Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu investicijskih društava

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu investicijskih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1904

Na temelju odredbi članka 156. stavka 2., članka 158. stavka 3., članka 159. stavak 2. i članka 161. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga održanoj 1. srpnja 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KAPITALU INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o kapitalu investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 48/09) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osnova za izračun kapitala investicijskog društva su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga investicijskog društva koje se vode sukladno Pravilniku o godišnjim financijskim izvještajima investicijskih društava.«

Članak 2.

U članku 5., u prvoj rečenici, brojka 2. zamjenjuje se brojkom 1.

Članak 3.

U članku 6., u prvoj rečenici, brojka 3. zamjenjuje se brojkom 2.

Članak 4.

U članku 7., u prvoj rečenici, brojka 4. zamjenjuje se brojkom 3.

Članak 5.

U članku 8., u prvoj rečenici, brojka 5. zamjenjuje se brojkom 4.

Članak 6.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi puta se primjenjuju na izvještaje o adekvatnosti kapitala sa stanjem na dan 30. rujna 2013. godine.

Klasa: 011-02/09-04/38

Urbroj: 326-330-13-2

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog Vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.