DPαPT+i–1

izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

WACCP

planirani iznos WACC–a za regulacijsko razdoblje (%),

DPPT

planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T(kn),

DPαPT

izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T (kn),

DPαPT+i–2

izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i–2 (kn),

α

koeficijent izravnavanja koji se utvrđuje iterativnim postupkom,

n

broj godina regulacijskog razdoblja.

REVIZIJA DOZVOLJENOG PRIHODA

Redovna revizija

Članak 16.

(1) U godini koja slijedi zadnju godinu regulacijskog razdoblja vrši se redovna revizija dozvoljenih prihoda te se utvrđuje razlika između ostvarenih prihoda (P) i revidiranih dozvoljenih prihoda (DP) za isto regulacijsko razdoblje.

(2) U sklopu redovne revizije dozvoljenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je provesti reviziju sljedećih stavki:

– planiranog OPEX-a,

– planirane amortizacije,

– planiranog prinosa na regulirana sredstva i

– planiranih prihoda od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta, planiranih prihoda od nestandardnih usluga i planiranih ostalih poslovnih prihoda.

(3) Utvrđena razlika između ostvarenih prihoda u odnosu na revidirane dozvoljene prihode u regulacijskom razdoblju raspodjeljuje se na sljedeće regulacijsko razdoblje.

Revizija OPEX-a

Članak 17.

(1) U godini koja slijedi zadnju godinu regulacijskog razdoblja, tj. u prvoj godini narednog regulacijskog razdoblja, poznati su ostvareni indeksi potrošačkih cijena (CPI) za sve godine regulacijskog razdoblja (T do T+n–1), kao i ostvareni iznos OPEX-a u godini T–1.

(2) Revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za prvu godinu regulacijskog razdoblja (OPEXT) izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXT

revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T (kn),

OPEXDOZT–1

revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T–1 (kn),

CPIT

ostvareni indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T,

X

koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.

(3) Revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T–1 izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXDOZT–1

revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T–1 (kn),

OPEXT–1

prethodno planirani iznos OPEX-a za godinu T–1 (kn),

OPEXOTST–1

ostvareni iznos OPEX-a u godini T–1 (kn).

(4) Pri utvrđivanju revidiranog baznog iznosa dozvoljenog OPEX-a za godinu T–1, Agencija kao neopravdane troškove može utvrditi i djelomični ili cjelokupni iznos pojedinih ostalih troškova poslovanja osim troškova iz članka 10. stavka 6. ove Metodologije, i to na temelju analize svrsishodnosti troškova poslovanja, provjerom količina i cijena kojom je izazvan pojedini trošak, analize istovrsnih troškova poslovanja operatora u prethodnim godinama, kao i na temelju usporedne analize troškova i učinkovitosti poslovanja operatora transportnog sustava u Republici Hrvatskoj i u okruženju.

(5) Revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za drugu i naredne godine regulacijskog razdoblja izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXT+i–1

revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T+i–1 (kn),

OPEXT+i–2

revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T+i–2 (kn),

CPIT+i–1

ostvareni indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T+i–1,

X

koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju,

n

broj godina regulacijskog razdoblja.

Revizija amortizacije

Članak 18.

(1) U godini koja slijedi zadnju godinu regulacijskog razdoblja, tj. u prvoj godini narednog regulacijskog razdoblja, utvrđuje se revidirani iznos amortizacije.

(2) Revidirani iznos amortizacije jednak je ostvarenoj amortizaciji reguliranih sredstava, umanjenoj za ostvarenu amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava, a utvrđuje se prema Tablici 3. Regulirana sredstva i Tablici 4. Amortizacija reguliranih sredstava iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Revizija prinosa od reguliranih sredstava

Članak 19.

(1) U godini koja slijedi zadnju godinu regulacijskog razdoblja, tj. u prvoj godini narednog regulacijskog razdoblja, vrši se revizija planiranog prinosa na regulirana sredstva, prema formuli:

gdje je:

PROT+i–1

revidirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

ROpros,T+i–1

revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

WACC

revidirani iznos WACC–a za regulacijsko razdoblje (%),

n

broj godina regulacijskog razdoblja.

(2) Revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i–1 izračunava se prema formuli:

gdje je:

ROpros,T+i–1

revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

ROT+i–2

revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i–2 (kn),

ROT+i–1

revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i–1 (kn),

n

broj godina regulacijskog razdoblja.

(3) Revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t jednaka je stvarnoj razini reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t koju Agencija smatra opravdanom, a utvrđuje se na temelju bilance operatora i Tablice 3. Regulirana sredstva iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije, prema formuli:

gdje je:

ROT+i–1

revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i–1 (kn),

ROT+i–2

revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i–2 (kn),

IT+i–1

revidirana vrijednost novih investicija u plinski transportni sustav koje su stavljene u uporabu u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

AT+i–1

revidirani iznos amortizacije u regulacijskoj godini T+i–1, ne uključujući amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava (kn),

SbespT+i–1

revidirani iznos bespovratno dobivenih sredstava u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

ORT+i–1

revidirani iznos otuđenih i rashodovanih sredstava u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

n

broj godina u regulacijskom razdoblju.

Članak 20.

U godini koja slijedi zadnju godinu regulacijskog razdoblja, tj. u prvoj godini narednog regulacijskog razdoblja, utvrđuje se revidirani iznos WACC–a za regulacijsko razdoblje.

Revizija dozvoljenog prihoda

Članak 21.

U godini koja slijedi zadnju godinu regulacijskog razdoblja, tj. u prvoj godini narednog regulacijskog razdoblja, temeljem revidiranih vrijednosti OPEX-a, revidiranih iznosa amortizacije i revidiranih prinosa na regulirana sredstva utvrđuju se revidirani dozvoljeni prihodi za svaku godinu regulacijskog razdoblja, prema formuli:

gdje je:

DPT+i–1

revidirani dozvoljeni prihod za regulacijsku godinu T+i–1 (kn),

OPEXT+i–1

revidirani iznos OPEX-a za regulacijsku godinu T+i–1 (kn),

AT+i–1

revidirani iznos amortizacije za regulacijsku godinu T+i–1 (kn),

PROT+i–1

revidirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

PVδT+i–1

dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u prethodnom regulacijskom razdoblju iskazana u regulacijskoj godini T+i–1 (kn).

PPRIK, T+i–1

ostvareni prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

PNU, T+i–1

ostvareni prihodi od nestandardnih usluga u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

POST, T+i–1

ostvareni ostali poslovni prihodi, u regulacijskoj godini T+i–1 (kn).

Utvrđivanje ostvarenog prihoda

Članak 22.

U godini koja slijedi zadnju godinu regulacijskog razdoblja, tj. u prvoj godini narednog regulacijskog razdoblja, utvrđuju se ukupno ostvareni prihodi operatora od obavljanja energetske djelatnosti transporta plina u regulacijskim godinama prethodnog regulacijskog razdoblja, i to temeljem ispostavljenih računa korisnicima.

Utvrđivanje razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda

Članak 23.

Utvrđivanje razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda za godine regulacijskog razdoblja provodi se u godini koja slijedi zadnju godinu regulacijskog razdoblja, tj. u prvoj godini narednog regulacijskog razdoblja i to prema sljedećem postupku:

1. Utvrđuje se neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za regulacijsko razdoblje, svedenih na vrijednost iz početka prve godine regulacijskog razdoblja, prema formuli:

gdje je:

NPVDP

neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za regulacijsko razdoblje (kn),

DPT+i–1

revidirani dozvoljeni prihod za regulacijsku godinu T+i–1 (kn),

WACC

revidirani iznos WACC–a za regulacijsko razdoblje (%),

n

broj godina regulacijskog razdoblja.

2. Utvrđuje se neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u regulacijskom razdoblju, svedenih na vrijednost iz početka prve godine regulacijskog razdoblja, prema formuli:

gdje je:

NPVP

neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u regulacijskom razdoblju (kn),

PT+i–1

ostvareni prihod u regulacijskoj godini T+i–1 (kn),

WACC

revidirani iznos WACC–a za regulacijsko razdoblje (%),

n

broj godina regulacijskog razdoblja.

3. Utvrđuje se razlika između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u regulacijskom razdoblju te se dijeli na jednake dijelove, prema formuli:

gdje je:

dio razlike između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u regulacijskom razdoblju (kn),

NPVDP

neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za regulacijsko razdoblje (kn),

NPVP

neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u regulacijskom razdoblju (kn),

N

broj godina narednog regulacijskog razdoblja.

4. Razlika za ostvareni prihod u odnosu na revidirani dozvoljeni prihod tijekom regulacijskog razdoblja, koja se dodaje u izračun dozvoljenog prihoda za pojedine godine narednog regulacijskog razdoblja, izračunava se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PVδT+i–1

dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u regulacijskom razdoblju, koji se dodaje u izračun dozvoljenog prihoda za regulacijsku godinu T+i–1 narednog regulacijskog razdoblja (kn),

dio razlike između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u regulacijskom razdoblju (kn),

WACC

revidirani iznos WACC–a za regulacijsko razdoblje (%),

n

broj godina regulacijskog razdoblja,

N

broj godina narednog regulacijskog razdoblja.

Izvanredna revizija

Članak 24.

(1) Izvanredna revizija dozvoljenih prihoda za tekuće regulacijsko razdoblje može se provesti tijekom regulacijskog razdoblja, i to na zahtjev operatora ili prema procjeni Agencije.

(2) Izvanredna revizija dozvoljenih prihoda provodi se uslijed neočekivanih promjena na tržištu koje su značajno utjecale na uvjete obavljanja energetske djelatnosti transporta plina, a koje operator nije mogao predvidjeti niti ih je mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

(3) U okviru izvanredne revizije moguće je revidirati sve elemente koji se koriste u izračunu dozvoljenog prihoda i u izračunu iznosa tarifnih stavki za transport plina za tekuće regulacijsko razdoblje, osim koeficijenta učinkovitosti (X).

IV. RASPODJELA DOZVOLJENOG PRIHODA

Članak 25.

Dozvoljeni prihod raspodjeljuje se na dio koji se ostvaruje iz tarifne stavke za kapacitet i na dio koji se ostvaruje iz tarifne stavke za količinu plina, prema formulama:

DPKAP=0,9×DPαPt

            i                

DPKOL=0,1×DPαPt


gdje je:

DPKAP

ukupni dozvoljeni prihod temeljem tarifne stavke za kapacitet u regulacijskoj godini t (kn),

DPαPt

izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (kn),

DPKOL

ukupni dozvoljeni prihod temeljem tarifne stavke za količinu plina u regulacijskoj godini t (kn).

Članak 26.

(1) Nakon raspodjele planiranog dozvoljenog prihoda iz članka 25. ove Metodologije, ukupni dozvoljeni prihod temeljem tarifne stavke za kapacitet u regulacijskoj godini t (DPKAP) umanjuje se za dozvoljeni prihod od zasebne zone.

(2) Dozvoljeni prihod od zasebne zone sadrži opravdane troškove poslovanja, amortizaciju i prinos od reguliranih sredstava za zasebnu zonu, kao i za ostale povezane dijelove transportnog sustava izvan zasebne zone, u dijelu u kojem se koriste za transport plina kroz tu zasebnu zonu.

Članak 27.

Ukupni dozvoljeni prihod temeljem tarifne stavke za kapacitet u regulacijskoj godini t (DPKAP) dijeli se na dio koji se ostvaruje na ulazima u transportni sustav i dio koji se ostvaruje na izlazima iz transportnog sustava, prema formulama:

DPU=0,7×DPKAP

            i                

DPI=0,3×DPKAP

gdje je:

DPU

dozvoljeni prihod na ulazima u transportni sustav u regulacijskoj godini t (kn),

DPKAP

dozvoljeni prihod temeljem tarifne stavke za kapacitet u regulacijskoj godini t (kn),

DPI

dozvoljeni prihod na izlazima iz transportnog sustava u regulacijskoj godini t (kn).

V. TARIFNE STAVKE

Članak 28.

Iznos tarifnih stavki za transport plina utvrđuje se za regulacijsku godinu t.

Članak 29.

