Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

NN 86/2013 (5.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1931

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 136/06, 31/09, 156/09 i 53/12) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

(1) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

1. Direktiva 2000/53/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21. 10. 2000)

2. članak 4. Direktive 2008/112/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća Komisije od 16. prosinca 2008. kojom se mijenja Direktiva Vijeća 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC i Direktiva 2000/53/EC, 2002/96/EC i 2004/42/EC Europskog Parlamenta i Vijeća Komisije u svrhu prihvaćanja odredbi Uredbe (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, označavanju i pakiranju pojedinačnih tvari i mješavina (SL L 345, 23. 12. 2008).

(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuje okvir za provedbu sljedećih akata Europske unije:

1. Odluke Komisije 2002/151/EZ od 19. veljače 2002. o minimalnim zahtjevima za potvrdu o uništenju koja se izdaje u skladu s člankom 5. stavkom 3. Direktive 2000/53/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (SL L 50, 21. 2. 2002);

2. Odluke Komisije 2003/138/EZ od 27. veljače 2003. kojom se utvrđuju norme za obilježavanje dijelova i materijala vozila sukladno Direktivi 2000/53/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima. (SL L 53, 28. 2. 2003)« .

Članak 2.

U članku 3. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Na gospodarenje otpadnim vozilima na koja se ne primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se propisi kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

(6) U smislu odredbi ovoga Pravilnika uvoz podrazumijeva stjecanje odnosno unos iz država članica Europske Unije i uvoz novih i rabljenih motornih vozila na područje Republike Hrvatske.

(7) U smislu odredbi ovoga Pravilnika izvoz podrazumijeva iznos u države članice Europske unije i izvoz novih i rabljenih motornih vozila iz područja Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

U članku 4. točki 13. iza riječi: »dijelova otpadnih vozila.« dodaju se riječi: »registriranih u Republici Hrvatskoj.«.

Iza točke 19. dodaju se nove točke 20. i 21. koje glase:

»20. Stavljanje na tržište motornih vozila je stjecanje odnosno unos i uvoz novih i rabljenih motornih vozila na područje Republike Hrvatske kao i stavljanje na raspolaganje motornih vozila odnosno opskrba pravnih ili fizičkih osoba na području Republike Hrvatske.

21. Opasna tvar je bilo koja tvar koja ispunjava kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353 od 31. 12. 2008., str. 1.):

– razredi opasnosti 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste A do F,

– razredi opasnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (štetni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili razvoj), 3.8 (učinci različiti od opojnih učinaka), 3.9 i 3.10,

– razred opasnosti 4.1,

– razred opasnosti 5.1;.«.

Članak 4.

U članku 6. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Proizvođač motornih vozila iz članka 3. stavka 1., posebice proizvođači materijala i opreme za vozila dužni su osigurati da sastavni dijelovi i materijali pogodni za ponovnu uporabu i oporabu odgovaraju zahtjevu međunarodnih normi za njihovo obilježavanje iz Priloga 2. ovog Pravilnika.

(2) Proizvođač je obvezan pri stavljanju na tržište motornih vozila iz članka 3. stavka 1. osigurati upute i podatke potrebne za rastavljanje motornih vozila za svaki tip vozila koje puštaju u promet, najkasnije u roku od 6 mjeseci od kada su stavili vozilo na tržište, sa popisom sastavnih dijelova i materijala, popis i lokacija svih opasnih tvari u vozilu, te način njihova označavanja u svrhu postizanja ciljeva iz članka 32. Pravilnika.«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Gospodarski subjekti iz članka 4. stavka 19. ovog Pravilnika dužni su objaviti sljedeće podatke:

(a) dizajn vozila i njegovih sastavnih dijelova sa uvidom u mogućnosti njihove oporabe i reciklaže;

(b) postupak zbrinjavanja otpada od vozila pogodnih za okoliš, s naglaskom na odstranjivanje tekućina i rastavljanje;

(c) razvoj i optimizacija načina ponovne uporabe, reciklaže i oporabe otpadnih vozila i njihovih sastavnih dijelova i

(d) ostvaren napredak u svezi oporabe i reciklaže s ciljem smanjenja količine otpada za zbrinjavanje te povećanja udjela oporabe i reciklaže.

(5) Proizvođači motornih vozila iz članka 3. stavka 1. dužni su učiniti informacije iz stavka 4. ovog članka dostupnima potencijalnim kupcima koje će biti sastavni dio promotivnih materijala novih vozila.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

U stavku 4. riječi: »2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »2., 3. i 4.«.

Članak 5.

U članku 8. stavci 1. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) U svrhu sprečavanja nastanka otpada, proizvođači vozila i proizvođači materijala i opreme za vozila moraju ograničiti uporabu opasnih tvari u vozilima, te smanjiti njihovu količinu u najvećoj mogućoj mjeri od koncepta do vozila posebice kako bi se spriječilo njihovo ispuštanje u okoliš, olakšalo recikliranje i izbjegla potreba za odlaganjem opasnog otpada.

(3) Proizvođači vozila obvezni su u suradnji s proizvođačima materijala i opreme za motorna vozila pri projektiranju i proizvodnji motornih vozila, predvidjeti korištenje što veće količine recikliranih materijala u vozilima i drugim proizvodima, te materijala pogodnih za reciklažu i oporabu s ciljem razvoja tržišta za reciklirane materijale.«

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. iza riječi »otpadnog vozila« dodaju se riječi »s obzirom da vozilo kao takvo više nema nikakvu ili ima negativnu tržišnu vrijednost.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Stavak 1. ovog članka primjenjuju se bez izuzetaka i bez obzira na način kako je vozilo bilo servisirano ili popravljano za vrijeme uporabe te bez obzira da li je bilo opremljeno sa sastavnim dijelovima od proizvođača ili drugim sastavnim dijelovima koja odgovaraju rezervnim ili zamjenskim dijelovima u skladu sa relevantnim nacionalnim propisima ili propisima Europske Unije.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 7.

U članku 11. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Potvrda o obrađivanju otpadnog vozila (POOV) kojom se potvrđuje da je vozilo preuzeto i obrađeno, a koju je izdalo nadležno tijelo druge države članice u skladu sa člankom 5. Direktive 2000/53/EC Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima smatra se Potvrdom iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 8.

U članku 14. stavku 3. iza riječi: »opremom za obradu otpadnih voda« dodaju se riječi: »uključujući i kišnicu, prikladnim skladištem za iskorištene gume, mjerama za sprječavanje prekomjernog gomilanja u skladištu.«

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Iz otpadnog motornog vozila moraju se bez oštećenja izdvojiti te skladištiti sastavni dijelovi koji sadrže tekućine, dijelovi otpadnog vozila koji se mogu ponovno uporabiti te rezervni dijelovi.«.

Članak 10.

U članku 16. stavku 1. iza riječi: »eksplozivne sastavne dijelove« dodaju se riječi: »(npr. zračni jastuk)«.

U stavku 2. iza riječi: »odvojeno skupiti« dodaju se riječi: »te skladištiti«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Opasni materijali i dijelovi trebaju se ukloniti i izdvojiti na selektivan način da se ne onečisti naknadno dobiveni otpad iz stroja za usitnjavanje.«.

Članak 11.

U članku 21. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Naknada iz stavka 2. ovoga članka se plaća prije registracije vozila.«.

Članak 12.

U članku 22. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Naknadu iz članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika kod uvoza i proizvodnje motornih vozila obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca iz Priloga 3. ovog Pravilnika te podataka iz članka 23. ovog Pravilnika.

(2) U svrhu provjere podataka iz članka 23. ovog Pravilnika Fond ima pravo obaviti kontrolu temeljem službenih podataka Ministarstva financija i drugih službenih evidencija na način i u rokovima utvrđenih sporazumom Fonda i tijela nadležnog za te podatke.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Naknada za rabljena vozila koja se unose u područje Republike Hrvatske iz država članica Europske unije plaća se na temelju podataka iz obrasca iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.«

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na temelju podataka iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka Fond donosi rješenje obvezniku plaćanja naknade o visini naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 13.

U članku 23. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Proizvođač vozila dužan je prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, dostaviti Poreznoj upravi Ministarstva financija podatke na obrascu Prijava proizvođača vozila (PPV) iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.«.

Članak 14.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Članak 24.

(1) Obveznik plaćanja naknade koji izveze ili iznese određenu količinu motornih vozila iz Republike Hrvatske ima pravo na povrat dijela uplaćene naknade za izvezena odnosno iznesena motorna vozila. Iznos dijela uplaćene naknade za povrat jednak je iznosu uplaćene naknade umanjenom za troškove obrade zahtjeva i troškove financijskih transakcija.

(2) Za ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka obveznik plaćanja naknade mora Fondu podnijeti zahtjev za povrat uplaćene naknade uz kojeg je dužan priložiti:

– dokaz o plaćanju naknade prema rješenju iz članka 22. stavka 3. ovog Pravilnika;

– preslika prometne dozvole;

– datum uvoza, unosa ili proizvodnje vozila;

– dokaz o izvozu vozila (jedinstvena carinska deklaracija – JCD), odnosno dokaz o iznosu vozila (račun inozemnom kupcu s (neto) masom iznesenog vozila).

(3) Na temelju podataka iz stavka 2. ovog članka Fond donosi rješenje o povratu uplaćene naknade u roku od trideset dana od uredno podnesenog zahtjeva iz stavka 2. ovog članka.

(4) Rok za podnošenje zahtjeva iz stavka 2. ovog članka je trideset dana od datuma izvoza odnosno iznosa.

(5) Odluku o iznosu troškova obrade zahtjeva iz stavka 1. ovog članka donosi Fond.«.

Članak 15.

U članku 29. stavku 1. iza riječi: »vozila« dodaju se riječi: »registriranog na području Republike Hrvatske«.

Članak 16.

Iza Priloga 2. dodaje se Prilog 3. na kojem je tiskan Obrazac PPV.

Članak 17.

Prilog je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/13-04/32
Urbroj: 517-06-3-13-1
Zagreb, 3. srpnja 2013.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG 3.

Obrazac PPV

Prijava proizvođača vozila

Razdoblje od ______ do ________ godina_________

Obveznik naknade _________________________

OIB obveznika __________________________

NKD obveznika _________________________

Tarifni broj _____________________________

naziv proizvoda __________________________

broj šasije ____________________________

količina proizvoda stavljena na tržište ________________kom

– M1 masa______(kg) × (jedinična naknada u kn) = ________________ (ukupno u kn) – naknada za gume ________ (kom) × (jedinična naknada u kn) = ______ (ukupno naknada u kn)

– N1 masa ______ (kg) × (jedinična naknada u kn) = _______________ (ukupno u kn) – naknada za gume ________ (kom) × (jedinična naknada u kn) = ______ (ukupno naknada u kn)

– S tri kotača (osim L5) masa ______ (kg) × (jedinična naknada u kn) = ______ (ukupno u kn) – naknada za gume ________ (kom) × (jedinična naknada u kn) = ______ (ukupno naknada u kn)

________________________________________________

– Ukupna obveza: __________________ kn

NAPOMENE:

Uz prijavu obrasca PPV, obavezno je prijaviti i obrazac PPG (prijava proizvođača guma)

PPV obrazac je dodatak uz prijavu poreza na dodanu vrijednost

86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima 86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima