Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1902

Na temelju odredbi članka 177., članka 179. stavka 5. članka 180. stavka 6. članka 181. stavka 4, članka 182. stavka 2. članka 183. stavka 3. članka 184. stavka 4, članka 185. stavka 4. i članka 191. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga održanoj 1. srpnja 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (»Narodne novine«,, br. 48/09) u članku 5. stavku 1. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Za potrebe metode iz članaka 90. do 100. ovog Pravilnika, svi skupovi za netiranje s istom drugom ugovornom stranom mogu se tretirati kao jedan skup za netiranje ako se pri izračunu očekivane izloženosti (EE) pojedinom skupu za netiranje s negativnom tržišnom vrijednosti dodijeli vrijednost »0«.

Članak 2.

U članku 17. stavku 1. ispred riječi »dnevno« dodaju se riječi »kad god je moguće, a najmanje«.

U stavku 2. iza točke 5. točka se zamjenjuje zarezom te se dodaje točka 6., koja glasi:

»6. smjernice za upotrebu interno definiranih parametara koji odražavaju pretpostavke investicijskog društva glede faktora kojima bi se sudionici na tržištu koristili pri određivanju cijene pozicije.«

U stavku 6. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. viši menadžment investicijskog društva treba biti upoznat s dijelovima knjige trgovanja i svim drugim pozicijama čija se tržišna vrijednost određuje primjenom modela, kao i s utjecajem takvog načina vrednovanja na razinu pouzdanosti izvještaja o rizicima kojima je investicijsko društvo izloženo, odnosno o rezultatima poslovanja koji proizlaze iz pozicija knjige trgovanja;«

Članak 3.

U članku 18. stavku 2. točki 2. iza riječi »obujma trgovanja,« dodaju se riječi »kao i obujam trgovanja u razdoblju stresnih uvjeta na tržištu.«

Članak 4.

U članku 24. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Iznimno, pružatelj zaštite može zamišljeni iznos kreditne izvedenice zamijeniti zamišljenim iznosom umanjenim za sve promjene tržišne vrijednosti kreditne izvedenice nastale od datuma ugovaranja te kreditne izvedenice.«

Članak 5.

U članku 41. stavku 9. brojka »4« zamjenjuje se brojkom »8«.

Članak 6.

U članku 75. stavku 1. točke 3. i 5. mijenjaju se i glase:

»3. desetodnevno razdoblje držanja investicijsko društvo može koristiti rizičnost vrijednosti izračunatu za kraće razdoblje držanja prilagođenu na deset dana, na primjer pomoću drugog korijena vremena, te je u tom slučaju dužno periodički dokazati utemeljenost takvog pristupa;

5. tromjesečno ažuriranje skupova podataka.«

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Investicijsko društvo dužno je izračunavati rizičnost vrijednosti pod stresom (engl. stressed value at risk) na osnovi desetodnevne rizičnosti vrijednosti tekućeg portfelja, s jednostranim intervalom pouzdanosti od 99. percentila, s ulaznim podacima u modelu rizičnosti vrijednosti kalibriranim na temelju povijesnih podataka iz kontinuiranog razdoblja od 12 mjeseci znatnoga financijskog stresa koji je važan za portfelj investicijskog društva. Pri izdavanju odobrenja iz članka 70. stavka 1. ovog Pravilnika Agencija ocjenjuje odabir takvih povijesnih podataka. Investicijsko društvo dužno je najmanje jednom godišnje provjeravati adekvatnost odabira tih podataka. Ako investicijsko društvo ocijeni da je potrebno znatno izmijeniti taj odabir, dužno je o tome obavijestiti Agenciju te podnijeti zahtjev za izmjenu odobrenja. Investicijsko društvo dužno je izračunavati rizičnost vrijednosti pod stresom najmanje jednom tjedno.

(3) Investicijsko društvo dužno je provoditi i obratno testiranje otpornosti na stres (engl. reverse stress tests).«

Članak 7.

U članku 76. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Interni model za mjerenje rizika koji investicijsko društvo upotrebljava za izračunavanje inicijalnoga kapitalnog zahtjeva u skladu s ovim dijelom Pravilnika mora obuhvaćati sve značajne faktore rizika, u skladu s aktivnošću investicijskog društva na relevantnim tržištima. Ako je faktor rizika uključen u model vrednovanja, ali ne i u model za mjerenje rizika, investicijsko društvo dužno je obrazložiti opravdanost tog izostavljanja. Model za mjerenje rizika treba obuhvatiti nelinearnost opcija i drugih proizvoda, kao i korelacijski rizik i rizik osnove. Ako se za faktore rizika primjenjuju zamjenske vrijednosti, investicijsko društvo mora na osnovi praćenja dokazati da oni adekvatno predstavljaju stvarnu poziciju investicijskog društva. Za pojedine vrste rizika primjenjuje se sljedeće:«

Članak 8.

U članku 79. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Investicijsko društvo koje kapitalni zahtjev izračunava primjenom internog modela, navedeni kapitalni zahtjev izračunava tako da množi rezultate dobivene primjenom internog modela multiplikacijskim faktorima (mc) i (ms) koji iznose najmanje tri.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Multiplikacijski faktori iz stavka 1. ovog članka uvećavaju se faktorom uvećanja u iznosu između 0 i 1 u skladu s tablicom 6, ovisno o broju prekoračenja za posljednjih 250 radnih dana prema rezultatima retroaktivnog testiranja investicijskog društva. Za potrebe utvrđivanja broja prekoračenja investicijsko društvo dužno je provoditi program retroaktivnog testiranja i na stvarnim i na hipotetičnim promjenama vrijednosti portfelja. U smislu ovog stavka, pojam prekoračenje odnosi se na jednodnevnu promjenu vrijednosti portfelja koja premašuje relevantnu mjeru jednodnevne rizičnosti vrijednosti dobivenu primjenom internog modela investicijskog društva. Za potrebe određivanja faktora uvećanja broj prekoračenja procjenjuje se najmanje jednom tromjesečno i jednak je broju prekoračenja dobivenog na osnovi retroaktivnog testiranja i na stvarnim i na hipotetičnim promjenama vrijednosti portfelja, ovisno o tome koji je veći.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Investicijsko društvo koje izračunava inicijalni kapitalni zahtjev primjenom internog modela dužno je dnevno izračunavati inicijalni kapitalni zahtjev izražen kao zbroj vrijednosti dobivenih primjenom točaka 1. i 2. ovog stavka:

1) za izračun se uzima jedna od dolje navedenih vrijednosti, ovisno o tome koja je veća:

a) iznos rizičnosti vrijednosti za prethodni dan (VaRt-1) izračunat u skladu s internim modelom iz članka 75. stavka 1. ovog Pravilnika. i

b) prosjek dnevnih iznosa rizičnosti vrijednosti za proteklih 60 radnih dana (VaRavg), izračunat u skladu s internim modelom iz članka 75. stavka 1. ovog Pravilnika, pomnožen multiplikacijskim faktorom (mc) izračunatim u skladu sa stavkom 1. ovog članka i prilagođen faktorom uvećanja u skladu sa stavkom 2. ovog članka

2) za izračun se uzima jedna od dolje navedenih vrijednosti, ovisno o tome koja je veća:

a) posljednji raspoloživi iznos rizičnosti vrijednosti za stres (sVaRt-1), izračunat u skladu s internim modelom iz članka 75. stavka 2. ovog Pravilnika i

b) prosjek dnevnih iznosa rizičnosti vrijednosti za stres za proteklih 60 radnih dana (sVaRavg), izračunat u skladu s internim modelom iz članka 75. stavka 2. ovog Pravilnika, pomnožen multiplikacijskim faktorom (ms) izračunatim u skladu sa stavkom 1. ovog članka i prilagođen faktorom uvećanja u skladu sa stavkom 2. ovog članka.«

Članak 9.

U članku 85. stavku 5. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»U tom slučaju, iznos potencijalne buduće kreditne izloženosti investicijskog društva jednak je iznosu budućih premija koje investicijsko društvo još nije primilo po navedenom instrumentu.«

Članak 10.

U članku 88. stavku 4. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Investicijsko društvo je dužno CDS ugovor na osnovi nastanka n-tog statusa neispunjavanja obveza tretirati kako slijedi:

1. rizična pozicija u pojedinoj referentnoj obvezi jednaka je umnošku nominalne vrijednosti referentne obveze i modificiranog trajanja CDS ugovora na osnovi nastanka n-tog statusa neispunjavanja obveza s obzirom na promjenu kreditne marže referentne obveze,

2. svaka referentna obveza u CDS ugovoru na osnovi nastanka n-tog statusa neispunjavanja obveza čini jedan skup za zaštitu; rizične pozicije iz različitih CDS ugovora na osnovi nastanka n-tog statusa neispunjavanja obveza ne mogu se uključiti u isti skup za zaštitu,

3. multiplikator rizika druge ugovorne strane (CCRM) koji se primjenjuje na pojedini skup za zaštitu koji proizlazi iz CDS ugovora na osnovi nastanka n-tog statusa neispunjavanja obveza jednak je 0,3% za odnosni dužnički instrument koji ima rejting priznate VIPKR koji odgovara stupnju kreditne kvalitete 1 do 3 u skladu s odredbama Glave II. Tržišni rizici ovog Pravilnika odnosno 0,6% za sve druge referentne obveze (dužničke instrumente).«

Članak 11.

U članku 107. stavku 9. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. u slučaju deviznih transakcija, izloženosti nastale u redovnom tijeku namire u roku 2 radna dana nakon plaćanja,«.

U stavku 9. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. odgođene novčane primitke i druge izloženosti koje nastaju iz poslovanja klijenta, a koje ne traju duže od sljedećega radnog dana, nastale pri prijenosu novčanih sredstava uključujući pružanje usluga prijeboja i namire u bilo kojoj valuti, ili prijeboju, namiri i skrbništvu financijskih instrumenata klijenata.«

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Radi utvrđivanja postojanja grupe povezanih osoba, u odnosu na izloženosti iz članka 126. stavka 2. točki 14. i 15. ovog Pravilnika kada postoje odnosne izloženosti, ovisno o ekonomskoj bîti i rizicima koji proizlaze iz te izloženosti, investicijsko društvo je dužno procijeniti svaku shemu, njezine odnosne izloženosti ili oboje. U tu svrhu, investicijsko društvo će procjenjivati ekonomsku bît i rizike koji proizlaze iz tih izloženosti.«

Članak 12.

U članku 111. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prema standardiziranom pristupu, kapitalni zahtjev za operativni rizik izračunava se kao trogodišnji prosjek rizikom ponderiranog relevantnog pokazatelja iz članka 109. ovog Pravilnika izračunat u skladu s odredbama stavaka 2. i 3. ovoga članka.«

Članak 13.

U članku 118. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, investicijsko društvo može gubitke koji imaju učinak na većinu poslovnih linija, odnosno koji su karakteristični za cijelo investicijsko društvo, posebno označiti odnosno rasporediti u posebnu, zajedničku poslovnu liniju Korporativne stavke.«

Dosadašnji stavci 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 6., 7., 8. i 9.

Članak 14.

U članku 123. stavku 3. iza riječi »ovisnim društvima matičnog financijskog holdinga« dodaju se riječi »ili mješovitog financijskog holdinga.«

Članak 15.

U članku 130. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. druga ugovorna strana je investicijsko društvo, kreditna institucija, financijski holding ili mješoviti financijski holding, druga financijska institucija, društvo za pomoćne usluge, a koji su dužni primjenjivati bonitetnu regulativu;«.

