Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima

NN 86/2013 (5.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1927

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 1., 2., 5., 6., 11., 19., 20., 21., 22., 24. i 25. i stavka 2. točke 1. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj: 130/2011 i 74/2013) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU PREMA STRANCIMA

Članak 1.

U Pravilniku o postupanju prema strancima (»Narodne novine« broj: 14/2013 i 26/2013 – ispravak) u članku 1. stavku 1. riječi: »i utvrđuju granični prijelazi na kojima policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice može izdati vizu« brišu se.

U stavku 2. podstavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 1., 2. i 3.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ovim se Pravilnikom uređuje provedba Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 105, 13. travnja 2006.).«.

Članak 2.

Podnaslov iznad članka 3.: »Izdavanje vize na graničnom prijelazu« i članak 3. brišu se.

Članak 3.

Članak 5. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. ima zabranu ulaska i boravka ili je obuhvaćen međunarodnim mjerama ograničenja ulaska koje obvezuju Republiku Hrvatsku.«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

U stavku 2. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

U stavku 3. riječi: »iz članka 36. stavka 1. točka 1., 2. ili 3. Zakona o strancima« zamjenjuju se riječima: »iz članka 5. stavka 1. točke 1., 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 105, 13. travnja 2006.)«.

U podstavku 3. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Članak 6.

Podnaslov iznad članka 11.: »Pomorci u tranzitu« i članak 11. brišu se.

Članak 7.

U članku 12. stavku 1. riječ: »uručuje« zamjenjuje se riječju: »dostavlja«.

Članak 8.

U članku 20. stavku 1. točka 12. briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Od stranca će se zatražiti pisana suglasnost da se podaci iz stavka 1. ovoga članka dostave diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu države čiji je državljanin.«.

U stavku 3. riječi: »točke od 1. do 12.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Članak 9.

U članku 22. stavku 1. podstavku 1. riječi: »maloljetnik ili ako je« brišu se.

U podstavku 3. riječi: »Republiku Hrvatsku« zamjenjuju se riječju: »EGP«.

U podstavku 4. riječi: »ili proteka roka iz članka 46. stavka 4. Zakona o strancima« brišu se.

Članak 10.

U članku 23. stavku 1. podstavku 5. riječi: »ili ako je stranac maloljetnik« brišu se.

Članak 11.

Članak 24. briše se.

Članak 12.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju iz članka 103. stavka 2. točke 2. Zakona o strancima, ako strancu nije odobren ulazak u drugu državu, preko naljepnice zabrane ulaska i boravka će se otisnuti štambilj »PONIŠTENO«.«.

Članak 13.

U članku 26. stavku 1. podstavku 1. riječi: »Republiku Hrvatsku« zamjenjuju se riječju: »EGP«.

Članak 14.

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Po izvršnosti rješenja o otkazu boravka u putnu ispravu stranca unosi se naljepnica zabrane ulaska i boravka.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 15.

Članak 29. briše se.

Članak 16.

U članku 30. stavku 1. podstavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji podstavci 6. i 7. postaju podstavci 4. i 5.

Članak 17.

U članku 31. stavku 1. podstavku 4. riječi: »izvršiti obvezu napuštanja Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »napustiti EGP«.

U stavku 2. riječi: »Republiku Hrvatsku« zamjenjuju se riječju: »EGP«.

Članak 18.

U članku 32. stavku 4. iza riječi: »članka 53.« dodaju se riječi: »i članka 94. stavka 2.«.

U stavku 5. riječi: »Republiku Hrvatsku« zamjenjuju se riječju: »EGP«.

Članak 19.

U članku 33. stavak 1. briše se.

U stavku 2. riječi: »iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »za napuštanje Republike Hrvatske iz članka 115. Zakona o strancima«.

Članak 20.

U članku 34. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 3.

Članak 21.

Članak 41. briše se.

Članak 22.

U članku 48. stavku 1. riječi: »hrvatski državljanin« zamjenjuju se riječju: »osoba«.

U stavku 2. riječi: »kada ga podnosi hrvatski državljanin« brišu se.

Članak 23.

U članku 49. stavku 1. točki 3. riječi: »Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječju: »EGP-a«.

U točki 7. riječi: »Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječju: »EGP-a«.

Članak 24.

U članku 57. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. strancima kojima je odobren ulazak i zabranjen izlazak,«.

U točki 4. iza riječi: »prstiju« dodaje se zarez i riječi: »uzorku šarenice oka«.

Članak 25.

U članku 58. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Podaci u zbirkama podataka iz članka 57. ovoga Pravilnika čuvaju se:

– podaci iz točke 1. i 3. čuvaju se 10 godina,

– podaci iz točke 2. čuvaju se trajno,

– podaci iz točke 4. čuvaju se jednu godinu.«.

Članak 26.

U članku 60. riječ: »odbijanje« zamjenjuje se riječju: »zabranu«.

Članak 27.

U članku 63. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»za upozorenje za odlazak u državu članicu EGP-a:

1. broj i datum upozorenja,

2. datum početka trajanja i isteka roka.«

U podstavku 8. točki 1. riječi: »o protjerivanju« zamjenjuju se riječima: »sa zabranom ulaska i boravka«.

Članak 28.

U članku 65. stavku 1. iza riječi: »prstiju« dodaje se zarez i riječi: »uzorku šarenice oka«.

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. uzorak šarenice oka,«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Članak 29.

U cijelom tekstu Pravilnika o postupanju prema strancima (»Narodne novine« broj: 14/2013 i 26/2013 – ispravak) riječi: »Europski ekonomski prostor« zamjenjuju se riječima: »Europski gospodarski prostor«, kratica: »EEP« zamjenjuje se kraticom: »EGP«, riječi: »mjere za napuštanje Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »mjere za osiguranje povratka« riječi: »rješenje o napuštanju Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »rješenje o povratku«, riječi: »rok za napuštanje Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »rok za povratak«, a riječi: »upozorenje za napuštanje Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »upozorenje o odlasku u državu članicu EGP-a« u odgovarajućem padežu.

Članak 30.

Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku (Obrazac 2) i Obrazac upozorenja za napuštanje Republike Hrvatske (Obrazac 9) koji su tiskani uz Pravilnik o postupanju prema strancima (»Narodne novine« broj: 14/2013 i 26/2013 – ispravak) zamjenjuju se novim Obrascem rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku (Obrazac 2) i Obrascem upozorenja o odlasku u državu članicu Europskog gospodarskog prostora (Obrazac 9) koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-44028/3-2013.
Zagreb, 2. srpnja 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

Obrazac 2

                              

           REPUBLIKA HRVATSKA
              (
REPUBLIC OF CROATIA)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
            (MINISTRY OF THE INTERIOR)

POLICIJSKA UPRAVA _______________________
(POLICE ADMINISTRATION)

POLICIJSKA POSTAJA ______________________
(POLICE STATION)

Broj:_______________________________________
(Number:)

___________________________________________
                            (mjesto i datum)

                                      (Place and date)

Na temelju članka 38. stavka 1. Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13) donosi se:

Pursuant to Article 38 Paragraph 1 of the Aliens Act (Croatian Official Gazette 130/11 i 74/13) the following is being issued

               RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA
                      U REPUBLIKU HRVATSKU
                     REFUSAL OF ENTRY INTO
                   THE REPUBLIC OF CROATIA

Dana ______ u ________ sati, na graničnom prijelazu _____
(On)                    (at)                     (hours), at the Border Crossing Point

policijski službenik _________________________________,
(police officer)

nakon provedene granične kontrole, odbio je
(having conducted border checks, refused entry)

ulazak u Republiku Hrvatsku strancu:
(into the Republic of Croatia to the following foreign national:)

Ime_______________________, prezime _____________,
(First name)                                                        (Surname)

otac/majka __________________,
(Father/Mother)

datum rođenja ___________, mjesto rođenja ____________,
(Date of birth)                                      (Place of birth)

spol M/Ž
(Gender M/F)

državljanstvo ___________, prebivalište ________________
(Nationality)                                       (Permanent residence)

vrsta putne isprave _______________, broj____________,
(Type of travel document)                                      (Document number)

izdana u _____________ dana ______________,
(Place of issue)                        (Date of issue)

broj vize ______________ vrsta ________ izdana od _____
(Visa number)                              (Type of visa)             (Issued by)

vrijedi od ______ do ________,
(Valid from)                 (to)

koji je doputovao iz _______, s prijevoznim sredstvom ____.
(Arriving from (country))                   (by – means of transport).

Stranac je obaviješten da mu je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku

A foreign national has been informed that he/she has been refused entry into the Republic of Croatia

iz sljedećih razloga jer (zaokružiti potrebno):

due to the following reasons (circle applicable):

¡ (A) nema valjanu putnu ispravu ili drugu ispravu koja služi za prelazak državne granice

has no valid travel document or other document used to cross the state border

¡ (B) ima krivotvorenu ispravu

has a false/countrefeit/forged document

¡ (C) nema valjanu vizu ili odobrenje boravka

has no valid visa or stay permit

¡ (D) ima krivotvorenu vizu ili odobrenje boravka

has a false/countrefeit/forged visa or stay permit

¡ (E) nema odgovarajuću dokumentaciju kojom bi opravdao svrhu i uvjete svog boravka

Nisu dostavljeni na uvid sljedeći dokumenti: ________

___________________________________________

has no appropriate documentation justifying the purpose and
condition of stay.

The following documents could no be provided ______________.

¡ (F) već je boravio tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci
na državnom području

has already stayed for three months during a six-month period
on the state territory

¡ (G) nema dovoljno sredstava za uzdržavanje s obzirom na
trajanje i vrstu boravka ili sredstava za povratak u
državu porijekla ili tranzita

does not sufficient means of subsistence in relation to the period
and form of stay, or the means to return to the country of origin
or transit

¡ (H) ima upozorenje u Schengenskom informacijskom
sustavu (SIS) u svrhu zabrane ulaska

an alert for the purpose of refusing entry in the Schengen
Information System (SIS) has been issued

(I) ima zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj

a prohibition of entry and stay in the Republic of Croatia has been
issued

¡ (J) predstavlja prijetnju javnom poretku, nacionalnoj
sigurnosti ili javnom zdravlju.

poses a threat to public order, national security or public health.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranac može podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana odbijanja ulaska. Žalba se podnosi Povjerenstvu za žalbe koje odlučuje o žalbama u postupcima koji se vode sukladno odredbama Zakona o strancima putem nadležne diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Legal remedy:

A foreign national is entitled to appeal within 15 days following the refusal of entry. The appeal shall be lodged at the Commission for appeal which decides on appeals in proceedings conducted pursuant to the provisions of the Aliens Act through the competent diplomatic mission or consular post of the Republic of Croatia. The appeal does not postpone the enforcement of the refusal of entry.

Napomena:
(Note)

                                            POLICIJSKI SLUŽBENIK:
                                                    (POLICE OFFICER)

                            MP
                            L.S.

                              ______________________________
                                       (Potpis policijskog službenika)
                                                                 (signature)

           
                PREUZEO STRANAC:
(DOCUMENT SERVICE ACKNOWLEDGED BY:)

___________________________
(Datum uručenja i potpis stranca)
   (
foreign national's signature, date)Obrazac 9

                                

             REPUBLIKA HRVATSKA
  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
             REPUBLIC OF CROATIA

         MINISTRY OF THE INTERIOR

Broj/Number:
Mjesto i datum/Place and date:

    UPOZORENJE O ODLASKU U DRŽAVU ČLANICU EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA
             (WARNING ON GOING TO THE MEMBER STATE OF EUROPEAN ECONOMIC AREA)

Sukladno članku 115. stavku 1. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj: 130/11 i 74/13), stranac:

(Pursuant to Article 115(1) of the Aliens Act («Croatian Official Gazette» no: 130/11 i 74/13), the following foreign national:

(ime, prezime) ________________________, (spol) M-Ž,
(forename, surname)                                                           (gender) M-F

(ime oca/majke) ____-________________________________,
(father's/mother's name)

(datum, mjesto i država rođenja) _________________________,
(date, place and country of birth)

(državljanstvo/nationality) _______________ (putna isprava – vrsta, broj, mjesto i datum izdavanja/travel document – type, number, place and date of issue)

__________________________________________________.

dužan je napustiti Republiku Hrvatsku u roku od _____________(broj dana) dana računajući od dana izdavanja ovog upozorenja, te otići u državu članicu Europskog gospodarskog prostora, ________________, u kojoj ima odobrenje boravka.

(is ordered to leave the Republic of Croatia within) (number of days) (counting of the day of delivering of this warning and goes to the European Economic Area) (where the temporary stay has been permitted to him).

U slučaju neizvršenja ovog upozorenja donijet će se rješenje o povratku sukladno članku 115. stavka 2. Zakona o strancima.

(In case of non-compliance with this warning, the return decision will be delivered pursuant to Article 115 Paragraph 2 of the Aliens Act.)

M.P.                            SLUŽBENA OSOBA

L.S.                            AUTHORIZED PERSON

                                    _____________________

86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima 86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima 86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima 86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima