Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

NN 86/2013 (5.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1935

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/2004, 111/2006, 60/2008 i 87/2009) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

Članak 1.

U Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11 i 126/11, 38/13) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na svu ambalažu i na sav ambalažni otpad bez obzira je li korištena ili stavljena na tržište na razini industrije, trgovine, ureda, usluge, kućanstva ili na bilo kojoj drugoj razini te neovisno o korištenom materijalu.«

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) U smislu odredbi ovoga Pravilnika uvoz podrazumijeva stjecanje odnosno unos iz država članica Europske unije i uvoz proizvoda u ambalaži na područje Republike Hrvatske.

(5) U smislu odredbi ovoga Pravilnika izvoz podrazumijeva iznos u države članice Europske unije i izvoz proizvoda u ambalaži iz područja Republike Hrvatske.«

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

(1) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994.o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31. 12. 1994.);

– Direktiva 2004/12/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 47, 18. 2. 2004.);

– Direktiva Komisije 2013/2/EU od 7. veljače 2013. o izmjeni Priloga I. Direktivi 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 37, 8. 2. 2013.).

(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuje okvir za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Odluka Komisije 2005/270/EZ od 22. ožujka 2005. kojom se utvrđuju formati u vezi sa sustavom podataka na temelju Direktive 94/62/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 86, 5. 4. 2005.);

– Odluka Komisije 97/129/EZ od 28. siječnja 1997. o uspostavi identifikacijskog sustava za ambalažne materijale u skladu s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 50, 20. 2. 1997.);

– Odluka Komisije 2001/524/EZ od 28. lipnja 2001. o objavljivanju upućivanja na norme EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000 u Službenom listu Europskih zajednica u vezi s Direktivom 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 190, 12. 7. 2001);

– Odluka Komisije 2001/171/EZ od 19. veljače 2001. o utvrđivanju uvjeta za odstupanje za staklenu ambalažu s obzirom na granične koncentracije teških metala određene u Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 62, 2. 3. 2001.);

– Odluka Komisije 2009/292/EZ od 24. ožujka 2009. o utvrđivanju uvjeta za odstupanje za plastične sanduke i plastične palete s obzirom na granične koncentracije teških metala određene u Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 79, 25. 3. 2009.).«

Članak 3.

U članku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»Ambalaža« je svaki proizvod, bez obzira na prirodu materijala od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača.

Ambalaža su također predmeti prema sljedećim kriterijima:

a) Predmeti koji udovoljavaju gore navedenoj definiciji ne dovodeći u pitanje ostale funkcije koje ambalaža može također obavljati, osim ako su predmeti sastavni dio proizvoda ili je nužno da sadrže, podržavaju ili čuvaju taj proizvod za vrijeme njegova trajanja i osim ako je namjena svih predmeta da se sa proizvodom zajedno koriste, troše ili zbrinjavaju.

b) Predmeti dizajnirani/zamišljeni i namijenjeni za punjenje na mjestu prodaje i predmeti za »jednokratnu uporabu« koji se prodaju, pune ili koji su dizajnirani/zamišljeni i namijenjeni za punjenje na mjestu prodaje, smatraju se ambalažom pod uvjetom da ispunjavaju funkciju ambalaže.

c) Sastavni dijelovi ambalaže i pomoćni dijelovi uklopljeni u ambalažu smatraju se dijelom ambalaže u koju su uklopljeni. Pomoćni dijelovi koji su izravno obješeni ili pričvršćeni na proizvod i koji su u funkciji ambalaže smatraju se ambalažom, osim ako nisu sastavni dio toga proizvoda i namijenjeni da se s proizvodom zajedno koriste, troše ili odbacuju.

Ambalaža su također i nepovratni predmeti uporabljeni za namjenu iz prve rečenice ovoga podstavka, kao i pomoćna sredstva za pakiranje, koja služe za omatanje ili povezivanje robe, pakiranje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe.

Popis ilustrativnih primjera radi pojašnjenja dodatnih slučajeva gdje je još uvijek nejasna granica između toga što je ambalaža i što nije ambalaža određen je u Dodatku VI. ovoga Pravilnika.

Jednokratna ambalaža je ambalaža izrađena samo za jednu uporabu.

Povratna ambalaža (višekratna) je ona ambalaža koja se, nakon što se isprazni, ponovno uporabljuje u istu svrhu i čiju višekratnu uporabu osigurava proizvođač sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način.

Višeslojna (kompozitna) ambalaža je ambalaža izrađena/načinjena iz različitih materijala koji se ne mogu odvojiti ručno.

Prodajna ili primarna ambalaža – najmanja ambalažna jedinica u kojoj se proizvod prodaje ili daje konačnom potrošaču.

Skupna ili sekundarna ambalaža – ambalažna jedinica koja sadrži više proizvoda u primarnoj ambalaži, tako da je proizvod pristupačan potrošaču u skupini ili služi samo u svrhu punjenja polica na prodajnom mjestu, a može se izdvojiti od proizvoda bez da utječe na njegove karakteristike i uzeti pojedinačno.

Transportna ili tercijarna ambalaža – zaštitna ambalaža koja omogućava prijevoz, pretovar i rukovanje određenom količinom proizvoda pakiranog samo u prodajnoj ili i u prodajnoj i skupnoj ambalaži; u ovu vrstu ambalaže ne spadaju spremnici (kontejneri) za cestovni, željeznički, brodski i zračni prijevoz robe.«

Iza podstavka 28. dodaju se novi podstavci 29. i 30. koji glase:

»»Ponovna uporaba ambalaže« je svaki postupak kojim ambalaža, koja je bila izrađena i oblikovana da u okviru svog vijeka trajanja podnese neki minimalni broj putovanja ili obrtanja, bude ponovno napunjena ili korištena za istu svrhu za koju je izrađena, sa ili bez potpore pomoćnih proizvoda prisutnih na tržištu koji bi ambalaži pomogli da se opet napuni. Takva ponovno uporabljena ambalaža će postati ambalažni otpad kad više ne bude podložna uporabi.

»Stavljanje na tržište« proizvoda u ambalaži je unos i uvoz istih na područje Republike Hrvatske kao i stavljanje na raspolaganje odnosno opskrba pravnih ili fizičkih osoba na području Republike Hrvatske.«

Članak 4.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Proizvođač koji stavlja na tržište manje od godišnje količine pojedine vrste ambalaže iz stavka 1. ovoga članka je mali proizvođač i ne podliježe obvezama iz članka 4. ovoga Pravilnika.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Proizvođač iz stavka 2. ovoga članka dužan je najkasnije do 1. ožujka tekuće godine podnijeti izvješće Fondu o vrsti i količini ambalaže koju je stavio na tržište u prethodnoj kalendarskoj godini.«

Članak 5.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Fond je dužan podatke o količini proizvedene, uvezene, izvezene ambalaže te podatke o količini proizvedenog, skupljenog, obrađenog i izvezenog ambalažnog otpada unositi u bazu podataka o ambalaži i ambalažnom otpadu i dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu na obrascima KP-A i KP-AO iz Dodatka VIII. ovoga Pravilnika.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Agencija za zaštitu okoliša dužna je podatke iz stavka 3. ovoga članka objaviti na svojim mrežnim stranicama i koristiti pri izradi izvješća o stanju okoliša propisanog posebnim propisom.«

Članak 6.

U članku 9. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Odstupanje za plastične sanduke i plastične palete s obzirom na granične koncentracije teških metala mora biti u skladu s odredbama Odluke Komisije 2009/292/EZ.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 7.

U članku 10. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Oznaka na ambalaži, namijenjena prepoznavanju ambalažnog materijala, mora biti stavljena na samu ambalažu ili na etiketu pričvršćenu na ambalažu i mora biti jasno vidljiva i dobro čitljiva. Oznaka mora biti trajna i izdržljiva čak i nakon otvaranja ambalaže.«

Članak 8.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Naknade se plaćaju kvartalno na temelju ispostavljenog rješenja Fonda za prethodno kvartalno razdoblje na poseban račun Fonda koji je namijenjen za potrebe gospodarenja ambalažnim otpadom sukladno članku 25. ovoga Pravilnika.«

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Proizvođač je dužan prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, dostaviti Poreznoj upravi Ministarstva financija podatke o vrsti i količini ambalaže na obrascu PPA propisanim Dodatkom VII. ovoga Pravilnika.«

Stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) U slučaju izvoza proizvoda na koje je plaćena naknada iz stavka 1. ovoga članka Fond će proizvođaču vratiti uplaćeni iznos.«

Iza stavka 12. dodaju se novi stavci 13. i 14. koji glase:

»(13) U slučaju povlačenja proizvoda u ambalaži na koje je plaćena naknada iz stavka 1. ovoga članka, proizvođač ima pravo na povrat plaćene naknade.

(14) Pravo na povrat plaćene naknade iz stavka 12. i 13. ovoga članka proizvođač ostvaruje temeljem rješenja Fonda koje se izdaje na zahtjev proizvođača, uz predočenje vjerodostojne isprave.«

Članak 9.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ambalažni otpad se skuplja, ovisno o vrstama ambalaže, u spremnike ili drugu odgovarajuću opremu koja mora imati oznaku vrste i naziva ambalažnog otpada koji se u njima sprema, uputu potrošaču o načinu spremanja, osnovne informacije o pravnoj ili fizičkoj osobi odgovornoj za pražnjenje spremnika (telefonski broj, adresa, e-mail i sl.). Trgovine koje su dužne preuzimati ambalažu za pića za koju se potrošačima isplaćuje povratna naknada ili kaucija, dužne su preuzimati ambalažu tijekom cijelog radnog vremena i u skladu s odredbama ovog Pravilnika.«

Članak 10.

U članku 22. stavci 5. i 6. brišu se.

Članak 11.

U članku 26. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Za ambalažu proizvedenu i stavljenu na tržište sukladno hrvatskim normama iz Dodatka IX. ovoga Pravilnika, a kojima se prenose usklađene norme na koje se upućuje u Priopćenju Komisije u okviru provedbe Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL C 44, 19. 2. 2005.), smatrat će se da udovoljava zahtjevima iz stavka 2. ovoga članka.«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 12.

Iza Dodatka V. Pravilnika dodaju se Dodatak VI., VII., VIII. i IX. koji su propisani u Dodatku ovog Pravilnika.

Obrasci KPPSTA i KSOIAO iz Priloga Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11 i 126/11, 38/13) brišu se.

Članak 13.

Dodatak je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/13-04/38

Urbroj: 517-06-3-13-1

Zagreb, 3. srpnja 2013.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.

DODATAK

»Dodatak VI.

Ilustrativni primjeri za kriterije iz članka 2. podstavka 1. točke a), b), c)

I. Ilustrativni primjeri za kriterij iz članka 2. podstavka 1. točke a)

Ambalaža

Kutije za slatkiše

Folija koja omata kutiju od CD-a

Poštanske torbe (vreće) za kataloge i magazine (s magazinom unutra)

Podlošci za tortu prodani s tortom

Valjci, cijevi i cilindri oko kojih je obavijen savitljiv materijal (npr. plastične folije, aluminij, papir), osim valjaka, cijevi i cilindara koji su namijenjeni kao dijelovi proizvodne opreme i ne koriste se za predstavljanje proizvoda kao prodajne jedinice

Posude za cvijeće koje su namijenjene samo za prodaju i transport biljaka i nisu namijenjene da s biljkom ostanu do kraja njezina životnog vijeka

Staklene boce za injekcijske otopine

CD vretena (prodana zajedno s CD-ima, koja nisu namijenjena da se koriste kao spremište)

Vješalice za odjeću (prodane zajedno s odjevnim predmetom)

Kutije za šibice

Sterilni sustavi kao barijere (vrećice, posude i materijali potrebni za očuvanje sterilnosti proizvoda)

Pića iz kapsula (npr. kava, kako, mlijeko) koje su ostavljene prazne nakon uporabe

Ponovno punjivi čelični cilindri koji se koriste za razne vrste plina, osim onih za gašenje požara

Predmeti koji nisu ambalaža

Posude za cvijeće u kojima biljke ostaju cijeli životni vijek

Kutije za alat

Čajne filter vrećice

Voštani omoti za sir

Omoti kobasica

Vješalice za odjeću (prodane odvojeno)

Kapsule, vrećice/folije i čahurice od filtar papira za kavena pića, koje su odložene zajedno s iskorištenim kavenim proizvodom

Patrone za pisače

Kutije za CD, DVD i video (prodane zajedno s CD-om, DVD-om ili video trakom unutra)

CD vretena (prodana prazna, koja su namijenjena da se koriste kao spremište)

Topive vrećice za deterdžente

Lampaši za groblja (spremnici za svijeće)

Mehanički ručni mlin (ugrađen u primatelja koji se može ponovno puniti, npr. ponovno punjiv mlin za papar)

II. Ilustrativni primjeri za kriterij iz članka 2 podstavka 1. točke b)

Ambalaža, ako je osmišljena i namijenjena za punjenje na prodajnom mjestu

Papirne ili plastične vrećice

Tanjuri i šalice za jednokratnu uporabu

Prianjajuća folija za hranu

Vrećice za sendviče

Aluminijska folija

Plastična folija za čistu odjeću u praonicama

Predmeti koji nisu ambalaža

Miješalica

Jednokratni pribor za jelo

Papir za omatanje (prodan odvojeno)

Papirne posude za pečenje (prodane odvojeno)

Podlošci za tortu prodani bez torte

III. Ilustrativni primjeri za kriterij iz članka 2 podstavka 1. točke c)

Ambalaža

Etikete obješene izravno na proizvod ili na njega pričvršćene

Dio ambalaže

Četka maskare, koja je sastavni dio poklopca posudice

Naljepnice, pričvršćene na drugu ambalažu

Spajalice

Plastične košuljice

Mjerna posudica, koja je sastavni dio poklopca ambalaže za deterdžente

Mehanički ručni mlin (ugrađen u primatelja koji se ne može ponovno puniti, napunjen proizvodom; npr. mlin za papar napunjen paprom)

Predmeti koji nisu ambalaža

Oznake za određivanje radio-frekvencije


DODATAK VII.

Obrazac PPA

Prijava proizvođača ambalaže

Razdoblje od______ do ________ godina_________

Obveznik naknada_________________________

OIB obveznika__________________________

NKD obveznika_________________________

Tarifni broj_____________________________

naziv proizvoda__________________________

količina proizvoda stavljena na tržište____________________kom

Ambalaža od pića

staklo____________kg x _______(jedinična naknada u kn) + __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

PET_____________kg x _______(jedinična naknada u kn) + __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

Al limenke_________kg x _______(jedinična naknada u kn) + __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

Fe limenke _________ kg x _______(jedinična naknada u kn) + __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

višeslojna ambalaža za pića i napitke _________ kg x _______(jedinična naknada u kn) + __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

ostali polimerni materijali _________ kg x _______(jedinična naknada u kn) + __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

Ambalaža u sustavu povratne naknade DA:

staklo __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

PET __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

Al limenke __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

Fe limenke __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

Ambalaža po volumenu:

do 0,25 lit.

– staklo __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– PET __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– Al limenke________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– Fe limenke ______kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– višeslojna ambalaža ______kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– ostali polimeri ______kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

od 0,26 lit.-0,50 lit.

– staklo __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– PET __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– Al limenke________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– Fe limenke ______kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– višeslojna ambalaža ______kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– ostali polimeri ______kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

od 0,51-1,50 lit.

– staklo __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– PET __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– Al limenke________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– Fe limenke ______kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– višeslojna ambalaža ______kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– ostali polimeri ______kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

više od 1,51 lit.

– staklo __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– PET __________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– Al limenke________kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– Fe limenke ______kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– višeslojna ambalaža ______kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

– ostali polimeri ______kom x (jedinična naknada u kn)= __________ (ukupno u kn)

Ostala ambalaža i to pripadajuća primarna, sekundarna i tercijarna ambalaža za sve proizvode (navodi se masa/kg po jedinici proizvoda):

PET ________kg x_________(jedinična naknada u kn)=________(ukupno u kn)

Al ________kg x_________(jedinična naknada u kn)=________(ukupno u kn)

Fe ________kg x_________(jedinična naknada u kn)=________(ukupno u kn)

papir/karton________kg x_________(jedinična naknada u kn)=________(ukupno u kn)

višeslojna ambalaža ________kg x_________(jedinična naknada u kn)=________ (ukupno u kn)

ostali polimeri___________kg x_________(jedinična naknada u kn)=________(ukupno u kn)

drvo_____________kg x_________(jedinična naknada u kn)=________(ukupno u kn)

tekstil____________kg x_________(jedinična naknada u kn)=________(ukupno u kn)

staklo ____________kg x_________(jedinična naknada u kn)=________(ukupno u kn)

plastične vrećice _________kg x_________(jedinična naknada u kn)=_______ _(ukupno u kn)


DODATAK VIII.

Obrazac KP-A

KOLIČINA PROIZVEDENE, IZVEZENE I UVEZENE AMBALAŽE

Izvješće za ________ god.

Vrsta ambalaže
(primarna, sekundarna i tercijarna) 

Proizvedena i stavljena na tržište RH

(t)

– Izvezena

(t)

+ Uvezena i stavljena na tržište RH

(t)

= Ukupno

(t)

Ponovno uporabljena (povratna)

(t)

(%)

1. Staklo2. Plastični materijali3. Papir/karton i

višeslojna (kompozitna)

ambalaža s pretežno

papirnom komponentom4. Metal

aluminijželjezo5. Drvo6. Ostali ambalažni

materijaliUKUPNO:Obrazac KP-AO

KOLIČINA PROIZVEDENOG, SKUPLJENOG, OBRAĐENOG I IZVEZENOG AMBALAŽNOG OTPADA

Izvješće za ________ god.

Vrsta ambalažnog otpada

Količina proizvedenog ambalažnog otpada (t) b)

Količina skupljenog ambalažnog otpada (t)

Količina predana na oporabu ili spaljivanje/suspaljivanje u postrojenjima za energetsku oporabu

IZVOZ

iz komunalnog (t)

ostalo (t)

Količina za recikliranje u materijalne svrhe (t)

Količina za ostale načine recikliranja (t)

Ukupno reciklirano (t)

Količina za energetsku oporabu (t)

Količina za ostale načine oporabe (t)

Količina za spaljivanje/suspaljivanje u postrojenjima za energetsku opoarbu (t)

Ukupna količina predana na oporabu ili spaljivanje/suspaljivanje u postrojenjima za energetsku oporabu (t) b)

Količina izvezena iz RH na recikliranje u materijalne svrhe (t)

Ukupna količina izvezena iz RH (t)c)


(a)b)

(b)

(c)

(d)

(e)b)

(f)

(g)

(h)

(i)b)

(j)b)

(k)

1. staklo

2. polimerni materijali (plastika)

3. papir/karton i višeslojna (kompozitna) ambalaža s pretežno papirnom komponentom

4. metall

aluminij a)

željezo a)

Ukupno

5. drvo

6. ostali ambalažni materijali

UKUPNO:

1. Podaci o količini reciklirane plastične ambalaže u materijalne svrhe uključuju sve materijale ponovno reciklirane u plastiku

2. Stupac (d) obuhvaća sve vrste recikliranja uključujući organsko recikliranje ali isključujući materijalno recikliranje

3. Stupac (e) mora biti zbroj stupca (c) i (d)

4. Stupac (g) obuhvaća sve postupke oporabe osim recikliranja i energetske oporabe

5. Stupac (i) mora biti zbroj stupaca (e), (f) i (g) i (h)

DODATAK IX.

POPIS HRVATSKIH NORMI U PODRUČJU AMBALAŽE I AMBALAŽNOG OTPADA

Oznaka hrvatske norme

Naslov hrvatske norme

Oznaka
europske
norme

Naslov europske norme

HRN EN

13427:2007

Ambalaža -– Zahtjevi za upotrebu europskih norma u području ambalaže i ambalažnog otpada (EN 13427:2004)

EN

13427:2004

Packaging – Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

HRN EN

13428:2007

Ambalaža -– Zahtjevi specifični za proizvodnju i sastav ambalaže -– Preventivne mjere za smanjenje potrošnje resursa (EN 13428:2004)

EN

13428:2004

Packaging – Requirements specific to manufacturing and composition – Prevention by source reduction

HRN EN

13429:2007

Ambalaža -– Ponovna uporaba (EN 13429:2004)

EN

13429:2004

Packaging – Reuse

HRN EN

13430:2007

Ambalaža -– Zahtjevi za oporabu ambalaže materijalnim recikliranjem (EN 13430:2004)

EN

13430:2004

Packaging – Requirements for packaging recoverable by material recycling

HRN EN

13431:2007

Ambalaža -– Zahtjevi za oporabu ambalaže energijskom oporabom, uključujući specifikacije donje ogrjevne vrijednosti (Hu) (EN 13431:2004)

EN

13431:2004

Packaging – Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value

HRN EN

13432:2003

Ambalaža -– Zahtjevi za oporabivost ambalaže kompostiranjem i biorazgradnjom -– Sheme ispitivanja i kriteriji prihvatljivosti ambalaže (EN 13432:2000)

EN

13432:2000

Packaging – Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation – Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging

«.

86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu