Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2013-02/011, urbroj: 580-09-02/80-2013-002 od 9. svibnja 2013.

NN 85/2013 (4.7.2013.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2013-02/011, urbroj: 580-09-02/80-2013-002 od 9. svibnja 2013.

85 04.07.2013 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2013-02/011, urbroj: 580-09-02/80-2013-002 od 9. svibnja 2013.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1911

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno članku 13. stavka 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11), temeljem zahtjeva Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za odobrenje izmjene postojećega državnog jamstva poduzetniku HŽ Infrastruktura d.o.o., na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u sastavu: mr. sc. Olgica Spevec, predsjednica Vijeća, Mladen Cerovac, mag. iur., zamjenik predsjednice Vijeća, te članovi Vijeća Vesna Patrlj, dipl. iur., Milivoj Maršić, dipl.oec. i dr. sc. Mirna Pavletić-Župić, sa 138. sjednice, održane 9. svibnja 2013., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da se državno jamstvo sadržano u prijedlogu Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture, ne odnosi na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama.

II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Zaprimanje prijedloga

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 24. travnja 2013., zahtjev Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (dalje: Ministarstvo), kojim je zatraženo odobrenje državnog jamstva sadržanog u prijedlogu Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d., za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o. (dalje: Odluka Vlade Republike Hrvatske o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva), radi financiranja osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture, u iznosu od 88.000.000 eura.

U privitku navedenog zahtjeva priložena je sljedeća dokumentacija: prijedlog Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva, preslika dopisa HŽ Infrastrukture d.o.o. Ministarstvu od 2. travnja 2013., klasa: 441-01/13-01/16, urbroj: 383-13-1, preslika Odluke Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o. o zaključenju Dodatka I Ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom broj: 3222581481 zaključenog između HŽ Infrastrukture d.o.o. i Zagrebačke banke d.d., od 21. ožujka 2013., broj: UI-65-10/13, preslika Odluke Nadzornog Odbora HŽ Infrastrukture d.o.o. o davanju suglasnosti na Odluku Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o., od 22. ožujka 2013., broj: NO-12-1/13, prijedlog Dodatka I Ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom koji će biti sklopljen između Zagrebačke banke d.d. i HŽ Infrastrukture d.o.o., broj: 3222581481, prijedlog izjave Ministarstva financija o izdavanju I. Dodatka ugovoru o dugoročnom kreditu, preslika Ugovora o izdavanju jamstva broj: F-004-11 za uredno izmirenje dugoročnih obveza, klasa: 341-01/11-01/1, urbroj: 513-05-03/11-5 od 10. ožujka 2011., preslika Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u iznosu kunske protuvrijednosti 88.000.000 eura sklopljen između HŽ Infrastrukture d.o.o. kao kreditoprimatelja i Zagrebačke banke d.d. kao kreditodavatelja, od 28. veljače 2011., broj: 3222581481 (dalje: Ugovor o dugoročnom kreditu) i preslika te preslika odluke Ministarstva financija kojom izdaje jamstvo kojim solidarno jamči Zagrebačkoj banci d.d. plaćanje svih novčanih obveza po Ugovoru o dugoročnom kreditu, klasa: 341-01/11-01/1, urbroj: 513-05-03/11-7, od 10. ožujka 2011.

Zahtjev je podnesen sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11; dalje: ZDP), iz kojeg proizlazi da je Ministarstvo prije upućivanja prijedloga akta koji sadrži državne potpore na usvajanje Vladi Republike Hrvatske (dalje: Vlada Republike Hrvatske) dužno dostaviti takav prijedlog Agenciji na odobrenje.

2. Primijenjeni propisi

Agencija je u postupku primijenila ZDP i Uredbu o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06; dalje: Uredba).

Uredba u članku 2. propisuje da se sadržaj sukladnosti potpora temelji na pravilima koja proizlaze iz članka 70. Sporazuma o stabilizaciju i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/02, 1/05, 7/05 i 9/05; dalje: SSP).

Sukladno članku 3. i 4. Uredbe, temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske, u »Narodnim novinama« objavljuju se tekstovi pravila o državnim potporama koja proizlaze iz SSP-a i odredbe o načinu provedbe pravila. Stoga je, u konkretnom slučaju Agencija u provedbi postupka primijenila Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o objavljivanju pravila o potpori u prometu (»Narodne novine«, broj: 31/10; dalje: Odluka o potpori u prometu) koja sadrži Smjernice Zajednice o državnim potporama poduzetnicima u željezničkom prometu (SL C 184, 22.7.2008., str. 13 – 31, dalje: Smjernice Zajednice) i Odluku o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku jamstva (»Narodne novine«, broj 39/09).

Sukladno članku 7. ZDP-a, Agencija je u postupku primijenila Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), koji se uz ZDP primjenjuje na postupak odobravanja državnih potpora, nadzora provedbe državne potpore, odnosno povrata državne potpore koja je dodijeljena protivno propisima.

Agencija je izvršila uvid u Zakon o željeznici (»Narodne novine«, broj: 123/03, 194/03, 30/04, 79/07 i 75/09) i Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. (»Narodne novine«, broj: 153/05 i 57/12).

3. Utvrđivanje činjenica

3.1. Opis poduzetnika

Poduzetnik HŽ Infrastruktura d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture (dalje: HŽ Infrastruktura d.o.o.) upisan je u registru Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa 080590485, OIB 39901919995, sa sjedištem u Zagrebu, Mihanovićeva 12. Poduzetnik je u vlasništvu Republike Hrvatske, a temeljni kapital iznosi 224.188.000,00 kuna.

Predmet poslovanja HŽ Infrastrukture d.o.o. je: upravljanje željezničkom infrastrukturom, organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza, održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, njena zaštita te poslovi izgradnje željezničke infrastrukture, tehnički pregled vagona, manevriranje i ranžiranje željezničkim vozilima, popravak i održavanje željezničkih tračničkih i drugih vozila, javni željeznički prijevoz, željeznički prijevoz za vlastite potrebe, usluge skladištenja, davanje u najam željezničkih vozila za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture, ispitivanje elektroinstalacija i instalacija za zaštitu od munje, ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanja u radnom okolišu, poslovi zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite od požara, kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, ostale prateće djelatnosti u prijevozu, računalne i srodne djelatnosti, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem.

Uloga HŽ Infrastrukture d.o.o. je obavljanje funkcije upravitelja željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Obuhvaća organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza, osiguravanje pristupa i korištenje željezničke infrastrukture svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o željeznici, organizacija javnog prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe, održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, njenu zaštitu, te poslove investiranja na gradnji željezničke infrastrukture.

3.2. Državno jamstvo za kredit Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 88.000.000 eura

Dana 28. veljače 2011. Zagrebačka banka d.d. i HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisali su Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u iznosu od 88.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Kredit je namijenjen financiranju osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture, otplata glavnice je ugovorena kroz pet godina u 11 jednakih šestomjesečnih rata od kojih prva rata dospijeva 28. veljače 2013. na drugu godišnjicu od dana potpisa Ugovora o dugoročnom kreditu, a posljednja 28. veljače 2018. na sedmu godišnjicu potpisa Ugovora o dugoročnom kreditu. Na svaki iskorišteni neotplaćeni iznos kredita, počevši od dana prvog korištenja kredita, obračunava se kamata po godišnjoj stopi koja je jednaka zbroju šestomjesečnog EURIBOR-a i marže od 3,2 postotnih poena godišnje.

Vlada Republike Hrvatske je 17. veljače 2011. donijela Odluku, kojom je Ministarstvo financija u ime Vlade Republike Hrvatske izdalo državno jamstvo. Jamstvo je izdano 10. ožujka 2011., rizični broj: F-004-11.

S obzirom na umanjena sredstva dodijeljena HŽ Infrastrukturi d.o.o. iz državnog proračuna za 2013., nedovoljnu naplatu potraživanja, a u cilju sprečavanje dodatnog narušavanja likvidnosti, HŽ Infrastruktura d.d. je uputila zahtjev Zagrebačkoj banci Zagreb d.d. za refinanciranjem navedenog kredita na način da se produži razdoblje počeka otplate glavnice za naredne dvije godine, odnosno s roka 28. veljače 2013. na novi rok 28. veljače 2015. uz nepromijenjen krajnji rok otplate glavnice te nepromijenjene ostale kreditne uvjete.

Zagrebačka banka Zagreb d.d. je 27. studenoga 2012. dostavila prijedlog I. Dodatka Ugovora te prijedlog Izjave Ministarstva financija kojom daje suglasnost na navedenu izmjenu te se odriče bilo kakvih prigovora na I. Dodatak ugovoru.

Iz dostavljenog prijedloga Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva i iz I. Dodatka ugovoru o kreditu, razvidno je da Vlada Republike Hrvatske planira poduzetniku HŽ Infrastruktura d.o.o., izdati produljenje početka otplate prve rate kredita u iznosu od 88.000.000 eura, s pripadajućim kamatama, naknadama i troškovima, a sukladno navedenim uvjetima.

4. Ocjena državnog jamstva

U cilju utvrđivanja je li u konkretnom slučaju riječ o državnoj potpori korisniku kredita poduzetniku HŽ Infrastruktura d.o.o. ili indirektno korisnicima željezničke infrastrukture (HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o.), odnosno predstavlja li državno jamstvo Republike Hrvatske, kojim će biti pokriven kredit namijenjen za financiranje osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture, opisan u točki 3.2. obrazloženja ovog rješenja, državnu potporu, trebaju biti kumulativno ispunjeni svi uvjeti iz članka 3. stavka 1. ZDP-a odnosno iz članka 8. Uredbe.

Riječ je o sljedećim uvjetima:

– mjera predstavlja stvarni ili potencijalni rashod, ili stvarni ili potencijalni umanjeni prihod Republike Hrvatske, lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugih pravnih osoba koje dodjeljuju ili upravljaju državnim potporama, u smislu Zakona o državnim potporama,

– mjera je selektivne naravi, odnosno mjerom se daje prednost na tržištu pojedinom korisniku ili skupini korisnika državne potpore,

– mjera narušava ili bi mogla narušiti tržišno natjecanje i

– mjera utječe na trgovinu između Republike Hrvatske i Europskih zajednica.

4.1. Što se tiče je li državno jamstvo predstavlja državnu potporu HŽ Infrastrukturi d.o.o., iz Smjernica Zajednice proizlazi da je željeznička infrastruktura od najveće važnosti za razvoj željezničkog sektora, te da se Smjernice Zajednice ne odnose na javna financiranja željezničke infrastrukture, nego da je dodjela državne potpore moguća ukoliko se efekti javnog financiranja infrastrukture indirektno prenose na željezničke prijevoznike.

Sukladno Zakonu o željeznici, za upravitelja infrastrukture, Republika Hrvatska je odredila HŽ Infrastrukturu d.o.o. kojoj je povjereno organiziranje, izgradnja i održavanje infrastrukture kao djelatnost od javnog interesa.

Isto tako, prava i obveze upravljanja sustavom sigurnosti željezničke infrastrukture, u što spada financiranje investicija u tijeku, određeno je Ugovorom o upravljanju željezničkom infrastrukturom između Republike Hrvatske, zastupane po Vladi Republike Hrvatske i HŽ infrastrukture d.o.o., sklopljenim 12. lipnja 2008.

Javno financiranje upravitelja infrastrukture određuje se Nacionalnim programom kojeg donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, a izvješće o ostvarenju programa Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskom saboru. Na temelju usvojenog nacionalnog programa, upravitelj infrastrukture, uz suglasnost resornog ministra izrađuje godišnje planove aktivnosti kao i potrebna sredstva za izvršenje tih aktivnosti koja moraju biti usklađena s Državnim proračunom Republike Hrvatske.

Iz navedenog proizlazi da se javno financiranje HŽ Infrastrukture d.o.o. ne odnosi na državnu potporu iz ZDP-a.

4.2. Sukladno točki 25. Smjernica Zajednice sadržanih u Odluci o potpori u prometu, određeno je da financijska ulaganja u željezničku infrastrukturu ne predstavljaju državnu potporu željezničkim poduzetnicima, ukoliko je infrastruktura dostupna svim korisnicima na pravedan i nediskriminirajući način, a pristup toj infrastrukturi naplaćuje se po stopi u skladu sa pravom Zajednice.

Zakon o željeznici propisuje da se željeznički sustav temelji na načelu razdvajanja željezničkog prijevoza i željezničke infrastrukture kao i da željeznička infrastruktura predstavlja javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, kojeg mogu koristiti svi zainteresirani željeznički prijevoznici pod jednakim uvjetima.

U konkretnom slučaju to znači da se ulaganje u infrastrukturu ne smatra državnom potporom u slučaju kada ne postoji organizacijska i računska povezanost HŽ Infrastrukture d.o.o. sa HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. i HŽ Cargom d.o.o. kao i da je osigurana primjena Direktive 2001/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2001. o raspodjeli kapaciteta željezničke infrastrukture i ubiranju pristojbi za uporabu željezničke infrastrukture i sigurnosnim potvrdama.

Nadalje, kako bi se izbjegla mogućnost da sredstva namijenjena za ulaganje u infrastrukturu predstavljaju indirektnu državnu potporu željezničkim prijevoznicima, Direktivom Vijeća 91/440/EEZ od 29. srpnja 1991. o razvoju željeznica Zajednice, postavljeni su institucionalni i organizacijski okviri za subjekte u željezničkoj industriji te su navedeni u točki 10. Smjernica Zajednice, a riječ je o uvjetima koji se odnose na neovisnost željezničkih poduzetnika:

a) odvajanje željezničkih poduzetnika od upravitelja infrastrukture što se tiče računa i organizacije,

b) neovisnost željezničkih poduzetnika u upravljanju,

c) upravljanje željezničkih poduzetnika po načelima koja vrijede u komercijalnim poduzetnicima,

d) financijska ravnoteža željezničkih poduzetnika prema zdravom poslovnom planu,

e) usklađenost financijskih mjera država članica s pravilima o državnim potporama.

Na temelju Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o., određena je podjela na četiri trgovačka društva s izuzimanjem željezničke infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o podjeli trgovačkog društva HŽ d.o.o. od 6. srpnja 2006., određeno je da su trgovačka društva nastala podjelom, danom upisa u sudski registar, pravni slijednici društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. u odnosu na preuzetu imovinu, prava i obveze, a društvo se briše iz sudskog registra.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 20. srpnja 2006. osnivaju se sljedeća trgovačka društva: HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Vuča vlakova d.o.o. te se osniva krovno društvo HŽ-Holding d.o.o. koji je u vlasništvu Republike Hrvatske i vlasnik je spomenuta četiri trgovačka društva.

Izmjenama i dopunama Zakona o podjeli društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. iz 2012. omogućeno je dijeljenje, pripajanje, spajanje te provođenje drugih statusnih promjena sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj: 152/11, 111/12). Na taj način HŽ-Holding d.o.o. pripojen je HŽ infrastrukturi d.o.o., a HŽ Vuča vlakova d.o.o. prestajala je postojati i podijeljena je na HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o.

Prema tome, statutarne promjene iz 2006. i 2012. imaju za cilj potpuno odvajanje organizacijsko i računsko, željezničkih prijevoznika od upravitelja infrastrukture.

4.3. Također, utvrđeno je da predmetno jamstvo ne predstavlja državnu potporu kreditnom vjerovniku (Zagrebačkoj banci Zagreb d.d.) iz nacrta I. Dodatka Ugovora o dugoročnom kreditu. Naime, sukladno točki 2.3.1. Odluke o objavljivanju pravila o državnim potporama u obliku jamstva bez obzira na to što je korisnik državne potpore obično korisnik kredita, ne može se isključiti činjenica da će u određenim okolnostima kreditni vjerovnik (banka), također imati izravno koristi od državnog jamstva. To proizlazi iz činjenice da se jamstva razlikuju od ostalih instrumenata državnih potpora (subvencije, porezna oslobođenja i slično), jer u slučaju dodjele jamstva, država stupa u pravni odnos i sa vjerovnikom. Ukoliko se utvrdi da jamstvo predstavlja državnu potporu vjerovniku, takva vrsta potpore u načelu je zabranjena, jer se radi o operativnoj potpori.

Iz prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva ne proizlazi da bi se radilo o državnoj potpori banci budući da je kamatna stopa predviđena u navedenoj Odluci i u prijedlogu II. Dodatka Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom, ostala nepromijenjena, a promjena se odnosi samo na produljenje roka otplate prve rate kredita, kako je to opisano u točki 3.2. obrazloženja ovog rješenja.

5. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Razmatrajući ovaj predmet, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) na 138. sjednici, održanoj 9. svibnja 2013., utvrdilo je da državno jamstvo, sadržano u prijedlogu Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva, ne predstavlja državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, u odnosu na korisnika kredita poduzetnika HŽ Infrastruktura d.o.o., u odnosu na željezničke prijevoznike (HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o.) i u odnosu na kreditnog vjerovnika Zagrebačku banku Zagreb d.d., stoga je temeljem odluke Vijeća odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Vijeće svoju odluku obrazlaže na sljedeći način:

Ulaganje u željezničku infrastrukturu je od općeg interesa za Republiku Hrvatsku. Poduzetnik HŽ Infrastruktura d.o.o. osnovan je s ciljem upravljanja, održavanja i izgradnje željezničke infrastrukture koja je otvorena svim korisnicima, potencijalnim i sadašnjim pod jednakim uvjetima.

Financijska sredstva predmetnog kredita Zagrebačke banke Zagreb d.d. biti će utrošena isključivo na financiranje osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture.

S obzirom na to da se radi o financiranju investicija u infrastrukturu, Vijeće je utvrdilo, kako je to opisano u točki 4.1. obrazloženja rješenja, da izdano jamstvo ne predstavlja državnu potporu HŽ Infrastrukturi d.o.o.

Također, kako je to opisano u točkama 4.2. i 4.3. obrazloženja ovog rješenja, Vijeće je utvrdilo da izmjena roka važenja izdanog državnog jamstva ne predstavlja indirektnu potporu postojećim željezničkim prijevoznicima, kao niti banci koja je odobrila kredit.

Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 13. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je odlučno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2013-02/011

Urbroj: 580-09-02/80-2013-002

Zagreb, 9. svibnja 2013.

Predsjednica Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja
mr. sc. Olgica Spevec, v. r.