Članak 16.

U članku 134. brojka »2012.« zamjenjuje se brojkom »2015.«.

Članak 17.

U članku 135. iz stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, investicijsko društvo izloženostima prema regionalnoj i lokalnoj samoupravi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici koje su nominirane u valuti dužnika i s izvorima sredstava u istoj toj valuti dodjeljuje ponder rizika 20%.«

Članak 18.

U članku 139. stavku 1. iza riječi »duže od tri mjeseca« dodaju se riječi »i koje imaju kreditni rejting odabrane VIPKR«.

U stavku 2. iza riječi »kraće ili jednako tri mjeseca« dodaju se riječi »i koje imaju kreditni rejting odabrane VIPKR«.

Članak 19.

U članku 151. točke 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»4. kreditima koji su osigurani:

– stambenom nekretninom u skladu s člankom 146. ovog Pravilnika, do manjeg od sljedeća dva iznosa: iznosa glavnice na koju je upisana hipoteka ili fiducijarno vlasništvo (uzevši u obzir sve prethodne terete na nekretnini) ili 80% tržišne/hipotekarne vrijednosti založene nekretnine;

– nadređenim tranšama/tranšama prvog reda (engl. Senior Units), koje su izdali sekuritizacijski subjekti regulirani zakonima Republike Hrvatske ili država članica EU koje se bave sekuritizacijom izloženosti osiguranih stambenim nekretninama. Posebni nadzor uspostavljen radi zaštite imatelja obveznica osigurava da sredstva prikupljena emisijom takvih obveznica moraju biti uložena u skladu s propisom u imovinu koja će do dospijeća obveznica omogućiti ispunjenje obveza koje proizlaze iz obveznica i koje bi u slučaju nesolventnosti izdavatelja prioritetno poslužile za povrat glavnice i kamata iz tih obveznica. Taj nadzor mora osigurati da se u svakom trenutku najmanje 90% imovine tih subjekata na temelju koje su izdane nadređene tranše sastoji od potraživanja osiguranih hipotekom ili fiducijarnim prijenosom vlasništva čiji iznos zajedno sa svim prethodno upisanim teretima nad stambenim nekretninama ne prelazi najmanji od sljedećih iznosa: iznos glavnice nadređene tranše,

– iznos glavnice tranše koja je osigurana hipotekom ili fiducijarnim vlasništvom (u obzir se uzimaju svi prethodni tereti na nekretnini), ili

– 80% tržišne/hipotekarne vrijednosti založene nekretnine.

Nadređena tranša/tranša prvog reda mora imati oznaku stupnja kreditne kvalitete 1, u skladu s ovim Pravilnikom, i ne smije prelaziti 10% nominalne vrijednosti ukupnog iznosa izdanih obveznica;

5. kreditima koji su osigurani:

– poslovnom nekretninom, u skladu s člankom 147. ovog Pravilnika, do manjeg od sljedeća dva iznosa: iznosa glavnice na koju je upisana hipoteka ili fiducijarno vlasništvo (uzevši u obzir sve prethodne terete na nekretnini) ili 60% tržišne/hipotekarne vrijednosti založene nekretnine.

Umjesto dozvoljenog omjera vrijednosti kredita i odgovarajućeg osiguranja od 60%, moguće je priznati i omjer do maksimalno 70% ako je:

– ukupna imovina, koja služi kao kolateral za pokrivene obveznice, veća za najmanje 10% od nominalne vrijednosti emisije pokrivenih obveznica,

– udovoljeno zahtjevima pravne sigurnosti imatelja obveznica na način kako je to određeno u Poglavlju 3. ove Glave, i

– zahtjevi imatelja pokrivenih obveznica imaju prioritet nad ostalim zahtjevima na kolateralu;

– nadređenim tranšama/tranšama prvog reda, koje su sekuritizacijski subjekti regulirani zakonima Republike Hrvatske ili država članica EU koje se bave sekuritizacijom izloženosti osiguranih poslovnim nekretninama. Posebni nadzor uspostavljen radi zaštite imatelja obveznica osigurava da sredstva prikupljena emisijom takvih obveznica moraju biti uložena u skladu s propisom u imovinu koja će do dospijeća obveznica omogućiti ispunjenje obveza koje proizlaze iz obveznica i koje bi u slučaju nesolventnosti izdavatelja prioritetno poslužile za povrat glavnice i kamata iz tih obveznica. Taj nadzor mora osigurati da se u svakom trenutku najmanje 90% imovine tih subjekata na temelju koje su izdane nadređene tranše sastoji od potraživanja osiguranih hipotekom ili fiducijarnim prijenosom vlasništva čiji iznos zajedno sa svim prethodno upisanim teretima nad poslovnim nekretninama ne prelazi najmanji od sljedećih iznosa: iznos glavnice nadređene tranše,

– iznos glavnice tranše koji je osiguran hipotekom ili fiducijarnim vlasništvom (u obzir se moraju uzeti svi prethodni tereti na nekretnini), i

– 60% vrijednosti založene nekretnine.

Nadređena tranša/tranša prvog reda mora imati oznaku stupnja kreditne kvalitete 1, u skladu s ovim Pravilnikom, i ne smije prelaziti 10% nominalne vrijednosti ukupnog iznosa izdanih obveznica.«

Članak 20.

U članku 152. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Do 31. prosinca 2013. investicijsko društvo ne primjenjuje ograničenje od 10% na nadređene tranše koje su izdali sekuritizacijski subjekti iz članka 151. točaka 4. i 5. ovoga Pravilnika, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. sekuritizirane izloženosti osigurane stambenim ili poslovnim nekretninama odobrio je član iste grupe za koju se provodi supervizija na konsolidiranoj osnovi čiji je član i izdavatelj pokrivenih obveznica ili subjekt povezan s istim središnjim društvom s kojim je povezan i izdavatelj pokrivenih obveznica (članstvo u istoj grupi ili povezanost treba utvrditi u trenutku kada nadređene tranše postaju kolateral za pokrivene obveznice) i

2. član iste grupe za koju se provodi nadzor na konsolidiranoj osnovi čiji je član i izdavatelj pokrivenih obveznica ili subjekt povezan s istim središnjim društvom s kojim je povezan i izdavatelj pokrivenih obveznica zadržava cijelu tranšu prvog gubitka, koja štiti te nadređene tranše.«

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Iznimke iz stavka 3. ovog članka, podliježu reviziji od strane Europske komisije.«

Članak 21.

U članku 159. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, za VIPKR sa sjedištem u državi članici koja je dobila odobrenje u skladu s odredbama Regulative 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, Agencija će smatrati da njezina metodologija udovoljava uvjetima propisanim u člancima 160. do 163. ovog Pravilnika.«

Članak 22.

U članku 177. stavku 2. točki 4. iza riječi »ili drugoj« brišu se riječi »matičnoj«.

Članak 23.

U članku 221. stavku 1. prvoj rečenici iza riječi »središnje države i središnje banke« dodaju se riječi »te pravne osobe iz članka 330. ovog Pravilnika«.

Članak 24.

U članku 238. stavku 2. brojka »12,5« zamjenjuje se brojkom »11,25«.

Članak 25.

U članku 241. stavku 1. iza riječi »točaka« riječi »1. i 2.« mijenjaju se i glase »1. do 5.«

Članak 26.

U članku 254. stavku 2. točki 2. alineje 1. i 2. mijenjaju se i glase:

» – izloženosti kojima se dodjeljuje ponder rizika za izloženosti koje nemaju kreditni rejting ili kojima se dodjeljuje najveći ponder rizika sukladno stupnju kreditne kvalitete za određene kategorije izloženosti, ponder rizika množi se s faktorom dva, pri čemu isti ne može biti veći od 1250%,

– za sve druge izloženosti ponder rizika množi se s faktorom 1,1 pri čemu isti ne može biti manji od 5%.«

Članak 27.

U članku 265. stavku 2. ispred riječi »zbroja« dodaje se riječ »ukupnog«.

Članak 28.

U članku 285. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako subjekt za zajednička ulaganja osim u instrumente koji se mogu priznati u skladu s odredbama članka 283. i 284. ovog Pravilnika ulaže i u instrumente koji ne udovoljavaju zahtjevima za priznavanje iz članka 283. i 284. ovog Pravilnika, jedinice u subjektima za zajednička ulaganja mogu se priznati kao financijski kolateral, i to po vrijednosti instrumenata koji se priznaju kao financijski kolateral pod pretpostavkom da je subjekt za zajednička ulaganja do maksimalnog dopuštenog iznosa iskoristio mogućnost ulaganja u instrumente koji se ne priznaju kao financijski kolateral. U slučajevima gdje instrumenti koji se ne priznaju kao financijski kolateral mogu imati negativnu vrijednost zbog obveza ili izvanbilančnih obveza koje proizlaze iz vlasništva, investicijsko društvo dužno je izračunati ukupnu vrijednost imovine koja ne udovoljava zahtjevima za priznavanje kao financijski kolateral te, ako je njezina ukupna vrijednost negativna, oduzeti je od vrijednosti imovine koja se priznaje kao kolateral.«

Članak 29.

U članku 286. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»3) Ako subjekt za zajednička ulaganja osim u instrumente koji se mogu priznati u skladu s odredbama članka 283. i 284. ovog Pravilnika ulaže i u instrumente koji ne udovoljavaju zahtjevima za priznavanje iz članka 283. i 284. ovog Pravilnika, jedinice u subjektima za zajednička ulaganja mogu se priznati kako je propisano člankom 285. stavkom 3. ovog Pravilnika.«

Članak 30.

U članku 292. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»2) Investicijsko društvo ne smije za izračunavanje učinaka smanjenja kreditnog rizika istodobno primjenjivati i jednostavnu metodu financijskoga kolaterala i složenu metodu financijskoga kolaterala, osim za potrebe članka 177. i članka 179. ovog Pravilnika. Investicijsko društvo dužno je dokazati nadzornom tijelu da se ova iznimka ne koristi selektivno radi smanjenja kapitalnog zahtjeva i da ne dovodi do regulatorne arbitraže.«

Članak 31.

U članku 294. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Za potrebe ovoga izračuna investicijsko društvo dužno je koristiti 100%-tnu vrijednost izloženosti izvanbilančnih obveza navedenih u članku 128. stavku 2. ovog Pravilnika.«

Članak 32.

U članku 308. stavku 5. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»U tu svrhu, iznos izloženosti stavki navedenih u članku 247. stavku 8., članku 248. i članku 249. ovog Pravilnika izračunavat će se upotrebom konverzijskog faktora od 100%.«

Članak 33.

U članku 325. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. osiguravajuće društvo ima sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi članici, odnosno predmet je nadzora nadležnog tijela treće države u kojoj su bonitetni zahtjevi uređeni na jednak način kao i u propisima država članica;«

U stavku 2. iza točke 8. dodaju se točke 9. i 10. koje glase:

»9. otkupna vrijednost police mora po zahtjevu biti pravodobno isplativa (isplativa u razumnom roku);

10. otkupna vrijednost police ne može se zahtijevati (isplatiti) bez pristanka kreditne institucije.«

Članak 34.

U članku 326. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ako su ispunjeni svi uvjeti propisani člankom 325. stavkom 2. ovog Pravilnika, na iznos izloženosti pokriven tekućom otkupnom vrijednošću kreditne zaštite iz članka 324. točke 2. ovog Pravilnika bit će:

– primijenjen ponder rizika definiran u stavku 3. ovoga članka ako se za izračun iznosa izloženosti ponderiranih kreditnim rizikom primjenjuje standardizirani pristup ili

– dodijeljen LGD od 40% ako se za izračun iznosa izloženosti ponderiranih kreditnim rizikom primjenjuje FIRB pristup.

(3) Za potrebe iz stavka 2. ovoga članka dodjeljivat će se sljedeći ponderi rizika na osnovi pondera rizika koji se primjenjuju na nadređene neosigurane izloženosti prema društvu koje izdaje police životnog osiguranja:

1) ako je nadređenoj neosiguranoj izloženosti prema društvu koje izdaje police životnog osiguranja dodijeljen ponder rizika 20%, primjenjuje se ponder rizika 20%;

2) ako je nadređenoj neosiguranoj izloženosti prema društvu koje izdaje police životnog osiguranja dodijeljen ponder rizika 50%, primjenjuje se ponder rizika 35%;

3) ako je nadređenoj neosiguranoj izloženosti prema društvu koje izdaje police životnog osiguranja dodijeljen ponder rizika 100%, primjenjuje se ponder rizika 70%;

4) ako je nadređenoj neosiguranoj izloženosti prema društvu koje izdaje police životnog osiguranja dodijeljen ponder rizika 150%, primjenjuje se ponder rizika 150%.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»4) Za potrebe iz stavka 3. ovoga članka, ako postoji valutna neusklađenost izloženosti i priznate kreditne zaštite, investicijsko društvo dužno je primijeniti odredbe članka 343. ovog Pravilnika.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 35.

U članku 333. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako kreditna izvedenica nije pozicija knjige trgovanja i ako prijenos rizika ispunjava zahtjeve za priznavanje tehnike umanjenja kreditnog rizika iz ovog Poglavlja Pravilnika, investicijsko društvo može takvu kreditnu izvedenicu uključiti u izračun kapitalnog zahtjeva za rizik druge ugovorne strane, pod uvjetom dosljedne primjene.«

Članak 36.

U članku 344. stavku 1. ispred riječi »izloženosti« dodaje se riječ »iznosu«, a iza riječi »gdje je:« dodaje se:

»E – vrijednost izloženosti utvrđene primjenom standardiziranog pristupa; za potrebe ovoga izračuna investicijsko društvo je dužno koristiti 100%-tnu vrijednost izloženosti izvanbilančnih obveza navedenih u članku članku 128. stavku 2. ovog Pravilnika,

Članak 37.

U članku 345. stavku 2. riječi »E – iznos izloženosti« mijenjaju se i glase:

»E – vrijednost izloženosti utvrđene primjenom standardiziranog pristupa; za potrebe ovoga izračuna investicijsko društvo je dužno koristiti 100%-tnu vrijednost izloženosti izvanbilančnih obveza navedenih u članku članku 128. stavku 2. ovog Pravilnika,«

Članak 38.

U članku 347. stavku 1. iza riječi »dio izloženosti« dodaje se riječ »(E)«, a u stavku 2. iza riječi »dijelove izloženosti« dodaje se riječ »(E)«.

U. stavku 3. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»E je iznos izloženosti u skladu s člankom 247. do 251. ovog Pravilnika. Za potrebe ovog izračuna investicijsko društvo koje navedene iznose utvrđuje primjenom IRB pristupa, dužno je vrijednost izloženosti stavki navedenih u članku 247. stavku 8., članku 248. i članku 249. ovog Pravilnika utvrđivati primjenom konverzijskog faktora od 100%.«

Članak 39.

U cijelom tekstu Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 05/09) riječi »osiguravajuće društvo« i »reosiguravajuće društvo« u određenom rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječima »društvo za osiguranje« i »društvo za reosiguranje« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 40.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuju na izvještaje o adekvatnosti kapitala sa stanjem na dan 30. rujna 2013. godine.

Klasa: 011-02/09-04/37

Urbroj: 326-330-13-02

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.