Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1905

Na temelju odredbi članka 200. stavka 6. i članka 218. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga održanoj 1. srpnja 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 48/09) u članku 1. stavku 2. točki 2. iza riječi »izloženo« dodaje se »i izloženostima investicijskog društva prema osobi ili grupi povezanih osoba«.

(2) Članak 1. stavak 2. točka 3. briše se.

Članak 2.

(1) U članku 2. Tablici 1. briše se redak pod rednim brojem 24. »Izloženost prema osobama u posebnom odnosu s investicijskim društvom« oznake »IZL-2«.

(2) Redak redni broj 25. »Izloženost iz knjige pozicija kojima se ne trguje« postaje redak redni broj 24. i mijenja oznaku u »IZL-2«, a redak redni broj 26. »Izloženost iz knjige pozicija kojima se ne trguje« postaje redak redni broj 25. i mijenja oznaku u »IZL-3«.

Članak 3.

(1) U članku 3. stavcima 1-6 iza riječi »točke 2« briše se »i 3«.

(2) U članku 3. Tablica 2. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrste izvještaja

Izvještajni datum

ROKOVI DOSTAVE IZVJEŠTAJA O ADEKVATNOSTI KAPITALA

Kapitalni zahtjevi

Velike izloženosti

ID iz čl. 32. i čl. 35. Zakona

ID grupu investicijskih društava

ID iz čl. 35. Zakona

ID iz čl. 32.

stavka 1. i 2. Zakona

Velike izloženosti za grupu investicijskih društava

Izvještaj o adekvatnosti kapitala

31.sij

28.vlj

30.ruj

28-vlj

30.tra

30.ruj

28.vlj

31.ožu

31.ožu

31.ožu

30.tra

30.tra

30.tra

31.svi

31.svi

31.srp

31.svi

30.lip

30.lip

30.lip

31.srp

31.srp

31.srp

31.kol

 

31.kol

31.lis

 

31.kol

30.ruj

30.ruj

30.ruj

31.lis

31.lis

31.lis

30.stu

30.stu

31.sij

30.stu

31.pro

31.pro

31.pro

31.sij

31.sij

Revidirani izvještaj o adekvatnosti kapitala

31.pro

30.tra

30.lip

30.tra

30.tra

30.lip

Članak 4.

U Prilogu 1. Uputa za izračun adekvatnosti kapitala investicijskih društava, dijelu 1. Opće odredbe rečenica »Izvještajni obrasci iz članka 2. Pravilnika o izvještavanju investicijskog društva sastavljaju se u tisućama kuna pri čemu se iznos stavke koji je jednak 500 ili više kuna zaokružuje na tisuću kuna dok se iznos stavke manji od 500 kuna zanemaruje (pojedinačna izvještajna stavka koja iznosi manje od 500 kuna, u izvještajima se upisuje kao nula).« mijenja se u »Izvještajni obrasci iz članka 2. Pravilnika o izvještavanju investicijskog društva sastavljaju se u kunama.«

Članak 5.

Obrazac K-Kapital

(1) U dijelu 2. Naputak za sastavljanje i popunjavanje obrazaca o izračunu kapitala i adekvatnosti kapitala, na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, u obrascu K-Kapital u točkama 1.1.6., 1.1.7.1., 1.1.7.2., 1.1.13.1., 1.1.13.2., 1.6.1. i 1.6.2. riječ »osnivača« zamjenjuje se riječima »članova ili dioničara«.

(2) U točkama 1.1.7.2. i 1.1.13.2. ispred riječi »revizora« briše se riječ »vanjskog«.

(3) U točki 1.1.10. iza riječi »iznos« briše se »(uključujući i povećanje/višak s osnove revalorizacije)«.

(4) Iza točke 1.1.10. dodaje se točka »1.1.11. Revalorizacija nematerijalne imovine (članak 157. stavak 2. točka 2. Zakona): upisati s negativnim predznakom iznos pozitivnih rezervi proizašlih iz revalorizacije nematerijalne imovine. U smislu ove točke, programsko rješenje (software) ili programska podrška u razvoju, te člansko mjesto na burzi ne smatraju se nematerijalnom imovinom.«

(5) Točke 1.1.11., 1.1.12. i 1.1.13. postaju točke 1.1.12., 1.1.13. i 1.1.14.

(6) Iza točke 1.1.14. dodaju se sljedeće točke:

»1.1.15. Nerealizirani gubitak od financijske imovine raspoložive za prodaju (članak 157. stavak 2. točka 6. Zakona),

1.1.16. Negativne neto revalorizacijske rezerve ulaganja u pridruženo društvo ili zajednički pothvat po metodi udjela (članak 157. stavak 2. točka 6. Zakona),

1.1.17. Ostale negativne neto revalorizacijske rezerve (članak 157. stavak 2. točka 6. Zakona)«.

(7) Točke 1.1.14., 1.1.15., 1.1.16., 1.1.17. i 1.1.18. postaju točke 1.1.18., 1.1.19., 1.1.20., 1.1.21. i 1.1.22.

(8) Točka 1.1.22. mijenja se i glasi »1.1.22. Zbroj stavki (1.1.19. do 1.1.21.): upisati matematički zbroj pozicija od 1.1.19. do 1.1.21.«

(9) Točka A mijenja se i glasi »A. OSNOVNI KAPITAL (1.1.8. – 1.1.18.): upisati rezultat matematičke razlike između pozicije 1.1.8. i 1.1.18. uvećane za pozicije 1.1.19. i 1.1.20. te umanjene za poziciju 1.1.21.«

(10) U točki 1.2. broj »1.2.5.« mijenja se u »1.2.4.«

(11) Točka 1.2.1. Posebne rezerve briše se.

(12) Točke 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7. i 1.2.8. postaju točke 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6. i 1.2.7.

(13) U naslovu točke 1.2.1. iza riječi »točka« broj »2« zamjenjuje se brojem »1«.

(14) U naslovu točke 1.2.2. iza riječi »točka« broj »3« zamjenjuje se brojem »2«.

(15) U naslovu točke 1.2.3. iza riječi »točka« broj »4« zamjenjuje se brojem »3«.

(16) U naslovu točke 1.2.4. iza riječi »točka« broj »5« zamjenjuje se brojem »4«.

(17) U točki 1.2.5. Podređeni instrumenti iznad ograničenja u prvoj rečenici izraz »dopunskom kapitalu I« mijenja se u »osnovnom kapitalu«, a druga rečenica se mijenja i glasi »Zbroj pozicija 1.2.1.2., 1.2.2., 1.2.3. i 1.2.4. ne smije prelaziti 50% ukupnog iznosa osnovnog kapitala.«

(18) U točki 1.2.6. broj »1.2.6.« mijenja se u »1.2.5.«

(19) U točki 1.2.7. broj »1.2.6.« mijenja se u »1.2.5.« a broj »1.2.7.« u »1.2.6.«

(20) U točki B Dopunski kapital I broj »1.2.7.« mijenja se u »1.2.6.«, a broj »1.2.8.« u »1.2.7.«

(21) U točkama 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.5.2. i 1.5.3. iza izraza »društvima za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom« dodaje se »društvima za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima«.

Članak 6.

Obrazac VFIR: Specifični i opći pozicijski rizik vlasničkih financijskih instrumenata

U dijelu 3. Naputak za sastavljanje i popunjavanje obrazaca o izračunu kapitalnog zahtjeva za tržišne rizike, u obrascu VFIR: Specifični i opći pozicijski rizik vlasničkih financijskih instrumenata u točki Stupac 9. Kapitalni zahtjev i redak 1.2 Ukupni kapitalni zahtjev za specifični i opći rizik vlasničkih financijskih instrumenata za gore navedeno nacionalno tržište broj »4%« zamjenjuje se brojem »8%«.

Članak 7.

Obrazac IM: Pozicijski rizik, valutni rizik i/ili robni rizik primjenom internih modela

(1) U dijelu 3. Naputak za sastavljanje i popunjavanje obrazaca o izračunu kapitalnog zahtjeva za tržišne rizike, u obrascu IM: Pozicijski rizik, valutni rizik i/ili robni rizik primjenom internih modela u točki Stupac 1. u naslovu i u tekstu iza riječi »faktor« dodaje se riječ »mc«, a u tekstu broj »2« mijenja se u »1.b«.

(2) U točki Stupac 2. Mjera rizičnosti vrijednosti (VaR) za prethodni dan broj »1« mijenja se u »1.a«.

(3) U točki Stupac 4. Kapitalni zahtjev iza riječi »stavak 6.« dodaje se »točku 1.« i zadnja rečenica »Iznos iz retka »Ukupno« stupca 4. se upisuje u redak »2.3.2. Pozicijski rizik, valutni rizik ii/ili robni rizik izračunati primjenom internih modela« obrasca AK.« briše se.

(4) Iza točke Stupac 4. Kapitalni zahtjev ubacuju se sljedeće točke:

»Stupac 5. Multiplikacijski faktor ms x prosjek dnevnih mjera rizičnosti vrijednosti za stres (sVaR) za prethodnih 60 radnih dana: odnosi se na članak 79. stavak 6. točku 2.b. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. U ovaj stupac se unosi prosjek dnevnih mjera rizičnosti vrijednosti za stres za prethodnih 60 radnih dana, pomnožen s multiplikacijskim faktorom ms, uvećanim za faktor uvećanja koji ovisi o broju prekoračenja,

Stupac 6. Mjera rizičnosti vrijednosti za stres (sVaR) za prethodni dan: odnosi se na članak 79. stavak 6. točku 2.a. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava, te se u njega unosi iznos mjere rizičnosti vrijednosti za prethodni dan,

Stupac 7. Dodatni kapitalni zahtjev za rizik neispunjavanja obveza: odnosi se na članak 74. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. U stupac 7. se unosi vrijednost dodatnog kapitalnog zahtjeva za rizik neispunjavanja obveza. U slučaju da interno razvijeni modeli ne obuhvaćaju dodatni rizik neplaćanja obveza, investicijsko društvo mora dodatni kapitalni zahtjev izračunati primjenom metodologije usporedive s pristupima iz Glave IV. Kreditni rizik Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava,

Stupac 8. Kapitalni zahtjev za stres: odnosi se na članak 79. stavak 6. točku 2. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. U ovaj stupac se unosi vrijednost ukupnog sVaR-a za sve faktore rizika, te se upisuje iznos koji je veći od sume iznosa (svi iznosi su u retku «Ukupno«) u stupcima 5., 7. ili sume iznosa u stupcima 6. i 7.,

Stupac 9. Ukupni kapitalni zahtjev: odnosi se na zbroj kapitalnog zahtjeva iz stupca 4 i kapitalnog zahtjeva (stres) iz stupca 8. sukladno članku 79. stavku 6. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. Iznos iz retka »Ukupno« stupca 8. se upisuje u redak »2.3.2. Pozicijski rizik, valutni rizik ii/ili robni rizik izračunati primjenom internih modela« obrasca AK.«

(5) Točka »Stupac 5. Broj prekoračenja u razdoblju od 250 radnih dana« postaje »Stupac 10. Broj prekoračenja u razdoblju od 250 radnih dana«.

(6) Točka »Stupac 6. Multiplikacijski faktor« mijenja se i glasi: »Stupac 11. i stupac 12. Multiplikacijski faktori: odnose se na članak 79. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. U ove stupce se unose multiplikacijski faktori (mc i ms) koje investicijsko društvo upotrebljava, a iznose najmanje 3.«

Članak 8.

(1) U naslovu »Prilog 2. Obrasci o izračunu kapitala i kapitalnih zahtjeva za rizike kojima je investicijsko društvo izloženo« iza riječi izloženo dodaje se »i izloženostima investicijskog društva prema osobi ili grupi povezanih osoba«.

(2) Naslov »Prilog 3. Obrasci o izloženostima investicijskog društva prema osobi ili grupi povezanih osoba« briše se.

Članak 9.

Prilog 2. Obrasci o izračunu kapitala i kapitalnih zahtjeva za rizike kojima je investicijsko društvo izloženo i izloženostima investicijskog društva prema osobi ili grupi povezanih osoba zamjenjuju se prilogom 2. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi puta se primjenjuju na izvještaje o adekvatnosti kapitala sa stanjem na dan 30. rujna 2013. godine.

Klasa: 011-02/09-04/39

Urbroj: 326-330-13-04

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.


85 04.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava