Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

NN 86/2013 (5.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

MINISTARSTVO FINANCIJA

1925

Na temelju članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11 i 22/12) i članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 144/12), te sukladno odredbi članka 14. stavak 1. Zakona o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (»Narodne novine«, broj 54/13), radi usklađivanja odredbi Pravilnika o doprinosima s odredbama Uredbe (EZ) broj 883/2004 i Uredbe (EZ) broj 987/2009, ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o doprinosima (»Narodne novine«, broj 2/09, 9/09 – ispravak, 97/09, 25/11 i 61/12) iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na obveze doprinosa za osobe koje u drugim državama članicama obavljaju djelatnost zaposlene ili samozaposlene osobe, a prema kojima se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske.

(3) Države članice u smislu odredbi ovog Pravilnika jesu države članice Europske unije počevši od 1. srpnja 2013. i države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarska konfederacija nakon 1. srpnja 2013. od datuma od kojeg je to primjenjivo.

(4) Inozemstvo u smislu odredbi ovog Pravilnika jesu države, koje nisu obuhvaćene stavkom 3. ovog članka.«.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Porezna uprava će zbirne uplate s poreznog broja osobe koja je dužna obračunavati, obustavljati, uplaćivati i prijavljivati doprinose u ime i za račun osiguranika rasporediti po pojedinom osiguraniku prema podacima iz dostavljenog izvješća, osim ako odredbama ovog Pravilnika nije drukčije uređeno.«.

Članak 3.

U članku 5a. stavku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

» 4. podatak o oznaci obračunske prijave te podatak o rednom broju u obračunskoj prijavi pod kojim je podneseno izvješće o obvezi doprinosa za koju se traži ispravak.«.

U stavku 4. istog članka iza riječi: »u kojemu će« dodaje se riječ: »rješenjem«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»Ukoliko izmijenjene okolnosti iz članka 236. stavak 3. Zakona nastupe unutar roka iz članka 66. stavka 3. i 4. Općega poreznog zakona, ispravak obračunske prijave provodi se sukladno odredbi članka 66. Općega poreznog zakona.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Članak 4.

U članku 14. stavak 4. briše se.

Članak 5.

Članak 17. briše se.

Članak 6.

Iza članka 19. dodaje se novi članak 19.a koji glasi:

»Članak 19.a

(1) Poslodavac s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugim državama članicama koji u njima zapošljava osobu prema kojoj se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, dužan je obračunati i platiti doprinose na način propisan člancima 19. do 26. Zakona.

(2) Poslodavac iz stavka 1. ovog članka dužan je podnijeti zahtjev za dodjeljivanje osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) sukladno odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju i provedbenih propisa donesenih na temelju tog zakona.

(3) Za poslodavca iz stavka 1. ovog članka, obvezu doprinosa, sukladno članku 21. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 987/2009, može preuzeti sam zaposlenik. Preuzimatelj odgovara za iznos obračunanog doprinosa kao jamac platac u smislu odredaba Općega poreznog zakona.

(4) Pod obvezom doprinosa iz stavka 3. ovog članka podrazumijeva se obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu i obveza podnošenja izvješća.

(5) Status preuzimatelja stječe se na temelju podneska potpisanog od strane poslodavca i zaposlene osobe – preuzimatelja obveze doprinosa. Podnesak se predaje Poreznoj upravi na obrascu iz članka 265.a ovog Pravilnika.

(6) Obveza doprinosa obračunatih prema istoj osnovici, bez obzira da li je obveznik plaćanja poslodavac ili zaposlena osoba – preuzimatelj obveze doprinosa, uplaćuje se zbirno na propisani uplatni račun na OIB poslodavca.

(7) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, poslodavac iz stavka 1. ovoga članka odnosno zaposlena osoba – preuzimatelj obveze doprinosa iz stavka 3. ovog članka sastavlja jedinstveno izvješće za čitavu kalendarsku godinu.

(8) Izvješće se podnosi pod OIB-om poslodavca te sadrži zbirne podatke o osnovicama i iznosima doprinosa koji su, sukladno odredbama Zakona, dospjeli na naplatu unutar iste kalendarske godine za sve zaposlene osobe za koje je obveznik obračunavanja poslodavac, odnosno za pojedinu zaposlenu osobu kada je obveznik obračunavanja zaposlena osoba – preuzimatelj obveze doprinosa.

(9) Izvješće se sastavlja na obrascu »Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu ___ godine ____« (Obrazac ID) za mjesec prosinac s identifikatorom podnositelja »13« i podnosi do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu Poreznoj upravi.«.

Članak 7.

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Osnovicom za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika, osim osnovice utvrđene prema stavku 1. ovog članka, smatraju se i iznosi ostalih primitaka što ih poslodavac, pored plaće za rad u inozemstvu, isplaćuje osiguraniku sukladno članku 38. Zakona.«.

Članak 8.

U članku 25. stavku 1. točki 2.2. riječi: »doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja« zamjenjuju se riječima: »doprinos za zaštitu zdravlja na radu«.

Članak 9.

Iza članka 27. dodaje se novi članak 27.a koji glasi:

»Članak 27.a

(1) Poslodavac s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugim državama članicama, koji u njima zapošljava osobe prema kojima se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske i iste je uputio na rad u drugu državu članicu ili inozemstvo, dužan je obračunati i platiti doprinose na način propisan člancima 35. do 41. Zakona.

(2) Poslodavac iz stavka 1. ovog članka dužan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za dodjeljivanje osobnog identifikacijskog broja sukladno odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju i provedbenih propisa donesenih na temelju tog zakona.

(3) Za poslodavca iz stavka 1. ovoga članka, obvezu doprinosa, sukladno članku 21. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 987/2009, može preuzeti sam zaposlenik. Preuzimatelj odgovara za iznos obračunanog doprinosa kao jamac platac u smislu odredaba Općega poreznog zakona.

(4) Pod obvezom doprinosa iz stavka 3. ovoga članka podrazumijeva se obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu i obveza podnošenja izvješća.

(5) Status preuzimatelja stječe se na temelju podneska potpisanog od strane poslodavca i zaposlene osobe – preuzimatelja obveze doprinosa. Podnesak se predaje Poreznoj upravi na obrascu iz članka 265.a ovog Pravilnika.

(6) Obveza doprinosa obračunatih prema istoj osnovici bez obzira da li je obveznik plaćanja poslodavac ili zaposlena osoba – preuzimatelj obveze doprinosa, uplaćuje se zbirno na propisani uplatni račun na OIB poslodavca.

(7) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, poslodavac iz stavka 1. ovoga članka odnosno zaposlena osoba – preuzimatelj obveze doprinosa iz stavka 2. ovog članka sastavlja jedinstveno izvješće za čitavu kalendarsku godinu.

(8) Izvješće se podnosi pod OIB-om poslodavca te sadrži zbirne podatke o osnovicama i iznosima doprinosa koji su, sukladno odredbama Zakona, dospjeli na naplatu unutar iste kalendarske godine za sve zaposlene osobe za koje je obveznik obračunavanja poslodavac, odnosno za pojedinu zaposlenu osobu kada je obveznik obračunavanja zaposlena osoba – preuzimatelj obveze doprinosa.

(9) Izvješće se sastavlja na obrascu »Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu ___ godine ____« (Obrazac ID) za mjesec prosinac s identifikatorom podnositelja »13« i podnosi do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu Poreznoj upravi.«.

Članak 10.

U članku 30. stavku 2. riječi: »po osnovi volontera« brišu se.

Članak 11.

U stavku 67. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak što ga fizička osoba prema kojoj se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, ostvari iz drugih država članica, osnovicu utvrđuje i iznose doprinosa obračunava primatelj tog primitka, sukladno članku 112. Zakona.«.

Članak 12.

U članku 68. stavku 2. točki 3. iza riječi: »uređeno« umjesto točke stavlja se točka-zarez.

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. primitak iz članka 114. stavak 2. točka 3. Zakona što ga inozemni poslodavac isplaćuje osobi izaslanoj na rad u inozemstvo, ako međudržavnim ugovorom nije drugačije uređeno.«.

Članak 13.

U članku 86. riječi: »članku 134.f« zamjenjuju se riječima: »članku 134.g«.

Članak 14.

U članku 149. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Za osobu zaposlenu u drugim državama članicama kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugim državama članicama prema kojoj se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske i koju je poslodavac uputio na rad u inozemstvo, iznos osnovice utvrđuje i posebni doprinos radi korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu obračunava poslodavac odnosno zaposlena osoba – preuzimatelj obveze doprinosa iz članka 27.a stavak 3. ovog Pravilnika, sukladno članku 188. točka 1. Zakona.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika upućenog na rad u druge države članice ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka za zaposlenu osobu upućenu na rad u druge države članice ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.«.

Članak 15.

U članku 152. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Poslodavac odnosno zaposlena osoba – preuzimatelj obveze doprinosa iz članka 149. stavka 2. ovog Pravilnika izvješće sastavlja i podnos Poreznoj upravi na način propisan odredbama članka 27.a stavcima 7. do 9. ovog Pravilnika.«.

Članak 16.

U članku 153. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Za osobu zaposlenu u drugim državama članicama kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugim državama članicama prema kojoj se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske i koja službeno boravi u inozemstvu ili boravi na službenom putu u inozemstvu iznos osnovice utvrđuje i posebni doprinos radi korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu obračunava poslodavac, sukladno članku 188. točke 2. i 3. Zakona, odnosno zaposlena osoba – preuzimatelj obveze doprinosa iz članka 19.a stavak 3. ovog Pravilnika.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka za osiguranika po osnovi radnog odnosa koji službeno boravi ili boravi na službenom putu u drugim državama članicama ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka za zaposlenu osobu koja službeno boravi ili boravi na službenom putu u drugim državama članicama ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.«.

Članak 17.

U članku 155. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Poslodavac odnosno zaposlena osoba – preuzimatelj obveze doprinosa iz članka 153. stavka 2. ovog Pravilnika izvješće sastavlja i podnosi Poreznoj upravi na način propisan odredbama članka 19.a stavcima 7. do 9. ovog Pravilnika.«.

Članak 18.

U članku 159. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Za primatelja primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak i prema kojemu se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske i koji po nalogu isplatitelja primitka iz drugih država članica boravi na službenom putu u inozemstvu iznos osnovice utvrđuje i posebni doprinos radi korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu obračunava i plaća primatelj primitka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka za primatelja primitka koji po nalogu isplatitelja primitka boravi na službenom putu u drugim državama članicama ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka za primatelja primitka koji po nalogu isplatitelja primitka boravi na službenom putu u drugim državama članicama ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.«.

Članak 19.

U članku 163. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Samozaposlena osoba koja obavljaju djelatnost u drugim državama članicama i na koju se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske te koja boravi na službenom putu u inozemstvu sama obračunava posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, sukladno članku 188. točka 7. Zakona.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji boravi na službenom putu u drugim državama članicama ne obračunava posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka samozaposlena osoba koja boravi na službenom putu u inozemstvu u drugim državama članicama ne obračunava posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.«.

Članak 20.

U članku 167. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Samozaposlena osoba koja obavlja djelatnost u drugim državama članicama i na koju se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske te koja je izaslana na rad u inozemstvo sama obračunava posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, sukladno članku 188. točka 8. Zakona.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji je izaslan na rad u druge države članice ne obračunava posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka samozaposlena osoba koja je izaslana na rad u druge države članice ne obračunava posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.«.

Članak 21.

U članku 175. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugim državama članicama koji u njima zapošljava osobu prema kojoj se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, a čiji se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, odnosno na zaposlenu osobu – preuzimatelja obveze doprinosa iz članka 19.a stavak 3. i članka 27.a stavak 3. ovog Pravilnika.«.

Članak 22.

U članku 178. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Poslodavac odnosno zaposlena osoba – preuzimatelj obveze doprinosa iz članka 175. stavka 2. ovog Pravilnika izvješće sastavljaju i podnose Poreznoj upravi na način propisan odredbama članka 19.a stavka 7. do 9. i članka 27.a stavaka 7. do 9. ovog Pravilnika.«.

Članak 23.

U članku 183. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Porezna uprava rješenjem utvrđuje obvezu doprinosa te mjesečnu osnovicu i iznose doprinosa i osobama koje kao samozaposlene osobe obavljaju djelatnost u drugim državama članicama, a na koje se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka osobama koje istodobno imaju status zaposlene i samozaposlene osobe ili kao samozaposlene osobe djelatnost obavljaju uz neku drugu osnovu osiguranja, obveza doprinosa prema djelatnosti samozaposlene osobe utvrđuje se na način propisan za drugu djelatnost.«.

Članak 24.

U članku 208. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Drugom djelatnošću iz članka 7. točke 6. Zakona smatra se i djelatnost samozaposlene osobe prema kojoj se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, koja se obavlja u drugim državama članicama, ukoliko se ista obavlja istodobno uz radni odnos odnosno zaposlenje u Republici Hrvatskoj i/ili drugim državama članicama ili uz neku drugu osnovu osiguranja.«.

Članak 25.

U članku 209. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. Obvezniku koji drugu djelatnost obavlja kao samozaposlena osoba u drugim državama članicama iznos godišnje osnovice utvrđuje se temeljem podataka o dohotku/dobiti ostvarenom u drugim državama članicama. Godišnja osnovica jest iznos dohotka/dobiti prije umanjenja za pripadajući iznos poreza prema toj djelatnosti.«.

Članak 26.

U članku 233. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Dokazom iz stavka 2. ovog članka smatra se i preslik pravomoćnog rješenja kojim je utvrđeno pravo iz obveznog mirovinskog osiguranja od tuzemnog isplatitelja mirovine ili inozemnog isplatitelja mirovine, sukladno međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju, na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti uz koju je priložen ispis službenih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema kojima korisnik prava nije osiguranik po osnovi radnog odnosa ili po osnovi samostalne djelatnosti.«.

Članak 27.

U članku 243. stavku 2. iza riječi: »za koju se podnosi« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »a najkasnije u roku od pet godina računajući od dana kada je obračunan i uplaćen doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prema osnovici čiji je iznos viši od najviše godišnje osnovice.«.

U istom članku iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Zahtjev može podnijeti i obveznik za kojega je već izvršen godišnji obračun i rješenjem utvrđeno pravo na povrat plaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti ukoliko naknadno ostvari primitke prema kojima je plaćen doprinos obračunan prema dijelu osnovice koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice, a koji se odnosi na godinu za koju je izvršen godišnji obračun i to u roku od 5 godina računajući od dana kada je doprinos prema naknadno ostvarenim primicima obračunan i uplaćen.

(5) Zahtjev može podnijeti i obveznik za kojega je plaćen doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti koji je obračunan prema osnovici čiji je iznos viši od najviše godišnje osnovice, ali je propustio isti podnijeti u roku iz stavka 2. ovog članka, pod uvjetom da naknadno ostvari primitke prema kojima je plaćen doprinos obračunan prema dijelu osnovice koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice i to u roku od 5 godina računajući od dana kada je doprinos prema naknadno ostvarenim primicima obračunan i uplaćen.«.

Članak 28.

U članku 248. dosadašnji stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Za podnositelja zahtjeva iz članka 243. stavak 4. ovog Pravilnika rješenjem o godišnjem obračunu iznos više uplaćenog doprinosa iz stavka 1. ovog članka umanjuje se za iznos više uplaćenog doprinosa utvrđenog rješenjem u prethodnom postupku.

(3) Za podnositelja zahtjeva iz članka 243. stavak 5. ovog Pravilnika rješenjem o godišnjem obračunu iznos više uplaćenog doprinosa iz stavka 1. ovog članka umanjuje se za iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti koji je obračunan prema osnovici čiji je iznos viši od najviše godišnje osnovice, a za povrat kojega zahtjev nije podnesen u roku iz članka 243. stavak 2. ovog Pravilnika.«

Iza stavaka 2. i 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Iznos više uplaćenog doprinosa iz stavka 1. ovog članka, iznos više uplaćenog doprinosa umanjenog za iznos više uplaćenog doprinosa utvrđenog u prethodnom postupku sukladno odredbi stavka 2. ovog članka te iznos više uplaćenog doprinosa umanjenog za iznos doprinosa za kojeg je protekao rok za podnošenje zahtjeva za povrat sukladno odredbi stavka 3. ovog članka osnovica je za obračun predujma poreza na dohodak prema propisima o porezu na dohodak te se vraća obvezniku umanjen za iznos obračunanog i obustavljenog iznosa predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

(5) Rješenjem o godišnjem obračunu utvrđuje se i iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te iznos doprinosa za povrat.«.

Članak 29.

Iza članka 265. dodaje se novi članak 265.a koji glasi:

»Članak 265.a

Status preuzimatelja obveze doprinosa iz članka 19.a stavak 3. i članka 27.a stavak 3. ovog Pravilnika stječe se na temelju podneska potpisanog od strane poslodavca i zaposlene osobe – preuzimatelja obveze doprinosa. Podnesak se predaje Poreznoj upravi na obrascu »Sporazum o preuzimanju obveze doprinosa« (Obrazac INOPRE – DOP). Obrazac INOPRE – DOP sastavni je dio ovog Pravilnika i sadrži:

1. Podatke o zaposlenoj osobi – preuzimatelju obveze doprinosa i to: ime i prezime, OIB, državu i adresu prebivališta odnosno uobičajenog boravišta fizičke osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte,

2. Podatke o poslodavcu i to: naziv odnosno ime i prezime, OIB, porezni broj u državi u kojoj ima sjedište, državu i adresu sjedišta pravne osobe te prebivališta odnosno uobičajenog boravišta fizičke osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte,

3. Datum s kojim se preuzimaju obveze doprinosa dospjele na naplatu,

4. Izjave da se:

4.1. na zaposlenika primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo o socijalnom osiguranju, a da poslodavac nema registrirano sjedište ili mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj,

4.2. pod obvezom doprinosa podrazumijeva obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu i obveza podnošenja izvješća,

4.3. preuzimatelj obveze doprinosa smatra solidarnim dužnikom prema odredbama Općega poreznog zakona,

4.4. preslika sporazuma dostavlja Poreznoj upravi,

5. Potpis zaposlene osobe – preuzimatelja obveze doprinosa,

6. Potpis poslodavca/ovlaštene osobe poslodavca.«.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmog dana od dana objave, osim članaka 2. i 3. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 011-01/13-01/134

Urbroj: 513-07-21-01/13-1

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

OBRAZAC INOPRE–DOP

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINACIJA

POREZNA UPRAVA

Na temelju članka 21. stavak 2. Uredbe EZ br. 987/09 sklapa se

SPORAZUM O PREUZIMANJU OBVEZE DOPRINOSA

između

1. ZAPOSLENA OSOBA – preuzimatelj obveze doprinosa:

Ime i prezime:

OIB:

Država:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

i

2. POSLODAVAC

Ime i prezime/naziv:

OIB:

Porezni broj u zemlji sjedišta:                                                 

Država:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Na zaposlenu osobu se primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo o socijalnom osiguranju, a poslodavac nema registrirano sjedište ili mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj.

Ovim sporazumom zaposlena osoba preuzima obvezu doprinosa s danom___________. Pod obvezom doprinosa podrazumijeva se obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu i obveza podnošenja izvješća.

Preuzimatelj odgovara za iznos obračunanog doprinosa kao jamac platac u smislu odredaba Općega poreznog zakona.

Preslika sporazuma dostavlja se Poreznoj upravi.

_________________________                             _____________________

      Potpis zaposlene osobe –                                                                 Potpis poslodavca
    preuzimatelja obveze doprinosa
86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima 86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima