Pravilnik o vrsti uvrštenih financijskih instrumenata i vrijednosti transakcija na koje se primjenjuje obveza prijave OTC transakcija burzi

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o vrsti uvrštenih financijskih instrumenata i vrijednosti transakcija na koje se primjenjuje obveza prijave OTC transakcija burzi

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1900

Na temelju odredbe članka 341.a stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. srpnja 2013. donosi

PRAVILNIK

O VRSTI UVRŠTENIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA I VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA NA KOJE SE PRIMJENJUJE OBVEZA PRIJAVE OTC TRANSAKCIJA BURZI

Članak 1.

U smislu ovog pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13),

2. uređeno tržište je multilateralni sustav koji vodi i/ili kojim upravlja tržišni operater u smislu članka 3. stavak 1. točka 20. Zakona, a koje posluje u Republici Hrvatskoj,

3. burza je Zagrebačka burza d.d. i/ili drugi tržišni operater uređenog tržišta u smislu članka 280. Zakona,

4. MTP je multilateralna trgovinska platforma u smislu članka 3. stavka 1. točke 19. Zakona,

5. OTC transakcija je transakcija financijskim instrumentom koji je uvršten na uređeno tržište, a koja je sklopljena izvan uređenog tržišta ili MTP-a.

Članak 2.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se vrijednosti OTC transakcija na koje se odnosi obveza iz članka 341.a Zakona za sljedeće financijske instrumente, koji su trenutno uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj:

a. dionice,

b. obveznice,

c. komercijalne zapise.

(2) U slučaju da se na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj uvrste financijski instrumenti različiti od onih navedenih u stavku 1. ovog članka, Agencija će, ako isto bude potrebno radi urednog funkcioniranja financijskog tržišta, za takve financijske instrumente dopunama ovog Pravilnika popisati vrijednosti OTC transakcija na koje se odnosi obveza iz članka 341.a Zakona.

Članak 3.

Osobe iz članka 341.a stavka 2. Zakona koje prijavljuju transakcije izvan uređenog tržišta ili MTP-a, odgovaraju za točnost podataka o prijavljenoj transakciji, što uključuje i primjenu pravila o izračunu vrijednosti OTC transakcije iz članaka 4. ovog Pravilnika.

Članak 4.

(1) Za dionice kojima se trguje u režimu redovite trgovine sukladno pravilima burze, određuju se sljedeće minimalne vrijednosti OTC transakcija na koje se odnosi obveza prijave burzi:

1. osobe iz članka 341.a stavka 2. Zakona obvezne su OTC transakcije dionicama prijaviti burzi ako vrijednost transakcije jednom dionicom prelazi iznos od 20.000,00 kuna;

2. osobe iz članka 341.a stavka 2. Zakona obvezne su OTC transakcije dionicama prijaviti burzi i kada pojedinačna vrijednost transakcije ne prelazi iznos iz točke 1., ako su osobe iz članka 341.a stavka 2. Zakona u jednom danu zaključile više OTC transakcija jednom dionicom, a ukupna vrijednost kojih prelazi iznos od 20.000,00 kuna.

(2) Osobe iz članka 341.a stavka 2. Zakona obvezne su OTC transakcije dionicama iz stavka 1. ovog članka prijaviti burzi neovisno o vrijednosti transakcije ako je dionica svrstana u segment promatranja sukladno pravilima burze.

Članak 5.

Za dionice kojima se trguje u režimu trgovine različitom od redovite trgovine sukladno pravilima burze, osobe iz članka 341.a stavka 2. Zakona prijavljuju sve sklopljene OTC transakcije, neovisno o vrijednosti transakcije.

Članak 6.

(1) Za obveznice koje su uvrštene na uređeno tržište, osobe iz članka 341.a stavka 2. Zakona prijavljuju sve sklopljene OTC transakcije, neovisno o vrijednosti transakcije.

(2) Za komercijalne zapise koji su uvršteni na uređeno tržište, osobe iz članka 341.a stavka 2. Zakona prijavljuju sve sklopljene OTC transakcije, neovisno o vrijednosti transakcije.

Članak 7.

Ograničenja minimalne vrijednosti transakcija iz članka 4. ovog Pravilnika ne odnose se na obvezu investicijskog društva ili kreditne institucije da, kada trgujući za vlastiti račun ili za račun klijenata izvan uređenog tržišta ili MTP-a izvrši transakciju s financijskim instrumentom uvrštenim na uređeno tržište, objavi volumen i cijenu predmetne transakcije te vrijeme kada je ista izvršena, sukladno članku 114. Zakona.

Članak 8.

Burza je obvezna Agenciji dostavljati dnevni izvještaj o prijavljenim OTC transakcijama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o obvezi izvještavanja o dogovornim transakcijama (OTC transakcijama) od dana 12. studenoga 2010. i Odluka o izmjeni Odluke o obvezi izvještavanja o dogovornim transakcijama (OTC transakcijama) od dana 16. prosinca 2010. godine.

Klasa: 011-02/13-04/17

Urbroj: 326-770-13-1

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.