Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1908

Na temelju odredbe članka 291. stavak 9. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. srpnja 2013. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O TRANSAKCIJAMA I TRGOVANJU S FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZVRŠENIM NA UREĐENOM TRŽIŠTU KOJIM UPRAVLJA BURZA

Članak 1.

U članku 2. iza riječi »stavak« brojka: »5« zamjenjuje se brojkom: »8«, a brojevi: »88/08, 146/08« zamjenjuju se brojevima: »88/08, 146/08, 74/09 i 54/13«.

Članak 2.

U članku 4. riječ: »periodičko« briše se.

Članak 3.

Tablica 1. Priloga mijenja se i glasi:

»PRILOG

Tablica 1.

Popis podataka u svrhu izvještavanja (obavijest o izvršenim transakcijama)

Naziv

Opis

1.

Oznaka burze koja podnosi izvještaj

2.

Trgovinski dan

Trgovinski dan kada su transakcije izvršene

3.

Broj transakcija

Redni broj transakcija na Burzi

4.

Vrijeme trgovanja

Vrijeme kada je pojedina transakcija izvršena

5.

Oznaka financijskog instrumenta

Jedinstvena oznaka za identifikaciju financijskog instrumenta

6.

Oznaka investicijskog društva – kupca u transakciji

Jedinstvena oznaka za identifikaciju društva

7.

Kupac SKDD ID

Jednoznačno određena brojčana oznaka računa kupca

8.

Oznaka investicijskog društva – prodavatelja u transakciji

Jedinstvena oznaka za identifikaciju društva

9.

Prodavatelj SKDD ID

Jednoznačno određena brojčana oznaka računa prodavatelja

10.

Količina

Broj jedinica financijskog instrumenta, nominalna vrijednost obveznica, ili broj izvedenih ugovora uključenih u transakciju

11.

Jedinična cijena

Cijena po jednom financijskom instrumentu ili izvedenom ugovoru bez provizije i (gdje je to primjenjivo) obračunatih kamata. U slučaju dužničkog instrumenta, cijena može biti izražena ili u novcu ili kao postotak

12.

Valuta

Valuta u kojoj se izražava cijena

13.

Tečaj

Srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan izvršenja transakcije

14.

Promet

Vrijednost svake pojedinačne transakcije

Dodatni podaci vezano uz transakcije i trgovanje pojedinim financijskim instrumentima:

Knjiga ponuda

1.

Oznaka financijskog instrumenta

Jedinstvena oznaka za identifikaciju financijskog instrumenta

2.

Broj ponude

Jedinstveni identifikacijski broj ponude

3.

Oznaka investicijskog društva

Jedinstvena oznaka za identifikaciju društva

4.

Količina

Broj jedinica financijskog instrumenta, nominalna vrijednost obveznica, ili broj izvedenih ugovora uključenih u nalog

5.

Jedinična cijena

Cijena po jednom financijskom instrumentu ili izvedenom ugovoru bez provizije i (gdje je to primjenjivo) obračunatih kamata. U slučaju dužničkog instrumenta, cijena može biti izražena ili u novcu ili kao postotak

6.

Kupnja/prodaja

Naznaka je li financijski instrument na prodaju ili kupnju

7.

Datum kreiranja ponude

8.

Datum promjene ponude

9.

Redni broj promjene

Broj promjene ponude

10.

Vrijeme promjene

Vrijeme promjene ponude

11.

Vrsta ponude

Vrsta ponude u odnosu na način određivanja cijene

12.

Status ponude

Otvorena, izvršena, povučena, istekla

13.

Dostupna količina

Količina preostala nakon izvršenja naloga

14.

Trajanje ponude

Vremensko ograničenje važenja ponude

15.

Minimalna količina

Ponuda s minimalnom količinom izvršenja

16.

Cijena izvršenja

Ponuda u kojoj je cijena određena (limit order)

17.

Skrivena količina

Ponuda sa skrivenom količinom financijskih instrumenata

18.

Specijalist

Je li ponuda specijalistička ili ne

19.

Datum isteka ponude

Vremensko ograničenje važenja ponude

20.

Vrijeme isteka ponude

Vremensko ograničenje važenja ponude

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/17

Urbroj: 326-770-13-2

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.