Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1899

Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 1. srpnja 2013. donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU POTREBNE DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj potrebne dokumentacije koja se dostavlja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo), a kojom se dokazuje da kandidat za člana uprave Društva ispunjava uvjete iz članka 27. i 28. Zakona o osiguranju za obavljanje te funkcije.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave Društva na odgovarajući način se primjenjuju na izvršne direktore Društva.

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva podnosi Nadzorni odbor Društva za svaki mandat člana uprave. U zahtjevu je potrebno navesti trajanje mandata i nadležnosti u upravi Društva kandidata za člana uprave.

Članak 3.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za obavljanje funkcije člana uprave Društva potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. životopis kandidata s težištem na stečenoj naobrazbi i radnom iskustvu (trajanje naobrazbe, posebna znanja, specijalizacije, objavljeni znanstveni radovi, naziv društava u kojima je kandidat do sada radio i na kojim funkcijama, razdoblje rada, opis poslova),

2. presliku osobne iskaznice ili putovnice, a za strane državljane presliku putovnice,

3. presliku diplome, a u slučaju inozemne isprave i dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanog od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, kao dokaz da je kandidat završio:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekao najmanje 300 ECTS bodova, ili

b) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu.

4. izvornik potvrda poslodavca o posjedovanju najmanje trogodišnjeg radnog iskustva na rukovodećim položajima u Društvu, odnosno šest godina iskustva na rukovodećim poslovima koji se mogu usporediti s poslovima Društva (uz navođenje tvrtke društva, razdoblje rada,opis poslova i dužnosti),

5. Upitnik za kandidata za člana uprave/izvršnog direktora društva, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, sa potpisom kandidata ovjerenim od javnog bilježnika odnosno ovjerenim u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine). Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

6. program vođenja poslova Društva za mandatno razdoblje, izrađen i potpisan od strane kandidata za člana uprave Društva.

7. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva, propisane aktom Agencije o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi.

(2) Odredba iz stavka 1. točke 3. alineje b) ovog članka primjenjuje se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« broj 107/07 i 118/2012), u skladu s člankom 120. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

(3) Navedeni dokazi ne smiju biti stariji od šest mjeseci, osim dokaza navedenih u stavku 1. točka 3. i 4. ovog članka.

(4) Uz zahtjev kojim se traži izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave za osobu koja je prethodnu funkciju člana uprave Društva obavljala uz odobrenje Agencije potrebno je dostaviti samo dokumentaciju propisanu stavkom 1. točkama 5. – 7. ovoga članka.

(5) Preslike isprava iz ovog članka dostavljaju se ovjerene od javnog bilježnika odnosno u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine), a isprave na stranom jeziku dostavljaju se i prevedene na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

(6) Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Članak 4.

(1) Program vođenja poslova Društva kandidata za člana uprave Društva mora sadržavati:

1. kratak opis stanja u Društvu uz opis okruženja u kojem društvo posluje i njegov položaj u osiguravateljnom sektoru,

2. podjelu ovlasti između članova uprave uključujući i predsjednika uprave te promjene u odnosu na postojeće stanje,

3. organizacijsku shemu Društva s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama,

4. pretpostavke uzete u obzir prilikom izrade programa, odnosno prilikom izrade projekcija financijskih i statističkih izvještaja Društva za mandatno razdoblje,

5. detaljan opis planiranih aktivnosti te način, dinamiku i troškove njihove realizacije u mandatnom razdoblju (potrebno je istaknuti planirane promjene kojima će se poboljšati postojeće stanje u Društvu sa kvantifikacijom pripadajućih troškova),

6. opis rizika kojima je izloženo Društvo i kojima može biti izloženo realizacijom planiranih aktivnosti sa opisom načina prepoznavanja, praćenja i upravljanja rizicima.

7. projekcije financijskih i statističkih izvještaja društva za mandatno razdoblje koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima i dostavljene uz program potpisane od kandidata za člana uprave i imenovanog ovlaštenog aktuara društva čiji je kandidat te elektronskim putem u xls formatu (obrasci su dostupni na službenoj stranici Agencije: www.hanfa.hr, a ime datoteke s obrascima je »Obrasci za projekcije izvješća«), na izvjestaji@hanfa.hr,

8. zaključak u kojem treba sažeti sve navedeno pod prethodnim točkama.

(2) Kandidat je dužan na poziv Agencije predstaviti dostavljeni program vođenja poslova Društva.

(3) Programom i njegovim predstavljanjem kandidat treba dokazati poznavanje Zakona o osiguranju i propisa donesenih na temelju tog Zakona te drugih zakona i propisa koji uređuju poslovanje Društva čiji je kandidat i sposobnost obavljanja funkcije člana uprave Društva.

Članak 5.

Dokumentacija navedena u članku 3. i 4. ovog Pravilnika mora biti priložena na propisani način i uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije izvršnog direktora Društva koje ima upravni odbor te uz zahtjev kojim se izdaje odobrenje za obavljanje poslova vođenja podružnice stranog Društva, odnosno Društva Švicarske konfederacije.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (Narodne novine broj 105/09).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 011-02/13-04/16

Urbroj: 326-660-13-1

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

UPITNIK

ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE/IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

1. Osobni podaci kandidata:

Ime:

Prezime:

OIB:

Datum, mjesto i država rođenja:

Državljanstvo:

Adresa:

2. Podaci o poslodavcu:

Tvrtka i sjedište:

Funkcija koju obavljate:

3. Podaci o društvu u kojemu ste kandidat za člana uprave/izvršnog direktora:

Tvrtka i sjedište:

4. Imate li vlasnički udio ili bilo kakve druge financijske odnose (kredite i sl.) s društvom iz točke 3.?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

5. Da li ste član uprave, nadzornog odbora, član upravnog odbora ili izvršni direktor ili prokurist, odnosno da li na neki drugi način sudjelujete u stvaranju i provedbi poslovne politike društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, drugoga trgovačkog društva ili ustanove?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka i sjedište:

Funkciju koju obavljate:

6. Da li ste vlasnik, suvlasnik ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje, društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ili u kojem drugom trgovačkom društvu?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka i sjedište:

Oblik povezanosti:

7. Da li su društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ili druga trgovačka društva ili financijske institucije u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist, član upravnog odbora ili izvršni direktor ili direktor ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), imale financijske poteškoće koje su ta trgovačka društva ili financijske institucije dovele do pokretanja postupka likvidacije ili stečaja?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka i sjedište:

Funkciju koju ste obavljali:

8. Da li ste bili član, član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist, član upravnog odbora ili izvršni direktor društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ili drugoga trgovačkog društva nad kojim je otvoren stečaj ili likvidacija, odnosno kojemu je oduzeta dozvola za rad?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka i sjedište:

Funkciju koju ste obavljali:

9. Da li su u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, član upravnog odbora ili izvršni direktor ili direktor ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), nadležna državna tijela utvrdila veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliraju rad društava za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, drugih financijskih institucija te Zakona o trgovačkim društvima?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka i sjedište:

Funkciju koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

10. Da li je društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, član upravnog odbora ili izvršni direktor ili direktor ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), bilo oduzeto odobrenje za rad od strane nadležnih tijela ovlaštenih za nadzor?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka i sjedište:

Funkciju koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

11. Da li ste potpuno poslovno sposobni i niste pravomoćno kažnjeni za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, a nije prošlo pet godina od pravomoćnosti presude kojom ste osuđeni, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne?

DA

NE

Ako je odgovor na bilo koje od pitanja »NE«, molimo da iznesete detaljno obrazloženje odgovora na posebnom prilogu ovom Upitniku.

12. Da li Vam je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za osiguranje?

DA

NE

Ako je odgovor »DA«, molimo da iznesete detaljno obrazloženje odgovora na posebnom prilogu ovom Upitniku.

13. Da li je od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje ili drugih financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i čestitost, odnosno da li Vam je neka od tih ustanova već dala, uskratila ili oduzela suglasnost ili odobrenje za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluku:

14. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave društva (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, te sukob interesa)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

15. Poznato mi je da, sukladno odredbama Zakona o osiguranju, član uprave ili izvršni direktor društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ne može biti član uprave, član upravnog odbora ili izvršni direktor te prokurist drugog trgovačkog društva, imenovani ovlašteni aktuar društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje niti obavljati funkciju unutarnjeg revizora društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.

DA

NE

Potvrđujem svojim potpisom na ovom Upitniku, ovjerenim kod javnog bilježnika, da su svi odgovori dani na pitanja iz ovog Upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio niti jednu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

Napomena: Podaci dani u Upitniku su strogo povjerljivi, a bit će dostupni samo Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za potrebe postupka odlučivanja o davanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave/izvršnog direktora društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.

Datum ispunjavanja Upitnika: ________________

Potpis kandidata: _______________