Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

NN 86/2013 (5.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1930

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 32. stavka 3., članka 33. stavka 4., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 4., članka 39. stavka 6., članka 40. stavka 5., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 7., članka 43. stavka 6., članka 44. stavka 2., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3., članka 72. stavka 9. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj: 140/05, 35/08, 25/09, 124/10 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA NAMIJENJENIH ZA PROIZVODNJU VOĆA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« broj: 100/09, 153/09, 72/10 i 30/11) u članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»2) Uzimanje uzoraka reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica za laboratorijsku analizu provode fitosanitarni inspektori i odgovorna osoba dobavljača.«.

Članak 2.

U članku 10. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»4) Mali proizvođači koji proizvode sadnice namijenjene krajnjim potrošačima u okviru lokalne cirkulacije koji nisu profesionalno uključeni u proizvodnju bilja izuzimaju se od primjene stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1) Prijavu za stručni nadzor dobavljač mora podnijeti Zavodu svake godine najkasnije do 30. travnja tekuće godine, izuzev sadnog materijala iz ’in vitro’ proizvodnje, za koji se prijava podnosi najkasnije 30 dana prije stavljanja na tržište.«.

U stavku 3. dodaje se treći podstavak koji glasi:

»– za reprodukcijski sadni materijal i sadnice svih kategorija opće poznatih sorata koje nisu na Popisu sorti voćnih vrsta u Republici Hrvatskoj, prilaže se dokaz da se sorta nalazi na Sortnoj listi države članice Europske unije i službeni opis ili službeno priznati opis sorte od nadležnog tijela države članice Europske unije iz koje dolazi reprodukcijski sadni materijal;«.

Članak 4.

U članku 14. stavak 4. mijenja se i glasi:

»4) U skladu s člankom 42. stavkom 4. Zakona dobavljač je do 15. lipnja tekuće godine obvezan za prethodnu vegetacijsku sezonu dostaviti Zavodu Godišnje izvješće o proizvedenim, prodanim i neprodanim količinama sadnog materijala po vrstama, sortama i podlogama, na Obrascu broj 14. koji se nalazi u Dodatku 4. ovoga Pravilnika, kopiju izdanih Certifikata o sadnom materijalu uz otpremnicu i neiskorištene Certifikate o sadnom materijalu uz otpremnicu. Za sadnice koje se stavljaju na tržište u kontejnerima izvješće se iznimno podnosi do 15. rujna tekuće godine.«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 3. druga rečenica mijenja se i glasi:

»Analize autentičnosti sorte obavlja Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za voćarstvo, a analize zdravstvenog stanja ovlašteni laboratoriji sukladno članku 38. stavku 3. Zakona.«.

Članak 6.

U članku 18. stavku 1. prvom podstavku iza riječi: »hrvatskom jeziku« riječ: »i/« briše se.

Članak 7.

U članku 19. stavku 1. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

»– valjanost certifikata na pakiranju reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica domaće proizvodnje: 'sezona …./…. (godina/godina)'.«.

Dosadašnji podstavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju podstavci 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Članak 8.

U članku 21. stavku 3. iza riječi: »vrsta« dodaju se riječi: »Republike Hrvatske ili neke od država članica Europske unije.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»4) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice sorti koje nisu značajne za komercijalnu proizvodnju mogu se staviti na tržište u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, samo kao CAC materijal s naznakom na Certifikatu na pakiranju i/ili pratećem dokumentu da se mogu staviti na tržište samo na teritoriju Republike Hrvatske.«.

Članak 9.

U članku 22. stavku 4. riječi: »veliko« zamjenjuju se riječima: »malo«.

U stavcima 4., 6. i 7. riječi: »reprodukcijskog sadnog materijala i« brišu se.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»Iznimno od odredbi stavka 5. ovoga članka trgovinom na malo voćnih sadnica pojedinačno pakiranih u kontejnere, može se baviti pravna ili fizička osoba koja nema zaposlenog djelatnika sa IV. stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke, ako iste prodaje neprofesionalnom krajnjem korisniku.«.

Članak 10.

U članku 23. u stavcima 2. i 3. riječi: »reprodukcijski sadni materijal i« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »registrirane« dodaje se riječ: »samo«.

Članak 11.

Iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji glasi:

»Članak 23.a

1) Mali proizvođač je fizička osoba koja proizvodi sadnice u ukupnoj količini ne većoj od 700 komada.

2) Mali proizvođači iz stavka 1. ovoga članka mogu u okviru lokalne cirkulacije proizvoditi i stavljati na tržište sorte koje nisu značajne za komercijalnu proizvodnju voća, pod uvjetom da ih prodaju neprofesionalnim krajnjim korisnicima koji nisu profesionalno uključeni u proizvodnju i daljnju trgovinu sadnica.

3) Lokalna cirkulacija iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva stavljanje na lokalno tržište koje je određeno područjem općine u kojoj se nalazi mjesto proizvodnje malog proizvođača i općine koje s njom graniče.

4) Mali proizvođači koji sadnice stavljaju na tržište u skladu sa stavkom 2. ovoga članka moraju ga označiti samo osnovnim podacima o proizvodu kao što su vrsta i sorta.«.

Članak 12.

U članku 26. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»3) Danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju u članku 19. stavcima 1. i 3. riječi: »RH kvaliteta« zamjenjuju se riječima: »EU kvaliteta«.

4) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji na Certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju ima oznaku »RH kvaliteta«, a stavljen je na tržište Republike Hrvatske prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, može ostati na tržištu Republike Hrvatske do isteka zaliha, ako zadovoljava sve propisane uvjete u pogledu kvalitete reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica.«.

Članak 13.

U Dodatku 1. poglavlju 1. stavku 5. iza riječi: »Citrus L.« dodaju se riječi: »kategorije predosnovni, osnovni i certificirani«.

U istom poglavlju stavku 5. točki a. riječi: »inicijalnog ili predosnovnog« zamjenjuju se riječju: »početnog«.

U istom poglavlju stavak 6. briše se.

Članak 14.

U Dodatku 4. Obrazac 4. zamjenjuje se novim Obrascem 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/109

Urbroj: 525-09/1158-13-3

Zagreb, 10. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.


Obrazac 4.

PRIJAVA GODIŠNJE PROIZVODNJE
(fitosanitarni pregled i stručni nadzor)


86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća