Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda

85 04.07.2013 Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1893

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 97. stavka 7., članka 249. stavka 2. i članka 250. stavka 9. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 16/2013), dalje u tekstu: Zakon, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. srpnja 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA UCITS FONDA

Članak 1.

Ovim pravilnikom detaljnije se propisuju:

– ograničenja ulaganja imovine UCITS fonda,

– tržišta koja se smatraju uređenima,

– pojedine vrste imovine u koju je UCITS fondu dopušteno ulagati,

– uvjeti i ograničenja vezani za tehnike i instrumente za efikasno upravljanje imovinom UCITS fonda.

Članak 2.

Društvo za upravljanje dužno se prilikom upravljanja imovinom UCITS fonda pridržavati svih odredbi prospekta predmetnog UCITS fonda koje se odnose na vrste imovine u koje je dopušteno ulagati, tehnike i instrumente za efikasno upravljanje imovinom UCITS fonda i na ograničenja ulaganja UCITS fonda.

Uređena tržišta

Članak 3.

(1) Uređeno tržište iz članka 249. stavka 1. točke 1. podtočke a) Zakona je uređeno tržište u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici.

(2) Službena kotacija iz članka 249. stavka 1. točke 1. podtočke c) je službena kotacija burze sa sjedištem u trećoj državi koja najmanje ispunjava uvjete istovjetne onima koji su propisani za uređeno tržište u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici.

(3) Druga uređena tržišta iz članka 249. stavka 1. točke 1. podtočaka b) i c) Zakona su ona koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. u vezi s njima društvo za upravljanje ima propisane sve potrebne procedure i postupke koji osiguravaju postupanje pažnjom dobrog stručnjaka u skladu s pravilima ponašanja propisanim Zakonom i pravilnikom koji uređuje organizacijske zahtjeve društva za upravljanje,

2. u vezi s njima depozitar UCITS fonda ima propisane sve potrebne procedure i postupke za namiru vrijednosnih papira,

3. imaju odobrenje, regulirana su i predmet su nadzora od strane nadležnih tijela sukladno nacionalnom zakonodavstvu država u kojima imaju sjedište,

4. njihovi članovi i operater središnjeg registra nematerijaliziranih financijskih instrumenata su predmet nadzora od strane nadležnih tijela sukladno nacionalnom zakonodavstvu država u kojima imaju sjedište,

5. namira transakcija izvršava se u prihvatljivom vremenskom roku,

6. na njima je dozvoljeno ulagati UCITS fondu odnosno otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom iz države sjedišta toga tržišta,

7. redovito posluju odnosno na njima se kontinuirano u propisanom vremenu odvija trgovanje,

8. zadovoljavaju uvjete likvidnosti na tržištu uzimajući u obzir broj sudionika i mogućnost kontinuiranog utvrđivanja fer cijena financijskih instrumenata kojima se na njima trguje,

9. otvorena su za javnost.

Prenosivi vrijednosni papiri

Članak 4.

(1) Prenosivi vrijednosni papiri kao financijski instrumenti iz članka 249. stavka 1. točaka 1., 2. i 7. Zakona u koje je UCITS fondu dozvoljeno ulagati su oni koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1. potencijalni gubitak koji UCITS fond može pretrpjeti u odnosu na držanje tih instrumenata je ograničen na iznos koji je za njih plaćen;

2. njihova likvidnost ne ugrožava ispunjavanje zahtjeva iz članka 165. stavka 2. Zakona i članka 108. stavka 3. Zakona, osim u slučajevima kada se portfelj UCITS fonda sastoji od dovoljno drugih likvidnih financijskih instrumenata koji omogućavaju ispunjavanje navedenih obveza;

3. moguće ih je pouzdano vrednovati na način:

– za vrijednosne papire iz članka 249. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona na temelju točnih, pouzdanih i redovitih cijena koje su ili tržišne cijene ili cijene koje su dobivene metodologijom ili sustavom vrednovanja neovisnim od izdavatelja, a na temelju informacija dobivenih od strane izdavatelja vrijednosnog papira ili od mjerodavnog investicijskog istraživanja ili analize,

– za vrijednosne papire iz članka 249. stavka 1. točke 7. Zakona, metodologijom ili sustavom vrednovanja koji se provodi na periodičnoj osnovi korištenjem informacija dobivenih od strane izdavatelja vrijednosnog papira ili od mjerodavnog investicijskog istraživanja ili analize;

4. za njih su dostupne prikladne informacije kako slijedi:

– za vrijednosne papire iz članka 249. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona, u obliku redovitih, točnih i cjelovitih informacija o vrijednosnom papiru,

– za vrijednosne papire iz članka 249. stavka 1. točke 7. Zakona, u obliku redovnih i točnih informacija o vrijednosnom papiru;

5. prenosivi su;

6. njihovo stjecanje je u skladu sa strategijom ulaganja i investicijskim ciljevima UCITS fonda;

7. njihovi rizici prikladno su obuhvaćeni sustavom upravljanja rizicima UCITS fonda.

(2) Prilikom ulaganja imovine UCITS fonda društvo za upravljanje dužno je kontinuirano voditi računa o mogućnosti ispunjavanja zahtjeva iz članka 165. stavka 2. Zakona te procjenjivati rizik likvidnosti prenosivih vrijednosnih papira u koje se ulaže imovina UCITS fonda.

(3) Za vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima iz članka 249. stavka 1. točke 1. Zakona se smatra da su prenosivi i da ne ugrožavaju sposobnost UCITS fonda da ispunjava zahtjeve iz članka 165. stavka 2. Zakona, osim ako su društvu za upravljanje dostupne informacije koje upućuju na drugačiji zaključak.

(4) Kada su društvu za upravljanje dostupne informacije koje ukazuju da bi prenosivi vrijednosni papiri kojima se trguje na uređenim tržištima iz članka 249. stavka 1. točke 1. Zakona mogli ugroziti sposobnost UCITS fonda da ispunjava zahtjeve likvidnosti iz članka 165. stavak 2. Zakona, dužno je procijeniti i njihov rizik likvidnosti.

(5) Prilikom procjene likvidnosti prenosivih vrijednosnih papira društvo za upravljanje mora uzeti u obzir najmanje sljedeće:

1. količinu i vrijednost trgovanja prenosivim vrijednosnim papirom,

2. veličinu izdanja prenosivog vrijednosnog papira,

3. udio u izdanju prenosivog vrijednosnog papira kojeg društvo za upravljanje za račun UCITS fonda namjerava steći,

4. kada je to primjenjivo, nezavisnu analizu ponuda na kupnju i prodaju kroz određeno vremensko razdoblje s ciljem određivanja likvidnosti i utrživosti prenosivog vrijednosnog papira,

5. kada je to primjenjivo, analizu kvalitete i broj održavatelja tržišta predmetnog prenosivog vrijednosnog papira s ciljem ocjene kvalitete trgovanja na sekundarnom tržištu.

(6) Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 3. stavka 1. točke 24. Zakona uključuju i sljedeće:

1. dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova (AIF-ova) koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

– ispunjavaju kriterije iz stavka 1. ovoga članka,

– na njih se primjenjuju mehanizmi korporativnog upravljanja koji se primjenjuju na ostale izdavatelje vrijednosnih papira koji minimalno podrazumijevaju pravo glasa ulagatelja zatvorenog AIF-a u procesu donošenja odluka i mogućnost utjecaja na strategiju ulaganja i investicijsku politiku zatvorenog AIF-a,

– kada poslove upravljanja imovinom u ime zatvorenog AIF-a obavlja drugi subjekt, taj subjekt mora biti obuhvaćen nacionalnim zakonodavstvom u svrhu zaštite ulagatelja, koja minimalno podrazumijeva izdvojenost imovine zatvorenog AIF-a iz stečajne odnosno likvidacijske mase depozitara i upravitelja;

2. financijski instrumenti koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

– ispunjavanju kriterije iz stavka 1. ovog članka,

– temelje se ili su povezani s drugom imovinom koja može biti različita od imovine iz članka 249. stavka 1. točaka 1. do 6. Zakona.

(7) Ako financijski instrument iz stavka 6. točke 2. ovoga članka sadrži ugrađenu izvedenicu na način kako se navodi u članku 10. ovoga pravilnika, na tu izvedenicu primjenjivat će se uvjeti iz članka 250. stavka 1. točke 13. Zakona.

Instrumenti tržišta novca

Članak 5.

(1) Instrumentima tržišta novca iz članka 3. stavka 1. točke 25. Zakona smatraju se instrumenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. imaju dospijeće ili preostalo dospijeće od 397 dana ili manje i

2. njihovi prinosi podložni su utjecaju promjena uvjeta na tržištu novca.

(2) Instrumenti iz stavka 1. ovoga članka su:

1. instrumenti tržišta novca kojima se trguje na uređenom tržištu iz članka 249. stavka 1. točke 1. Zakona i

2. instrumenti tržišta novca iz članka 249. stavka 1. točke 6. Zakona.

Članak 6.

(1) UCITS fondu dozvoljeno je ulagati u instrumente tržišta novca iz članka 249. stavka 1. točke 1. Zakona koji su likvidni i čija se vrijednost u svakom trenutku može precizno utvrditi.

(2) Instrumenti tržišta novca koji su likvidni i čija se vrijednost može u svakom trenutku precizno utvrditi su oni financijski instrumenti koji se mogu prodati uz ograničeni trošak u odgovarajućem kratkom vremenskom roku radi ispunjavanja zahtjeva iz članka 165. stavka 2. i članka 108. stavka 3. Zakona i za koje su dostupni precizni i pouzdani sustavi i metodologije vrednovanja koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

1. omogućavaju da se izračuna vrijednost neto imovine UCITS fonda u skladu s vrijednošću po kojoj bi financijski instrument koji se drži u imovini mogao biti predmet transakcije po tržišnim uvjetima sklopljene između informiranih i nepovezanih strana koje su voljne obaviti transakciju,

2. zasnivaju se na tržišnim podacima ili na modelima vrednovanja, uključujući metode koje se temelje na amortiziranim troškovima.

(3) Prilikom procjene likvidnosti instrumenata tržišta novca društvo za upravljanje treba uzeti u obzir sljedeće elemente:

1. na razini instrumenta tržišta novca:

– učestalost izvršavanja transakcija i kotiranja cijena ponude i potražnje za predmetni instrument,

– broj sudionika koji su spremni kupiti i prodati instrument, spremnost sudionika održavati tržište za taj instrument, prirodu tržišnih transakcija (vrijeme potrebno za prodaju instrumenta, metode prikupljanja ponuda i mehanike prijenosa),

– veličinu izdanja odnosno programa izdanja,

– mogućnost prodaje instrumenta tržišta novca u kratkom roku po ograničenom trošku, u smislu niskih naknada i cijena ponude i potražnje i s vrlo kratkim rokom odgode namire.

2. na razini UCITS fonda:

– strukturu imatelja udjela u UCITS fondu,

– svrhu ulaganja imatelja udjela u UCITS fondu,

– informacije o tijeku novca UCITS fonda.

(4) Društvo za upravljanje dužno je procjenjivati elemente iz stavka 3. ovoga članka kako bi moglo učinkovito planirati strukturiranje portfelja UCITS fonda i predviđati novčane tijekove u svrhu usklađivanja očekivanih odljeva novca s prodajom instrumenata u portfelju UCITS fonda.

(5) Za instrumente tržišta novca iz članka 249. stavka 1. točke 1. Zakona se smatra da su likvidni i da im se vrijednost može u svakom trenutku precizno utvrditi, osim ako su društvu za upravljanje dostupne informacije koje upućuju na drugačiji zaključak.

(6) Kada su društvu za upravljanje dostupne informacije koje ukazuju da bi instrumenti tržišta novca iz članka 249. stavka 1. točke 1. Zakona mogli ugroziti sposobnost UCITS fonda da ispunjava zahtjeve likvidnosti iz članka 165. stavak 2. Zakona, dužno je procijeniti i njihov rizik likvidnosti.

Članak 7.

(1) Instrumenti tržišta novca iz članka 249. stavka 1. točke 6. Zakona su oni instrumenti tržišta novca koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1. ispunjavaju minimalno jedan od kriterija navedenih u članku 5. stavku 1. ovoga pravilnika i sve kriterije navedene u članku 6. stavku 2. ovoga pravilnika;

2. za njih su dostupne odgovarajuće informacije koje omogućavaju prikladnu procjenu kreditnog rizika koji je povezan s ulaganjem u takav instrument, uzimajući u obzir stavke 2., 3. i 4. ovoga članka;

3. slobodno su prenosivi.

(2) Prilikom procjene likvidnosti instrumenata tržišta novca iz članka 249. stavka 1. točke 6. Zakona društvo za upravljanje treba uzeti u obzir elemente iz članka 6. stavka 3. ovoga pravilnika.

(3) Za instrumente tržišta novca iz članka 249. stavka 1. točke 6. podtočaka b) i d) ili za instrumente izdane od lokalne ili regionalne samouprave Republike Hrvatske ili druge države članice ili javne međunarodne organizacije za koje ne jamči država članica, ili izdane od federalne jedinice u slučaju federalne države koja je država članica, odgovarajuća informacija iz stavka 1. točke 2. ovoga članka mora sadržavati:

1. informacije o izdanju ili programu izdavanja, te o pravnom i financijskom položaju izdavatelja prije izdavanja instrumenta tržišta novca;

2. ažurirane informacije iz točke 1. ovoga stavka na redovnoj osnovi i u slučaju nastanka značajnog događaja;

3. informacije iz točke 1. ovoga stavka potvrđene od kvalificirane treće strane, neovisno i bez utjecaja izdavatelja;

4. dostupne i pouzdane statističke podatke o izdanju ili programu izdavanja.

(4) Za instrumente tržišta novca iz članka 249. stavka 1. točke 6. podtočke c) Zakona, odgovarajuća informacija iz stavka 1. točke 2. ovoga članka mora sadržavati:

1. informacije o izdanju ili programu izdavanja, te o pravnom i financijskom položaju izdavatelja prije izdavanja instrumenta tržišta novca;

2. ažurirane informacije iz točke 1. ovoga stavka na redovnoj osnovi i u slučaju nastanka značajnog događaja;

3. dostupne i pouzdane statističke podatke o izdanju ili programu izdavanja, ili druge podatke koji omogućavaju procjenu kreditnog rizika koji je povezan s ulaganjem u takav instrument.

(5) Za instrumente tržišta novca iz članka 249. stavka 1. točke 6. podtočke a) Zakona odgovarajuća informacija iz točke 2. stavka 1. ovoga članka mora sadržavati informacije o izdanju ili programu izdavanja ili informacije o pravnom i financijskom položaju izdavatelja prije izdanja instrumenta tržišta novca.

(6) U slučaju dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca izdanih u tranšama u okviru programa izdanja, za izračun ograničenja ulaganja iz članka 250. stavka 1. točke 12. podtočaka c) i e) koriste se nedospjeli vrijednosni papiri u opticaju.

Članak 8.

Smatrat će se da subjekti iz članka 249. stavka 1. točke 6. podtočke c) Zakona podliježu bonitetnom nadzoru nadležnog tijela države članice u skladu s kriterijima definiranim pravom Europske unije odnosno podliježu ili udovoljavaju pravilima nadzora koja su prema mišljenju Agencije barem jednako stroga kao ona propisana pravom Europske unije, ako ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

1. sjedište im je u Europskoj ekonomskoj zoni;

2. sjedište im je u zemljama OECD-a koje pripadaju grupi G-10;

3. imaju investicijski rejting;

4. na osnovu analize izdavatelja može se dokazati da podliježe bonitetnom nadzoru nadležnog tijela države članice u skladu s kriterijima definiranim pravom Europske unije odnosno pravilima nadzora koja su prema mišljenju Agencije barem jednako stroga kao ona propisana pravom Europske unije.

Članak 9.

(1) Posebni subjekti za sekuritizaciju iz članka 249. stavka 1. točke 6. podtočke d) Zakona su svi subjekti osnovani s ciljem obavljanja poslova sekuritizacije koji su definirani zakonom kojim se uređuju poslovi sekuritizacije.

(2) Bankovna kreditna linija iz članka 249. stavka 1. točke 6. podtočke d) Zakona odnosi se na bankovnu uslugu za koju jamči financijska institucija koja sama ispunjava uvjete iz članka 249. stavka 1. točke 6. podtočke c) Zakona.

Financijske izvedenice

Članak 10.

(1) Financijske izvedenice su likvidna financijska imovina ako zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1. temeljnu imovinu financijske izvedenice čini najmanje jedno od sljedećeg:

a) imovina koja je navedena u članku 249. stavku 1. točke 1. do 6. Zakona, uključujući i financijske instrumente koji imaju jednu ili nekoliko karakteristika te imovine,

b) kamatne stope,

c) devizni tečajevi ili valute,

d) financijski indeksi;

2. neuvrštene (OTC) izvedenice ispunjavaju uvjete iz 249. stavka 1. točke 5. podtočaka b) i c) Zakona.

(2) Financijske izvedenice iz članka 249. stavka 1. točke 5. Zakona uključuju financijske instrumente koji moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

1. omogućavaju prijenos kreditnog rizika povezanog s imovinom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, neovisno o drugim rizicima povezanim s tom imovinom;

2. ne rezultiraju isporukom ili prijenosom imovine, uključujući i gotovinu, osim one navedene u članku 249. stavku 1. Zakona;

3. u skladu su s kriterijima za neuvrštene (OTC) izvedenice koji su definirani u članku 249. stavku 1. točki 5. podtočkama b) i c) Zakona;

4. rizici financijskih izvedenica obuhvaćeni su sustavom upravljanja rizicima UCITS fonda;

5. u slučajevima gdje postoji rizik asimetričnosti informacija između UCITS fonda i druge ugovorne strane prilikom ugovaranja kreditne izvedenice, a koji je rezultat mogućnosti pristupa druge ugovorne strane nejavnim informacijama o izdavatelju temeljne imovine kreditne izvedenice, takvi rizici moraju biti obuhvaćeni mehanizmima unutarnjih kontrola.

(3) Fer vrijednost financijske izvedenice iz članka 249. stavka 1. točke 5. podtočke c) Zakona je vrijednost po kojoj bi financijska izvedenica koja se drži u imovini UCITS fonda mogla biti predmet transakcije po tržišnim uvjetima sklopljene između informiranih i nepovezanih strana koje su voljne obaviti transakciju.

(4) Izvedenice čija je temeljna imovina roba ne smatraju se likvidnom financijskom imovinom u smislu članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke a) i članka 249. stavka 1. točke 5. Zakona.

Financijski indeksi

Članak 11.

(1) Financijski indeksi iz članka 249. stavka 1. točke 5. podtočke a) Zakona su indeksi koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1. dovoljno su diverzificirani na način da zadovoljavaju sljedeće kriterije:

– indeks je sastavljen na način da kretanje cijena ili trgovinske aktivnosti jedne njegove komponente prekomjerno ne utječe na djelovanje čitavog indeksa,

– kada je indeks sastavljen od imovine iz članka 249. stavka 1. točaka 1. do 6. Zakona, njegov sastav je diverzificiran u skladu s člankom 250. stavkom 1. točkom 2. podtočkom d) Zakona,

– kada je indeks sastavljen od imovine koja nije navedena u članku 249. stavku 1. točkama 1. do 6., njegov sastav je diverzificiran na način koji je jednak onom iz članka 250. stavka 1. točke 2. podtočke d) Zakona;

2. predstavljaju prikladno mjerilo (benchmark) za tržište na koje se odnose, zadovoljavajući sljedeće kriterije:

– indeks mjeri djelovanje reprezentativne grupe temeljnih sastavnica na relevantan i prikladan način,

– indeks se redovno revidira i rebalansira na temelju javno dostupnih kriterija, kako bi se osiguralo da kontinuirano odražava tržište na koje se odnosi,

– temeljne sastavnice su dovoljno likvidne, što omogućava korisnicima da repliciraju indeks ukoliko je to potrebno;

3. objavljuju se na odgovarajući način, zadovoljavajući sljedeće kriterije:

– postupak objavljivanja bazira se na razboritim procedurama za prikupljanje cijena te računanje i objavljivanje vrijednosti indeksa, uključujući procedure za određivanje cijena komponenti kada tržišne cijene nisu dostupne;

– bitne informacije o pitanjima kao što su način izračuna indeksa, metodologija za rebalans, izmjene indeksa ili bilo koje operativne poteškoće u pružanju točnih informacija, pružaju se ažurno i na široko dostupan način.

(2) Ako temeljna imovina financijske izvedenice ne zadovoljava kriterije iz stavka 1. ovoga članka, takva se financijska izvedenica, ako zadovoljava kriterije iz članka 10. stavka 1. ovoga pravilnika, smatra financijskom izvedenicom na kombinaciju imovine iz članka 10. stavka 1. točke 1. podtočaka a), b) i c) ovoga pravilnika.

Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca s ugrađenim izvedenicama

Članak 12.

(1) Prenosivi vrijednosni papiri s ugrađenim izvedenicama iz članka 250. stavka 1. točke 13. Zakona su financijski instrumenti koji zadovoljavaju kriterije iz članka 4. stavka 1. ovoga pravilnika i sadrže komponentu koja zadovoljava sljedeće kriterije:

1. temeljem te komponente, neki ili svi novčani tijekovi koji inače proizlaze iz prenosivog vrijednosnog papira koji je temeljni ugovor, se mogu mijenjati prema određenoj kamatnoj stopi, cijeni financijskog instrumenta, valutnom tečaju, cjenovnom indeksu ili indeksu stopa, kreditnom rejtingu ili kreditnom indeksu, ili nekoj drugoj varijabli, i stoga se kretati na način na koji se kreće samostalna izvedenica;

2. ekonomske karakteristike i rizici te komponente nisu blisko povezani s ekonomskim karakteristikama i rizicima vrijednosnog papira koji je temeljni ugovor;

3. ima značajan učinak na profil rizičnosti i određivanje cijene prenosivog vrijednosnog papira.

(2) Instrumenti tržišta novca koji ispunjavaju jedan od kriterija iz članka 5. stavka 1. ovoga pravilnika i kriterije iz članka 6. stavka 2. ovoga pravilnika i koji sadrže komponentu koja ispunjava kriterije iz stavka 1. ovoga članka smatraju se instrumentima tržišta novca s ugrađenim izvedenicama iz članka 250. stavka 1. točke 13. Zakona.

(3) Neće se smatrati da prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca ima ugrađenu izvedenicu ako sadrži komponentu koja je ugovorno prenosiva neovisno o prenosivom vrijednosnom papiru ili instrumentu tržišta novca. Takva komponenta smatrat će se zasebnim financijskim instrumentom.

Tehnike i instrumenti koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem i ostali financijski instrumenti i poslovi na tržištu kapitala u koje se može ulagati imovina UCITS fonda

Članak 13.

(1) Društvo za upravljanje može koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca ako se takve tehnike i instrumenti koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem, pod uvjetima i ograničenjima navedenim u prospektu i/ili pravilima UCITS fonda.

(2) Tehnike i instrumenti iz stavka 1. ovoga članka koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem fonda uključuju, ali nisu ograničeni na, kolateral (financijsko osiguranje) u smislu zakona kojim se uređuje financijsko osiguranje, repo ugovore, primljene garancije i posuđivanje vrijednosnih papira.

(3) Tehnike i instrumenti iz stavka 1. ovoga članka moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. ekonomski su prihvatljivi na način da se realiziraju na troškovno učinkovit način;

2. upotrebljavaju se u svrhu ostvarivanja jednog ili više sljedećih ciljeva:

– smanjenja rizika,

– smanjenja troškova,

– stvaranja dodatnog kapitala ili prihoda za UCITS fond uz razinu rizika koja je u skladu s profilom rizičnosti UCITS fonda, kao i pravilima za diverzifikaciju rizika koja su definirana u članku 250. stavku 1. Zakona,

3. njihovi rizici su primjereno obuhvaćeni sustavom upravljanja rizicima UCITS fonda.

(4) Kada društvo za upravljanje koristi tehnike i instrumente iz stavka 1. ovoga članka kolateral mogu biti samo prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz članka 249. stavka 1. točaka 1. i 6. Zakona u koje je UCITS fondu dozvoljeno ulagati u skladu s prospektom i/ili pravilima UCITS fonda.

(5) Korištenje tehnika i instrumenata iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti u suprotnosti s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja, umanjiti mogućnost postizanja investicijskih ciljeva odnosno rezultirati promjenom profila rizičnosti UCITS fonda navedenih u prospektu UCITS fonda.

(6) Svi instrumenti i tehnike iz stavka 1. ovoga članka u kojima se imovina UCITS fonda daje kao kolateral mogu činiti najviše 20% neto imovine UCITS fonda. Navedeni instrumenti i tehnike mogu se koristiti isključivo temeljem pisanog ugovora ili u sklopu organiziranih sustava za pozajmljivanje vrijednosnih papira koji djeluju u sklopu sustava za prijeboj i namiru.

(7) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da je ugovor o korištenju tehnika i instrumenata iz stavka 5. ovoga članka moguće opozvati ili raskinuti u svakom trenutku i prije roka dospijeća. U slučaju opoziva ili raskida ugovora prije roka dospijeća, obveze iz ugovora moraju se izvršiti u roku od najviše sedam (7) dana. Ugovori čiji je rok dospijeća kraći ili jednak sedam (7) dana smatraju se opozivima u svakom trenutku. Rok dospijeća navedenih ugovora ne smije biti duži od 12 mjeseci.

(8) U okviru upravljanja imovinom UCITS fonda, društvu za upravljanje dozvoljeno je koristiti repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata ako je to predviđeno prospektom i/ili pravilima UCITS fonda i u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja. Društvo za upravljanje dužno je osigurati da je repo ugovor o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata moguće opozvati ili raskinuti u svakom trenutku i prije roka dospijeća. U slučaju opoziva ili raskida repo ugovora prije roka dospijeća, obveze iz ugovora moraju se izvršiti u roku od najviše sedam (7) dana. Repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata čiji je rok dospijeća kraći ili jednak sedam (7) dana smatra se opozivima u svakom trenutku. Rok dospijeća repo ugovora o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata ne smije biti duži od 12 mjeseci.

(9) U smislu članka 97. stavka 1. točke 1. Zakona, zajmom se smatra i pozajmica na tržištu novca.

(10) Pozajmica na tržištu novca ne smatra se uobičajenim poslom na tržištu kapitala u smislu članka 97. stavka 6. Zakona niti instrumentom tržišta novca u smislu članka 3. stavka 1. točke 25. Zakona.

Fondovi koji repliciraju indeks

Članak 14.

(1) Replicirati određeni dionički ili obveznički indeks kako je to propisano člankom 250. stavkom 1. točkom 2. podtočkom d) Zakona, znači replicirati temeljnu imovinu indeksa, uključujući upotrebu financijskih izvedenica ili drugih tehnika i instrumenata iz članka 13. ovoga pravilnika.

(2) Dionički i/ili obveznički indeks kojeg UCITS fond replicira mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. njegov sastav je dovoljno diverzificiran, što znači da mora ispunjavati zahtjeve iz članka 250. stavka 1. točke 2. podtočke d) Zakona na isti način kao i imovina UCITS fonda,

2. indeks predstavlja prikladno mjerilo (benchmark) uz uvjet da subjekt koji sastavlja, izračunava i/ili objavljuje indeks koristi priznatu metodologiju koja ne isključuje značajne izdavatelje na tržištu na koje se taj indeks odnosi,

3. indeks se objavljuje na prikladan način što znači da zadovoljava sljedeće kriterije:

– dostupan je javnosti,

– subjekt koji sastavlja, izračunava i/ili objavljuje indeks je neovisan od UCITS fonda koji replicira indeks, što ne isključuje mogućnost da sastavljač indeksa i UCITS fond čine dio iste grupe ili su na drugi način povezani, pod uvjetom da su postavljeni djelotvorni mehanizmi sprječavanja sukoba interesa.

Neuvršteni vrijednosni papiri

Članak 15.

Ulaganje imovine UCITS fonda u neuvrštene vrijednosne papire dozvoljeno je isključivo ako je predviđeno prospektom UCITS fonda.

Transakcije na neformalnom tržištu

Članak 16.

Društvu za upravljanje dozvoljene su transakcije kupnje i prodaje imovine UCITS fonda na neformalnom (OTC) tržištu samo s osobama koje se smatraju profesionalnim ulagateljima u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Transakcije između fondova kojima upravlja isto društvo za upravljanje

Članak 17.

(1) Društvo za upravljanje dužno je internim aktima propisati situacije, uvjete i okolnosti u kojima je dozvoljena prodaja, kupnja ili prijenos imovine, obavljanje drugih transakcija ili uobičajenih poslova na tržištu kapitala između fondova i/ili individualnih portfelja kojima upravlja te osigurati da se iste ne obavljaju pod uvjetima koji su različiti od tržišnih ili koji jedan fond i/ili individualni portfelj stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi.

(2) Za svaku kupnju, prodaju ili prijenos imovine, transakciju ili uobičajeni posao na tržištu kapitala iz stavka 1. ovoga članka potrebno je obrazložiti i dokumentirati razloge zbog kojih se obavlja, te navedenu dokumentaciju čuvati na način propisan propisima donesenim na temelju Zakona.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/14

Urbroj: 326-440-13-1

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.