Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1898

Na temelju članka 158. stavak 5., članka 21. stavak 6. i članka 263. točka 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. srpnja 2013. donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU REDOVITIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), odnosno način i rokovi izvještavanja Agencije od strane društava za osiguranje, društava za reosiguranje, društava za zastupanje u osiguranju, obrta za zastupanje u osiguranju i društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.

Članak 2.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo), dužno je izvještavati Agenciju:

1. o upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar, dostavljanjem prijave s prilozima uz prijavu, odnosno zahtjeva sa svim prilozima, istodobno kada se dostavljaju sudskom registru, a rješenja o upisu u sudski registar najkasnije u roku od tri dana od njegova primitka,

2. o sazivu Glavne skupštine i svim odlukama prihvaćenim na Glavnoj skupštini, dostavljanjem poziva za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluka, u roku od tri dana od dana donošenja odluke o sazivanju Glavne skupštine, a nakon održane Glavne skupštine dostavljanjem zapisnika s odlukama koje su donesene na Glavnoj skupštini, sa pročišćenim tekstom Statuta ako je na toj Glavnoj skupštini donesena odluka o izmjenama i dopunama Statuta, u roku od tri dana od dana održavanja Glavne skupštine,

3. o stjecanju, odnosno izmjeni kvalificiranih udjela iz članka 21. Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon), dostavljanjem osobnih podataka i prebivališta, odnosno naziva Društva i sjedišta dioničara Društva, nominalnog iznosa dionica koje posjeduju i postotka udjela u glasačkim pravima odnosno temeljnom kapitalu Društva, kao i o stjecanju manjem od 10%, ako postoji utjecaj na upravljanje Društvom, uz dokaze o načinu stjecanja, bez odlaganja,

4. o imenovanju odnosno razrješenju člana uprave, izvršnog direktora i prokurista, dostavljanjem odluke o imenovanju i razrješenju člana uprave, izvršnog direktora i prokurista te obavijesti o primljenoj ostavci člana uprave, izvršnog direktora i prokurista dostavljanjem njegove ostavke, u roku od osam dana od donošenja odluke odnosno primljene obavijesti. Članovi uprave odnosno izvršni direktori dužni su o svakom imenovanju ili prestanku svoje funkcije u nadzornom odboru ili upravnom odboru drugih pravnih osoba pisano izvijestiti Agenciju, u roku od 8 dana od dana imenovanja odnosno prestanka funkcije,

5. o imenovanju odnosno razrješenju imenovanog ovlaštenog aktuara, dostavljanjem odluke o imenovanju odnosno razrješenju imenovanog ovlaštenog aktuara, u roku od osam dana od dana donošenja odluke,

6. o promjenama vođenja unutarnje revizije, dostavljanjem odluke o imenovanju odnosno razrješenju unutarnjeg revizora te dostavljanjem pravila djelovanja unutarnje revizije i njihovih izmjena, bez odlaganja,

7. o osnivanju i prestanku podružnice ili predstavništva i o imenovanju i razrješenju odgovorne osobe u podružnici, dostavljanjem predmetnih odluka, bez odlaganja,

8.o ulaganjima na temelju kojih je Društvo posredno ili neposredno steklo kvalificirani udio u drugoj pravnoj osobi, kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu, dostavljanjem ugovora ili druge isprave o stjecanju, odnosno ulaganju, u roku od osam dana od dana stjecanja, odnosno ulaganja,

9. o početku i prestanku obavljanja poslova osiguranja u pojedinim vrstama osiguranja, odnosno poslova reosiguranja, dostavljanjem predmetne odluke Društva, bez odlaganja,

10. ako je ugrožena likvidnost, odnosno solventnost Društva, dostavljanjem dokumentiranog izvješća, bez odlaganja,

11. ako nastupe razlozi za prestanak, odnosno oduzimanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja, dostavljanjem dokumentiranog izvješća bez odlaganja,

12. ako se financijski položaj Društva izmijeni do mjere da Društvo ne dostiže granicu solventnosti iz članka 98. odnosno članka 99. Zakona, dostavljanjem izvješća, bez odlaganja,

13. o uvjetima za obvezna osiguranja u prometu i o njihovoj izmjeni, najkasnije 60 dana prije njihove primjene.

(2) Društvo je dužno obavještavati Agenciju o tehničkoj podlozi koju upotrebljava pri izračunu cjenika premija životnih osiguranja i osiguranja kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili sredstva za pokriće rizika u kasnijim godinama osiguranja, s višegodišnjim trajanjem na koja se primjenjuju tablice vjerojatnosti i izračuni kao i na životna osiguranja odnosno osiguranja za koje se oblikuje matematička pričuva i to isključivo za namjene provjere jesu li usklađene s aktuarskim načelima, tako da prije početka primjene cjenika dostavi:

1. mišljenje ovlaštenog aktuara s obrazloženjem koje će u sebi sadržavati (ovisno o cjeniku): specifikaciju rizika osiguranja u skladu s propisanim rasporedom vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja za predmetni cjenik, sve pripadajuće uvjete osiguranja, tablice invaliditeta, primijenjene tablice smrtnosti i/ili ostale tablice vjerojatnosti (iste je potrebno dostaviti u elektroničkom i u pisanom obliku), uračunate troškove za izračun premije osiguranja, formulu i primjer izračuna za premiju za troškove upravljanja, formulu i primjer izračuna za premiju za pokriće rizika, predviđene popuste na premiju i uvjete njihove primjene, formulu i primjer izračuna za neto premiju, formulu i primjer izračuna za bruto premiju i tablice bruto premijskih stopa, uračunatu kamatnu stopu za izračun premije osiguranja i matematičke pričuve, formulu i primjer izračuna za matematičku pričuvu, formulu za otkupnu vrijednost osiguranja s primjerom tablice otkupne vrijednosti, formulu za kapitalizirane svote osiguranja s primjerom tablice kapitaliziranih svota, način i uvjete raspodjele dobiti, te tablicu maksimalnog pokrića, a kod ugovora o životnom osiguranju koji su vezani za jedinice investicijskih fondova društvo za osiguranje dužno je dostaviti i pisanu obavijest kojom će prije sklapanja ugovora o osiguranju obavijestiti ugovaratelja osiguranja o prospektu fonda, a naročito o strukturi ulaganja.

2. kod izmjena i dopuna postojećih cjenika društvo je zajedno s mišljenjem ovlaštenog aktuara iz točke 1. ovog stavka dužno dostaviti i specifikaciju izmjena i dopuna cjenika.

3. uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti informaciju o datumu početka primjene cjenika, odnosno izmjene cjenika, te naziva cjenika koji se koristi za promidžbu.

(3) Društvo za osiguranje dužno je dostavljati Agenciji popis pravnih i fizičkih osoba koje za društvo obavljaju poslove zastupanja u osiguranju i poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju najkasnije do 31.01. sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine. Taj popis treba sadržavati sljedeće podatke:

1. tvrtku i sjedište pravne osobe odnosno ime i prezime i adresu fizičke osobe i OIB,

2. ugovoreno vrijeme suradnje.

Članak 3.

Ako osoba koja je dobila odobrenje Agencije za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu namjerava otuđiti svoje dionice tako da bi se uslijed toga njen udio smanjio ispod granice za koju je dobila odobrenje, mora o tome prethodno obavijestiti Agenciju, dostavljanjem izvješća o načinu otuđenja i osobi koja stječe te dionice, bez odlaganja.

Članak 4.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju, obrt za zastupanje u osiguranju i društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužni su Agenciju izvještavati o:

1. upisu i promjeni podataka koji se upisuju u sudski registar odnosno obrtni registar, dostavljanjem rješenja o upisu u sudski registar odnosno obrtni registar najkasnije, u roku od osam dana od njegova primitka,

2. promjeni dioničara odnosno vlasnika poslovnog udjela društva, člana uprave ili direktora društva, vlasnika ili suvlasnika obrta za zastupanje u osiguranju, dostavljanjem preslike dokumenta o stjecanju dionica odnosno poslovnog udjela, odnosno vlasništva obrta, podataka o imenu i prezimenu te adresi, odnosno tvrtki i sjedištu dioničara ili vlasnika poslovnog udjela, vlasnika odnosno suvlasnika obrta za zastupanje u osiguranju, u roku od osam dana od nastale promjene,

3. o promjeni odgovorne osobe za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju, dostavljanjem preslike ugovora o radu, datuma i mjesta rođenja i OIB-a te osobe, u roku od osam dana od sklapanja ugovora o radu,

4. strukturi i opsegu poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju prema društvima za osiguranje odnosno društvima za reosiguranje koje je obavilo u pojedinoj godini, dostavljanjem izvješća i preslika zaključenih ugovora o zastupanju u osiguranju, odnosno pružanju usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju, sa stanjem na dan 30. lipnja i 31. prosinca, u roku od mjesec dana od dana isteka izvještajnog datuma,

5. ispunjavanju obveza iz članka 237. odnosno 243. Zakona, dostavljanjem ugovora o osiguranju od odgovornosti obavljanja djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju ili dokaza o odgovarajućem jamstvu, u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora, odnosno dobivanja jamstva.

(2) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je, uz obavijest Agenciji o promjeni dioničara odnosno vlasnika poslovnog udjela, članova uprave odnosno direktora i odgovornih osoba za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju, dostaviti i izjave tih osoba, da ispunjavaju uvjet iz članka 254. stavka 3. točke 3. Zakona, odnosno da nisu povezane u smislu članka 10. Zakona s drugim društvom za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, društvom za osiguranje, društvom za zastupanje u osiguranju i obrtom za zastupanje u osiguranju, a njihov potpis na toj izjavi treba biti ovjeren kod javnog bilježnika.

(3) Društvo za zastupanje u osiguranju i obrt za zastupanje u osiguranju dužni su Agenciju izvještavati o povezanosti i promjeni povezanosti s društvom za osiguranje u smislu članka 10. Zakona, u roku od 8 dana od nastanka povezanosti.

Članak 5.

Društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju i društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dostavljaju Agenciji dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u izvorniku ili preslici, osim dokumentacije iz članka 2. stavka 1. točke 1. i 2. i članka 4. stavka 1. točke 1. i 3. ovog Pravilnika koja se dostavlja isključivo u izvorniku. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Članak 6.

Osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju i druge osobe koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju dužne su dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju za potrebe nadzora.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne noviname« broj 97/09).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/15

Urbroj: 326-660-13-1

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-PierreMatek, v. r.