Pravilnik o glavnim i napajajućim UCITS fondovima

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o glavnim i napajajućim UCITS fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1894

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na temelju članka 314. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 16/2013, dalje: Zakon), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. srpnja 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O GLAVNIM I NAPAJAJUĆIM UCITS FONDOVIMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje:

a) sadržaj sporazuma o razmjeni informacija zaključenog između društva za upravljanje glavnim i društva za upravljanje napajajućim fondom iz članka 289. Zakona, odnosno sadržaj internih pravila poslovanja propisanih navedenim člankom Zakona,

b) sadržaj sporazuma o razmjeni informacija zaključenog između depozitara glavnog i depozitara napajajućeg fonda iz članka 290. Zakona,

c) sadržaj sporazuma o razmjeni informacija zaključenog između revizorskog društva glavnog i revizorskog društva napajajućeg fonda iz članka 292. Zakona,

d) postupak podnošenja zahtjeva i izdavanja odobrenja u skladu s člankom 304. stavkom 2. Zakona,

e) postupak podnošenja zahtjeva i izdavanja odobrenja u skladu s člankom 305. stavkom 2. Zakona,

f) postupak podnošenja zahtjeva i izdavanja odobrenja u skladu s člankom 306. Zakona.

(2) Ovim Pravilnikom se u pravni sustav Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2010/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odredbi koje se odnose na spajanje fondova, strukture glavnih i napajajućih fondova i postupak obavještavanja (SL L 176, 10. 7. 2010.).

SADRŽAJ SPORAZUMA O RAZMJENI INFORMACIJA IZMEĐU DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE GLAVNIM I NAPAJAJUĆIM UCITS FONDOM

Članak 2.

(1) Društva za upravljanje glavnim i napajajućim fondom dužna su sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija i dokumentacije koja je potrebna da napajajući fond i njegovo društvo za upravljanje ispunjavaju zahtjeve i obveze određene Zakonom i podzakonskim aktima.

(2) Sadržaj sporazuma iz prethodnog stavka uključuje:

1. informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje glavnim fondom dostavlja društvu za upravljanje napajajućim fondom primjerak svojih pravila fonda, prospekt i ključne podatke za ulagatelje ili sve izmjene i dopune,

2. informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje glavnim fondom obavještava društvo za upravljanje napajajućim fondom o delegiranju poslova upravljanja imovinom i upravljanja rizicima,

3. kada je to primjenjivo, informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje glavnim fondom dostavlja društvu za upravljanje napajajućim fondom internu dokumentaciju kojom su opisani procesi i poslovi te postupanja i odgovornosti u području upravljanja rizicima i praćenju usklađenosti s relevantnom zakonskom regulativom,

4. informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje glavnim fondom obavještava društvo za upravljanje napajajućim fondom o kršenju zakona i/ili pravila fonda te sporazuma iz stavka 1. ovog članka od strane društva za upravljanje glavnim fondom,

5. kada napajajući fond koristi financijske izvedenice u svrhu zaštite od rizika, informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje glavnim fondom obavještava društvo za upravljanje napajajućim fondom o svojoj stvarnoj izloženosti prema financijskim izvedenicama, kako bi omogućio napajajućem fondu da izračuna svoju ukupnu izloženost u skladu s člankom 294. Zakona,

6. izjavu društva za upravljanje glavnim fondom kojom obavještava društvo za upravljanje napajajućim fondom o svim sporazumima o razmjeni informacija koje je zaključilo s trećim osobama te, kada je to primjenjivo, način i rokove u kojima navedene sporazume dostavlja društvu za upravljanje napajajućim fondom,

7. izjavu o klasama udjela glavnog fonda u koje napajajući fond može uložiti imovinu,

8. naknade i troškove koje će snositi napajajući fond te pojedinosti o mogućim snižavanjima ili povratima naknada ili troškova od strane glavnog fonda,

9. kada je to primjenjivo, uvjete u skladu s kojima se može provesti početni ili naknadni prijenos imovine napajajućeg fonda na glavni fond,

10. mjere koje je potrebno poduzeti u svrhu poštivanja odredbi članka 295. Zakona te usklađenja učestalosti i vremena za izračun neto vrijednosti imovine i objavu cijene udjela,

11. pojedinosti oko izvršenja zahtjeva za izdavanje i otkup udjela, uključujući, kada je to primjenjivo, i uloge trećih osoba,

12. mjere koje je potrebno poduzeti ako je jedan od fondova ili su oba fonda uvršteni ili se njihovim udjelima trguje na sekundarnom tržištu,

13. kada je to primjenjivo, ostale mjere koje je potrebno poduzeti za usklađivanje vremena za izračun i objavu neto vrijednosti imovine, kako bi se spriječile moguće zloupotrebe razlika u njihovim cijenama udjela,

14. kad su udjeli napajajućeg i glavnog fonda denominirani u različitim valutama, tečaj po kojem će se konvertirati zahtjevi društva za upravljanje napajajućim fondom za izdavanje i otkup udjela,

15. pojedinosti i rokove plaćanja pri izdavanju i otkupu udjela glavnog fonda, uključujući, kad je to dogovoreno između ugovornih strana, uvjete po kojima glavni fond može namiriti zahtjeve za isplatu prijenosom imovine na napajajući fond, osobito u slučajevima iz članka 304. i 305. Zakona,

16. postupke koji osiguravaju da se s upitima i pritužbama ulagatelja primjereno postupa,

17. kada pravila i/ili prospekt glavnog fonda daju određena prava ili ovlaštenja ulagateljima, a društvo za upravljanje glavnim fondom odluči ograničiti ili se uskratiti sva ili neka takva prava i ovlaštenja napajajućem fondu, izjavu o uvjetima pod kojima se takva odluka donosi,

18. informacije o načinu i rokovima obavještavanja o privremenoj obustavi i nastavku otkupa, ili izdavanja udjela glavnog odnosno napajajućeg fonda,

19. mjere koje će se poduzimati s ciljem obavještavanja i otklanjanja uočenih nepravilnosti prilikom vrednovanja imovine u glavnom fondu,

20. kad napajajući i glavni fond imaju iste poslovne godine, informacije o usklađenosti izrade njihovih periodičkih izvještaja,

21. kad napajajući i glavni fond imaju različite poslovne godine, uvjete koji omogućuju društvu za upravljanje napajajućim fondom da dobije sve potrebne informacije od društva za upravljanje glavnim fondom kako bi moglo pravodobno izraditi svoje periodičke izvještaje te koji osiguravaju da je revizorsko društvo glavnog fonda u mogućnosti izraditi dodatno izvješće sa istim datumom za koji se sastavlja revizorsko izvješće napajajućeg fonda, u skladu s člankom 292. Zakona,

22. informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje glavnim fondom obavještava društvo za upravljanje napajajućim fondom o predloženim i provedenim izmjenama i/ili dopunama svojih pravila fonda, prospekta i ključnih informacija za ulagatelje, ako se te pojedinosti razlikuju od dogovorenih uvjeta za obavještavanje ulagatelja koji su propisani pravilima fonda ili prospektom glavnog fonda,

23. informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje glavnim fondom obavještava društvo za upravljanje napajajućim fondom o planiranoj ili predloženoj likvidaciji, statusnoj promjeni ili podjeli glavnog fonda,

24. informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje napajajućim, odnosno društvo za upravljanje glavnim fondom obavještava drugo društvo da su prestali ili da će prestati postojati uvjeti prema kojima se fond smatra napajajućim odnosno glavnim fondom,

25. informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje napajajućim, odnosno društvo za upravljanje glavnim fondom obavještava drugo društvo da fond namjerava promijeniti svoje društvo za upravljanje, depozitara, revizora i/ili bilo koju treću osobu na koju su delegirani poslovi upravljanja imovinom i upravljanja rizicima,

26. informacije o načinu i rokovima obavještavanja o drugim promjenama utvrđenih uvjeta poslovanja za koje se glavni fond obvezao da će ih dostaviti,

27. izričitu odredbu, ukoliko su glavni i napajajući fond osnovani u istoj državi članici, da je mjerodavno pravo za tumačenje i primjenu sporazuma iz članka 1. pravo te države članice, te izričitu odredbu da su obje ugovorne strane suglasne s isključivom nadležnošću sudova te države članice,

28. izričitu odredbu, ukoliko su glavni i napajajući fond osnovani u različitim državama članicama, da je mjerodavno pravo za tumačenje i primjenu sporazuma iz članka 1. pravo države članice u kojoj je osnovan glavni fond ili pravo države članice u kojoj je osnovan napajajući fond te izričitu odredbu da su obje ugovorne strane suglasne s isključivom nadležnošću sudova države članice čiju su materijalno-pravnu nadležnost sporazumom utvrdili.

SADRŽAJ INTERNIH PRAVILA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE GLAVNIM I NAPAJAJUĆIM UCITS FONDOM

Članak 3.

(1) U slučaju kada isto društvo za upravljanje upravlja glavnim i napajajućim fondom, sporazum iz članka 2. ovog Pravilnika zamjenjuju interna pravila poslovanja.

(2) Sadržaj internih pravila poslovanja iz prethodnog stavka uključuje:

1. mjere za sprječavanje potencijalnog sukoba interesa između napajajućeg i glavnog fonda, te između napajajućeg fonda i ulagatelja u glavnom fondu, kada one nisu dovoljno riješene mjerama iz članka 48. stavak 1. točka 4. i članka 50. Zakona, te mjerama propisanim pravilnikom iz članka 61. Zakona,

2. izjavu o klasama udjela glavnog fonda koje su na raspolaganju za ulaganje napajajućem fondu,

3. naknade i troškove koje će snositi napajajući fond te pojedinosti o mogućim snižavanjima ili povratima naknada ili troškova od strane glavnog fonda,

4. kada je to primjenjivo, uvjete u skladu s kojima se može provesti početni ili naknadni prijenos imovine napajajućeg fonda na glavni fond,

5. mjere koje je potrebno poduzeti u svrhu udovoljavanja članku 295. Zakona te usklađenje učestalosti i vremena za izračun neto vrijednosti imovine i objavu cijene udjela,

6. pojedinosti oko izvršenja zahtjeva za izdavanje i otkup udjela, uključujući, kada je to primjenjivo, i uloge trećih osoba,

7. mjere koje je potrebno poduzeti ako je jedan od fondova ili su oba fonda uvršteni ili se njihovim udjelima trguje na sekundarnom tržištu,

8. kad su udjeli napajajućeg i glavnog fonda denominirani u različitim valutama, tečaj po kojem će se konvertirati zahtjevi društva za upravljanje napajajućim fondom za izdavanje i otkup udjela,

9. pojedinosti i rokove pri izdavanju i otkupu udjela glavnog fonda, uključujući, kad je to dogovoreno između ugovornih strana, uvjete po kojima glavni fond može namiriti zahtjeve za isplatu prijenosom imovine na napajajući fond, osobito u slučajevima iz članka 304. i 305. Zakona,

10. kada pravila i prospekt glavnog fonda daju određena prava ili ovlaštenja ulagateljima, a glavni fond odluči ograničiti ili se odreći svih ili nekih takvih prava i ovlaštenja u odnosu na ulagatelje napajajućeg fonda, izjavu o uvjetima pod kojima se takva odluka donosi,

11. informacije o načinu i rokovima obavještavanja o privremenoj obustavi i nastavku otkupa, ili izdavanja udjela glavnog odnosno napajajućeg fonda,

12. mjere koje će se poduzimati sa ciljem obavještavanja i otklanjanja uočenih nepravilnosti prilikom vrednovanja imovine u glavnom fondu,

13. kad napajajući i glavni fond imaju iste poslovne godine, informacije o usklađenosti izrade njihovih periodičkih izvještaja,

14. kad napajajući i glavni fond imaju različite poslovne godine, uvjete koji omogućuju pravodobnu izradu periodičkih izvještaja te koji osiguravaju da je revizorsko društvo glavnog fonda u mogućnosti izraditi dodatno izvješće sa istim datumom za koji se sastavlja revizorsko izvješće napajajućeg fonda, u skladu s člankom 292. Zakona.

SADRŽAJ SPORAZUMA O RAZMJENI INFORMACIJA IZMEĐU DEPOZITARA GLAVNOG I NAPAJAJUĆEG UCITS FONDA

Članak 4.

(1) Ako glavni i napajajući fond imaju različite depozitare, njihovi su depozitari dužni sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija potrebnih da oba depozitara ispunjavaju zahtjeve i obveze određene Zakonom i na temelju njega donesenim podzakonskim propisima.

(2) Sadržaj sporazuma iz prethodnog stavka uključuje:

1. definiranje dokumentacije i informacija koje depozitari redovito međusobno razmjenjuju i informacije o tome da li takve dokumente dostavlja jedan depozitar drugome ili su dostupni na zahtjev,

2. informacije o načinu i rokovima u kojima se takve informacije i dokumentacija razmjenjuju između depozitara glavnog i depozitara napajajućeg fonda,

3. informacije vezane uz usklađivanje poslovanja oba depozitara u operativnim pitanjima, s posebnim osvrtom na:

a. postupak za izračun neto vrijednosti imovine svakog fonda, uključujući sve primjerene mjere za sprječavanje zloupotrebe razlika u cijeni u skladu s člankom 295. Zakona,

b. obradu uputa napajajućeg fonda za izdavanje ili otkup udjela u glavnom fondu te namiru takvih transakcija, uključujući sve dogovorene uvjete za prijenos imovine,

4. usklađivanje postupaka pri zaključenju poslovne godine,

5. pojedinosti kršenja Zakona i pravila fonda od strane glavnog fonda koje mora dostaviti depozitar glavnog fonda depozitaru napajajućeg fonda te način i rokove njihove dostave,

6. procedure postupanja s ad hoc zahtjevima za pomoć koje jedan depozitar zatraži od drugoga,

7. definiranje o kojim posebnim nepredvidivim događajima se depozitari moraju međusobno obavještavati na ad hoc osnovi te način i rokove obavještavanja (npr. u slučajevima više sile),

8. kada je zaključen sporazum iz članka 2. ovog Pravilnika, odredbu da je za sporazum između depozitara glavnog i napajajućeg fonda također mjerodavno pravo države članice koje je mjerodavno za sporazum iz članka 2. stavka 2. točke 27. i da su oba depozitara suglasna s isključivom nadležnošću sudova te države članice,

9. kada je sporazum iz članka 2. ovog Pravilnika zamijenjen internim pravilima poslovanja u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika, odredbu kojom se definira da je za sporazum između depozitara glavnog i napajajućeg fonda mjerodavno pravo države članice u kojoj je osnovan napajajući fond ili pravo države članice u kojoj je osnovan glavni fond i da su oba depozitara suglasna s isključivom nadležnošću sudova te države članice.

IZVJEŠTAVANJE O NEPRAVILNOSTIMA OD STRANE DEPOZITARA GLAVNOG FONDA

Članak 5.

(1) Ako depozitar glavnog fonda pri obavljanju poslova depozitara za glavni fond utvrdi kršenje koje bi moglo negativno utjecati na položaj napajajućeg fonda, o tome je bez odgode dužan obavijestiti Agenciju te društvo za upravljanje i depozitara napajajućeg fonda.

(2) Nepravilnosti i nezakonitosti iz članka 291. Zakona, koje depozitar glavnog fonda utvrdi pri obavljanju poslova depozitara, a koje mogu imati negativan učinak na napajajući fond, između ostalog uključuju i nepravilnosti i nezakonitosti:

1. u izračunu neto vrijednosti imovine glavnog fonda,

2. u transakcijama ili namiri pri izdavanju ili otkupu udjela u glavnom fondu od strane napajajućeg fonda,

3. u plaćanju ili kapitalizaciji dobiti iz glavnog fonda ili u izračunu mogućeg povezanog poreza po odbitku,

4. kod kršenja ulagačkih ciljeva, politika ili strategija glavnog fonda, navedenih u njegovim pravilima, prospektu ili ključnim podacima za ulagatelje,

5. kod kršenja ograničenja ulaganja i zaduživanja, navedenih u Zakonu ili u pravilima fonda, prospektu ili ključnim podacima za ulagatelje.

SADRŽAJ SPORAZUMA O RAZMJENI INFORMACIJA IZMEĐU REVIZORSKIH DRUŠTAVA GLAVNOG I NAPAJAJUĆEG UCITS FONDA

Članak 6.

(1) Ako glavni i napajajući fond imaju različita revizorska društva, njihova su revizorska društva dužna sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija potrebnih da oba revizorska društva ispunjavaju zahtjeve i obveze određene Zakonom.

(2) Sadržaj sporazuma iz prethodnog stavka uključuje:

1. definiranje dokumentacije i informacija koje revizorska društva trebaju redovito razmjenjivati,

2. odredbu da li te informacije i dokumentaciju jedno revizorsko društvo redovno dostavlja drugome ili su dostupni na zahtjev,

3. informacije o načinu i rokovima u kojima informacije i dokumentaciju revizorsko društvo glavnog dostavlja revizorskom društvu napajajućeg fonda,

4. način usklađivanja djelovanja revizorskih društava u postupcima pri zaključenju poslovne godine za svaki pojedini fond,

5. definiranje činjenica koje se smatraju nezakonitostima i nepravilnostima objavljenim u revizorskom izvješću revizorskog društva glavnog fonda, u smislu članka 292. Zakona,

6. način i rok za postupanje s ad hoc zahtjevima za pomoć koje jedno revizorsko društvo zatraži od drugog, uključujući zahtjeve za dodatnim informacijama o nepravilnostima objavljenim u revizijskom izvješću revizorskog društva glavnog fonda,

7. odredbe o sastavljanju revizijskih izvješća na temelju članaka 292. i 200. stavak 1. Zakona te o načinu i vremenu dostave revizijskog izvješća glavnog fonda i njegovih nacrta revizorskom društvu napajajućeg fonda,

8. kad napajajući i glavni fond imaju različite datume zaključenja poslovne godine, sporazum iz stavka 1. mora uključivati način i rokove do kojih revizorsko društvo glavnog fonda treba izraditi dodatno izvješće u skladu s člankom 292. stavkom 5. Zakona i dostaviti navedeno izvješće i njegove nacrte revizorskom društvu napajajućeg fonda,

9. kada je zaključen sporazum iz članka 2. ovog Pravilnika, odredbu da je za sporazum između revizorskih društava glavnog i napajajućeg fonda također mjerodavno pravo države članice koje je mjerodavno za sporazum iz članka 2. stavka 2. točke 27. i da su oba revizorska društva suglasna s isključivom nadležnošću sudova te države članice,

10. kada je sporazum iz članka 2. ovog Pravilnika zamijenjen internim pravilima poslovanja u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika, odredbu kojom se definira da je za sporazum između revizorskih društava glavnog i napajajućeg fonda mjerodavno pravo države članice u kojoj je osnovan napajajući fond ili pravo države članice u kojoj je osnovan glavni fond i da su oba revizorska društva suglasna s isključivom nadležnošću sudova te države članice.

NAČIN DOSTAVE OBAVIJESTI ULAGATELJIMA NAPAJAJUĆEG FONDA

Članak 7.

Obavijest iz članka 287. Zakona dostavit će se ulagateljima napajajućeg fonda odgovarajućom primjenom odredaba Pravilnika o obavještavanju ulagatelja kod pripajanja UCITS fondova.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA AGENCIJE U SLUČAJU LIKVIDACIJE GLAVNOG FONDA

Članak 8.

(1) Po donošenju odluke o likvidaciji glavnog fonda, društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim fondom mora bez odgode započeti likvidaciju napajajućeg fonda. Društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim fondom dužno je bez odgode obavijestiti sve ulagatelje napajajućeg fonda o namjeravanoj likvidaciji napajajućeg fonda.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako Agencija društvu za upravljanje koje upravlja napajajućim fondom izda odobrenje za:

1. promjenu glavnog fonda te prospekta i pravila napajajućeg fonda, na temelju koje će napajajući fond ulagati najmanje 85% svoje imovine u udjele drugog glavnog fonda,

2. promjenu prospekta i pravila napajajućeg fonda, na temelju koje se napajajući fond preoblikuje u fond koji nije napajajući fond.

(3) U slučaju kada napajajući fond namjerava uložiti najmanje 85% svoje imovine u udjele drugog glavnog fonda, u skladu sa stavkom 2. točkom 1. ovog članka, društvo za upravljanje napajajućim fondom je dužno uz zahtjev za odobrenje promjene glavnog fonda, prospekta i pravila napajajućeg fonda, dostaviti i dokumentaciju iz članka 282. stavka 3. Zakona te godišnje i polugodišnje financijske izvještaje.

(4) U slučaju kada se napajajući fond namjerava preoblikovati u fond koji nije napajajući, u skladu sa stavkom 2. točkom 2. ovog članka, društvo za upravljanje napajajućim fondom je dužno, pored zahtjeva za odobrenje izmjene prospekta i pravila, Agenciji dostaviti izmijenjene i dopunjene ključne podatke za ulagatelje i godišnje te polugodišnje financijske izvještaje.

(5) U slučaju kada se napajajući fond namjerava likvidirati, društvo za upravljanje napajajućim fondom je dužno dostaviti Agenciji odluku o likvidaciji.

(6) Društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim fondom dužno je zahtjev za izdavanje odobrenja za promjene prospekta i pravila fonda i dokumentaciju iz stavka 3. i 4. ovog članka, odnosno odluku o likvidaciji fonda iz stavka 5. ovog članka, dostaviti Agenciji u roku od 2 mjeseca od dana zaprimanja obavijesti o namjeravanoj likvidaciji glavnog fonda. Ako društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim fondom zaprimi obavijest o namjeravanoj likvidaciji glavnog fonda više od 5 mjeseci prije početka likvidacije, dužno je Agenciji dostaviti taj zahtjev ili odluku najkasnije 3 mjeseca prije datuma početka likvidacije.

ODOBRENJE AGENCIJE U SLUČAJU LIKVIDACIJE GLAVNOG FONDA

Članak 9.

(1) Agencija će u roku od 15 radnih dana nakon dostave cjelokupne dokumentacije iz članka 8. stavka 3. odnosno stavka 4. ovog Pravilnika obavijestiti društvo za upravljanje napajajućim fondom o tome da li je dala potrebna odobrenja u skladu s člankom 8. stavkom 2. ovog Pravilnika.

(2) Po primitku odobrenja Agencije iz stavka 1. ovog članka, društvo za upravljanje napajajućim fondom dužno je bez odgode o tome obavijestiti društvo za upravljanje glavnim fondom.

(3) Nakon što je Agencija dala potrebno odobrenje u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkom 1. ovog Pravilnika, društvo za upravljanje napajajućim fondom mora bez odgode poduzeti odgovarajuće mjere radi usklađivanja sa zahtjevima iz članka 284. i članka 287. Zakona.

(4) Kad se isplata likvidacijskih sredstava glavnog fonda treba izvršiti prije početka ulaganja napajajućeg fonda u drugi glavni fond, na temelju članka 8. stavka 2. točke 1. ovog Pravilnika, odnosno prije početka ulaganja u skladu sa svojim novim investicijskim ciljevima i politikom na temelju članka 8. stavka 2. točke 2. ovog Pravilnika, Agencija, odnosno nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje napajajućim fondom daje odobrenje iz članka 8. stavak 2. ovog Pravilnika u skladu sa sljedećim uvjetima:

1. likvidacijska sredstva isplaćuju se napajajućem fondu:

a) u novcu ili

b) u obliku djelomičnog ili potpunog prijenosa imovine, kad tako društvo za upravljanje napajajućim fondom izabere te kad je to predviđeno sporazumom između društva za upravljanje napajajućim i glavnim fondom ili internim pravilima poslovanja i odlukom o likvidaciji. U ovom slučaju društvo za upravljanje napajajućim fondom može u svakom trenutku unovčiti bilo koji dio imovine koja mu je prenesena.

2. novac koji napajajući fond primi ili drži u skladu s ovim stavkom, može se ponovno uložiti i prije početka ulaganja napajajućeg fonda u drugi glavni fond ili u skladu s novim investicijskim ciljevima i politikom, samo u depozite i instrumente tržišta novca u koje je UCITS fondu dozvoljeno ulagati, u svrhu učinkovitog upravljanja novcem.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA AGENCIJE U SLUČAJU STATUSNE PROMJENE ILI PODJELE GLAVNOG FONDA

Članak 10.

(1) Prilikom provođenja statusne promjene glavnog fonda s drugim fondom, društvo za upravljanje napajajućim fondom dužno je odmah započeti postupak likvidacije napajajućeg fonda. Društvo za upravljanje napajajućim fondom dužno je bez odgode obavijestiti sve ulagatelje napajajućeg fonda o namjeravanoj likvidaciji napajajućeg fonda.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako Agencija društvu za upravljanje koje upravlja napajajućim fondom izda odobrenje:

1. za promjenu prospekta i pravila napajajućeg fonda, na temelju koje će napajajući fond ostati napajajući fond istog glavnog fonda koji je prošao statusnu promjenu,

2. za promjenu glavnog fonda te prospekta i pravila napajajućeg fonda, na temelju koje će napajajući fond ulagati najmanje 85% svoje imovine u udjele novog glavnog fonda, a koji nastaje statusnom promjenom glavnog fonda s drugim fondom,

3. za promjenu glavnog fonda te prospekta i pravila napajajućeg fonda, na temelju koje će napajajući fond ulagati najmanje 85% svoje imovine u udjele drugog glavnog fonda,

4. za promjenu prospekta i pravila napajajućeg fonda, na temelju koje se napajajući fond preoblikuje u fond koji nije napajajući.

(3) U slučaju kada napajajući fond namjerava ostati napajajući fond istog glavnog fonda koji je prošao statusnu promjenu, u skladu sa stavkom 2. točkom 1. ovog članka, društvo za upravljanje napajajućim fondom je dužno, pored zahtjeva za odobrenje izmjene prospekta i pravila, dostaviti Agenciji izmijenjene i dopunjene ključne podatke za ulagatelje te godišnje i polugodišnje financijske izvještaje. Izraz »ostati napajajući fond istog glavnog fonda« odnosi se na slučajeve kada:

a) je u predloženoj statusnoj promjeni glavni fond istovremeno i fond preuzimatelj,

b) glavni fond i dalje postoji bez bitnih izmjena kao jedan od fondova koji su nastali statusnom promjenom.

(4) U slučaju kada napajajući fond namjerava ulagati najmanje 85% svoje imovine u udjele novog glavnog fonda, a koji nastaje statusnom promjenom glavnog fonda s drugim fondom u skladu sa stavkom 2. točkom 2. ovog članka ili kada napajajući fond namjerava ulagati najmanje 85% svoje imovine u udjele drugog glavnog fonda u skladu sa stavkom 2. točkom 3. ovog članka, društvo za upravljanje napajajućim fondom je dužno, pored zahtjeva za odobrenje promjene glavnog fonda te prospekta i pravila, dostaviti Agenciji dokumente iz članka 282. stavka 3. Zakona te godišnje i polugodišnje financijske izvještaje. Izraz »postati napajajući fond novog glavnog fonda, a koji nastaje statusnom promjenom glavnog fonda« odnosi se na slučajeve kada:

a) je glavni fond istovremeno i fond prenositelj, a napajajući fond, uslijed statusne promjene, postaje ulagatelj fonda preuzimatelja,

b) napajajući fond postane ulagatelj u fondu koji je nastao statusnom promjenom, a koji se bitno razlikuje od glavnog fonda.

(5) U slučaju kada se napajajući fond namjerava preoblikovati u fond koji nije napajajući, u skladu sa stavkom 2. točkom 4. ovog članka, društvo za upravljanje napajajućim fondom je dužno, pored zahtjeva za odobrenje izmjene prospekta i pravila, dostaviti Agenciji izmijenjene i dopunjene ključne podatke za ulagatelje i godišnje i polugodišnje financijske izvještaje.

(6) U slučaju kada se napajajući fond namjerava likvidirati, društvo za upravljanje napajajućim fondom je dužno dostaviti Agenciji odluku o likvidaciji.

(7) Društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim fondom dužno je zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. i dokumentaciju iz stavka 3., 4. i 5. ovoga članka, odnosno odluku o likvidaciji fonda iz stavka 6. ovog članka, dostaviti Agenciji u roku od 1 mjeseca od dana kada je zaprimilo obavijest o namjeri provođenja statusne promjene glavnog fonda. Ako je društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim fondom zaprimilo obavijest o namjeravanoj statusnoj promjeni glavnog fonda više od 4 mjeseca prije dana provedbe statusne promjene, dužno je Agenciji dostaviti taj zahtjev ili odluku najkasnije 3 mjeseca prije datuma provedbe statusne promjene.

ODOBRENJE AGENCIJE U SLUČAJU STATUSNE PROMJENE ILI PODJELE GLAVNOG FONDA

Članak 11.

(1) Agencija će u roku od 15 radnih dana nakon dostave cjelokupne dokumentacije iz članka 10. stavka 3., 4. i 5. ovog Pravilnika obavijestiti društvo za upravljanje napajajućim fondom o tome da li je Agencija dala potrebno odobrenje za promjene iz članka 10. stavka 2. ovog Pravilnika.

(2) Po primitku odobrenja Agencije iz stavka 1. ovog članka, društvo za upravljanje napajajućim fondom dužno je bez odgode o tome obavijestiti društvo za upravljanje glavnim fondom.

(3) Nakon što je Agencija dala potrebno odobrenje, u skladu s člankom 10. stavkom 2. točkom 2. i 3. ovog Pravilnika, društvo za upravljanje napajajućim fondom mora bez odgode poduzeti mjere za usklađenje sa zahtjevima iz članka 284. i 287. Zakona.

(4) Kada Agencija nije dala potrebna odobrenja koja se traže na temelju članka 10. ovog Pravilnika do radnog dana koji prethodi posljednjem danu kada napajajući fond može zatražiti otkup i isplatu svojih udjela u glavnom fondu prije nego što spajanje ili podjela stupe na snagu, u slučajevima iz članka 10. stavka 2. točke 2., 3. i 4. ovog Pravilnika društvo za upravljanje napajajućim fondom mora iskoristiti pravo da zatraži otkup svojih udjela u glavnom fondu, u skladu sa člankom 265., 266. i 305. Zakona.

(5) Društvo za upravljanje napajajućim fondom također mora iskoristiti ovo pravo kako bi osiguralo da nije ugroženo pravo njegovih ulagatelja da zatraže otkup svojih udjela u napajajućem fondu, u skladu s člankom 287. Zakona.

(6) Prije korištenja navedenih prava, društvo za upravljanje napajajućim fondom mora razmotriti i ako je moguće primijeniti i druge metode i načine na koje se mogu izbjeći ili smanjiti transakcijski troškovi ili ostali negativni učinci na ulagatelje u napajajućem fondu.

(7) Kada napajajući fond zatraži otkup svojih udjela u glavnom fondu, mora primiti sredstva od otkupa ili isplate:

1. u novcu,

2. u obliku djelomičnog ili potpunog prijenosa imovine, kad tako društvo za upravljanje napajajućim fondom izabere te kad je to predviđeno sporazumom između društva za upravljanje napajajućim i glavnim fondom. U ovom slučaju društvo za upravljanje napajajućim fondom može u svakom trenutku unovčiti bilo koji dio imovine koja mu je prenesena.

(8) Agencija, odnosno nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje napajajućim fondom dat će suglasnost iz članka 10. stavka 2. ovog Pravilnika pod uvjetom da novac koji napajajući fond drži ili primi u skladu sa stavkom 7. ovog članka, može ponovno uložiti i prije dana početka ulaganja u drugi glavni fond ili u skladu s novim investicijskim ciljevima i politikama, isključivo u depozite i instrumente tržišta novca u koje je UCITS fondu dozvoljeno ulagati, u svrhu učinkovitog upravljanja novcem.

(9) U skladu s člankom 306. Zakona, pri podjeli glavnog fonda na dva ili više fondova, odredbe članka 10. i članka 11. ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na napajajući fond.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/12

Urbroj: 326-440-13-1

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.