Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

NN 86/2013 (5.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1932

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. alineja 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 136/06, 31/09, 156/09 i 53/12) u članku 1. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) U smislu odredbi ovoga Pravilnika uvoz podrazumijeva unos iz država članica Europske Unije i uvoz baterija i akumulatora na područje Republike Hrvatske.

(4) U smislu odredbi ovoga Pravilnika izvoz podrazumijeva iznos u države članice Europske unije i izvoz baterija i akumulatora iz područja Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

(1) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2006/66/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima kojom se ukida Direktiva 91/157/EEZ (SL L 266, 26. 9. 2006.) kako je izmijenjena i dopunjena Direktivom 2008/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima, u odnosu na provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji (SL L 76, 19. 3. 2008.) i Direktivom 2008/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o izmjeni Direktive 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima, u odnosu na stavljanje baterija i akumulatora na tržište (Tekst značajan za EGP) (SL L 327, 5. 12. 2008.).

(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuje okvir za provedbu sljedećih akata Europske unije:

1. Odluke Komisije 2008/763/EZ od 29. rujna 2008. kojom se uspostavlja, sukladno Direktivi 2006/66/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća, opća metodologija za izračun godišnje prodaje prijenosnih baterija i akumulatora krajnjim korisnicima (SL L 262, 1. 10. 2008.).

2. Odluke Komisije 2009/603/EZ od 5. kolovoza 2009. kojom se utvrđuju zahtjevi za registraciju proizvođača baterija i akumulatora u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća (SL L 206, 8. 8. 2009.).

3. Odluke Komisije 2009/851/EZ od 25. studenog 2009. kojom se uređuje upitnik kojim države članice izvještavaju o provedbi Direktive 2006/66/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (SL L 312, 27. 11. 2009.).

4. Uredbe Komisije (EU-a) br. 1103/2010 od 29. studenog 2010. kojom se utvrđuju, sukladno Direktivi 2006/66/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća, pravila u pogledu označavanja kapaciteta prijenosnih sekundarnih (punjivih) i automobilskih baterija i akumulatora (SL L 313, 30. 11. 2010.).

5.Uredbe Komisije (EU-a) br. 493/2012 od 11. lipnja 2012. kojom se, sukladno Direktivi 2006/66/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća utvrđuju detaljna pravila za izračun efikasnosti recikliranja u procesu recikliranja otpadnih baterija i akumulatora (SL L 151, 12. 6. 2012.).«

Članak 3.

U članku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. proizvođač i uvoznik (u daljnjem tekstu: Proizvođač) je pravna ili fizička osoba koja proizvodi i/ili uvozi pojedinačne baterije i akumulatore, uključujući i one ugrađene u aparate i vozila, i stavlja ih po prvi put na tržište u Republici Hrvatskoj na profesionalnoj osnovi neovisno od primijenjene tehnike prodaje, uključujući i načine prodaje i komunikacije na daljinu propisane Direktivom 97/7/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1997. o zaštiti potrošača u svezi ugovora na daljinu.«.

U točki 6. iza riječi: »uvoz« stavlja se točka, a riječi: » u njezino carinsko područje« brišu se.

Iza točke 17. dodaje se nova točka 18. koja glasi:

»18. Obrada je svaki postupak obavljen na otpadnim baterijama i akumulatorima nakon što su predane u postrojenje za skupljanje, pripremu za recikliranje ili pripremu za zbrinjavanje.«.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija) izrađuje godišnje izvješće o provedbi odredbi ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: Izvješće) sukladno upitniku iz Priloga Odluke Komisije 2009/851/EZ.

(2) Osim podataka iz upitnika iz stavka 1. ovog članka Izvješće sadrži i sljedeće:

– razvoj/razvojna dostignuća, uključujući dobrovoljne korake koje poduzimaju proizvođači, kojima se smanjuju količine teških metala i drugih opasnih tvari sadržanih u baterijama i akumulatorima;

– nove tehnike recikliranja i obrade;

– sudjelovanje gospodarskih subjekata u programima upravljanja okolišem;

– istraživanje na ovim područjima; i

– mjere koje se poduzimaju u cilju promicanja sprečavanja nastanka otpada.

(3) Izvješće Agencija podnosi Ministarstvu najkasnije do 30. travnja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu u elektronskom i pisanom obliku.

(4) Ministarstvo dostavlja Izvješće Europskoj Komisiji najkasnije do 30. lipnja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu.«

Članak 5.

U članku 5. stavku 2. iza riječi: »Proizvođač« dodaje se riječ: »bilo kakvih«, a iza riječi: »podrijetlu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »na pristupačan način, bez naknade i obveze ponovne kupnje«.

Članak 6.

U članku 15. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Naknadu iz stavka 1. ovog Pravilnika kod uvoza i proizvodnje baterija i akumulatora obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca iz Priloga VI. ovog pravilnika te podataka iz članka 16. stavka 1. ovog Pravilnika.

(3) U svrhu provjere podataka iz članka 16. stavka 1. ovog Pravilnika Fond ima pravu obaviti kontrolu temeljem službenih podataka Ministarstva financija i drugih službenih evidencija na način i u rokovima utvrđenih sporazumom Fonda i tijela nadležnog za te podatke.«

Članak 7.

Članak 15a. mijenja se i glasi:

»Članak 15a.

(1) Obveznik plaćanja naknade gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima koji izveze ili iznese određenu količinu baterija i akumulatora iz Republike Hrvatske ima pravo na povrat dijela uplaćene naknade za izvezene odnosno iznesene baterije i akumulatore. Iznos dijela uplaćene naknade za povrat jednak je iznosu uplaćene naknade umanjenom za troškove obrade zahtjeva i troškove financijskih transakcija.

(2) Za ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka obveznik plaćanja naknade mora Fondu podnijeti zahtjev za povrat uplaćene naknade uz kojeg je dužan priložiti:

– dokaz o plaćanju naknade prema rješenju iz članka 15. stavka 4. ovog Pravilnika;

– datum uvoza, unosa ili proizvodnje baterija i akumulatora;

– dokaz o izvozu baterija i akumulatora (jedinstvena carinska deklaracija – JCD), odnosno dokaz o iznosu baterija i akumulatora (račun inozemnom kupcu s (neto) masom iznesenih baterija i akumulatora).

(3) Na temelju podataka iz stavka 2. ovog članka Fond donosi rješenje o povratu uplaćene naknade u roku od trideset dana od uredno podnesenog zahtjeva iz stavka 2. ovog članka.

(4) Rok za podnošenje zahtjeva iz stavka 2. ovog članka je trideset dana od datuma izvoza odnosno iznosa.

(5) Odluku o iznosu troškova obrade zahtjeva iz stavka 1. ovog članka donosi Fond.«.

Članak 8.

U Članku 16. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Proizvođač baterija i akumulatora dužan je prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, dostaviti Poreznoj upravi Ministarstva financija podatke o vrsti i količini baterija i akumulatora na obrascu Prijava proizvođača baterija i akumulatora (PPBA) propisanom u Dodatku VI. ovog Pravilnika.«.

Članak 9.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »akumulatorima« dodaju se riječi: »stavljenih na tržište u Republici Hrvatskoj«.

Članak 10.

Iza dodatka V. dodaje se dodatak VI. na kojem je tiskan Obrazac PPBA.

Članak 11.

Dodatak je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/13-04/34

Urbroj: 517-06-3-2-13-1

Zagreb, 3. srpnja 2013.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r

DODATAK VI.

Obrazac PPBA

Prijava proizvođača baterija i akumulatora

Razdoblje od______ do ________ godina_________

Obveznik naknade_________________________

OIB obveznika__________________________

NKD obveznika_________________________

Tarifni broj_____________________________

naziv proizvoda__________________________

količina proizvoda stavljena na tržište:

masa proizvoda/neto__________ kg

masa ambalaže/neto___________ kg

baterije i akumulatori:

– prijenosne ________(kg) x_________(jedinična naknada u kn/kg)=_______(ukupno u kn)

– starteri ________(kg) x_________(jedinična naknada u kn/kg)=________(ukupno u kn)

– industrijske____________(kg) x________(jedinična naknada u kn/kg)=________(ukupno u kn)

Ukupna obveza: _____________kn

NAPOMENE:

Uz prijavu obrasca PPBIA, obavezno je prijaviti i obrazac PPA (prijava proizvođača ambalaže)

PPV obrazac je dodatak uz prijavu poreza na dodanu vrijednost

86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima