Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/12-05/0143, urbroj: 567-06-13-14 od 18. lipnja 2013.

NN 85/2013 (4.7.2013.), Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/12-05/0143, urbroj: 567-06-13-14 od 18. lipnja 2013.

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1913

Vijeće za elektroničke medije u sastavu Zdenko Ljevak, predsjednik Vijeća, Ernest Strika, zamjenik predsjednika Vijeća te Damir Hajduk, Suzana Kunac, Vesna Roller i Gordana Simonović kao članovi Vijeća, u postupku nadzora nad radom nakladnika – CENTAR SEDAM d.o.o., Hvar, na temelju članka 69. stavka 1. podstavka 3. i članka 76. stavka 1. točke 2. i 4. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 153/09 i 84/11; dalje: ZEM) na 39-13 sjednici održanoj 18. lipnja 2013., donijelo je sljedeću

ODLUKU

I. Trajno se oduzima koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području mjesta Hvar (M-HV) nakladniku radija – trgovačkom društvu CENTAR SEDAM d.o.o., Hvar, Vlade Stošića 5, OIB: 76276767504.

II. Ugovor Br. R-017/11 od 1. srpnja 2011. za obavljanje djelatnosti radija na području mjesta Hvar (M-HV) prestaje važiti danom konačnosti odluke o trajnom oduzimanju koncesije.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Na temelju članka 73. stavka 7. i 8. Zakona o elektroničkim medijima, Vijeće za elektroničke medije na 37-11 sjednici održanoj 6. travnja 2011., a temeljem provedenog Javnog natječaja broj 02/11 za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija (»Narodne novine«, broj 24/11) i provedenoga postupka utvrđivanja postojanja uvjeta za davanje koncesije donijelo je Odluku o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području mjesta Hvar trgovačkom društvu Centar sedam d.o.o. Hvar. Koncesija je dana na rok od 9 godina.

Po donošenju odluke trgovačko društvo Centar sedam d.o.o. Hvar obavio je tehnički pregled, te su sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima, Agencija za elektroničke medije, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije te Centar sedam d.o.o. Hvar sklopili Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija na području mjesta Hvar.

Nakladnik je u dopisu od 10. siječnja 2013. godine, obavijestio o prekidu emitiranja programa radi planiranog servisa studijske opreme i softvera te uvida u stanje odašiljačkih komponenti. U naknadnom dopisu koji je upućen 16. siječnja 2013. godine putem elektroničke pošte, nakladnik je izvijestio o mogućem kašnjenju završetka radova zbog loših vremenskih uvjeta.

Kako u međuvremenu nije primljena obavijest o ponovnom početku emitiranja te je provjerom emitiranja putem live streaminga i dodatnih izvora, u ponedjeljak, 21. siječnja 2013., utvrđeno da se program ne emitira, 21. siječnja 2013. upućen je zahtjev, klasa: 612-12/12-05/0143, urbroj: 567-03/01-13-06 za očitovanjem nakladniku da izvijesti o ponovnom početku emitiranja. Nakladnik je navedeni dopis primio 30. siječnja 2013.

Budući da nakladnik nije odgovorio na zahtjev za očitovanjem od 21. siječnja 2013., 6. veljače 2013. upućen je dopis Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), klasa: 612-12/12-05/0143, urbroj: 567-06-13-07 da izvijesti emitira li nakladnik svoj program na području mjesta Hvar (M-HV) sukladno tehničkim parametrima na temelju kojih mu je dodijeljena koncesija.

U dopisu od 27. veljače 2013., klasa: 344-04/13-07/12, urbroj: 376-09-LV-13-2, HAKOM navodi kako je putem mjernog vozila proveo odgovarajuća mjerenja signala na frekvenciji 88,2 MHz. Navode i kako je mjerenjima utvrđeno da nakladnik emitira radijski signal sukladno tehničkim parametrima te kako signal sadrži i RDS podatke, ali slušanjem je utvrđeno da se emitira tišina, tj. u eter se ne emitira program. Mjerenja uz slušanje su provedena u nekoliko intervala između 13 i 15 sati i u tom periodu nije zabilježen zvuk (program) na frekvenciji 88,2 MHz.

Dana 22. ožujka 2013. djelatnici stručne službe Agencije za elektroničke medije obavili su neposredni nadzor nad radom nakladnika. Prilikom provođenja nadzora, u gradu Hvaru, u središtu mjesta, radijski prijemnik pronašao je tri frekvencije, među kojima je bila i frekvencija 88,2 MHz, Free For radija. Međutim, u programu je, u razdoblju testiranja, između 11.05 i 11.20 sati, zatečena tišina.

Dolaskom do poslovnih prostora tj. studija nakladnika, na adresi Vlade Stošića 5, zatečen je zaključan prostor. Upitom u susjednom poslovnom prostoru rečeno je kako samo povremeno netko navrati u prostore nakladnika.

Nakon toga obavljen je razgovor s gospodinom Joškom Rossom koji je upisan u sudski registar kao odgovorna osoba nakladnika. On navodi kako je svim zaposlenicima radija uručio otkaz ugovora o radu te otkazao suradnju s honorarno zaposlenim suradnicima te da je i sam službeno podnio ostavku.

Gosp. Rosso potvrđuje da je formalno frekvencija 88,2 MHz aktivna, ali da radio ne emitira program od 17. siječnja 2013. Od tada je krenuo remont opreme koja je oštećena u oluji. Navodi, međutim kako postoje problemi logističke i financijske prirode s nabavkom i popravkom opreme.

Na 17-13 sjednici održanoj 25. ožujka 2013. Vijeće za elektroničke medije donijelo je odluku, klasa: 612-12/12-05/0143, urbroj: 567-06-13-12 o privremenom, na rok od trideset (30) dana oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području mjesta Hvar (M-HV) trgovačkom društvu Centar sedam d.o.o., Hvar, Vlade Stošića 5, OIB: 76276767504, te je naloženo nakladniku da u tom roku ispuni uvjete za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija iz članka 22. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima koji se odnosi na posebne tehničke uvjete te da u istome roku dostavi dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta i da dostavi dokaze o ispunjavanju kadrovskih uvjeta iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika – preslike radnih knjižica.

Gornja odluka o privremenom oduzimanju koncesije nakladniku je slana tri (3) puta preporučenom poštom, a kako ista nije zaprimljena na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku odluka je izvješena na oglasnoj ploči te objavljena na Internet stranicama Agencije i postala je izvršna 16. svibnja 2013. godine. Rok od 30 dana istekao je 14. lipnja 2013. godine, a nakladnik se ni na koji način nije očitovao o naloženom iz predmetne odluke.

Nakladnik u ostavljenom mu roku od 30 dana nije dostavio očitovanje – dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 22. stavka 2. ZEM-a koji se odnosi na posebne tehničke uvjete te u istome roku nije dostavio dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta te nije dostavio dokaze o ispunjavanju kadrovskih uvjeta iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika – preslike radnih knjižica.

Slijedom navedenoga, a budući da je na neosporan način utvrđeno da nakladnik dulje od 48 sati ne ostvaruje koncesiju, a člankom 76. stavkom. 1. točkom 2. Zakona o elektroničkim medijima propisano je da Vijeće za elektroničke medije donosi odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju koncesije pružatelju medijskih usluga ako utvrdi da nakladnik televizije i/ili radija nije počeo ostvarivati koncesiju u roku određenom ugovorom o koncesiji ili ne poštuje tehničke uvjete iz ugovora o koncesiji dulje od mjesec dana od početka ostvarivanja koncesije, odnosno prekine ostvarivati koncesiju dulje od 48 sati, to je Vijeće za elektroničke medije donijelo odluku o trajnom oduzimanju koncesije.

Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno Upravnom sudu u Splitu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: 612-12/12-05/0143

Urbroj: 567-06-13-14

Zagreb, 18. lipnja 2013.

Agencija za elektroničke medije

Vijeće za elektroničke medije

Zdenko Ljevak, dipl. ing., v. r.

85 04.07.2013 Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/12-05/0143, urbroj: 567-06-13-14 od 18. lipnja 2013. 85 04.07.2013 Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/12-05/0143, urbroj: 567-06-13-14 od 18. lipnja 2013.