Pravilnik o ekološkoj proizvodnji

NN 86/2013 (5.7.2013.), Pravilnik o ekološkoj proizvodnji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1929

Na temelju članka 3. stavka 3., članka 5. stavka 2. i članka 7. stavka 4. Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, broj 80/13), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zadaće ministarstva nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za provedbu uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika, pravila za sadržaj, veličinu i izgled nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda i postupak upisa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje okvir za provedbu sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12. 12. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008).

2. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (SL L 250, 18. 9. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Industrijska poljoprivreda iz Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 je proizvodnja bilja i životinja koja se temelji na uporabi najnovijih tehnoloških i znanstvenih dostignuća te podrazumijeva uporabu mineralnih gnojiva, ostalih agrokemikalija, teške mehanizacije i uzgoj u monokulturi.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008 i Uredbi Komisije (EZ) br. 1235/2008.

II. UPISNIK SUBJEKATA I OVLAŠTENIH KONTROLNIH TIJELA

Članak 4.

(1) U Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Upisnik subjekata) upisuju se subjekti u ekološkoj proizvodnji koji se bave proizvodnjom, preradom, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda.

(2) U Upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela upisuju se kontrolna tijela za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji ovlaštena od strane Ministarstva.

(3) Upisnik subjekata iz stavka 1. ovoga članka se sastoji od dijelova koji se odnose na proizvođače, prerađivače, uvoznike i izvoznike i kao takvog ga u elektroničkom sustavu vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 5.

(1) Subjekti iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika upisuju se u Upisnik subjekata na temelju zahtjeva koji se podnosi u podružnicama/regionalnim uredima Agencije na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka proizvođač koji prethodno mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava prilaže zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka subjekt koji obavlja samo preradu, prilaže sljedeće dokumente:

– zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela;

– obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda.

(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka subjekt koji obavlja samo uvoz iz trećih zemalja i/ili izvoz ekoloških proizvoda u treće zemlje prilaže sljedeće dokumente:

– zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela

– obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda.

(5) Dokumenti iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka dostavljaju se u preslici.

(6) Subjekti iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika brišu se rješenjem iz Upisnika subjekata na temelju zahtjeva koji se podnosi u podružnicama/regionalnim uredima Agencije na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

U Upisnik subjekata iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, Agencija upisuje sljedeće podatke:

– naziv subjekta, sjedište i OIB subjekta (za proizvođače – Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva – MIBPG);

– naziv ovlaštenog kontrolnog tijela koje je provelo stručnu kontrolu;

– datum rješenja o upisu u Upisnik subjekata;

– datum rješenja o brisanju iz Upisnika subjekata.

Članak 7.

(1) Upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela vodi Ministarstvo.

(2) U Upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela upisuju se sljedeći podaci:

– naziv i sjedište ovlaštenog kontrolnog tijela;

– klasa, urudžbeni broj i datum rješenja o ovlašćivanju kontrolnog tijela;

– ime i prezime odgovorne osobe;

– kodni broj kontrolnog tijela.

Članak 8.

1) Subjekti upisani u Upisnik iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika dužni su Agenciji prijaviti promjene podataka iz članka 6. ovoga Pravilnika u roku od trideset dana od dana njihova nastanka i priložiti dokaze o tome.

(2) Ovlaštena kontrolna tijela iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika dužna su Ministarstvu prijaviti promjene podataka iz članka 7. ovoga Pravilnika u roku od trideset dana od dana njihova nastanka i priložiti dokaze o tome.

(3) Subjekti upisani u Upisnik iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika dužni su podnijeti zahtjev iz članka 5. stavka 6. ovoga Pravilnika ukoliko ne obavljaju djelatnost ekološke proizvodnje duže od godine dana.

III. PROIZVODNA PRAVILA

Članak 9.

Uz obvezu iz članka 12. stavka 1. točke b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20. 7. 2007), (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007) plodored se treba raznoliko i usklađeno sastaviti radi dugoročnog održavanja plodnosti i nezakorovljenosti tla u kojem se izmjenjuju kulture s različitom dubinom zakorjenjivanja te različitim potrebama za pojedinim hranjivima i vodom. Plodored treba sadržavati leguminoze i/ili djetelinsko travne smjese (najmanje na 1/3 obradivih površina) a strnine i okopavane ne smiju obuhvatiti više od 2/3 obradivih površina.

Članak 10.

(1) Na temelju zahtjeva subjekta iz članka 4. stavka 1. alineje 2. Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, broj 80/13) (u daljnjem tekstu: Zakon), Ministarstvo odobrava skraćenje prijelaznog razdoblja. Uz zahtjev na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika subjekt dostavlja:

a) obrazloženje za skraćenje prijelaznog razdoblja;

b) mišljenje i zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela;

c) rezultate analize ostataka sredstava za zaštitu bilja na ARKOD parcelama za koje traži skraćenje prijelaznog razdoblja.

(2) Na temelju zahtjeva subjekta Ministarstvo odobrava izuzeća iz članka 4. stavka 1. alineje 1. Zakona i izuzeća određena Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008.

(3) Uz zahtjev na obrascu iz Priloga V. ovoga Pravilnika, za izuzeća iz stavka 2. ovoga članka subjekt dostavlja mišljenje i zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela.

Baza podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal

Članak 11.

(1) Bazu podataka iz članka 48. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 za poljoprivredni reprodukcijski materijal vodi Ministarstvo.

(2) Dobavljač poljoprivrednog reprodukcijskog materijala podnosi Ministarstvu zahtjev za upis poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilažu se dokumenti iz članka 50. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

(4) Podaci koji se vode u bazi podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje obnavljaju se dva puta godišnje i to 15. ožujka i 15. rujna tekuće godine.

Sprečavanje bolesti

Članak 12.

(1) Razdoblje iz članka 23. stavka 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 tijekom kojeg ograđeni prostori za perad moraju ostati prazni najmanje tri tjedna.

(2) Subjekt mora voditi evidenciju o poštivanju razdoblja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Razdoblje iz stavka 1. ovoga članka se ne odnosi na perad koja se ne uzgaja u turnusima, ne drži u ograđenim prostorima i slobodno se kreće tijekom dana.

IV. OZNAČAVANJE EKOLOŠKOG PROIZVODA

Članak 13.

Nacionalni znak ekološkog proizvoda je dozvoljeno koristiti pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju ekoloških proizvoda a njegov sadržaj, veličina i izgled navedeni su na obrascu u Prilogu VII. ovoga Pravilnika.

Sadržaj kodnog broja

Članak 14.

U Republici Hrvatskoj kodni broj iz članka 58. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 je sljedeći: HR-EKO-00, pri čemu je:

1. »HR« – oznaka Republike Hrvatske;

2. »EKO« – izraz koji uspostavlja poveznicu s ekološkim postupkom proizvodnje;

3. »00« – referentni broj od dvije znamenke.

Članak 15.

Zahtjev za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja sukladno članku 11. stavku 1. Zakona podnosi se na obrascu iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Prilozi I., II., III., IV., V., VI i VII. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

Klasa: 011-02/13-01/35

Urbroj: 525-08/0458-13-7

Zagreb, 1. srpnja 2013.


PRILOG I. – PRILOG VI.

PRILOG VII.

NACIONALNI ZNAK EKOLOŠKOG PROIZVODA

1. Ekoznak je okruglog oblika. Ispod gornjeg dijela ruba ispisano je bijelim slovima na zelenoj podlozi »HRVATSKI«, a iznad donjeg dijela ruba ispisano je bijelim slovima »PROIZVOD«, a između natpisa nalazi se 5 zvjezdica s lijeve i desne strane koje predstavljaju visoku razinu kvalitete hrvatske eko proizvodnje. Cjelokupan tekst izražen je u Myriad Pro fontu. U sredini znaka nalazi se zelenim slovima rukopisnim fontom ispisana riječ EKO. Minimalna veličina ekoznaka je promjera 20 mm. Referentna boja je Pantone 349C ili Zelena (C90 M30 Y95 K30) ako se koristi četverobojni tisak.

2. Ekoznak se može koristiti u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u boji nije praktično izvediva.

3. Ako je boja pozadine na ambalaži ili deklaraciji tamna, znakovi se mogu uporabiti u negativu koristeći boju pozadine na ambalaži ili deklaraciji.

4. Ako se koristi znak u boji na obojenoj pozadini, zbog čega je teško vidljiv, može se koristiti vanjska linija razgraničenja oko znaka, kako bi se poboljšao kontrast s bojama pozadine.

5. Znak se može koristiti i u varijanti u kojoj su riječi »HRVATSKI« i »PROIZVOD« napisane na engleskom jeziku. Sva prethodno navedena pravila vrijede i za englesku varijantu ekoznaka.

86 05.07.2013 Pravilnik o ekološkoj proizvodnji 86 05.07.2013 Pravilnik o ekološkoj proizvodnji