Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0044, urbroj: 567-06-13-12 od 12. lipnja 2013.

NN 85/2013 (4.7.2013.), Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0044, urbroj: 567-06-13-12 od 12. lipnja 2013.

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1912

Vijeće za elektroničke medije, u sastavu Zdenko Ljevak, predsjednik Vijeća, Ernest Strika, zamjenik predsjednika Vijeća te Damir Hajduk, Gordana Simonović, Suzana Kunac i Vesna Roller, kao članovi Vijeća, na temelju odredbe članka 67. stavka 1. i članka 69. stavka 1. podstavka 1. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09 i 84/11), članka 3. točke c) Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 125/08 i 90/11), članka 62. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), članka 20. stavka 1. Pravilnika o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti televizije i radija (»Narodne novine«, broj 46/10 i 113/10) i članka 21. stavka 1. točke 1. Statuta Agencije za elektroničke medije (»Narodne novine«, broj 90/10), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, radi davanja koncesije za obavljanje medijske djelatnosti radija, postupajući po presudi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Us-8949/2011-7 od 25. travnja 2013., na 38-13 sjednici održanoj 12. lipnja 2013., donosi

ODLUKU

I. Koncesija za obavljanje medijske djelatnosti radija na području Grada Nova Gradiška i Općina Rešetari, Dragalić i Cernik (L-NG); 98.1 MHz daje se ponuditelju Radio-Psunj d.o.o. Nova Gradiška, OIB: 55239245471.

II. Vrijeme trajanja koncesije je 7 (sedam) godina.

III. Godišnja naknada za koncesiju iznosi 7.800,00 kn (sedam tisuća i osamsto kuna) i plaća se u korist državnog proračuna. Naknada se plaća u 4 (četiri) jednaka obroka, pri čemu svaki obrok dospijeva na naplatu danom isteka razdoblja za koje je naknada plaćena. Ako Vijeće za elektroničke medije izmjeni visinu i način plaćanja naknade za koncesiju za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan postupiti sukladno takvim izmjenama.

IV. Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Odluke u »Narodnim novinama« podnijeti Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije zahtjev za obavljanjem tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta.

V. Sukladno odredbi članka 20. stavku 6. Pravilnika o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti televizije i radija (»Narodne novine«, broj 46/10. i 116/10.) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke medije dužna je obaviti tehnički pregled u roku od 30 (trideset) dana, a ukoliko to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće za elektroničke medije.

VI. Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 60 (šezdeset) dana od dana objave Odluke u »Narodnim novinama«. Ako odabrani ponuditelj u tom roku ne sklopi ugovor o koncesiji, Vijeće će poništiti odluku o davanju koncesije, a nakladnik nema pravo na naknadu štete.

VII. Pravo obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge nakladnika radija odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i potpisanog ugovora o koncesiji.

VIII. Ponuditelji kojima je dana koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije, a koji su istu već izvršili dužni su do sklapanja ugovora o koncesiji podmiriti sva svoja eventualna dugovanja vezana za koncesijsku naknadu i naknadu za rad Agencije za elektroničke medije.

IX. Vijeće za elektroničke medije pridržava pravo ukidanja ove Odluke u slučaju da odabrani ponuditelj ne ispuni koju od obveza iz točke III., IV. i VIII. ove Odluke ili je ne ispuni u roku.

X. Odbacuje se ponuda ponuditelja Oglašavanje d.o.o. Slavonski Brod.

XI. Odluka će se objavit u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Agencija za elektroničke medije je objavila javni natječaj broj 7/11 za davanje koncesija za obavljanje medijske djelatnosti radija klasa: 612-12/11-02/0042, urbroj: 567-02/01-11-02 od 15. lipnja 2011. (»Narodne novine«, broj 69/11.) predmet kojeg je i slobodna radijska frekvencija za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Nova Gradiška i Općina Rešetari, Dragalić i Cernik (L-NG); 98.1 MHz.

Vijeće za elektroničke medije je donijelo Odluku klasa: 612-12/11-02/0044, urbroj: 567-02/06-11-03 od 26. srpnja 2011. prema kojoj je predmetna koncesija dana ponuditelju Radio-Psunj d.o.o. Nova Gradiška.

Predmetna odluka Vijeća za elektroničke medije je, povodom tužbe ponuditelja Gradski radio d.o.o. Nova Gradiška, poništena presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Us-8949/2011-7 od 25. travnja 2013., te je Vijeće za elektroničke medije dužno donijeti drugu odluku pri čemu je vezano pravnim shvaćanjem suda i primjedbama suda u vezi s postupkom sukladno odredbi članka 62. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91., 9/92. i 77/92.), a u svezi s odredbom članka 90. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10. i 143/12.)

Ponuda na javni natječaj je morala sadržavati: dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih javnim natječajem; programsku osnovu koja mora sadržavati programsku shemu kojom se određuje: vrsta audiovizualnog programa, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine skupine, predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,predviđeni maksimalni opseg oglasnih sadržaja, predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audio i audiovizualnih djela, omjer europskih djela i audiovizualnih djela neovisnih proizvođača, vrijeme objavljivanja; podatke o strukturi vlasništva pravne osobe koja podnosi ponudu; osobne podatke o tvrtki i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu osoba koje neposredno ili posredno preko drugih pravnih osoba imaju dionice ili udjele u toj pravnoj osobi, kao i podatke o postotku tih dionica ili udjela; podatke o tehničkoj, prostornoj, financijskoj i kadrovskoj sposobnosti ponuđača u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (»Narodne novine«, broj 66/10.); dokaze o poštivanju odredbi Zakona o elektroničkim medijima i propisa kojima se uređuju porezne i druge obveze pravnih subjekata i fizičkih osoba prema državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama u njihovom vlasništvu – podmirena koncesijska naknada, podmirena obveza iz ZEM-a, podmirena obveza za frekvencijski spektar, podmirene obveze prema državnom proračunu (potvrda nadležne porezne uprave).

Tim javnim natječajem je bilo propisano da će Vijeće odbaciti ponudu koja ne ispunjava uvjete iz tog natječaja i ponudu koja nije sastavljena u skladu s natječajnom dokumentacijom te ponudu koja stigne nakon proteka natječajnog roka.

Prema odredbi članka 73. stavka 1. Zakona o elektroničkim medijima Vijeće raspisuje javni natječaj za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija na tehničkoj podlozi koju utvrđuje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije u skladu s propisima o elektroničkim komunikacijama, dok prema stavku 3. toga članka sadržaj i postupak javnog natječaja iz stavka 1. toga članka propisuje Vijeće pravilnikom.

Kriteriji za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti radija i televizije jesu: programski uvjeti sukladno Zakonu o elektroničkim medijima, a napose količina vlastite proizvodnje, europskih audiovizualnih djela i djela neovisnih proizvođača; vrijeme objavljivanja; kvaliteta i raznovrsnost audiovizualnih i/ili radijskih programa; posebni tehnički, financijski (visina sredstava i financijska jamstva) i kadrovski uvjeti, te poštivanje odredbi Zakona o elektroničkim medijima i propisa kojima se uređuju porezne i druge obveze pravnih subjekata prema državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama u njihovom vlasništvu.

Ponuda na javni natječaj mora sadržavati: dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih natječajem, programsku osnovu sukladno Zakonu o elektroničkim medijima, podatke o strukturi vlasništva pravne osobe koja podnosi ponudu, osobne podatke o tvrtki i sjedištu, odnosno imenu, prezimenu i prebivalištu osoba koje neposredno ili posredno, preko drugih pravnih osoba, imaju dionice ili udjele u toj pravnoj osobi, kao i podatke o postotku tih dionica ili udjela, te podatke o financijskoj sposobnosti ponuđača za obavljanje djelatnosti nakladnika televizije i/ili radija.

Prema odredbi članka 14. Statuta Agencije za elektroničke medije Vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Vijeća, a način i postupak donošenja o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i oduzimanju koncesije Vijeće utvrđuje svojim poslovnikom.

Prema odredbi članka 11. stavka 5. Poslovnika o radu Vijeća za elektroničke medije odluka po javnim natječajima donose se većinom od četiri (4) glasa; ukoliko se u prvom krugu glasovanja ne postigne potrebna većina glasovanje se može provesti u još dva (2) kruga, a ukoliko se nakon provedena tri (3) kruga glasovanja ne donese odluka potrebnom većinom taj dio natječaja se poništava.

Na javni natječaj za davanje predmetne koncesije pravodobne ponude su podnijeli: Oglašavanje d.o.o. Slavonski Brod, Gradski radio d.o.o. Nova Gradiška, Radio-Psunj d.o.o. Nova Gradiška i Radio Panonija d.o.o. Nova Gradiška.

Vijeće za elektroničke medije je provelo postupak utvrđivanja najpovoljnije ponude razmatranjem, usporedbom i ocjenom svih otvorenih ponuda sukladno odredbi članka 20. stavka 2. Pravilnika o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti televizije i radija.

Uvidom u ponudu ponuditelja Oglašavanje d.o.o. Slavonski Brod, Vijeće za elektroničke medije je utvrdilo da njegova ponuda ne sadrži dokaz iz odredbe članka 2. stavka 1., 2. i 3. Pravilnikom o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika zato što nije dokazao osiguranje mrežne opreme niti dokaz iz članka 13. toga Pravilnika zato što nije dostavio vjerodostojnu ispravu o raspolaganju sredstvima na računu (izvod) ili o osiguranju sredstava (pisme namjere financijske ustanove ili ovjerena izjava fizičke ili pravne osobe o davanju novčanih sredstava na raspolaganje) protivno uvjetima javnog natječaja i citiranim izvorima prava te je, sukladno točki IX. javnog natječaja, odlučeno kao u točki X. izreke ove Odluke.

S obzirom na to da su ponude ostalih ponuditelja potpune, Vijeće za elektroničke medije ih je razmotrilo, usporedilo i ocijenilo prema ponuđenoj programskoj osnovi te je utvrđeno da te ponude ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i da su sastavljene u skladu s natječajnom dokumentacijom.

S obzirom na to da je u presudi utvrđeno da je Odluka klasa: 612-12/11-02/0044, urbroj: 567-02/06-11-03 od 26. srpnja 2011. donesena na temelju pogrešno utvrđenog podatka o opsegu vlastite proizvodnje, Stručna služba za nadzor (monitoring) Agencije za elektroničke medije je provjerila pravilnost predviđenog opsega vlastitih audio djela iz priloženih programskih osnova te je utvrđeno da opseg vlastitih audio djela iznosi: za ponuditelja Gradski radio d.o.o. Nova Gradiška 34,53%, za ponuditelja Radio Panonija d.o.o. Nova Gradiška 29,06% i za ponuditelja Radio-Psunj 35,53%.

Slijedom iznesenog, na temelju odredbe članka 73. Zakona o elektroničkim medijima, članka 130. stavka 1. točke 2. i članka 150. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09.), članka 3. i članka 20. Pravilnika o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti televizije i radija, odlučeno je kao u točki I.-IX. i XI. izreke ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave odluke. Tužba se predaje sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Klasa: 612-12/11-02/0044

Urbroj: 567-06-13-12

Zagreb, 12. lipnja 2013.

Predsjednik Vijeća

Ravnatelj agencije

Zdenko Ljevak, dipl. ing., v. r.

85 04.07.2013 Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0044, urbroj: 567-06-13-12 od 12. lipnja 2013.