Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i obveznom sadržaju tog zahtjeva

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i obveznom sadržaju tog zahtjeva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1906

Na temelju odredbe članka 370. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. srpnja 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, VRSTI I BROJU PRIMJERAKA OBVEZNIH PRILOGA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA, KAO I O OBVEZNOM SADRŽAJU TOG ZAHTJEVA

Članak 1.

U Pravilniku o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva (»Narodne novine« broj 5/09) u članku 1. na kraju rečenice dodaje se točka.

Članak 2.

(1) U članku 3. stavku 2. iza riječi: »objavljene informacije« dodaju se riječi: » sukladno članku 365. Zakona o tržištu kapitala«.

(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zahtjevu za odobrenje prospekta u svezi javne ponude vrijednosnih papira ili u svezi uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište, mora biti priložen i javnobilježnički zapisnik sa skupštine izdavatelja vrijednosnih papira na kojoj je donesena odluka o izdavanju tih vrijednosnih papira odnosno odluka nadležnog tijela (uprave i/ili nadzornog odbora ili upravnog odbora) izdavatelja o izdavanju tih vrijednosnih papira.«

Članak 3.

U članku 4. riječi: »Pravilnikom o minimumu informacija u prospektu, formatu prospekta i objavi prospekta i oglasa u vezi s prospektom« zamjenjuju se riječima: »Uredbom Komisije (EZ-a) broj 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti i o njihovom obliku, uključivanju informacija upućivanjem i objavljivanju takvih prospekata i raspisivanju oglasa«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/21

Urbroj: 326-770-13-2

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.