Odluka o dopuni Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

NN 85/2013 (4.7.2013.), Odluka o dopuni Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE

1910

Na temelju odredbe članka 106. stavka 4. točke 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« – 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske na 43. sjednici održanoj 11. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U NASTAVNA ZVANJA

Članak 1.

U Odluci o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (»Narodne novine« br. 20/12) u članku 3. alineji 2., iza riječi »nastavno« dodaju se riječi »zvanje višeg predavača«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/13-10/0003

Urbroj: 355-02-01-13-0005

Zagreb, 17. lipnja 2013.

Predsjednica Vijeća

Prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić, v. r.