Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora

NN 85/2013 (4.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora

85 04.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE

1909

Na temelju odredbe članka 106. stavka 4. točke 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« – 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske na 43. sjednici održanoj 11. travnja 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USTROJU I NAČINU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA I PROVEDBI POSTUPKA IZBORA

Članak 1.

U Pravilniku o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora (»Narodne novine« br. 119/05, 20/12) u članku 25. u 1. rečenici 1. stavka iza riječi »znanstveno-nastavno zvanje« briše se zarez i stavlja se točka. Ostatak 1. rečenice se briše, te se dodaje rečenica koja glasi:

»Izbor dva člana stručnog povjerenstva iz prethodne rečenice treba biti u znanstvenom području i polju za koje se pristupnik predlaže, ili njihova znanstveno-stručna djelatnost treba biti bliska znanstvenom polju i grani za koju se pristupnik predlaže, dok treći član stručnog povjerenstva treba imati izbor u znanstvenom području, polju i grani za koju se pristupnik predlaže.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/13-1010003

Urbroj: 355-02-01-13-0004

Zagreb, 17. lipnja 2013.

Predsjednica Vijeća
prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić, v. r.