(1) Tarifne stavke za ugovoreni kapacitet transportnog sustava su:

a) Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustav:

TU,IN – tarifna stavka za ulaz u transportni sustav na međudržavnom spojnom plinovodu (u daljnjem tekstu: ulaz na interkonekciji) (kn/kWh/dan),

TU,PR – tarifna stavka za ulaz u transportni sustav iz mreže proizvodnih plinovoda (u daljnjem tekstu: ulaz iz proizvodnje) (kn/kWh/dan) i

TU,SK – tarifna stavka za ulaz u transportni sustav iz sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: ulaz iz sustava skladišta plina (kn/kWh/dan).

b) Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustava:

TI,IN– tarifna stavka za izlaz iz transportnog sustava na međudržavnom spojnom plinovodu (u daljnjem tekstu: izlaz na interkonekciji) (kn/kWh/dan),

TI,HR– tarifna stavka za izlaz iz transportnog sustava u distribucijski sustav i izlaz iz transportnog sustava prema krajnjem kupcu koji je izravno priključen na transportni sustav (u daljnjem tekstu: izlaz u Hrvatskoj) (kn/kWh/dan) i

TI,ZZ– tarifna stavka za izlaz iz transportnog sustava na međudržavnom spojnom plinovodu u zasebnoj zoni (u daljnjem tekstu: izlaz u zasebnoj zoni) (kn/kWh/dan).

(2) Tarifna stavka za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava je:

TK– tarifna stavka za količinu plina (kn/kWh).

(3) Tarifne stavke iskazuju se u Tablici tarifnih stavki, kako slijedi:

Iznos tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Naziv tarifne stavke

Mjerna jedinica

Tarifne stavke za ugovoreni
stalni kapacitet na godišnjoj
razini za ulaze u transportni sustav

TU,IN

Tarifna stavka za ulaz na interkonekciji

kn/kWh/dan

TU,PR

Tarifna stavka za ulaz iz proizvodnje

kn/kWh/dan

TU,SK

Tarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina

kn/kWh/dan

Tarifne stavke za ugovoreni
stalni kapacitet na godišnjoj
razini za izlaze iz transportnog sustava

TI,IN

Tarifna stavka za izlaz na interkonekciji

kn/kWh/dan

TI,HR

Tarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj

kn/kWh/dan

TI,ZZ

Tarifna stavka za izlaz u zasebnoj zoni

kn/kWh/dan

Tarifna stavka za količinu plina
na izlazima iz transportnog sustava

TK

Tarifna stavka za količinu plina

kn/kWh

(4) Iznosi tarifnih stavki iz stavka 3. ovoga članka zaokružuju se na četiri decimale.

VI. IZRAČUN TARIFNIH STAVKI

Tarifne stavke za stalni kapacitet na godišnjoj razini

Članak 30.

(1) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz na interkonekciji izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TU,IN

tarifna stavka za ulaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),

kPG,kap

koeficijent utjecaja planiranog prihoda od stalnog kapaciteta na godišnjoj razini na ukupni planirani prihod od kapaciteta u regulacijskoj godini t,

DPU

dozvoljeni prihod na ulazima u transportni sustav u regulacijskoj godini t (kn),

KAPU,IN

suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima na interkonekcijama u regulacijskoj godini t (kWh/dan),

kPR

koeficijent sigurnosti za ulaz iz proizvodnje,

KAPU,PR

suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima iz proizvodnje u regulacijskoj godini t (kWh/dan),

kSK

koeficijent sigurnosti za ulaz iz sustava skladišta plina,

KAPU,SK

suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima iz sustava skladišta plina u regulacijskoj godini t (kWh/dan).

(2) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz iz proizvodnje izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

TU,PR =  TU,IN×kPR

gdje je:

TU,PR

tarifna stavka za ulaz iz proizvodnje u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),

TU,IN

tarifna stavka za ulaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),

kPR

koeficijent sigurnosti za ulaz iz proizvodnje.

(3) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz iz sustava skladišta plina izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

TU,SK=TU,IN×kSK

gdje je:

TU,SK

tarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),

TU,IN

tarifna stavka za ulaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),

kSK

koeficijent sigurnosti za ulaz iz sustava skladišta plina.

(4) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaz na interkonekciji izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TI,IN

tarifna stavka za izlaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),

kPG,kap

koeficijent utjecaja planiranog prihoda od stalnog kapaciteta na godišnjoj razini na ukupni planirani prihod od kapaciteta u regulacijskoj godini t,

DPI

dozvoljeni prihod na izlazima iz transportnog sustava u regulacijskoj godini t (kn),

KAPI,IN

suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na izlazima na interkonekcijama u regulacijskoj godini t (kWh/dan),

kHR

koeficijent sigurnosti za izlaz u Hrvatskoj,

KAPI,HR

suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na izlazima u Hrvatskoj u regulacijskoj godini t (kWh/dan).

(5) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaz u Hrvatskoj izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

TI,HR=TI,IN×kHR

gdje je:

TI,HR

tarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),

TI,IN

tarifna stavka za izlaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),

kHR

koeficijent sigurnosti za izlaz u Hrvatskoj.

(6) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaz u zasebnoj zoni u regulacijskoj godini t izračunava se kao umnožak koeficijenta utjecaja planiranog prihoda od stalnog kapaciteta na godišnjoj razini na ukupni planirani prihod od kapaciteta (kPG,kap) u regulacijskoj godini t i kvocijenta dozvoljenog prihoda od zasebne zone u regulacijskoj godini t iz članka 26. ove Metodologije i sume planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na izlazima u zasebnoj zoni u regulacijskoj godini t.

(7) Koeficijent sigurnosti za ulaz iz proizvodnje (kPR) iz stavaka 1. i 2. ovoga članka iznosi 0,90, koeficijent sigurnosti za ulaz iz sustava skladišta plina (kSK) iz stavaka 1. i 3. ovoga članka 0,10, a koeficijent sigurnosti za izlaz u Hrvatskoj (kHR) iz stavaka 4. i 5. ovoga članka 0,15.

Tarifna stavka za količinu plina

Članak 31.

Tarifna stavka za količinu plina izračunava se prema formuli:

gdje je:

TK

tarifna stavka za količinu plina u regulacijskoj godini t (kn/kWh),

DPKOL

ukupni dozvoljeni prihod temeljem tarifne stavke za količinu plina u regulacijskoj godini t (kn),

KOL

ukupna planirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava u regulacijskoj godini t, isključujući izlaz iz transportnog sustava u sustav skladišta plina (kWh).

Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta na
mjesečnoj razini

Članak 32.

Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na mjesečnoj razini (KM) (u daljnjem tekstu: koeficijenti za mjesečni kapacitet) prikazani su u sljedećoj tablici:

Mjesec

Koeficijent za mjesečni kapacitet (KM)

Siječanj

0,25

Veljača

0,25

Ožujak

0,25

Travanj

0,15

Svibanj

0,15

Lipanj

0,10

Srpanj

0,10

Kolovoz                             

0,10

Rujan

0,15

Listopad

0,15

Studeni

0,25

Prosinac                                 

0,25

Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta na dnevnoj razini

Članak 33.

Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na dnevnoj razini (KD) (u daljnjem tekstu: koeficijenti za dnevni kapacitet) jednaki su za sve dane tijekom pojedinog mjeseca i prikazani su u sljedećoj tablici:

Mjesec u kojem se koristi stalni
kapacitet transportnog sustava
na dnevnoj razini

Koeficijent za dnevni kapacitet (KD)

Siječanj

0,025

Veljača

0,025

Ožujak

0,025

Travanj

0,015

Svibanj

0,015

Lipanj

0,010

Srpanj

0,010

Kolovoz

0,010

Rujan

0,015

Listopad

0,015

Studeni

0,025

Prosinac

0,025

Koeficijenti za korištenje prekidivog kapaciteta

Članak 34.

Koeficijenti za korištenje prekidivog kapaciteta transportnog sustava na godišnjoj i mjesečnoj razini (Kpr) (u daljnjem tekstu: koeficijenti za prekidivi kapacitet) vezani su uz utvrđeno trajanje prekida ugovorenog prekidivog kapaciteta u mjesecu, a prikazani su u sljedećoj tablici:

Trajanje prekida
(dana u mjesecu)

Koeficijent za prekidivi
kapacitet (Kpr)

≤3

0,80

>3 i ≤10

0,40

>10 i ≤25

0,10

> 25

0

Koeficijent za korištenje povratnog kapaciteta

Članak 35.

Koeficijent za korištenje povratnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: koeficijent za povratni kapacitet) (Kpov) iznosi 0,10.

VII. NAKNADA ZA KORIŠTENJE TRANSPORTNOG SUSTAVA

Članak 36.

(1) Iznos naknade za korištenje transportnog sustava za pojedinog korisnika za pojedini mjesec u regulacijskoj godini t utvrđuje se kako slijedi:

N=Nkap+Nkol

gdje je:

N

  –

iznos naknade za korištenje transportnog sustava u mjesecu (kn),

Nkap       

  –  

iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta transportnog sustava u mjesecu (kn),

Nkol

  –

iznos naknade za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu (kn).

(2) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta transportnog sustava u mjesecu za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

Nkap=NU,kap+NI,kap

gdje je:

Nkap

 –

iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta transportnog sustava u mjesecu (kn),

NU,kap    

 –  

iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na ulazima u transportni sustav u mjesecu (kn),

NI,kap

 –

iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu (kn).

(3) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na ulazima u transportni sustav u mjesecu za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

NU,kap

iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na ulazima u transportni sustav u mjesecu (kn),

Ω

vrsta ulaza u transportni sustav,

IN

ulazi na interkonekcijama,

PR

ulazi iz proizvodnje,

SK

ulazi iz sustava skladišta plina,

TU,Ω

iznos tarifne stavke za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav (kn/kWh/dan),

kapΩ,g

suma ugovorenih najvećih dnevnih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

kapΩ,pr,g

suma ugovorenih najvećih dnevnih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpr

koeficijent za prekidivi kapacitet,

kapΩ,pov,g     

suma ugovorenih najvećih dnevnih povratnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpov

koeficijent za povratni kapacitet,

kapΩ,m

suma ugovorenih najvećih dnevnih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KM

koeficijent za mjesečni kapacitet,

kapΩ,pr,m

suma ugovorenih najvećih dnevnih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

kapΩ,pov,m

suma ugovorenih najvećih dnevnih povratnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

d

plinski dan u mjesecu,

D

ukupni broj plinskih dana u mjesecu,

kapΩ,d

suma ugovorenih najvećih dnevnih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KD

koeficijent za dnevni kapacitet,

kapΩ,pov,d

suma ugovorenih najvećih dnevnih povratnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan).

(4) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

NI,kap

iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu (kn),

Ω

vrsta izlaza iz transportnog sustava,

IN

izlazi na interkonekcijama,

HR

izlazi u Hrvatskoj,

TI,Ω

iznos tarifne stavke za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava (kn/kWh/dan),

kapΩ,g

suma ugovorenih najvećih dnevnih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

kapΩ,pr,g

suma ugovorenih najvećih dnevnih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpr

koeficijent za prekidivi kapacitet,

kapΩ,pov,g

suma ugovorenih najvećih dnevnih povratnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpov

koeficijent za povratni kapacitet,

kapI,m

suma ugovorenih najvećih dnevnih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KM

koeficijent za mjesečni kapacitet,

kapΩ,pr,m

suma ugovorenih najvećih dnevnih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

kapΩ,pov,m

suma ugovorenih najvećih dnevnih povratnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

d

plinski dan u mjesecu,

D

ukupni broj plinskih dana u mjesecu,

kapΩ,d

suma ugovorenih najvećih dnevnih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KD

koeficijent za dnevni kapacitet,

kapΩ,pov,d

suma ugovorenih najvećih dnevnih povratnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan).

(5) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima u zasebnoj zoni u mjesecu za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli iz stavka 4. ovoga članka, s pripadajućim podacima za zasebnu zonu.

(6) Iznos naknade za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu, za pojedinog korisnika, izračunava se prema formuli:

Nkol=TK×kol

gdje je:

Nkol

iznos naknade za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu (kn),

TK

iznos tarifne stavke za količinu plina (kn/kWh),

kol

ukupna količina plina na izlazima iz transportnog sustava, za pojedinog korisnika, u mjesecu, utvrđena temeljem izmjerenih podataka o korištenju kapaciteta transportnog sustava (kWh).

Članak 37.

Podaci o ugovorenim kapacitetima i izmjerenim količinama plina na izlazu iz transportnog sustava u sustav skladišta plina ne uzimaju se u obzir za izračun naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta i naknade za količinu plina.

Prekoračenje ugovorenog kapaciteta

Članak 38.

(1) Naknada za korištenje kapaciteta transportnog sustava iznad ugovorenog kapaciteta (u daljnjem tekstu: naknada za prekoračenje) obračunava se za pojedinog korisnika za svaki plinski dan.

(2) Iznos naknade za prekoračenje na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava za pojedinog korisnika za pojedini plinski dan izračunava se prema formuli:

gdje je:

nprek,d

naknada za prekoračenje na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu (kn),

Δkapdoz

dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta koje se utvrđuje kao razlika između utvrđenog dnevnog kapaciteta temeljem izmjerenih podataka o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava i sume ugovorenih najvećih dnevnih kapaciteta za taj ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu, a iznosi najviše 10% sume ugovorenih najvećih dnevnih kapaciteta za taj ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu (kWh/dan),

Tpond

jedinična naknada za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta (kn/kWh/dan),

Δkapprek

nedozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta koje se utvrđuje kao razlika između utvrđenog dnevnog kapaciteta temeljem izmjerenih podataka o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava i 110% sume ugovorenih najvećih dnevnih kapaciteta za taj ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu (kWh/dan),

KD

koeficijent za dnevni kapacitet,

Ti

iznos tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za odgovarajući ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava (kn/kWh/dan).

(3) Jedinična naknada za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava, za pojedinog korisnika, za pojedini plinski dan, izračunava se prema formuli:

gdje je:

Tpond

jedinična naknada za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta (kn/kWh/dan),

Ti

iznos tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za odgovarajući ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava (kn/kWh/dan),

kapg

ugovoreni najveći dnevni stalni kapacitet za pojedini ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

kapm

ugovoreni najveći dnevni stalni kapacitet za pojedini ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

D

ukupni broj plinskih dana u mjesecu,

KM

koeficijent za mjesečni kapacitet,

kapd

ugovoreni najveći dnevni stalni kapacitet za pojedini ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KD

koeficijent za dnevni kapacitet.

(4) Pri utvrđivanju iznosa naknade za prekoračenje na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava iz stavka 2. ovoga članka, dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta i nedozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta uzimaju se u obzir samo ukoliko su pozitivnog predznaka.

(5) Iznos naknade za prekoračenje u plinskom danu za pojedinog korisnika predstavlja sumu svih utvrđenih naknada za prekoračenje na pojedinim ulazima u ili izlazima iz transportnog sustava za korisnika za taj plinski dan.

(6) Iznos naknade za prekoračenje u mjesecu za pojedinog korisnika predstavlja sumu svih utvrđenih naknada za prekoračenje za sve plinske dane u mjesecu.

Obračun naknade za korištenje transportnog sustava i naknade za prekoračenje

Članak 39.

(1) Operator je dužan obračunati naknadu za korištenje transportnog sustava i naknadu za prekoračenje za svakog pojedinog korisnika za svaki pojedini mjesec i za to ispostaviti korisniku jedinstveni račun.

(2) Obračun i račun iz stavka 1. ovoga članka operator dostavlja korisniku najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec.

(3) Obračun iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i korekcije u dijelu naknade za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava i naknade za prekoračenje, za mjesec od prije šest mjeseci, u slučaju izvršenih korekcija izmjerenih podataka o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava, pri čemu korekcije moraju biti razvidno utvrđene i prikazane u obračunu i računu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) U slučaju da operator svojom krivnjom ne osigura redovan pogon transportnog sustava te korisniku ne pruži uslugu transporta plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj i/ili mjesečnoj razini, a prekid pružanja usluge traje najmanje 24 uzastopna sata, za obračun i račun iz stavka 1. ovoga članka koristi se ugovoreni kapacitet transportnog sustava na godišnjoj i/ili mjesečnoj razini umanjen proporcionalno broju plinskih dana prekida u ukupnom broju plinskih dana u tom mjesecu.

(5) U slučaju da operator svojom krivnjom ne osigura redovan pogon transportnog sustava te korisniku ne pruži uslugu transporta plina za ugovoreni stalni kapacitet na dnevnoj razini, a prekid pružanja usluge traje najmanje jedan sat, za obračun i račun iz stavka 1. ovoga članka koristi se ugovoreni kapacitet transportnog sustava na dnevnoj razini umanjen proporcionalno broju sati prekida u tom plinskom danu.

VIII. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODREĐIVANJE, ODNOSNO PROMJENU IZNOSA TARIFNIH STAVKI I DOSTAVA PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Članak 40.

U godini T–1 provodi se raspodjela dozvoljenog prihoda i utvrđuje se iznos tarifnih stavki za sve godine regulacijskog razdoblja.

Članak 41.

Operator je dužan Agenciji podnijeti zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina najkasnije do 1. rujna u godini T–1 i dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– razvidan i detaljan izračun planiranih dozvoljenih prihoda i izravnatih dozvoljenih prihoda za sve godine regulacijskog razdoblja,

– ispunjenu Tablicu 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja za godinu T-2, Tablicu 2. OPEX za godine regulacijskog razdoblja, Tablicu 3. Regulirana sredstva, Tablicu 4. Amortizacija reguliranih sredstava, Tablicu 5. Elementi za utvrđivanje WACC–a i Tablicu 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. ove Metodologije,

– razvidnu i detaljnu raspodjelu dozvoljenih prihoda i izračun iznosa tarifnih stavki za transport plina za sve godine regulacijskog razdoblja,

– ispunjenu Tablicu 1. Tarifne stavke za transport plina, Tablicu 2. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na godišnjoj razini, Tablicu 3. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na mjesečnoj razini i Tablicu 4. Planirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava iz Priloga 2. ove Metodologije,

– financijsko izvješće za godinu T-2, ovjereno od strane ovlaštenog revizora,

– plan poslovanja koji obuhvaća sve godine regulacijskog razdoblja, a koji uključuje financijske izvještaje, plan investicija i plan otplate kredita i

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 42.

Svake godine tijekom regulacijskog razdoblja, najkasnije do 1. rujna, operator je dužan Agenciji dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– ispunjenu Tablicu 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja, Tablicu 3. Regulirana sredstva, Tablicu 4. Amortizacija reguliranih sredstava i Tablicu 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za prethodnu godinu,

– ispunjenu Tablicu 2. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na godišnjoj razini, Tablicu 3. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na mjesečnoj razini i Tablicu 4. Planirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava iz Priloga 2. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za prethodnu godinu,

– financijsko izvješće za prethodnu godinu, ovjereno od strane ovlaštenog revizora,

– zbirnu preglednu tablicu obračunatih naknada za korištenje transportnog sustava i naknada za prekoračenje za sve korisnike, razrađenu po korisnicima te po vrstama kapaciteta i količini plina, za svaki mjesec prethodne godine i

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 43.

Za provođenje redovne revizije dozvoljenih prihoda za prethodno regulacijsko razdoblje operator je dužan, u godini koja slijedi zadnju godinu prethodnog regulacijskog razdoblja, tj. u prvoj godini tekućeg regulacijskog razdoblja, najkasnije do 1. rujna, Agenciji podnijeti zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina, te dostaviti:

– podatke i dokumentaciju iz članka 41. i 42. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za prethodno regulacijsko razdoblje,

– izračun utvrđivanja razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda iz članka 23. ove Metodologije za prethodno regulacijsko razdoblje,

– korekciju izračuna planiranih dozvoljenih prihoda i izravnatih dozvoljenih prihoda za drugu i naredne godine tekućeg regulacijskog razdoblja,

– korekciju raspodjele dozvoljenih prihoda i izračuna iznosa tarifnih stavki za transport plina za drugu i naredne godine tekućeg regulacijskog razdoblja.

Članak 44.

Kod podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina operator može predložiti iznos tarifne stavke i za zasebnu zonu.

Članak 45.

Podaci i dokumentacija koje operator dostavlja uz zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina trebaju biti potpisani od strane ovlaštene osobe i ovjereni pečatom.

Članak 46.

Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina Agencija je dužna dostaviti operatoru i javno objaviti za sve godine regulacijskog razdoblja najkasnije do 15. prosinca godine T–1, odnosno za drugu i naredne godine regulacijskog razdoblja po provedenoj redovnoj reviziji dozvoljenih prihoda najkasnije do 15. prosinca prve godine regulacijskog razdoblja.

Članak 47.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

(1) Prvo regulacijsko razdoblje započinje 1. siječnja 2014., a završava 31. prosinca 2016.

(2) U prvom regulacijskom razdoblju koeficijent učinkovitosti (X) iznosi nula (0).

Članak 49.

(1) Za prvo regulacijsko razdoblje, dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 (OPEXDOZ2012) iz članka 10. stavka 8. ove Metodologije utvrđuje se na temelju opravdanog iznosa OPEX-a koje je operator ostvario u godini T-2 (2012.) i prema Tablici 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(2) Planirani iznos OPEX-a za godinu T–1 (OPEXP2013) može uključiti i dodatni opravdani iznos OPEX-a koji nije postojao u godini T-2 i koji nije uključen u dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 (OPEXDOZ2012) iz članka 10. stavka 8. ove Metodologije, a koji proizlazi iz obveza operatora na temelju promjena zakonskih i podzakonskih odredbi te ostalih okolnosti koje su uvjetovale bitno povećanje planiranog iznosa OPEX-a za godinu T–1 (2013.) u odnosu na godinu T-2 (2012.).

(3) Za prvo regulacijsko razdoblje, revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T–1 (OPEXDOZ2013) iz članka 17. stavka 3. ove Metodologije utvrđuje se na temelju opravdanog iznosa OPEX-a koje je operator ostvario u godini T–1 (2013.) i prema Tablici 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Članak 50.

(1) Operator je dužan provesti promjenu očekivanog vijeka uporabe imovine u skladu s člankom 11. ove Metodologije te u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima vezanim uz promjene računovodstvenih procjena, za svako sredstvo pojedinačno, i to do početka prvog regulacijskog razdoblja, odnosno s početkom primjene od 1. siječnja 2014.

(2) Promjenu očekivanog vijeka uporabe imovine iz stavka 1. ovog članka operator je dužan uskladiti s dostavom zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina za prvo regulacijsko razdoblje.

Članak 51.

Iznimno od odredbe članka 41. ove Metodologije, u godini koja prethodi prvoj godini prvog regulacijskog razdoblja operator je dužan podnijeti zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Metodologije.

Članak 52.

U slučaju stupanja na snagu odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina prema odredbama ove Metodologije nakon 1. siječnja 2014., za utvrđivanje razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda za godine regulacijskog razdoblja iz članka 23. ove Metodologije uzima se u obzir razdoblje koje započinje stupanjem na snagu odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina prema odredbama ove Metodologije, a završava 31. prosinca 2016.

Članak 53.

Ukoliko Agencija ne odredi iznos tarifnih stavki do početka regulacijskog razdoblja, do njihovog određivanja primjenjuju se važeće tarifne stavke.

Članak 54.

Iznimno od odredbi članka 41. ove Metodologije, novi operator koji dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti transporta plina ishodi nakon 1. siječnja 2014. zahtjev za određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina može podnijeti tijekom regulacijskog razdoblja, pri čemu se dozvoljeni prihodi i iznos tarifnih stavki utvrđuju za preostali dio regulacijskog razdoblja.

Članak 55.

Operator je dužan izraditi konačan obračun naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda prema Tarifnom sustavu za transport prirodnog plina bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 32/06, 3/07 i 63/12) za obračunsku godinu sa zadnjim danom u mjesecu koji prethodi danu stupanja na snagu odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina prema odredbama ove Metodologije.

Članak 56.

(1) Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Tarifni sustav za transport prirodnog plina bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 134/11 i 2/12).

(2) Danom stupanja na snagu odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina prema odredbama ove Metodologije prestaju važiti odredbe Tarifnog sustava za transport prirodnog plina bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 32/06, 3/07 i 63/12) kojima se uređuje obračun i naplata naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda.

Članak 57.

Ova Metodologija stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307–01/13–01/08
Urbroj: 371–01/13–03
Zagreb, 21. lipnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja

r.b.

Stavke

Iznos
(kn)

1.

MATERIJALNI TROŠKOVI


1.1.

Troškovi sirovina i materijala – za proizvodnju dobara i usluga (specificirati)


1.2.

Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje (specificirati)


1.3.

Troškovi istraživanja i razvoja


1.4.

Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma


1.5.

Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje (specificirati)


1.6.

Potrošena energija (1.6.1.+ 1.6.2.+ 1.6.3.+ 1.6.4.)


1.6.1.

Električna energija


1.6.2.

Plin, para, briketi i drva


1.6.3.

Trošak goriva


1.6.4.

Ostali troškovi energije (specificirati)


1.7.

Ostali materijalni troškovi (specificirati)UKUPNO 1.


2.

TROŠKOVI NABAVE PLINA (za svaku stavku specificirati nabavljenu količinu kWh i prosječnu
jediničnu cijenu kn/kWh)


2.1.

Pogonski gubici i razlika u mjerenju


2.2.

Pogonska potrošnja


2.3.

Operativna akumulacija


2.4.

Operativna zalihaUKUPNO 2.


3.

OSTALI VANJSKI TROŠKOVI – TROŠKOVI USLUGA


3.1.

Troškovi telefona, prijevoza i sl.


3.2.

Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga


3.3.

Usluge održavanja i zaštite – servisne usluge (3.3.1.+ 3.3.2.+ 3.3.3.+ 3.3.4.+ 3.3.5.+ 3.3.6.+ 3.3.7.)


3.3.1.

Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)


3.3.2.

Nabavljene usluge investicijskog održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)


3.3.3.

Usluge čišćenja i pranja


3.3.4.

Usluge održavanja softvera i web-stranica


3.3.5.

Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša


3.3.6.

Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba


3.3.7.

Ostale servisne usluge i usluge osoba (specificirati)


3.4.

Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola


3.5.

Usluge zakupa – lizinga (3.5.1.+ 3.5.2.+ 3.5.3.+ 3.5.4.)


3.5.1.

Zakupnine – najamnine nekretnina


3.5.2.

Zakupnine opreme


3.5.3.

Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme


3.5.4.

Troškovi ostalih usluga najmova (specificirati)


3.6.

Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova (specificirati)


3.7.

Intelektualne i osobne usluge (3.7.1.+ 3.7.2.+ 3.7.3.+ 3.7.4.+ 3.7.5.+ 3.7.6.+ 3.7.7.+ 3.7.8.)


3.7.1.

Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, konzultanata)


3.7.2.

Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl.


3.7.3.

Konzultantske i savjetničke usluge


3.7.4.

Knjigovodstvene usluge


3.7.5.

Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća


3.7.6.

Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata


3.7.7.

Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća


3.7.8.

Ostale usluge (specificirati)


3.8.

Troškovi komunalnih i sličnih usluga


3.9.

Usluge reprezentacije – ugošćivanja i posredovanja


3.10.

Troškovi ostalih vanjskih usluga (specificirati)UKUPNO 3.


4.

TROŠKOVI OSOBLJA – PLAĆE


4.1.

Neto plaće i naknade


4.2.

Troškovi poreza i prireza


4.3.

Troškovi doprinosa iz plaće


4.4.

Doprinosi na plaćeBroj radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti (stanje na dan 31.12.)UKUPNO 4.


5.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA


5.1.

Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi


5.2.

Nadoknade troškova, darovi i potpore (5.2.1.+ 5.2.2.+ 5.2.3.+ 5.2.4.+ 5.2.5.+ 5.2.6.+ 5.2.7.+ 5.2.8.)


5.2.1.

Troškovi prijevoza na posao i s posla


5.2.2.

Trošak loko–vožnje (nadoknada za uporabu privat. automobila u poslovne svrhe)


5.2.3.

Stipendije, nagrade učenicima i studentima


5.2.4.

Otpremnine


5.2.5.

Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)


5.2.6.

Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi, regres, jub. nagrade i sl.)


5.2.7.

Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.


5.2.8.

Ostali troškovi zaposlenika (specificirati)


5.3.

Troškovi članova uprave (specificirati)


5.4.

Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)


5.5.

Premije osiguranja (5.5.1.+ 5.5.2.+ 5.5.3.+ 5.5.4.)


5.5.1.

Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine


5.5.2.

Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)


5.5.3.

Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)


5.5.4.

Premije za ostale oblike osiguranja (specificirati)


5.6.

Bankovne usluge i troškovi platnog prometa


5.7.

Članarine, nadoknade i slična davanja


5.8.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (specificirati)


5.9.

Troškovi prava korištenja (osim najmova) (5.9.1.+ 5.9.2.)


5.9.1.

Troškovi koncesije


5.9.2.

Ostali troškovi prava korištenja (specificirati)


5.10.

Ostali troškovi poslovanja – nematerijalni (specificirati)UKUPNO 5.


6.

VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE


6.1.

Vrijednosno usklađenje dugotrajne nematerijalne imovine


6.2.

Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine (specificirati)


6.3.

Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja


6.4.

Vrijednosno usklađenje depozita u bankama, mjenica, čekova i sl.


6.5.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja (specificirati)


6.6.

Vrijednosno usklađenje zaliha


6.7.

Vrijednosno usklađenje danih predujmovaUKUPNO 6.


7.

REZERVIRANJA


7.1.

Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizike u jamstvenom (garancijskom) roku


7.2.

Troškovi dugoročnog rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima


7.3.

Troškovi dugoročnog rezerviranja za otpremnine


7.4.

Troškovi dugoročnog rezerviranja za restrukturiranje poduzeća


7.5.

Troškovi dugoročnog rezerviranja za mirovine i slične troškove – obveze


7.6.

Troškovi rezerviranja po štetnim ugovorima


7.7.

Troškovi ostalih dugoročnih rezerviranja i troškovi rizika (specificirati)UKUPNO 7.


8.

OSTALI POSLOVNI RASHODI


8.1.

Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka


8.2.

Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja


8.3.

Rashodi–otpisi nematerijalne i materijalne imovine


8.4.

Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora


8.5.

Ostali poslovni rashodi (specificirati)UKUPNO 8.UKUPNO (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8.)


Tablica 2. OPEX za godine regulacijskog razdoblja

Godina regulacijskog razdoblja

T-2

T–1

T

T+1

T+2*

OPEX (kn)


Indeks potrošačkih cijena – CPI (%)

Koeficijent učinkovitosti – X (%)* za drugo i naredna regulacijska razdoblja dodati stupce za regulacijske godine T+3 i T+4

NAPOMENA: OPEX za godinu T-2 odnose se na bazni iznos OPEX-a, dok se operativni troškovi poslovanja za godinu T–1 odnose na planirani iznos OPEX-a ili na bazni iznos OPEX-a u sklopu redovne revizije dozvoljenog prihoda.

Tablica 3. Regulirana sredstva

Godina regulacijskog razdoblja

T-2

T–1

T

T+1

T+2*

Prosječni iznos reguliranih sredstava – ROpros (kn)
Regulirana sredstva na kraju regulacijske godine – RO (kn)


Materijalna imovina


Zemljište


Građevinski objekti


Postrojenja i oprema


Alati


Ostalo


Nematerijalna imovina


Nove investicije u transportni sustav koje su stavljene u uporabu u

regulacijskoj godini – I (kn)

Materijalna imovina

Zemljište

Građevinski objekti

Postrojenja i oprema

Alati

Ostalo

Nematerijalna imovina

Amortizacija – A (kn)

Bespovratno dobivena sredstva – Sbesp (kn)

Otuđena i rashodovana sredstava – OR (kn)

* za drugo i naredna regulacijska razdoblja dodati stupce za regulacijske godine T+3 i T+4

Tablica 4. Amortizacija reguliranih sredstava*

Regulacijska godina __________

r.b.

Struktura reguliranih sredstava

Nabavna
vrijednost
(kn)

Godišnja
stopa
amortizacije
(%)

Iznos godišnje amortizacije
(kn)

Neto knjigo-
vodstvena
vrijednost
na dan
31.12.
regulacijske
godine (kn)

1.

Materijalna imovina

1.1.

Građevinski objekti

1.2.

Postrojenja i oprema

1.3.

Alati

1.4.

Ostalo

2.

Nematerijalna imovina


UKUPNO
(1. + 2.)
* za svaku godinu regulacijskog razdoblja popunjava se zasebna tablica

NAPOMENA: Ukoliko se u nekoj grupi reguliranih sredstava amortizacija obračunava po više stopa za različite osnovice, odnosno vrstu reguliranih sredstava, potrebno je navesti osnovice za svaku stopu zasebno.

Tablica 5. Elementi za utvrđivanje WACC–a

r.b.

Elementi WACC–a

Iznos

1.

Stopa povrata na vlasnički kapital – re(%)
(1.1.+ 1.2.x 1.3.)


1.1.

Nerizična stopa povrata – rf (%)


1.2.

Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost
prinosa tržišnog portfelja – β


1.3.

Premija za tržišni rizik – rmrf (%)


1.4.

Stopa povrata na diversificirani tržišni portfelj – rm (%)


2.

Udio vlasničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%) – E/(E+D) (%)

50

3.

Stopa povrata na dužnički kapital – rd (%)


4.

Udio dužničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%) – D/(E+D) (%)

50

5.

Stopa povrata na dobit – P (%)Planirani iznos WACC–a za regulacijsko razdoblje WACCP (%)
(1./(1–5.) x 2. + 3.x 4.)


Tablica 6. Dozvoljeni prihod

r.b.

Godina regulacijskog razdoblja

T    

T+1

T+2*

1.

Operativni troškovi poslovanja – OPEX (kn)
2.

Amortizacija reguliranih sredstava – A (kn)
3.

Prinos od reguliranih sredstava – PRO (kn)
4.

Dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda
u prethodnom regulacijskom razdoblju – PVδ (kn)
5a.

Prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta – PPRIK (kn)
5b.

Prihodi od nestandardnih usluga – PNU (kn)
5c.

Ostali poslovni prihodi – POST (kn)

Dozvoljeni prihod DP (kn)
(1.+ 2.+ 3.+ 4. – (5a.+ 5b.+ 5c.))

Izravnati dozvoljeni prihod DPα (kn)
* za drugo i naredna regulacijska razdoblja dodati stupce za regulacijske godine T+3 i T+4


PRILOG 2.

Tablica 1. Tarifne stavke za transport plina

Vrsta tarifnih
stavki

Oznaka
tarifne stavke

Naziv tarifne
stavke

Tarifne stavke za
godine regulacij-
skog razdoblja
(bez PDV–a)

Mjerna jedinica

T     

T+1

T+2*

Tarifne stavke za
ugovoreni stalni kapacitet
na godišnjoj razini za ulaze
u transportni sustav

TU,IN

Tarifna stavka
za ulaz na
interkonekciji
kn/kWh/dan

TU,PR

Tarifna stavka
za ulaz iz
proizvodnje
kn/kWh/dan

TU,SK

Tarifna stavka
za ulaz iz
sustava skladišta
plina
kn/kWh/dan

Tarifne stavke za
ugovoreni stalni kapacitet
na godišnjoj razini za izlaze
iz transportnog sustava

TI,IN

Tarifna stavka
za izlaz na
interkonekciji
kn/kWh/dan

TI,HR

Tarifna stavka
za izlaz u Hrvatskoj
kn/kWh/dan

TI,ZZ

Tarifna stavka
za izlaz u
zasebnoj zoni
kn/kWh/dan

Tarifna stavka za
količinu plina na izlazima
iz transportnog sustava

TK

Tarifna stavka
za količinu plina
kn/kWh

* za drugo i naredna regulacijska razdoblja dodati stupce za regulacijske godine T+3 i T+4

Tablica 2. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na godišnjoj razini

Grupa ulaza/izlaza

Oznaka

T     

T+1 

T+2*

Ulazi na interkonekcijama (kWh/dan)

KAPU,IN
Ulazi iz proizvodnje (kWh/dan)

KAPU,PR
Ulazi iz sustava skladišta plina (kWh/dan)

KAPU,SK
Izlazi na interkonekcijama (kWh/dan)

KAPI,IN
Izlazi u Hrvatskoj (kWh/dan)

KAPI,HR
* za drugo i naredna regulacijska razdoblja dodati stupce za regulacijske godine T+3 i T+4

NAPOMENA: Kapacitete je potrebno navesti sumarno za pojedine grupe ulaza u i izlaza iz transportnog sustava, te specificirati po pojedinim korisnicima zasebno za svaku grupu ulaza u i izlaza iz transportnog sustava.

Tablica 3. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na mjesečnoj razini*

Grupa ulaza/izlaza

Oznaka

Suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na mjesečnoj razini po mjesecima (kWh/dan)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ulazi na interkonekcijama

KAPU,IN,m

Ulazi iz proizvodnje

KAPU,PR,m

Ulazi iz sustava skladišta plina

KAPU,SK,m

Izlazi na interkonekcijama

KAPI,IN,m

Izlazi u Hrvatskoj

KAPI,HR,m

* za svaku godinu regulacijskog razdoblja popunjava se zasebna tablica

NAPOMENA: Kapacitete je potrebno navesti sumarno za pojedine grupe ulaza u i izlaza iz transportnog sustava, te specificirati po pojedinim korisnicima zasebno za svaku grupu ulaza u i izlaza iz transportnog sustava.

Tablica 4. Planirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava

Godina regulacijskog razdoblja

                 T

            T+1

           T+2*

Ukupna planirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava (kWh)
* za drugo i naredna regulacijska razdoblja dodati stupce za regulacijske godine T+3 i T+4

85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 85 04.07.2013 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina