Pravilnik o obavještavanju ulagatelja kod pripajanja UCITS fondova

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o obavještavanju ulagatelja kod pripajanja UCITS fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1896

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na temelju članka 261. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 16/2013, dalje: Zakon), na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 1. srpnja 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O OBAVJEŠTAVANJU ULAGATELJA KOD PRIPAJANJA UCITS FONDOVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj obavijesti o pripajanju i način njene dostave ulagateljima u fondu prenositelju i fondu preuzimatelju.

(2) U skladu s člankom 272. stavkom 1. Zakona, ovaj se Pravilnik na odgovarajući način primjenjuje i na obavještavanje ulagatelja kod spajanja UCITS fondova.

(3) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

rebalans portfelja – je značajna promjena strukture portfelja,

sintetički pokazatelji rizika i uspješnosti su sintetički pokazatelji u smislu članka 8. Uredbe Komisije (EU) br. 583/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koja regulira ključne podatke za ulagatelje i uvjete koje je potrebno ispuniti prilikom dostave ključnih podataka ulagateljima ili dostave prospekta na trajnom mediju koji nije papir ili putem internetske stranice.

(4) Ovim se Pravilnikom u pravni sustav Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2010/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odredbi koje se odnose na spajanje fondova, strukture glavnih i napajajućih fondova i postupak obavještavanja (SL L 176, 10.7.2010.).

SADRŽAJ I ROKOVI DOSTAVE OBAVIJESTI O PRIPAJANJU

Članak 2.

(1) Društvo za upravljanje fondom preuzimateljem dužno je na prikladan način i jednostavnim jezikom obavijestiti sve ulagatelje u fondu preuzimatelju o svim radnjama i okolnostima pripajanja, kako bi ulagatelji mogli procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njihovu imovinu.

(2) Obavijest koju je potrebno dostaviti ulagateljima fonda preuzimatelja, mora sadržavati informacije o postupku pripajanja i posljedice koje bi takav postupak mogao imati na fond preuzimatelj.

(3) Društvo za upravljanje fondom prenositeljem dužno je na prikladan način i jednostavnim jezikom obavijestiti sve ulagatelje u fondu prenositelju o svim radnjama i okolnostima pripajanja, kako bi ulagatelji mogli procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njihovu imovinu.

(4) Obavijest koju je potrebno dostaviti ulagateljima fonda prenositelja mora sadržavati sve bitne informacije za ulagatelje, imajući u vidu da ulagatelji ne raspolažu prethodnim saznanjima o značajkama fonda preuzimatelja ili o načinu njegovog poslovanja. Obavijest mora ukazivati na ključne podatke za ulagatelje fonda preuzimatelja i naglasiti važnost upoznavanja s njima.

(5) Obavijest o pripajanju iz stavka 1. i 3. ovoga članka sadrži:

1. kratak opis razloga za provedbu pripajanja i osnove pripajanja,

2. opis predviđenih posljedica pripajanja na ulagatelje fonda prenositelja i fonda preuzimatelja,

3. opis i postupak ostvarivanja svih prava koja pripadaju ulagateljima fonda prenositelja i fonda preuzimatelja na temelju Zakona te predviđeni datum provođenja statusne promjene,

4. ključne podatke za ulagatelje fonda preuzimatelja,

5. pojedinosti o tome kako će se postupati s ostvarenom dobiti u fondovima koji sudjeluju u statusnoj promjeni,

6. informaciju o tome kako se može dobiti izvješće neovisnog revizora iz članka 263. Zakona te mišljenje depozitara iz članka 260. Zakona,

7. pojedinosti o obustavi trgovanja udjelima zbog provođenja pripajanja.

(6) Dodatni sadržaj obavijesti koja se dostavlja ulagateljima fonda preuzimatelja uključuje i objašnjenje očekivanih značajnijih učinaka pripajanja na portfelj fonda preuzimatelja, informacije o namjeri provođenja rebalansa portfelja, prije ili nakon provođenja pripajanja.

(7) Dodatni sadržaj obavijesti koja se dostavlja ulagateljima fonda prenositelja uključuje:

1. pojedinosti o mogućim razlikama u pravima ulagatelja fonda prenositelja, prije i nakon provođenja pripajanja,

2. usporedbu razlika ključnih pokazatelja za ulagatelje fonda prenositelja i fonda preuzimatelja u dijelu u kojem ukazuju na sintetičke pokazatelje rizičnosti i uspješnosti ili na različite značajnije rizike,

3. usporedbu svih naknada i troškova fonda prenositelja i fonda preuzimatelja, na temelju podataka iz ključnih podataka za ulagatelje,

4. ako fond prenositelj zaračunava naknadu vezanu uz prinos, objašnjenje kako će se ona primjenjivati do dana pripajanja,

5. ako fond preuzimatelj zaračunava naknadu vezanu uz prinos, objašnjenje kako će se ona naknadno zaračunavati, u cilju osiguranja poštenog postupanja prema onim ulagateljima koji su prethodno imali udjele u fondu prenositelju,

6. informacije o namjeri provođenja rebalansa portfelja prije pripajanja od strane društva za upravljanje fonda prenositelja,

7. ako uvjeti predloženog pripajanja uključuju odredbe o novčanoj isplati, u skladu s člankom 254. Zakona, obavijesti koje je potrebno dostaviti ulagateljima fonda prenositelja moraju sadržavati pojedinosti o takvoj isplati, uključujući i informaciju o tome kako i kada će ulagatelji fonda prenositelja primiti novčanu isplatu,

8. rok do kojeg će ulagatelji u fondu prenositelju imati mogućnost podnositi zahtjeve za izdavanjem i otkupom udjela fonda prenositelja,

9. informaciju o tome kada će ulagatelji u fondu prenositelju, koji nisu zatražili otkup ili zamjenu udjela s člankom 265. stavkom 1. Zakona, imati mogućnost ostvariti svoja prava kao ulagatelji fonda preuzimatelja.

(8) Društva za upravljanje koja upravljaju fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem dostavit će ulagateljima obavijest o pripajanju iz prethodnih stavaka ovog članka tek nakon što Agencija društvu za upravljanje fondom prenositeljem izda suglasnost za pripajanje, ali najmanje 30 dana prije zabrane daljnjeg izdavanja ili otkupa udjela u skladu s člankom 266. stavkom 1. Zakona.

(9) Kada društva za upravljanje trguju udjelima fonda prenositelja i fonda preuzimatelja u skladu s dijelom šestim, glavom 1., odjeljkom 5. Zakona, obavijest o pripajanju se ulagateljima iz države članice dostavlja na službenom jeziku te države članice ili na jeziku koji je odobrilo nadležno tijelo te države.

(10) U slučaju prekograničnog pripajanja, društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem moraju jednostavnim jezikom objasniti sve uvjete i postupke u vezi fondova kojima upravljaju, a koji se razlikuju od onih koji se uobičajeno koriste u toj drugoj državi članici.

(11) Ako obavijest iz prethodnih stavaka ovog članka sadrži sažetak ključnih točaka o prijedlogu pripajanja, takav sažetak mora upućivati na dijelove obavijesti koje sadrže daljnje informacije.

KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE

Članak 3.

(1) Postojećim ulagateljima fonda prenositelja društvo za upravljanje fondom preuzimateljem dostavit će ažuriranu verziju ključnih podataka za ulagatelje fonda preuzimatelja.

(2) Ključni podaci za ulagatelje fonda preuzimatelja moraju se dostaviti postojećim ulagateljima fonda preuzimatelja, onda kad su zbog predloženog pripajanja izmijenjeni i/ili dopunjeni.

NOVI ULAGATELJI

Članak 4.

Između datuma kad se obavijest iz članka 2. ovog Pravilnika dostavi ulagateljima i datuma pripajanja, obavijest o pripajanju i ažurirani ključni podaci za ulagatelje fonda preuzimatelja moraju se dostaviti svakoj osobi koja stječe udjele bilo fonda prenositelja ili fonda preuzimatelja ili zatraži primjerke pravila fonda, prospekt ili ključne podatke za ulagatelje bilo kojeg od fondova koji sudjeluju u pripajanju.

NAČIN DOSTAVE OBAVIJESTI ULAGATELJIMA

Članak 5.

(1) Obavijesti iz članka 2. ovog Pravilnika dostavljaju se ulagateljima u pisanom obliku ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju.

(2) Kada se obavijesti dostavljaju svim ili nekim ulagateljima putem elektroničke pošte, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) dostava obavijesti je primjerena kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje između ulagatelja i društava za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem,

b) ulagatelj je izričito odabrao obavještavanje putem elektroničke pošte.

(3) Kada se u skladu s odredbama ovog članka podaci ulagateljima daju putem internetske stranice, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) ulagatelj je putem elektroničke pošte obaviješten o adresi internetske stranice i mjestu na stranici gdje se traženim podacima može pristupiti,

b) podaci su neprekidno dostupni i redovito se ažuriraju,

c) traženim podacima ulagatelj pristupa putem dodijeljenog korisničkog imena i pripadajuće zaporke,

d) dostava obavijesti je primjerena kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje između ulagatelja i društava za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem,

e) ulagatelj izričito bira obavještavanje putem internetske stranice.

(4) U smislu stavaka 2. i 3. ovog članka, dostava obavijesti putem elektroničkih komunikacija smatra se primjerenom kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje društava za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem i njihovih ulagatelja, kada ulagatelj dostavi valjanu adresu elektroničke pošte.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/13

Urbroj: 326-440-13-1

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.