Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN 86/2013 (5.7.2013.), Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1928

Na temelju članka 5. stavka 8. i članka 12. stavka 10. Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, broj 80.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNIM SPECIJALITETIMA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Temeljne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila za provedbu:

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1898/2006 od 14. prosinca 2006. koja predviđa detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 510/2006 o zaštiti oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 369, 23. 12. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1898/2006),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1216/2007 od 18. listopada 2007. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 509/2006 o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao zajamčeno tradicionalnim specijalitetima (SL L 275, 19. 10. 2007), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1216/2007),

u mjeri u kojoj su u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14. 12. 2012.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1151/2012) i Zakonom o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, broj 80.).

Predmet Pravilnika

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u prijelaznom nacionalnom postupku zaštite naziva oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta propisuju:

– sastav stručnog Povjerenstva koje provodi postupak zaštite naziva oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta;

– obrasci zahtjeva za zaštitu naziva oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta i dokumenti koje je potrebno dostaviti uz zahtjev za zaštitu naziva oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta;

– uvjeti i postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela te sadržaj zahtjeva za ovlašćivanje kontrolnih tijela.

Tijelo koje provodi postupak zaštite

Članak 3.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) u svrhu provođenja postupka zaštite naziva oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta osniva stručno Povjerenstvo za provedbu postupka zaštite naziva oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka je sastavljeno od članova: prehrambeno-biotehnološke i/ili agronomske i/ili veterinarske i/ili pravne i/ili ekonomske i/ili šumarske i/ili zemljopisne i/ili povijesne i/ili druge slične struke.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka je sastavljeno od predstavnika tijela državne uprave i/ili javnih ustanova.

Zahtjev za zaštitu naziva oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla

Članak 4.

(1) Postupak zaštite naziva oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla se pokreće podnošenjem zahtjeva za zaštitu naziva oznake Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u pisanom obliku i na nekom od elektroničkih medija, na Obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Podnositelj zahtjeva za zaštitu naziva oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla je uz Obrazac iz Priloga I. ovoga Pravilnika obvezan u pisanom obliku i na nekom od elektroničkih medija dostaviti:

– Presliku dokaza o registraciji skupine;

– Popis članova skupine;

– Punomoć;

– Specifikaciju proizvoda;

– Jedinstveni dokument.

(3) Zahtjevu za zaštitu naziva oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla se prilaže upravna pristojba sukladno posebnom propisu koji uređuje plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave.

(4) Datum podnošenja zahtjeva za zaštitu naziva oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla je datum kada je zahtjev za zaštitu naziva oznake zaprimljen u Ministarstvu.

Zahtjev za zaštitu naziva zajamčeno tradicionalnog specijaliteta

Članak 5.

(1) Postupak zaštite naziva zajamčeno tradicionalnog specijaliteta se pokreće podnošenjem zahtjeva za zaštitu naziva Ministarstvu u pisanom obliku i na nekom od elektroničkih medija, na Obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(2) Podnositelj zahtjeva za zaštitu naziva zajamčeno tradicionalnog specijaliteta je uz Obrazac iz Priloga II. ovoga Pravilnika obavezan u pisanom obliku i na nekom od elektroničkih medija dostaviti:

– Presliku dokaza o registraciji skupine;

– Punomoć;

– Specifikaciju proizvoda;

– Dokaze da proizvod ima posebna i tradicionalna svojstva.

(3) Zahtjevu za zaštitu naziva zajamčeno tradicionalnog specijaliteta se prilaže upravna pristojba sukladno posebnom propisu koji uređuje plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave.

(4) Datum podnošenja zahtjeva za zaštitu naziva zajamčeno tradicionalnog specijaliteta je datum kada je zahtjev za zaštitu naziva zaprimljen u Ministarstvo.

Ovlašćivanje kontrolnih tijela

Članak 6.

(1) Zahtjev za ovlašćivanje kontrolno tijelo podnosi Ministarstvu na Obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(2) Kontrolna tijela iz stavka 1. ovoga članka moraju biti akreditirana sukladno normi HR EN 45011 (ISO/IEC 17065).

(3) Uz Zahtjev za ovlašćivanje iz stavka 1. ovoga članka, kontrolno tijelo obvezno je dostaviti:

– Potvrdu o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda);

– Potvrdu Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji, za kategoriju ili kategorije proizvoda za koje se traži ovlaštenje, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;

– BON-1 i BON– 2/ SOL-2, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;

– Presliku godišnjeg financijskog izvještaja za prethodnu godinu;

– Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u izvorniku ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika.

(4) Zahtjevu se prilaže upravna pristojba sukladno posebnom propisu koji uređuje plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave.

(5) Dokumenti iz stavka 3. ovoga članka se moraju dostavljati na hrvatskom jeziku ili prijevod istih mora biti ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Prilozi od I. do III. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 8.

Svi postupci za registraciju oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda koji su pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se sukladno odredbama Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 102/12) i Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 105/12).

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 102/12) i Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 105/12).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/58

Urbroj: 525-08/0497-13-9

Zagreb, 1. srpnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

ZAHTJEV ZA ZAŠTITU NAZIVA OZNAKE

1. NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA (za koji se traži zaštita naziva oznake):

2. OZNAKA ZA KOJU SE PODNOSI ZAHTJEV (staviti križić ):

☐ oznaka izvornosti

☐ oznaka zemljopisnog podrijetla

3. PODACI O SKUPINI – PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv skupine


Pravni status skupine


Broj članova skupine

      

Adresa skupine


Broj telefona, fax, e-mail


Ime i prezime, adresa i broj telefona odgovorne osobe skupine koja podnosi zahtjev


Ime i prezime, adresa opunomoćene osobe koja zastupa skupinu koja podnosi zahtjev


4. PODACI O ČLANOVIMA SKUPINE:

Redni broj

Naziv pravne
ili fizičke osobe
člana skupine

Adresa ili
sjedište čla-
na skupine

Djelatnost člana
skupine (proizvođač,
prerađivač i slično)

MIBPG/
OIB/
MATIČNI BROJ
pravne ili fizičke osobe*


* traženi broj upisati ovisno o statusu člana skupine

5. PRILOZI UZ ZAHTJEV (označiti priloženo):

☐ Preslika dokaza o registraciji skupine (potrebno je dostaviti jedan od navedenih dokumenata: Izvod iz sudskog registra ili Izvod iz trgovačkog registra ili Izvod iz registra Udruga ili preslika Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava)

☐ Punomoć (dostaviti samo ako skupinu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik, ovjerenu od javnog bilježnika)

☐ Specifikacija proizvoda

☐ Jedinstveni dokument

Datum podnošenja Zahtjeva:                                Potpis podnositelja Zahtjeva:

_____________________                                   _____________________


PRILOG II.

ZAHTJEV ZA ZAŠTITU NAZIVA ZAJAMČENO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA

1. SKUPINA KOJA PODNOSI ZAHTJEV:

– Naziv skupine:

– Pravni status:

– Adresa:

– Telefon, e-mail adresa:

– Kontakt osoba:

(Ako više skupina podnosi zahtjev potrebno je navesti podatke o svakoj od njih)

2. SPECIFIKACIJA PROIZVODA:

2.1. Naziv koji se želi zaštititi

(Kada se traži zaštita na više jezika, navedite sve oblike naziva koji će se upotrebljavati)

2.2. Naziv je (staviti križić x):

☐ sam po sebi poseban

Objašnjenje:

☐ izražava posebna svojstva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

Objašnjenje:

2.3. Kategorija proizvoda (sukladno Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1151/2012):

2.4. Opis proizvoda za koji se podnosi zahtjev (članak 3. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1216/2007):

2.5. Opis metode proizvodnje proizvoda za koji se podnosi zahtjev (članak 3. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1216/2007):

2.6. Opis posebnih svojstava proizvoda za koji se podnosi zahtjev (članak 3. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1216/2007):

2.7. Opis tradicionalnog karaktera proizvoda za koji se podnosi zahtjev (članak 3. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 1216/2007):

2.8. Minimalni zahtjevi i načini kontrole za provjeru posebnih svojstava proizvoda za koji se podnosi zahtjev (članak 4. Uredbe (EZ) br. 1216/2007):

3. PODACI O KONTROLNOM TIJELU:

– Naziv:

– Adresa:

– Telefon, e-mail adresa:

– Kontakt osoba:

(Ako više kontrolnih tijela potvrđuje sukladnost sa specifikacijom proizvoda potrebno je navesti podatke o svima).

4. PRILOZI (označiti priloženo):

☐ Preslika dokaza o registraciji skupine (potrebno je dostaviti jedan od navedenih dokumenata: Izvod iz sudskog registra ili Izvod iz trgovačkog registra ili Izvod iz registra Udruga ili Preslika Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava)

☐ Specifikacija proizvoda

☐ Dokazi da proizvod ima posebna i tradicionalna svojstva

☐ Punomoć (potrebno je dostaviti samo ako skupinu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik ovjerenu kod javnog bilježnika).

Datum podnošenja Zahtjeva:                   Potpis podnositelja Zahtjeva:

_____________________                     _____________________


PRILOG III.

     ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNOG TIJELA

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv podnositelja zahtjeva


Adresa podnositelja zahtjeva


Broj telefona, fax, e-mail


Ime i prezime odgovorne osobe


Kategorija proizvoda za koju se podnosi Zahtjev za ovlašćivanje    
(sukladno Prilogu I. i II. Uredbe (EU) br. 1151/2012)


        

2. PRILOZI UZ ZAHTJEV:

Staviti križić

x

Dokumentacija


Potvrda o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra
Trgovačkog suda)


Potvrda Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji za kate-
goriju ili kategorije proizvoda za koje se traže ovlaštenje, ne sta-
riju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva


BON -1 i BON 2/ SOL-2, ne stariji od 30 dana od dana podno-
šenja zahtjeva


Preslika godišnjeg financijskog izvještaja za prethodnu godinu


Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema
državi, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u
izvorniku ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika


Datum podnošenja Zahtjeva:                 Potpis podnositelja Zahtjeva:

_____________________                   _____________________

86 05.07.2013 Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 86 05.07.2013 Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 86 05.07.2013 Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda