Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

NN 86/2013 (5.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1936

Na temelju članka 104. stavka 1., točke 3., alineje 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/2004, 111/2006, 60/2008 i 87/2009), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOPODARENJU OTPADNIM ELEKTRIČNIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA I OPREMOM

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, br. 74/2007, 133/2008, 31/2009, 156/2009 i 143/2012) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

1. Direktiva 2002/96/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 37, 13. 2. 2003).

2. članak 5. Direktive 2008/112/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća Komisije od 16. prosinca 2008. o izmjeni Direktiva Vijeća 76/768/EEZ, 88/378/EEZ, 1999/13/EZ i Direktiva 2000/53/EZ, 2002/96/EZ i 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u svrhu njihove prilagodbe Uredbi (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 345, 23. 12. 2008, str. 68).«.

Članak 2.

U članku 2. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) U smislu odredbi ovoga Pravilnika uvoz podrazumijeva stjecanje odnosno unos iz država članica Europske Unije i uvoz EE opreme i uređaja na područje Republike Hrvatske.

(5) U smislu odredbi ovoga Pravilnika izvoz podrazumijeva iznos u države članice Europske unije i izvoz EE opreme i uređaja iz područja Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

U članku 4. iza točke 1. dodaje se točka 1.a koja glasi:

»1a. EE oprema iz kućanstva je EE oprema koja se koristi u kućanstvu i EE oprema koja se koristi u industriji, trgovini i uslužnim djelatnostima, ukoliko je njezina uporaba po prirodi i načinu slična uporabi u kućanstvu.«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Opasna tvar ili smjesa je bilo koja tvar ili smjesa koja se treba smatrati opasnom na temelju Direktive 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30. 7. 1999) ili bilo koja tvar koja ispunjava kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31. 12. 2008, str. 1) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1272/2008):

a) razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F,

b) razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10,

c) razred opasnosti 4.1,

d) razred opasnosti 5.1.«.

Iza točke 17. dodaje se nova točka 18. koja glasi:

»18. Stavljanje na tržište EE opreme je uvoz EE opreme na područje Republike Hrvatske kao i stavljanje na raspolaganje EE opreme odnosno opskrba pravnih ili fizičkih osoba na području Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Cilj odvojenog sakupljanja EE otpada iz kućanstva iznosi četiri kilograma po stanovniku godišnje.«.

Članak 5.

U članku 15. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Ako u Republici Hrvatskoj ne postoje radni i tehnički kapaciteti za obradu i oporabu cjelovitog EE otpada, dijelova EE otpada ili ostataka nakon obrade, obrađivač će ih izvesti iz Republike Hrvatske o vlastitom trošku i Fondu dostaviti dokaz da je otpad izvezen na oporabu ili zbrinjavanje, oporabljen i/ili zbrinut, što dokazuje obrascem IIKCEEO iz Dodatka V. ovog Pravilnika i ovjerenim obrascem dokumenta o prekograničnom prometu otpadom, sukladno posebnom propisu.

(5) Obrađivač je dužan podatke o količini otpada preuzetog od skupljača, obrađenog i izvezenog dostaviti na obrascima IIKOEEO, IOOEEO i IIKCOEEO iz Dodatka V. ovog Pravilnika jednom mjesečno Fondu i ukupne podatke Agenciji jednom godišnje do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Obrađivač je dužan voditi Izvješće o izvezenim količinama obrađenog EE otpada, dijelova EE otpada, korisnih sirovina ili ostataka nakon obrade na obrascu IIKOEEO iz Dodatka V. ovog Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 18. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Naknadu iz članka 17. ovoga Pravilnika kod uvoza, unosa i proizvodnje EE opreme obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca Prijava proizvođača EE opreme i uređaja (PPEEOU) iz Dodatka VII. ovoga Pravilnika te podataka iz članka 19. ovog Pravilnika.

(2) U svrhu provjere podataka iz članka 19. ovog Pravilnika Fond ima pravu obaviti kontrolu temeljem službenih podataka Ministarstva financija i drugih službenih evidencija na način i u rokovima utvrđenih sporazumom Fonda i tijela nadležnog za te podatke.«.

U članku 18. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Proizvođač EE opreme i uređaja dužan je prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, dostaviti Poreznoj upravi Ministarstva financija podatke na obrascu Prijava proizvođača EE opreme i uređaja (PPEEOU) iz Dodatka VII. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

Članak 18.a mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik plaćanja naknade koji izveze ili iznese određenu količinu EE opreme iz Republike Hrvatske ima pravo na povrat dijela uplaćene naknade za izvezenu odnosno iznesenu EE opremu. Iznos dijela uplaćene naknade za povrat jednak je iznosu uplaćene naknade umanjenom za troškove obrade zahtjeva i troškove financijskih transakcija.

(2) Za ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka obveznik plaćanja naknade mora Fondu podnijeti zahtjev za povrat uplaćene naknade kojem je dužan priložiti:

– dokaz o plaćanju naknade prema rješenju iz članka 18. stavka 3. ovog Pravilnika;

– dokaz o izvozu EE opreme (jedinstvena carinska deklaracija – JCD), odnosno dokaz o iznosu EE opreme (račun inozemnom kupcu s (neto) masom iznesene EE opreme).

(3) Na temelju podataka iz stavka 2. ovog članka Fond donosi rješenje o povratu uplaćene naknade u roku od trideset dana od uredno podnesenog zahtjeva iz stavka 2. ovog članka.

(4) Rok za podnošenje zahtjeva iz stavka 2. ovog članka je trideset dana od datuma izvoza odnosno iznosa EE opreme.

(5) Odluku o iznosu troškova obrade zahtjeva iz stavka 1. ovog članka donosi Fond.«.

Članak 8.

U Dodatku II. točki 1. alineji četrnaest nakon riječi: »keramička vlakna« dodaju se riječi: »kako je opisano u 3. dijelu Priloga VI. Uredbe (EZ) br. 1272/2008;«

Članak 9.

U članku 23. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Stupanjem na snagu posebnog propisa kojim se prenose odredbe Direktive 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 174, 1. 7. 2011.) članak 7. i Dodatak VI. ovog Pravilnika brišu se.

(4) Od 1. lipnja 2015. godine , u članku 4. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Opasna tvar ili smjesa je bilo koja tvar ili smjesa koja ispunjava kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008:

a) razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F,

b) razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10,

c) razred opasnosti 4.1,

d) razred opasnosti 5.1.«.

Članak 10.

U Dodatku V. obrazac IIKOEEO zamjenjuje se obrascem IIKOEEO koji je propisan Dodatkom ovog Pravilnika.

U Dodatku V. iza obrasca IOOEEO dodaje se obrazac IIKCOEEO koji je propisan Dodatkom ovog Pravilnika.

Članak 11.

Iza Dodatka VI. dodaje se Dodatak VII. koji je propisan Dodatkom ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Dodatak s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/13-04/37

Urbroj: 517-06-3-1-1-13-1

Zagreb, 3. srpnja 2013.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.

DODATAK

U Dodatku V. obrazac IIKOEEO zamjenjuje se obrascem IIKOEEO koji glasi:

»Ministarstvo zaštite okoliša i prirode                                                    

Pravilnik o gospodarenju EE otpadom obrazac:                     IIKOEEO

Izvješće o izvezenim količinama obrađenog EE otpada, dijelova
EE otpada, korisnih sirovina ili ostataka nakon obrade

godina:

Izvješće se odnosi na obrađene količine EE otpada u Republici Hrvatskoj – komercijalni izvoz frakcija nakon obrade

Podatke popunjava ovlašteni obrađivač EE otpada

Naziv tvrtke obrađivača:

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

E-mail adresa:

OIB:


Ključni broj otpada:

IZVEZENO:

Dijelovi EE otpada, korisne sirovine
ili ostatak nakon obrade (kg) – kratak opis otpada

U zemlje EU (kg)

Izvan EU (kg)

Ukupno (kg)

Ukupno:
IZVEZENO UKUPNO PO KLJUČNOM BROJU OTPADA:

Ključni broj otpada:

U zemlje EU (kg)

Izvan EU (kg)

Ukupno (kg)

Ukupno:
«

U Dodatku V. iza obrasca IOOEEO dodaje se obrazac IIKCOEEO koji glasi:

»Ministarstvo zaštite okoliša i prirode                                                           
Pravilnik o gospodarenju EE otpadom obrazac:                           IIKCEEO

Izvješće o izvezenim količinama cjelovitog EE otpada, dijelova EE otpada ili ostataka nakon obrade

godina:

Izvješće se odnosi na količine EE otpada za koje ne postoje obradni kapaciteti i mogućnost odlaganja otpada u Republici Hrvatskoj

Podatke popunjava ovlašteni obrađivač EE otpada

Naziv tvrtke ovlaštenog obrađivača:

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

E-mail adresa:

OIB:

IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA CJELOVITOG
EE OTPADA


EE otpad prema kategorijama EE opreme

U zemlje EU

(kg)

Izvan EU

(kg)

Ukupno (kg)

1.

Veliki kućanski uređaji
2.

Mali kućanski uređaji
3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
4.

Oprema široke potrošnje i fotonaponski paneli
5.

Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim izbijanjem)
5.a

Žarulje s plinskim izbijanjem
6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)
7.

Igračke, oprema za razonodu i športska oprema
8.

Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja)
9.

Instrumenti za nadzor i upravljanje
10.

Samoposlužni aparati

Ukupno:
IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA DIJELOVA EE OTPADA
ILI OSTATAKA NAKON OBRADE

Dijelovi EE otpada ili ostaci nakon obrade (kg) –
Ključni broj otpada i kratak opis otpada

U zemlje EU
(kg)

Izvan EU
(kg)

Ukupno (kg)

Ukupno:
«.

Iza Dodatka VI. dodaje se Dodatak VII. koji glasi:

»DODATAK VII.

Obrazac PPEEOU

Prijava proizvođača EE opreme i uređaja

Razdoblje od ______ do ________ godina_________

Obveznik naknade _________________________

OIB obveznika__________________________

NKD obveznika _________________________

Tarifni broj_____________________________

naziv proizvoda __________________________

količina proizvoda stavljena na tržište ________________kom.

masa proizvoda/netto__________ kg

masa ambalaže/neto___________ kg

električni i elektronički uređaji i oprema:

– veliki kućanski uređaji ___________ (kg) × _________ (jedinična naknada u kn) = ________ (ukupno u kn),

– mali kućanski uređaji ___________ (kg) × _________ (jedinična naknada u kn) = ________(ukupno u kn),

– oprema IT i oprema za telekomunikacije ___________ (kg) × _________ (jedinična naknada u kn) = ________ (ukupno u kn),

– oprema široke potrošnje___________ (kg) × _________ (jedinična naknada u kn) = ________ (ukupno u kn),

– rasvjetna oprema i žarulje s plinskim izbijanjem ___________(kg) × _________ (jedinična naknada u kn) = ________(ukupno u kn),

– električni i elektronički alati ___________(kg) × _________ (jedinična naknada u kn) = ________ (ukupno u kn),

– igračke, oprema za razonodu i športska oprema___________(kg) × _________ (jedinična naknada u kn) = ________(ukupno u kn),

– medicinski uređaji ___________(kg) × _________(jedinična naknada u kn) = ________(ukupno u kn),

– instrumenti za nadzor i upravljanje ___________(kg) × _________ (jedinična naknada u kn) = ________ (ukupno u kn),

– samoposlužni aparati___________(kg) × _________ (jedinična naknada u kn) = ________ (ukupno u kn)

Ukupna obveza: _____________ kn

NAPOMENE:

Uz prijavu obrasca PPEEUO, obavezno je prijaviti i obrazac PPA (prijava proizvođača ambalaže).

PPEEUO obrazac je dodatak uz prijavu poreza na dodanu vrijednost.«.

86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom 86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom 86 05.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom