Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama

NN 86/2013 (5.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1934

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 5. Zakona o otpadu (»Narodne novine« br. 178/2004, 111/2006, 60/2008 i 87/2009), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM GUMAMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, 40/2006, 31/2009, 156/2009 i 111/2011) u članku 2. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) U smislu odredbi ovoga Pravilnika uvoz podrazumijeva stjecanje odnosno unos iz država članica Europske Unije i uvoz guma na područje Republike Hrvatske.

(3) U smislu odredbi ovoga Pravilnika izvoz podrazumijeva iznos u države članice Europske unije i izvoz guma iz područja Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

U članku 3. točke 2., 4. i 6. mijenjaju se i glase:

»2. Proizvođač je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja proizvodi i/ili uvozi gume kao poseban proizvod, te proizvodi i uvozi vozila, letjelice i komplete kotača čiji su sastavni dio gume, za vlastite potrebe i/ili ih stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj neovisno o načinu prodaje.

4. Naknada za gospodarenje otpadnim gumama je naknada koju plaća proizvođač za gume kao poseban proizvod i za gume koje su sastavni dio vozila, letjelica i/ili kompleta kotača, prilikom stavljanja istih na tržište u Republici Hrvatskoj neovisno o načinu prodaje odnosno proizvodnje i/ili uvoza za vlastite ili za potrebe drugih. Naknada služi pokrivanju troškova gospodarenja otpadnim gumama.

6. Obveznik plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim gumama je proizvođač koji proizvodi i/ili uvozi gume kao poseban proizvod, te proizvodi i/ili uvozi vozila, letjelice i komplete kotača čiji su sastavni dio gume.«.

Iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:

»13. Stavljanje na tržište pojedinačnih guma i/ili vozila, letjelica i/ili kompleta kotača čiji su sastavni dio gume je uvoz istih na području Republike Hrvatske kao i stavljanje na raspolaganje, odnosno opskrba pravnih i/ili fizičkih osoba na području Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik plaćanja naknade za gospodarenje s otpadnim gumama (u daljnjem tekstu: obveznik plaćanja naknade) plaća naknadu na uvezene i/ili proizvedene gume kao posebne proizvode, odnosno na gume koje su sastavni dio vozila, letjelica i/ili kompleta kotača prilikom stavljanja istih na tržište u Republici Hrvatskoj, odnosno prilikom uvoza i/ili proizvodnje za vlastite potrebe.«.

U stavku 2. iza riječi: »Naknada« dodaju se riječi: »za gospodarenje s otpadnim gumama«.

Članak 4.

U članku 11. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca Prijava proizvođača guma (PPG) ovog Pravilnika te članka 13. ovog Pravilnika.

(3) U svrhu provjere podataka iz članka 13. ovog Pravilnika Fond ima pravo obaviti kontrolu temeljem službenih podataka Ministarstva financija i drugih službenih evidencija na način i u rokovima utvrđenih sporazumom Fonda i tijela nadležnog za te podatke.«.

Članak 5.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik plaćanja naknade koji izveze ili iznese određenu količinu guma kao posebnih proizvoda i guma koje su sastavni dio vozila, letjelica i kompleta kotača iz Republike Hrvatske ima pravo na povrat dijela uplaćene naknade. Iznos dijela uplaćene naknade za povrat jednak je iznosu uplaćene naknade umanjenom za troškove obrade zahtjeva i troškove financijskih transakcija.

(2) Za ostvarenje prava iz st. 1. ovog članka obveznik plaćanja naknade mora Fondu podnijeti zahtjev za povrat uplaćene naknade kojem je dužan priložiti:

– dokaz o plaćanju naknade prema rješenju iz članka 10. ovog Pravilnika;

– dokaz o izvozu guma (jedinstvena carinska deklaracija – JCD), odnosno dokaz o iznosu guma (račun inozemnom kupcu s količinom iznesenih guma).

(3) Na temelju podataka iz stavka 2. ovog članka Fond donosi rješenje o povratu uplaćene naknade u roku od trideset dana od uredno podnesenog zahtjeva iz stavka 2. ovog članka.

(4) Rok za podnošenje zahtjeva iz stavka 2. ovog članka je trideset dana od dana izvoza odnosno iznosa.

(5) Odluku o iznosu troškova obrade zahtjeva iz stavka 1. ovog članka donosi Fond.«.

Članak 6.

U članku 13. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Proizvođač guma dužan je prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, dostaviti Poreznoj upravi Ministarstva financija podatke na obrascu Prijava proizvođača guma (PPG) ovog Pravilnika.«.

Članak 7.

Iza obrasca IUA dodaje se novi obrazac Prijava proizvođača guma PPG koji je propisan u Dodatku ovog Pravilnika.

Članak 8.

Dodatak s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/13-04/35

Urbroj: 517-06-3-2-13-1

Zagreb, 3. srpnja 2013.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.

DODATAK

»Obrazac PPG

Prijava proizvođača guma

Razdoblje od______ do ________ godina_________

Obveznik naknade_________________________

OIB obveznika__________________________

NKD obveznika_________________________

Tarifni broj_____________________________

naziv proizvoda__________________________

količina proizvoda stavljena na tržište____________________kom

masa proizvoda/netto__________ kg

masa ambalaže/neto___________ kg

gume:

masa______ (kg) x_________(jedinična naknada u kn)=________(ukupno u kn);

osobni automobili količina______ (kom) x_________(jedinična naknada u kn)=________(ukupno u kn);

kombi, dostavna vozila do 3,5 t, traktori količina______ (kom) x_________(jedinična naknada u kn)=________(ukupno u kn);

kamioni, autobusi, viljuškari količina______ (kom) x_________(jedinična naknada u kn)=________(ukupno u kn);

građevinski radni strojevi, zrakoplovi i druge letjelice količina______ (kom) x_________(jedinična naknada u kn)=________(ukupno u kn)

__________________________________________________

– Ukupna obveza: _____________kn

NAPOMENA:

Obrazac PPG je dodatak uz prijavu poreza na dodanu vrijednost«.

86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama