Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1907

Na temelju odredbe članka 459. stavak 4. i članka 461. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. srpnja 2013. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBJAVI POVLAŠTENIH INFORMACIJA KOJE SE NEPOSREDNO ODNOSE NA IZDAVATELJA TE O ODREĐIVANJU OPRAVDANIH INTERESA IZDAVATELJA U SVRHU NEOBJAVLJIVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja (»Narodne novine« br. 05/09) u članku 1. riječ: »mogle« zamjenjuje se riječju: »trebale«, a brojevi: »88/2008« zamjenjuju se brojevima: »88/08, 146/08, 74/09 i 54/13«.

Članak 2.

(1) U članku 2. stavku 3. točki 17. riječ: »Nesolventnost« zamjenjuje se riječju: »Insolventnost«.

(2) U točki 30. iza riječi: »politici promjene dividende« točka se zamjenjuje zarezom.

(3) Iza točke 30. dodaje se točka 31. koja glasi:

»31. Podnošenje zahtjeva za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, otvaranje postupka predstečajne nagodbe i tijek postupka predstečajne nagodbe.«.

Članak 3.

(1) U članku 5. u prvoj rečenici ispred riječi: »Izdavatelj« dodaje se oznaka: »(1)«.

(2) U stavku 1. riječ: »mogućnosti« briše se.

(3) Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Mjere i postupci koje je u svrhu osiguranja povjerljivosti povlaštenih informacija izdavatelj obvezan poduzeti i uvesti, uključuju, ali ne isključivo, sljedeće:

1. definirane kriterije kojima se izdavatelj vodi prilikom procjene radi li se o povlaštenoj informaciji koja se neposredno odnosi na izdavatelja, pri čemu kriteriji moraju biti identificirani u odnosu na specifičnosti izdavatelja, kao što su primjerice veličina izdavatelja, djelatnost izdavatelja, specifičnosti poslovanja izdavatelja i slično;

2. jasno i transparentno definirano postupanje kojim se osigurava potpunost, istinitost i sadržajna točnost povlaštene informacije koja se objavljuje javnosti;

3. jasno i transparentno definirano postupanje te jasne linije odgovornosti i zaduženja u svezi obavještavanja javnosti o povlaštenim informacijama bez odgode, a posebno mjere koje omogućuju trenutno javno objavljivanje u slučaju da izdavatelj nije bio u mogućnosti osigurati povjerljivost povlaštene informacije;

4. mjere kojima se sprečava pristup povlaštenim informacijama osobama koje iste ne trebaju za obavljanje svojih funkcija unutar izdavatelja;

5. jasno i transparentno definirano postupanje utvrđivanja opravdanih interesa za odgodu objavljivanja povlaštene informacije, dokumentiranje istog, te definiranje jasne linije odgovornosti i zaduženja u svezi odgode objavljivanja povlaštene informacije;

6. proces vođenja popisa upućenih osoba, odnosno proces sastavljanja, ažuriranja i čuvanja popisa upućenih osoba;

7. učinkovit sustav postupanja prema članovima upravnih i nadzornih odbora te zaposlenika izdavatelja u slučaju njihovog kršenja ispunjenja obveza propisanih Zakonom o tržištu kapitala, podzakonskim aktima donesenim na temelju njega i internim mjerama i postupcima izdavatelja.«.

Članak 4.

Iza članka 5. dodaje se članak 6. koji glasi:

»Članak 6.

U svrhu primjene članka 459. stavak 5. Zakona o tržištu kapitala, prilikom procjene kada je primjereno da izdavatelj s ciljem uspostavljanja učinkovitog procesa upravljanja povlaštenim informacijama obvezno ima i primjenjuje interne akte kojima uređuje postupanje s povlaštenim informacijama, izdavatelj u obzir uzima, ali ne isključivo, sljedeće okolnosti:

1. vrstu vrijednosnog papira izdavatelja koji je uvršten na uređeno tržište;

2. segment uređenog tržišta na koji je uvršten vrijednosni papir izdavatelja;

3. likvidnost vrijednosnog papira izdavatelja koji je uvršten na uređeno tržište;

4. veličinu, djelatnost, karakteristike poslovanja i opseg poslovanja izdavatelja;

5. vlasničku strukturu izdavatelja;

6. makro i mikro organizacijsku strukturu izdavatelja;

7. stupanj usklađenosti s kodeksom korporativnog upravljanja koji primjenjuje.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/23

Urbroj: 326-770-13-2

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.